Počet nalezených dokumentů: 74086
Publikováno od do

Numerické srovnání algoritmů CGLS a LSQR
Mrňák, Petr; Tichý, Petr; Tůma, Miroslav
2024 - český
This bachelor thesis deals with the introduction of two mathemati- cally equivalent algorithms, CGLS and LSQR, which can be viewed as versions of the method of conjugate gradients applied to a system of normal equations. This thesis is devoted to their comparison both from a theoretical point of view (showing the relations between vectors and coefficients) and from a practical point of view (the behaviour of both algorithms in finite precision arithmetic). 1 Tato bakalářská práce se zabývá představením dvou matematicky ekvi- valentních algoritmů CGLS a LSQR, na které lze nahlížet jako na verze metody sdru- žených gradientů aplikované na systém normálních rovnic. Tato práce se vě- nuje jejich porovnání jak z teoretického hlediska (ukázání vztahů mezi vektory a koeficienty), tak i z praktického hlediska (chování obou algoritmů při výpočtech v aritmetice s konečnou přesností). 1 Klíčová slova: systém normálních rovnic|CGLS|LSQR|numerické chování; system of normal equations|CGLS|LSQR|numerical behaviour Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Numerické srovnání algoritmů CGLS a LSQR

This bachelor thesis deals with the introduction of two mathemati- cally equivalent algorithms, CGLS and LSQR, which can be viewed as versions of the method of conjugate gradients applied to a system ...

Mrňák, Petr; Tichý, Petr; Tůma, Miroslav
Univerzita Karlova, 2024

Embera vzdorující globalizačním výzvám
Krutský, Kryštof; Halbich, Marek; Remešová, Lucie
2024 - český
Klíčová slova: Emberá; Panama; Darién; rezistence; globalizace; autenticita; identita; Emberá; Panama; Darién; resistance; globalization; authenticity; identity Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Embera vzdorující globalizačním výzvám

Krutský, Kryštof; Halbich, Marek; Remešová, Lucie
Univerzita Karlova, 2024

"Žité psaní" v Uličkách paměti Conceição Evaristové
Růžičková, Alena; Válová, Karolina; Svobodová, Petra
2024 - český
This bachelor thesis explores the Brazilian writer Conceição Evaristo's literary concept of escrevivência based on her 2006 novel Alleys of Memory and the literature of the periphery. The aim of the investigation is to introduce this new literary concept on which the writer bases her literary work. Through an analysis of the structure, theme and characters of the novel Alleys of Memory, we will discover aspects of the literary concept of escrevivência and why it is important to this writer's work, what she pursues with it and what she uses it for. Through the novel Alleys of Memory, Evaristo also gives us an insight into the place of characters on the margins of Brazilian society. Key words Afro-brazilian literature, Conceição Evaristo, favela, 20th century Brazilian literature Bakalářská práce se zabývá zkoumáním pojmu escrevivência brazilské spisovatelky Conceição Evaristové na základě jejího románu Uličky paměti z roku 2006 a literaturou periferie. Cílem zkoumání je představení tohoto nového literární konceptu, na kterém spisovatelka staví své literární dílo. Skrze analýzu struktury, tématu a postav románu Uličky paměti, zjistíme aspekty literárního konceptu escrevivência a proč důležitý právě pro tvorbu této spisovatelky, co jím sleduje a k čemu ho využívá. Prostřednictvím románu Uličky paměti dává Evaristová získáme také náhled do místa postav na okraji brazilské společnosti. Klíčová slova Afrobrazilská literatura, Conceição Evaristo, favela, brazilská literatura 20. století Klíčová slova: afrobrazilská literatura|Conceição Evaristo|favela|brazilská literatura 20. století; Afro-Brazilian literature|Conceição Evaristo|favela|20th Century Brazilian Literature Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
"Žité psaní" v Uličkách paměti Conceição Evaristové

This bachelor thesis explores the Brazilian writer Conceição Evaristo's literary concept of escrevivência based on her 2006 novel Alleys of Memory and the literature of the periphery. The aim of the ...

Růžičková, Alena; Válová, Karolina; Svobodová, Petra
Univerzita Karlova, 2024

Zkušenostní typy u Alfreda Schütze: Mezi Husserlem a fenomenologickou sociologií
Kinc, Šimon; Čapek, Jakub; De Santis, Daniele
2024 - český
Edmund Husserl returns in his philosophy to the question of general concepts, dividing them into empirical (which are the result of generalizations and do not apply universally) and eidetic (having universal validity). His student Alfred Schütz challenges this division and anchors empirical pre-predicative categories, which he calls types, in the structures of the intersubjective experience of the individual in the lifeworld. Is this a radicalization of the already radical Husserlian principle of phenomenological empiricism or, on the contrary, a questioning of it? Either way, Schütz's theory of types and typification is firmly tied to the phenomenological structures of consciousness, time, meaning, sociality, or horizons of experience. The influence of this theory can hardly be overestimated, for it paved the way for a phenomenologically oriented sociology in which typification and its conceptual offspring play the role of both scientific methodology and object. For sociologists who refer to Schütz, such as T. Luckmann or H. Garfinkel, the central question is thus how people as actors categorize their world. This thesis describes the emergence of Schütz's theory of types from Husserl's phenomenological empiricism, explains its connection to other central phenomenological concepts, and outlines its... Edmund Husserl se ve své filosofii vrací k otázce obecnin, ty dělí na empirické (jež jsou výsledkem zobecnění a neplatí zcela univerzálně) a eidetické (mající univerzální platnost). Jeho žák Alfred Schütz toto rozdělení zpochybňuje a ukotvuje empirické předpredikativní obecniny, které nazývá typy, ve strukturách intersubjektivní zkušenosti jedince ve světě našeho života. Jedná se o radikalizaci už tak radikálního husserlovského principu fenomenologického empirismu nebo naopak o jeho zpochybnění? Tak či onak, Schützova teorie typů a typizace je pevně spjatá s fenomenologickými strukturami vědomí, času, smyslu, sociality či zkušenostních horizontů. Vliv této teorie se dá sotva přecenit - umetla totiž cestu fenomenologicky orientované sociologii, v jejímž rámci hraje typizace a její pojmové potomstvo jak roli vědecké metodologie, tak předmětu. Pro sociology, kteří se k Schützovi odkazují, jako jsou například T. Luckmann nebo H. Garfinkel je tak ústřední otázkou to, jakým způsobem lidé jakožto aktéři kategorizují svůj svět. Tato práce má za cíl popsat vznik Schützovy teorie typů z Husserlova fenomenologického empirismu, vysvětlit její spojitost s dalšími centrálními fenomenologickými pojmy a nastínit její zásadní charakter pro změnu pojmů kategorie, smyslu a rozumění v moderní sociologii a filosofii. Klíčová slova: zkušenostní typy|typizace|Husserl|Schütz|fenomenologická sociologie|epistemologie|kategorie|genetická fenomenologie|smysl|každodennost; experiential types|typification|Husserl|Schütz|phenomenological sociology|epistemology|categories|genetic phenomenology|meaning|everydayness Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zkušenostní typy u Alfreda Schütze: Mezi Husserlem a fenomenologickou sociologií

Edmund Husserl returns in his philosophy to the question of general concepts, dividing them into empirical (which are the result of generalizations and do not apply universally) and eidetic (having ...

Kinc, Šimon; Čapek, Jakub; De Santis, Daniele
Univerzita Karlova, 2024

Prvky fantastična v románu Nikdo se nedívá od Josého Luíse Peixota
Jakubec, Radim; Válová, Karolina; Svobodová, Petra
2024 - český
This bachelor's thesis aims to provide a comprehensive overview of fantastic motifs in the novel Blank gaze (Nenhum olhar, 2001) by the Portuguese writer José Luís Peixoto. In addition to the fantastic motifs and a shorter summary of the novel's plot, the bachelor's thesis presents the relevant literary concept of the fantastic and its essentials from prominent literary critics from various literary-historical periods; theoretical conclusions of Roger Caillois ("Imagenes, Imagenes...Ensayos sobre la función y los poderes de la imaginación," 1970), H.P. Lovecraft (Supernatural Horror in Literature, 1927), Tzvetan Todorov (Introduction to Fantastic Literature, 1970), and Jaime Alazraki (¿What is the Neofantastic?, 2001) are used in the work. The work is further expanded with chapters dealing with the facts abouth the researched novel and author's life, which further deepen the informative scope of the work. Tato bakalářská práce má za cíl podat přehled fantaskních motivů v románu Nikdo se nedívá (Nenhum olhar, 2001) portugalského spisovatele Josého Luíse Peixota. Kromě předmětného souboru fantaskních motivů a kratšího resumé děje románu jsou v bakalářské práci představeny relevantní literární koncepce fantastična a jeho náležitostí od významných literárních kritiků z různých literárně-historických období, z jejichž děl bude v průběhu závěrečné práce vycházeno. Konkrétně jsou v práci využity teoretické závěry Rogera Cailloise (Imagenes, Imagenes...Ensayos sobre la funccion y los poderes de la imaginación, 1970), H.P.Lovecrafta (Nadpřirozená hrůza v literatuře, 1927), Tzvetana Todorova (Úvod do fantastické literatury, 1970) a Jamieho Alazrakiho (¿Qué es lo neofantástico?, 2001). Práce je dále rozšířena o kapitoly pojednávající o reáliích stran zkoumaného románu a autorova života, které dále prohlubují informativní záběr práce. Klíčová slova: fantastika|Alentejo|prokletí|portugalský román|Bůh; fantastic|Alentejo|curse|Portuguese novel|God Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Prvky fantastična v románu Nikdo se nedívá od Josého Luíse Peixota

This bachelor's thesis aims to provide a comprehensive overview of fantastic motifs in the novel Blank gaze (Nenhum olhar, 2001) by the Portuguese writer José Luís Peixoto. In addition to the ...

Jakubec, Radim; Válová, Karolina; Svobodová, Petra
Univerzita Karlova, 2024

Od § 257 až na galerijní zdi. Aneb graffiti umělci v bodě zlomu ilegality.
Huruglicová, Vanesa Daniela; Heřmanský, Martin; Kuřík, Bohuslav
2024 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Od § 257 až na galerijní zdi. Aneb graffiti umělci v bodě zlomu ilegality.

Huruglicová, Vanesa Daniela; Heřmanský, Martin; Kuřík, Bohuslav
Univerzita Karlova, 2024

Koordinace dobrovolníků v neziskové organizaci
Piláriková, Anna; Poláčková, Ester; Havlíčková, Monika
2024 - český
Klíčová slova: motivace; dobrovolnictví; koordinátor dobrovolníků; nezisková organizace; rozhovor; kvali-tativní výzkum; motivation; volunteering; volunteer coordinator; non-profit organization; interview; qualitative research Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Koordinace dobrovolníků v neziskové organizaci

Piláriková, Anna; Poláčková, Ester; Havlíčková, Monika
Univerzita Karlova, 2024

Chování žáků druhého stupně základní školy na sociálních sítích
Kočová, Kateřina; Mottlová, Jana; Urban, Lukáš
2024 - český
Klíčová slova: sociální sítě; sociální pedagogika; internet; bezpečnost chování; rizika chování; social networks; social pedogogy; internet; safe bahavior; risky behavior Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Chování žáků druhého stupně základní školy na sociálních sítích

Kočová, Kateřina; Mottlová, Jana; Urban, Lukáš
Univerzita Karlova, 2024

Zařazení dvouletých dětí do systému předškolního vzělávání
Řeřichová, Barbora; Mottlová, Jana; Pospíšilová, Anna
2024 - český
Klíčová slova: Předškolní vzdělávání; mateřská škola; dvouleté děti; specifika vývoje dvouletých dětí; vzdělávání; učitelé; Preschool education; kindergarten; two-year-old children; specifications of preschool children development; educational system; teachers experience Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zařazení dvouletých dětí do systému předškolního vzělávání

Řeřichová, Barbora; Mottlová, Jana; Pospíšilová, Anna
Univerzita Karlova, 2024

Dystopické (a) environmentální prvky a detabuizace v románu Ahmada Nádžího
Kubátová, Jana; Ondráš, František; Kříhová, Zuzana
2024 - český
The aim of this bachelor's thesis is the analysis of dystopic (and) environmental elements and removing social and environmental taboos in the textual and, to a lesser extent, graphic content of the 2014 novel Istichdām al-ḥajā (Use of Life) by Egyptian writer Aḥmad Nāǧī. The thesis focuses on dystopic (and) environmental elements within the novel's most prominent motifs (and sub-motifs), which are criticism (of Cairo's environment and aspects of Egyptian politics) and frustration (in the spheres of personal unfreedom and interpersonal relationships), and on removing social (sex, drugs) and environmental taboos. All of this is analysed and interpreted within the theoretical-methodological framework of ecocriticism, especially in accord with the results found in Adam Trexler's publication and Teresa Pepe's study. The analysis is also carried out in the context of Arabic and Egyptian environmental literature (the principle of intertextuality), the context of Aḥmad Nāǧī and his trial, and in the cultural and historical context of Egypt in the 21st century. Keywords: Modern Arabic Literature, Egyptian Novel, Dystopia, Environmentalism, Removing Taboos Tématem bakalářské práce je analýza dystopických (a) environmentálních prvků a detabuizace sociálních a environmentálních témat v textovém a v menší míře i v grafickém obsahu románu Istichdām al-ḥajā (Užití života) egyptského spisovatele Aḥmada Nāǧīho z roku 2014. Práce se soustřeďuje na dystopické (a) environmentální prvky v rámci nejvýznamnějších motivů (a submotivů) románu, jimiž jsou kritika (prostředí Káhiry a aspektů egyptské politiky) a frustrace (v oblasti osobní nesvobody a mezilidských vztahů), a na detabuizaci sociálních (sexu, drog) a environmentálních témat. To vše je analyzováno a interpretováno v teoreticko-metodologickém rámci ekokritiky, především v souladu s výsledky obsaženými v publikaci Adama Trexlera a studii Teresy Pepe. Analýza je uskutečněna rovněž v kontextu arabské a egyptské environmentální literatury (princip intertextuality), kontextu Aḥmada Nāǧīho a jeho soudního procesu a v kulturně-historickém kontextu Egypta ve 21. století. Klíčová slova: moderní arabská literatura, egyptský román, dystopie, environmentalismus, detabuizace Klíčová slova: moderní arabská literatura|egyptský román|dystopie|environmentalismus|detabuizace; Modern Arabic Literature|Egyptian Novel|Dystopia|Environmentalism|Removing Taboos Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Dystopické (a) environmentální prvky a detabuizace v románu Ahmada Nádžího

The aim of this bachelor's thesis is the analysis of dystopic (and) environmental elements and removing social and environmental taboos in the textual and, to a lesser extent, graphic content of the ...

Kubátová, Jana; Ondráš, František; Kříhová, Zuzana
Univerzita Karlova, 2024

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze