Počet nalezených dokumentů: 16774
Publikováno od do

Význam věznice ve Světlé nad Sázavou na život ve městě
Tvrdá, Aneta
2023 - český
Předkládaná bakalářská práce se zabývá významem věznice ve Světlé nad Sázavou na život ve městě. V teoretickém ukotvení práce je vypracována literární rešerše na téma vlivu věznice na život ve městě, specifika ženské věznice, bezpečnost ve věznici i v jejím okolí a regionální analýza obce Světlá nad Sázavou. Další část práce se věnuje zejména výsledkům dotazníkového šetření, které proběhlo s obyvateli obce a rozhovorům s relevantními aktéry obce. Na základě výsledků z dotazníků a rozhovorů je vyhodnoceno, že věznice má na život obyvatel ve městě neutrální až mírně pozitivní vliv. The presented bachelor's thesis deals with the significance of the prison in Světlá nad Sázavou for life in the city. In the theoretical anchoring of the work, a literature search is prepared on the topic of the influence of the prison on life in the city, the specifics of the women's prison, safety in the prison and its surroundings, and a regional analysis of the municipality of Světlá nad Sázavou. The next part of the work is mainly devoted to the results of the questionnaire survey, which took place with the inhabitants of the village and interviews with the relevant actors of the village. Based on the results of the questionnaires and interviews, it is evaluated that the prison has a neutral to slightly positive effect on the life of the inhabitants of the city. Klíčová slova: bezpečnost; obyvatelstvo; věznice; vliv věznice; ženská věznice; population; prison; prison effect; safety; women's prison Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Význam věznice ve Světlé nad Sázavou na život ve městě

Předkládaná bakalářská práce se zabývá významem věznice ve Světlé nad Sázavou na život ve městě. V teoretickém ukotvení práce je vypracována literární rešerše na téma vlivu věznice na život ve městě, ...

Tvrdá, Aneta
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Discovery of General Controů Nondereprssible 5 protein interactors using proximity labeling
Potapenkova, Uliana
2023 - anglický
Proteiny obvykle nepůsobí jako samostatné jednotky, ale plní svou funkci v komplexech s jinými proteiny. Identifikace protein-proteinových interakcí (PPI) přináší vhled do regulace vývojových procesů rostlin a jejich reakcí na podmínky prostředí. V posledních letech bylo vyvinuto několik metod pro studium PPI, jelikož představují klíčové cíle výzkumu biologie rostlinného systému. Tato práce je zaměřena na metodu Proximity Labeling (PL) a to za účelem studia proteinových interaktorů GCN5. GCN5 je histonacetyltransferáza, která hraje klíčovou roli v obranných reakcích rostlin na různé abiotické stresy. Studie jeho interaktorů poskytují cenné informace o mechanismech acetylace histonů a způsobu, jakým se rostliny vyrovnávají s nepříznivými podmínkami. Zde jsou shrnuty výhody a nevýhody PL metody a ta je porovnána s jinými metodami studií PPI. Experimentální část téhle práce byla zaměřena na klonování GCN5 a přípravu plazmidu pro budoucí proximitní značení na bázi biotinu. Usually, proteins don’t act as isolated species, but they perform their function in complexes with other proteins. Identification of protein-protein interactions (PPIs) brings insights into regulation of plant developmental processes and their response to the environmental conditions. In recent years, several methods to study PPIs were developed, since they represent the key objectives of plant system biology research. This thesis is focused on the Proximity Labeling (PL) assay in order to study GCN5 protein interactors. GCN5 is a histone acetyltransferase that plays a crucial role in plants’ defense responses to various abiotic stresses. Studies of its interactors provide valuable information on the histone acetylation mechanisms and the way plants cope with adverse conditions. Here, the advantages and disadvantages of PL assay are summarized and compared with other methods of PPIs studies. In the experimental part of this work, GCN5 was cloned and plasmid for further biotin-based proximity labeling was prepared. Klíčová slova: abiotický stres; GCN5; HAG1; metody výzkumu proteinových interakcí; protein; proteinové interakce; proximity labeling; přechodní interakce; abiotic stress; methods of protein interactions studies; protein-protein interactions; transient interactions Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Discovery of General Controů Nondereprssible 5 protein interactors using proximity labeling

Proteiny obvykle nepůsobí jako samostatné jednotky, ale plní svou funkci v komplexech s jinými proteiny. Identifikace protein-proteinových interakcí (PPI) přináší vhled do regulace vývojových procesů ...

Potapenkova, Uliana
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Význam eventu pro poskytovatele služeb v destinaci cestovního ruchu Slovácko
Píšťková, Hana
2023 - český
Píšťková, H. Význam eventu pro poskytovatele služeb v destinaci cestovního ruchu Slovácko. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Cílem této práce je identifikovat dopady eventu Slováckých slavností vína a otevřených památek na poskytovatele služeb v turistické oblasti Slovácko a na-vrhnout opatření vedoucí k podpoře pozitivních a eliminaci negativních dopadů eventu na destinaci. První část obsahuje teoretická východiska nezbytná k pochopení tématu. Ve výsledkové části jsou rozebrána témata z teoretických vý-chodisek zaměřená na konkrétní problematiku týkající se tématu. Pro naplnění cíle sloužily odpovědi z dotazníkového šetření či hloubkových rozhovorů. Na zá-kladě těchto odpovědí práce obsahuje návrhy a doporučení lepších podmínek ne-jen pro poskytovatele služeb, ale i návštěvníka destinace. Píšťková, H. Importance of the event for the service providers in the tourism destination Slovácko. Bachelor thesis. Brno: Mendel University, 2023. The main goal of this thesis is to identify impacts of event Slovácké slavnosti vína a otevřených památek on service providers in the tourism destination Slovácko and to propose measures leading to support positive and eliminate negative impacts of the event in the tourism destination. First part contains theoretical ba-sis, which are necessary to understand the theme of the bachelor thesis. In the result part can be found topics from the theoretical basis but focused on the spe-cific problematic of the thesis. To reach the goal, the answers from the survey and a deep interview were used. Based on these answers, thesis includes proposals and recommendations for better conditions not only for the service providers, but also for the visitors of the destination. Klíčová slova: destinace cestovního ruchu; destinační management; event; návštěvník; poskytovatelé služeb; turistická oblast; destination management; service providers; tourism destination; tourist area; visitor Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Význam eventu pro poskytovatele služeb v destinaci cestovního ruchu Slovácko

Píšťková, H. Význam eventu pro poskytovatele služeb v destinaci cestovního ruchu Slovácko. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Cílem této práce je identifikovat dopady eventu ...

Píšťková, Hana
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Formování trhu v rámci komoditní vertikály vepřového masa v České republice a Rusku
Voroshilov, Vladislav
2023 - český
Bakalářská práce je věnována problematice výroby vepřového masa v rámci komoditní vertikály a formování trhu vepřového masa v České republice a Rusku. Na začátku literárního přehledu této bakalářské práce je uvedena definice agrobyznysu a její základní odvětví. Dále bakalářská práce uvádí základní informace o trhu jako takovém, popisuje agrární trh a jeho zásadní charakteristiky. Podstatná část práce se věnuje struktuře komoditní vertikály vepřového masa, daná část popisuje důležité body ovlivňující komoditní vertikálu a její úroveň. V další části bakalářské práce jsou zpracované a uvedené hlavní a důležité ukazatele komoditní vertikály vepřového masa jak v Česku tak v Rusku, které bezprostředně charakterizují úroveň vývoje trhu vepřového masa v obou dvou zemích za účelem následného porovnání situací. The bachelor thesis is devoted to the issue of pork production within the commodity vertical and the formation of the pork market in the Czech Republic and Russia. At the beginning of the literature review of this bachelor thesis, the definition of agribusiness and its basic sectors are presented. Then, the bachelor thesis provides basic information about the market as such, describes the agrarian market and its essential characteristics. A substantial part of the thesis is devoted to the structure of the pork commodity vertical, the given section describes the important points affecting the commodity vertical and its level. In the next part of the Bachelor's thesis the main and important indicators of the commodity vertical of pork in both the Czech Republic and Russia are elaborated and presented, which directly characterize the level of development of the pork market in the two countries in order to subsequently compare the situations. Klíčová slova: Česká republika; komoditní vertikála; prase; Ruská federace; trh; vepřové maso; commodity vertical; Czech Republic; market; pig; pork; Russian Federation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Formování trhu v rámci komoditní vertikály vepřového masa v České republice a Rusku

Bakalářská práce je věnována problematice výroby vepřového masa v rámci komoditní vertikály a formování trhu vepřového masa v České republice a Rusku. Na začátku literárního přehledu této bakalářské ...

Voroshilov, Vladislav
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Dopad pandemie COVID-19 na vinařství a jeho subjekty na Znojemsku
Kochan, Daniel
2023 - český
Bakalářská práce se věnuje dopadům pandemie COVID-19 na vinařství a jeho subjekty na Znojemsku. Teoretická část je věnována představení vinařského sektoru a celkovému procesu přípravy vína od sklizně po prodej finálního produktu. Dále se věnuje představení problematiky pandemie COVID-19 a vlivu na vinařství a jeho subjekty v podobě vinařského cestovního ruchu. Následně jsou představeny problémy, se kterými se potýkaly státy jako Francie, Španělsko a Itálie, kteří jsou světovou špičkou mezi vinaři. Závěrem teoretické části je představeno počínání Českého vinařství s problémy, které pandemie do země přinesla a rozdělení státu na jednotlivé vinařské podoblasti. Praktická část je tvořena vlastním výzkumem, který vychází z analýzy veřejně dostupných dat Ministerstva zemědělství, Vinařského fondu a Znojemské besedy. Následně je výzkum podpořen kvalitativním šetřením, které bylo vytvořeno na základě polostrukturovaných kvalitativních rozhovorů s aktéry, kteří zastávají odlišné pozice mezi vinaři dle velikosti podniku. Na základě výzkumu byly vytvořeny ukazatele dopadů na vinařský sektor, které jsou obohaceny o výpovědi jednotlivých aktérů. Jednotlivá zkoumaná vinařství zaznamenala negativní vliv na jejich finance a prodej vína do gastronomie. Respondenti se shodli na negativním vlivu z hlediska vinařského cestovního ruchu a v případě velkých vinařství i s přerušenými plány na rozšíření podniku. This bachelor thesis deals with the COVID-19 impact on winery and its subjects in the Znojmo region. The theoretical part consists of winery sector introduction and the description of the wine making process from harvesting to selling of final products. Furthermore, it contains an introduction of the COVID-19 pandemic and its influence on wine tourism. Additionally, the problems faced by states like France, Spain, and Italy, who are the wine-making elite, are introduced. Next, similar problems faced by the Czech Republic are described and its division into wine sub-districts is depicted. The practical part contains a research based on the analysis of publicly accessible data published by the Czech Ministry of Agriculture, the Wine Fund and the Znojmo Cultural Department. Consequently, the research was supported by a qualitative research method, specifically by semi-structured interviews with respondents who stand at different positions in terms of their business size. Based on this, indicators of the COVID-19 pandemic’s impact on winery are created, enriched by answers of every respondent. The individual wineries experienced a negative impact on their finances and wine sales to the foodservice industry. Respondents agreed on the negative impact in terms of wine tourism and, in the case of large wineries, with interrupted plans for business expansion. Klíčová slova: COVID-19; dopad pandemie; pandemie; vinařský cestovní ruch; vinařství; vinařství na Znojemsku; pandemic; the impact of the pandemic; wine tourism; winery; winery in Znojmo Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Dopad pandemie COVID-19 na vinařství a jeho subjekty na Znojemsku

Bakalářská práce se věnuje dopadům pandemie COVID-19 na vinařství a jeho subjekty na Znojemsku. Teoretická část je věnována představení vinařského sektoru a celkovému procesu přípravy vína od sklizně ...

Kochan, Daniel
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Politika vykrmování na příkladu krajského dotačního programu v Plzeňském kraji
Olšová, Barbora
2023 - český
Tato práce se zabývá situací, kdy dochází k politicky motivované distribuci veřejných prostředků(tzv. politika vykrmování). Rešeršní část práce se zabývá volebními a ekonomickými aspekty českých samosprávných celků a nástinem výsledků ze zahraniční a tuzemské literatury na téma politiky vykrmování. Pro výzkum byl zvolen Program PSOV PK, v rámci kterého je zkoumána závislost úspěšnosti a politické příslušnosti starosty. Ve výzkumu jsou zohledněna kritéria, na základě, kterých dochází k rozhodování o přidělování dotace. Ve výzkumu práce je využíván model, který je v rámci metodiky konkrétně specifikován a jehož výsledky jsou zpracovány kvantitativně i graficky. Výzkum je v závěru kriticky zhodnocen a jeho výsledky jsou porovnány s tuzemskou i zahraniční literaturou. The goal of the thesis is to detect the prevalence of pork barrel politics in Plzeňský kraj in the context of the chosen regional grant. This paper consists of different definitions of pork barrel politics from both Czech and international authors. The chosen research program is PSOV PK. Research models consider decision criteria for grant allocation. The thesis includes a description of the model's dataset. The model is specified in methodology. Results are presented quantitatively and graphically. The conclusion contains a critical evaluation and comparison of local and international academic literature. Klíčová slova: dotační program; Logit-model; politika vykrmování; rada kraje; starosta; veřejné finance; zastupitelstvo; grant program; mayor; pork barrel politics; public finance; regional assembly; regional council Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Politika vykrmování na příkladu krajského dotačního programu v Plzeňském kraji

Tato práce se zabývá situací, kdy dochází k politicky motivované distribuci veřejných prostředků(tzv. politika vykrmování). Rešeršní část práce se zabývá volebními a ekonomickými aspekty českých ...

Olšová, Barbora
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Postoj žáků středních odborných škol k homosexualitě
Kurej, Josef
2023 - český
Ústředním tématem bakalářské práce je zjistit jaký názor mají žáci středních odborných škol k homosexualitě v oblasti společenské, rodičovství homosexuálů, pracovní zařazení homosexuálů a v oblasti přátelství s homosexuály. Teoretická část bakalářské práce stručně popisuje historii současnost sexuality, rozděluje sexuální orientace do různých skupin, a především se zabývá homosexualitou, homosexuálním chováním a možným rizikům pohlavních nemocí. The central topic of the bachelor's thesis is to find out what opinion students of secondary vocational schools have about homosexuality in the social sphere, homosexual parenting, the job classification of homosexuals and in the sphere of friendship with homosexuals. The theoretical part of the bachelor's thesis briefly describes the history and present of sexuality, divides sexual orientations into different groups, and mainly deals with homosexuality, homosexual behavior and possible risks of sexually transmitted diseases. Klíčová slova: AIDS; gay; HIV; homosexualita; lesba; manželství; partnerství; sexualita; homosexuality; lesbian; marriage; partnership; sexuality Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Postoj žáků středních odborných škol k homosexualitě

Ústředním tématem bakalářské práce je zjistit jaký názor mají žáci středních odborných škol k homosexualitě v oblasti společenské, rodičovství homosexuálů, pracovní zařazení homosexuálů a v oblasti ...

Kurej, Josef
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Identifikace přírodních hodnot Černovické terasy
Kovářová, Kristýna
2023 - český
Bakalářská práce popisuje přírodní podmínky, potenciální a aktuální stav geobiocenóz, historii území, současný stav a plánové úpravy území v budoucnosti. Dále zpracovává a vyhodnocuje inventarizační průzkumy provedené v území v letech 2006-2022. Území o rozloze 5,17 km2 se nachází na jihovýchodě Brně. Podloží tvoří písky a spraše překryté antropogenními uloženinami. Půdním krytem je černozem. Území spadá do teplé oblasti. Lidská činnost v kombinaci se sukcesními vlivy dala za vznik neobvyklým biotopům, které hostí řadu chráněných druhů živočichů. Syntézou průzkumů bylo získáno 498 druhů rostlin, z čehož jsou 2 chráněni zákonem a 43 je ohroženo podle červeného seznamu. U savců se našlo 17 druhů, z čehož 3 jsou chráněni zákonem a 10 je jich ohrožených podle červeného seznamu. Bylo zapsáno 146 druhů ptáků, z čehož 56 je chráněno zákonem a 63 patří mezi ohrožené druhy dle červeného seznamu. U obojživelníků a plazů bylo zaznamenáno 8 druhů, zákon chrání 7 z nich a podle červeného seznamu je ohroženo 8 druhů. Z hmyzu se zapsalo 176 druhů, z čehož 17 je chráněno zákonem a 31 je ohroženo podle červeného seznamu. Byl proveden také vlastní floristický průzkum. Při němž bylo nalezeno 200 druhů rostlin, z čehož není žádný chráněný zákonem a 18 jich je ohroženo dle červeného seznamu. The bachelor thesis describes the natural conditions, potential and current state of geobiocenoses, history of the territory, current state and planned landscaping in the future. It also processes and evaluates inventory surveys carried out in the territory in 2006-2022. The area of 5.17 km2 is located in the south-east of Brno. The subsoil consists of sands and loess covered by anthropogenic deposits. The ground cover is chernozem. The territory falls into a warm region. Human activity in combination with succession influences has given rise to unusual biotopes that host a number of protected animal species. By synthesizing surveys, 498 plant species were obtained, of which 2 are protected by law and 43 are endangered according to the Red List. 17 species have been found in mammals, of which 3 are protected by law and 10 are endangered according to the Red List. 146 bird species have been registered, of which 56 are protected by law and 63 are endangered species according to the Red List. In amphibians and reptiles, 8 species have been recorded, the law protects 7 of them, and according to the Red List, 8 species are endangered. Of the insects, 176 species have been registered, of which 17 are protected by law and 31 are endangered according to the Red List. A floristic survey was also carried out. In which 200 plant species were found, none of which are protected by law and 18 are endangered according to the Red List. Klíčová slova: botanický průzkum; Brno; Černovická pískovna; Černovická terasa; park; zoologický průzkum; botanical research; zoological survey Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Identifikace přírodních hodnot Černovické terasy

Bakalářská práce popisuje přírodní podmínky, potenciální a aktuální stav geobiocenóz, historii území, současný stav a plánové úpravy území v budoucnosti. Dále zpracovává a vyhodnocuje inventarizační ...

Kovářová, Kristýna
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Analýza parametrov mliečnej úžitkovosti u dojníc pred a po inštalácii ventilátorov v stajni
Kancír, Ján
2023 - slovenský
Cílem práce je analýza parametrů mléčné užitkovosti u dojnic před a po instalaci ventilátorů ve stáji. Za tímto účelem bylo provedeno pozorování v konkrétním chovu. Sledování probíhalo v období od roku 2016 do konce roku 2022. Celé sledování bylo rozděleno na dvě období a to na období před a období po instalaci ventilátorů. Mezi parametry mléčné užitkovosti budou zahrnuty především dojivost (kg mléka), pořadí laktace (n) a fáze laktace (dny). Ze zjištěných výsledků lze konstatovat následující. Instalace ventilátorů měla za celé sledování vliv na dojivost, kde před instalací byl průměrný nádoj nižší (P > 0,05) a po instalaci byl nádoj vyšší (P < 0,01). Vliv ventilátorů byl pozorován také na obsahu mléčných složek. Při zohlednění pouze letních měsíců (červen, červenec, srpen) bylo zjištěno, že se prokazatelně zvýšila (P < 0,01) dojivost u krav po instalaci ventilátorů. Co se týče obsahu mléčných složek neměla instalace prokazatelný vliv (P > 0,05). Přesto lze vidět obdobný trend snížení procenta tuku a bílkovin jako při celém sledování. The aim of the study is to analyse milk performance parameters in dairy cows before and after the installation of fans in the barn. For this purpose, observation was carried out in a particular farm. The observation was carried out during the period from 2016 to the end of 2022. The whole observation was divided into two periods namely the period before and the period after the installation of the ventilators. The milk performance parameters will mainly include milk yield (kg milk), lactation order (n) and lactation stage (days). From the results obtained, the following can be stated. The installation of fans had an effect on milk yield over the whole follow-up period where before installation the mean milk yield was lower (P > 0.05) and after installation the milk yield was higher (P < 0.01). The effect of fans was also observed on milk constituent content. Considering only the summer months (June, July, August), it was found that there was a demonstrable increase (P < 0.01) in milk yield in cows after installation of fans. Regarding milk constituents, the installation had no demonstrable effect (P > 0.05). Nevertheless, a similar trend of reduction in fat and protein percentage can be seen as in the whole follow-up. Klíčová slova: dojivost; laktace; mikroklima; tepelný stres; teplota; microclimate; heat stress; lactation; milk yield; temperature Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Analýza parametrov mliečnej úžitkovosti u dojníc pred a po inštalácii ventilátorov v stajni

Cílem práce je analýza parametrů mléčné užitkovosti u dojnic před a po instalaci ventilátorů ve stáji. Za tímto účelem bylo provedeno pozorování v konkrétním chovu. Sledování probíhalo v období od ...

Kancír, Ján
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Fitness jako volnočasová aktivita (mladistvých)
Šmerdová, Pavlína
2023 - český
Bakalářská práce se zabývá volným časem mládeže se zaměřením na udržování tělesné kondice (fitness) a to stěžejně z hlediska zdravé výživy. Teoretická část shrnuje současné trendy v oblasti fitness a rozebírá hlavní zásady a specifika vhodné výživy při sportovní aktivitě. Navazující výzkum pomocí dotazníkového šetření zahrnuje odpovědi od 51 respondentů, přičemž část otázek je koncipována tak, aby zachytila i vývoj (změny) ohledně fitness a stravování v průběhu času. The bachelor thesis deals with the leisure time of youth with a focus on maintain-ing physical condition (fitness), especially in terms of healthy nutrition. The theo-retical part summarizes current trends in fitness and discusses the main princi-ples and specifics of appropriate nutrition during sport activities. The follow-up survey includes responses from 51 respondents, with some of the questions de-signed to capture the evolution (changes) in fitness and diet over time. Klíčová slova: volný čas; dotazníkové šetření; mladiství; sportovní aktivity; vhodná výživa; adolescents; appropriate nutrition; leisure; questionnaire survey; sport activities Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Fitness jako volnočasová aktivita (mladistvých)

Bakalářská práce se zabývá volným časem mládeže se zaměřením na udržování tělesné kondice (fitness) a to stěžejně z hlediska zdravé výživy. Teoretická část shrnuje současné trendy v oblasti fitness a ...

Šmerdová, Pavlína
Mendelova univerzita v Brně, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze