Počet nalezených dokumentů: 7854
Publikováno od do

HR v digitální ekonomice
Cupal Libor; Pechová Helena; Chundela Lubor
2019 - český
Tato bakalářská práce se zabývá HR trendy v éře Průmyslu 4.0. Hlavním cílem je stanovení HR trendů v souvislosti s digitalizací dle analýzy názorů vybraných personalistů v komparaci s očekávaným vývojem dle výzkumů. Teoretická část obsahuje základní pojmy jako digitalizace nebo umělá inteligence. Praktická část obsahuje sestavení trendů dle výzkumů a pomocí dotazníkového šetření porovnání s názory HR zástupců firem. Na základě výsledných trendů uvedu doporučení do praxeThis bachelor thesis deals with HR trends in the era of Industry 4.0. The main purpose of this bachelor thesis is a determination of HR trends which are related to digitalization according to an analyzation of opinions of selected HR specialists in comparison to an expected development in research and studies. Theoretical part of this thesis contains basic terms such as digitalization or artificial intelligence which are related to the main topic. Practical part contains HR trends according to the research and studies and using a questionnaire a comparison of these trends and opinions of HR representatives of specific companies. Based on the outcome I am going to suggest some recommendations. Klíčová slova: Personalistika,digitalizace,automatizace,recruitment,pracovní místo,chatbot,průmysl 4.0; Human Resource,digitalization,automatization,recruitment,work position,chatbot,industry 4.0 Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
HR v digitální ekonomice

Tato bakalářská práce se zabývá HR trendy v éře Průmyslu 4.0. Hlavním cílem je stanovení HR trendů v souvislosti s digitalizací dle analýzy názorů vybraných personalistů v komparaci s očekávaným ...

Cupal Libor; Pechová Helena; Chundela Lubor
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Personální marketingový mix
Andres Pavel; Lippertová Karolína; Tureckiová Michaela
2019 - český
Bakalářská práce Personální marketingový mix se věnuje nástrojům personálního marketingového mixu ve spojení s požadavky a představami dle jednotlivých generačních skupin. Cílem bakalářské práce je analýza nástrojů personálního marketingového mixu dle generačních skupin (Baby Boomers, X, Y, Z) při současné situaci na českém trhu práce. Přínosem je návrh na opatření v konkrétní společnosti pro udržení stávajících kvalitních zaměstnanců a možné získávání nových, a to na základě dotazníkového šetření.The bachelor thesis Human Resources Marketing Mix is devoted to the tools of the personal marketing mix in connection with the requirements and ideas according to the individual generational groups. The aim of the bachelor thesis is to analyze the tools of the personal marketing mix according to generational groups (Baby Boomers, X, Y, Z) in the current situation on the Czech labor market. The benefit is a proposal for measures in a particular company to maintain existing high-quality employees and possible acquisition of new ones, based on a questionnaire survey. Klíčová slova: Personální marketingový mix,generační skupiny,budování značky zaměstnavatele,odměňování zaměstnanců,produkt,cena,místo,propagace; Human Resources Marketing Mix,Generational Groups,Employer Branding,Rewarding Employees,Product,Price,Place,Promotion Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Personální marketingový mix

Bakalářská práce Personální marketingový mix se věnuje nástrojům personálního marketingového mixu ve spojení s požadavky a představami dle jednotlivých generačních skupin. Cílem bakalářské práce je ...

Andres Pavel; Lippertová Karolína; Tureckiová Michaela
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Analýza fluktuace zaměstnanců ve vybraném podniku
Šimonová Klára; Herainová Zuzana; Hujberová Hana
2019 - český
Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu příčin nežádoucí fluktuace zaměstnanců ve vybrané společnosti. Teoretická část obsahuje hlavní poznatky týkající se fluktuace, jejího dělení, důsledků a toho, jak ji měřit. Dále tato část práce popisuje teoretická východiska motivace a pracovní spokojenosti zaměstnanců. V praktické části je představena společnost, v níž je fluktuace zaměstnanců zkoumána a dále vyhodnocována. Pomocí dotazníkového šetření provedeném s respondenty zastupující současné a bývalé zaměstnance jsou stanoveny hlavní příčiny rezignací zaměstnanců a po vyhodnocení získaných dat jsou navržena řešení, která by společnosti mohla přispět při řešení stabilizace fluktuace.This bachelor thesis is focused on the analysis of employee turnover reasons in a company. The theoretical part of the thesis contains the main findings related to employee turnover, its dividing, consequences and how to measure it. Furthermore, this part of the thesis describes theoretical bases of motivation and work satisfaction of employees. In the practical part is presented the selected company in which the employee turnover is examined and further evaluated. Through a questionnaire survey conducted with respondents representing current and former employees, the main reasons for resignations are identified. After evaluation of the data obtained, solutions are proposed that could help the company stabilizing the turnover. Klíčová slova: Fluktuace,analýza,pracovní spokojenost,motivace,zaměstnanci,retence; Turnover,analysis,work satisfaction,motivation,employees,retention Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Analýza fluktuace zaměstnanců ve vybraném podniku

Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu příčin nežádoucí fluktuace zaměstnanců ve vybrané společnosti. Teoretická část obsahuje hlavní poznatky týkající se fluktuace, jejího dělení, důsledků a ...

Šimonová Klára; Herainová Zuzana; Hujberová Hana
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh bodově podepřeného předpjatého deskového mostu
Drahorád Michal; Kajaba Christián; Souček Petr
2019 - český
Téma bakalářské práce se zabývá návrhem betonového silničního mostu. Práce je zaměřená na návrh nové mostní konstrukce, která by měla nahradit stávající nevyhovující konstrukci. Nově navrhovaná konstrukce je bodově podepřená předpjatá desková konstrukce se zjednodušeným návrhem spodní stavby v místě bodového podepření. Tato konstrukce je ověřovaná na mezní stav použitelnosti, únosnosti a na smyková napětí vznikající v deskové konstrukci. Posouzení konstrukce je provedeno dle platných evropských norem.This work's main topic is the concrete road bridge design. This work's main focus is a new bridge structure design which is supposed to replace old, sub-standard bridge. This new structure is a point-supported post-tensioned structure with simplified substructure design. The structure is verified for serviceability limit states, for ultimate limit state and for shear stress originating in slab based construction. All calculations were performed according to actual valid European standards (EN). Klíčová slova: Betonový silniční most,bodově podepřená desková konstrukce mostu,zatížení dopravou,předpětí,mezní stav použitelnosti,mezní stav únosnosti,protlačení,výztuž,pilíř; concrete road bridge,point-supported slab based bridge construction,road traffic load,pre-tension,serviceability limit state,ultimate limit state,penetration,reinforcement,pillar Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Návrh bodově podepřeného předpjatého deskového mostu

Téma bakalářské práce se zabývá návrhem betonového silničního mostu. Práce je zaměřená na návrh nové mostní konstrukce, která by měla nahradit stávající nevyhovující konstrukci. Nově navrhovaná ...

Drahorád Michal; Kajaba Christián; Souček Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Systém zaměstnaneckých výhod v podniku EMT, s r.o.
Šimonová Klára; Kopecká Tereza; Šikýř Martin
2019 - český
Prvním cílem bakalářské práce je analyzovat benefitní systém ve společnosti EMT, s.r.o. a spokojenost se současným systémem mezi zaměstnanci této společnosti. Dalším cílem je určit náklady na přijetí nového zaměstnance a porovnat to s variantou přidáním nových benefitů stávajícímu zaměstnanci. Teoretická část se zabývá strategií, odměňováním zaměstnanců a benefity ve všeobecné rovině spolu s popisem metod použitých v praktické části práce. Sa-motná analýza benefitního systému společnosti EMT, s.r.o. se nachází v praktické části. Ana-lýza je provedena pomocí dotazníkového šetření v rámci hlavní pobočky v Praze. Z výsledků šetření je provedeno zhodnocení stávající systému a podány návrhy na zlepšení benefitního systému organizace.The first aim of the bachelor thesis is to analyze the benefit system in EMT, s.r.o. and satis-faction with the current system among employees of this company. Another goal is to deter-mine the cost of recruiting a new employee and compare it with the option by adding new benefits to an existing employee. The theoretical part deals with strategy, remuneration of employees and benefits in the general level together with description of methods used in the practical part of the thesis. The analysis of the benefits of EMT, s.r.o. is in the practical part. The analysis is carried out through a questionnaire survey within the main base of the com-pany in Prague. The results of the survey are an evaluation of the existing system and pro-posals for improving the organization's benefit system. Klíčová slova: Strategie,odměňování,benefity,motivace,pracovní spokojenost; Strategy,rewards,benefits,motivation,job satisfaction Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Systém zaměstnaneckých výhod v podniku EMT, s r.o.

Prvním cílem bakalářské práce je analyzovat benefitní systém ve společnosti EMT, s.r.o. a spokojenost se současným systémem mezi zaměstnanci této společnosti. Dalším cílem je určit náklady na přijetí ...

Šimonová Klára; Kopecká Tereza; Šikýř Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh zesílení stávajícícho železobetonového mostu
Drahorád Michal; Hornof Max; Petřík Milan
2019 - český
Tato bakalářská práce se zabývá zesilováním železobetonových nosných konstrukcí. V práci je nejdříve zpracována rešerše na způsoby zesilování. Dále je zpracován návrh zesílení stávajícího mostu externím předpětím. Návrh je následně posouzen a je vyhodnocena zatížitelnost zesíleného stávajícího mostu.The subject of this bachelor thesis is the problematic reinforcing od concrete bridges. The thesis first aims at the research on the methods for reinforcement. Furthermore, a design of the reinforcing for an existing concrete bridge with the means of external prestressing is elaborated. Lastly, the design is considered and the bearing capacity of the reinforced bridge is evaluated. Klíčová slova: zesílení železobetonového mostu,zesílení pomocí FRP výztuže,spřažení,dotvarování a smršťování betonu,externí předpětí; reinforced of concrete bridge,FRP reinforcement,concrete coupling,creep of concrete,shrinkage of concrete,external prestressing Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Návrh zesílení stávajícícho železobetonového mostu

Tato bakalářská práce se zabývá zesilováním železobetonových nosných konstrukcí. V práci je nejdříve zpracována rešerše na způsoby zesilování. Dále je zpracován návrh zesílení stávajícího mostu ...

Drahorád Michal; Hornof Max; Petřík Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Analýza vývoje spotřeby českých domácností v letech 1997 - 2017
Pošta Vít; Pavelková Marie; Makovský Petr
2019 - český
Tato práce se zabývá analýzou vývoje spotřeby českých domácností v letech 1997 až 2017 a to za pomocí dat z Českého statistického úřadu. Práce je rozdělena do dvou částí a to do teoretické a praktické. Teoretická část je věnována seznámení s ekonomickými pojmy a metodikou sběru dat. Praktická část je pak věnována sa-motné analýze české ekonomiky ve sledovaných letech a změnám spotřebního chování českých domácností. .The aim of this work is to evaluate the factors that influence the consumption of Czech households in the period 1997-2017 using the data from the Czech Statistical Office. The thesis is divided into two parts, namely practical part and theoretical part. The theoretical part is devoted to the description of selected econo-mic quantities and to the method of collecting the data. The practical part is devoted to the description of the economic si-tuation in the Czech Republic in the monitored period, to the evaluation of the factors influencing the behavior of consumers and to the recording of changes in the behavior of individual ty-pes of households using CZSO data. Klíčová slova: Spotřeba domácností,statistika rodinných účtů,konečná spotřeba,hrubý domácí produkt,domácnost; Household consumption,statistics of household accounts,final consumption,gross national product,household Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Analýza vývoje spotřeby českých domácností v letech 1997 - 2017

Tato práce se zabývá analýzou vývoje spotřeby českých domácností v letech 1997 až 2017 a to za pomocí dat z Českého statistického úřadu. Práce je rozdělena do dvou částí a to do teoretické a ...

Pošta Vít; Pavelková Marie; Makovský Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Finanční analýza firmy BKR ČR s.r.o.
Scholleová Hana; Šanovec Jan; Čámská Dagmar
2019 - český
Cílem bakalářské práce je vypracovat finanční analýzu výrobní podniku, který pů-sobí ve zpracovatelském průmyslu a zaměřuje se na výrobu doplňků ke střešním oknům. Finanční analýza se provede na základě účetních výkazů podniku za ob-dobí 2013 až 2017. Bakalářská práce se dělí na teoretickou část a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na metodiku, uživatele, ukazatele finanční analýzy. V praktické části je obecně uveden podnik BKR ČR s.r.o. Poté je provedena finanční analýza podniku. A konci práce jsou zhodnoceny výsledky analýzy a doporučen postup do budoucna.The goal of this bachelor thesis is to make a financial analysis of a manufacturing company which operates in the manufacturing industry and is focusing on production of extras to roof windows. Financial analysis is made on basis of financial statements of the company in the period from 2013 to 2017. The bachelor thesis if divided into theoretical and practical part. Theoretical part is focused on methods, user, indicators of financial analysis. In practical part is presented company BKR ČR s.r.o. After that financial analysis is concluded. In the end of practical part lies summary of financial analysis results and a recommendation a way for the company to move forward Klíčová slova: Finanční analýza,firma,rozvaha,absolutní ukazatelé,výkaz zisku a ztrát; Financial analysis,company,financial statements,absolute indicators,manufacturing Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Finanční analýza firmy BKR ČR s.r.o.

Cílem bakalářské práce je vypracovat finanční analýzu výrobní podniku, který pů-sobí ve zpracovatelském průmyslu a zaměřuje se na výrobu doplňků ke střešním oknům. Finanční analýza se provede na ...

Scholleová Hana; Šanovec Jan; Čámská Dagmar
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Využití kinetiky reaktoru pro stanovení mrtvé doby neutronových detektorů
Bílý Tomáš; Keltnerová Linda; Juříček Vlastimil
2019 - český
Mrtvá doba neutronových detektorů je jedním z faktorů způsobujících nelinearitu odezvy detektoru v impulsním režimu. Tato práce se zabývá využitím kinetiky reaktoru pro stanovení mrtvé doby neutronových detektorů. Stručně popisuje princip neutronových detektorů, problematiku mrtvé doby a některé používané metody měření mrtvé doby. Stručně popisuje základy kinetiky reaktoru a zaměřuje se na přechodové procesy, které lze využít pro měření mrtvé doby. V poslední části práce jsou prezentovány výsledky provedených experimentů a zhodnocení možnosti využití a přínosu kinetické metody.Neutron detector dead-time is one of the factors causing the nonlinearity of the detector response in the impulse mode. This thesis is focused on the use of reactor kinetics for determination of neutron detector dead-time. Briefly describes the principle of neutron detectors, dead time issues and some methods for the dead-time measurement. Thesis describes the basics of the reactor kinetics and focuses on the transition processes that can be used for measurement of dead-time. In the last part of the thesis are presented the results of the experiments and the evaluation of the use and benefits of the kinetic method. Klíčová slova: detektory neutronů,mrtvá doba,kinetika reaktoru; neutron detectors,dead-time,reactor kinetics Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Využití kinetiky reaktoru pro stanovení mrtvé doby neutronových detektorů

Mrtvá doba neutronových detektorů je jedním z faktorů způsobujících nelinearitu odezvy detektoru v impulsním režimu. Tato práce se zabývá využitím kinetiky reaktoru pro stanovení mrtvé doby ...

Bílý Tomáš; Keltnerová Linda; Juříček Vlastimil
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Silnice I/36, Holice - Čestice
Vébr Ludvík; Horáček Miroslav; Musílek Petr
2019 - český
Cílem této bakalářské práce je navrhnutí přeložky silnice I/36 a propojení silnic I/35 a I/11, sloužící k převedení tranzitní dopravy směřující z Holic do Čestic mimo obec Veliny a město Borohrádek. Díky této přeložce odkloníme tranzitní dopravu z centra měst a obcí, která bývají přes odpoledne přesycena dopravou. Tato práce obsahuje 2 návrhy variant přeložky ve formě studie, z nichž jsme vybrali jednu vhodnější variantu za pomoci multikriteriální analýzy.The aim of this bachelor thesis is to propose the relocation of the road I/36 and the interconnection of the I/35 and I/11 roads, which serve to transfer the transit traffic from Holice to Cestice outside the village of Veliny and Borohradek. Thanks to this relocation, we will divert transit traffic from the city centers and municipalities, which are usually overloaded by transport in the afternoon. This work contains two proposals for the variants of the study, from which we have chosen a more suitable variant with the help of multi-criteria analysis. Klíčová slova: Variantní návrh,přeložka,zmírnění dopravy,studie,Holice,Čestice; variations suggestion,relocation,traffic calming,studie,Holice,Cestice Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Silnice I/36, Holice - Čestice

Cílem této bakalářské práce je navrhnutí přeložky silnice I/36 a propojení silnic I/35 a I/11, sloužící k převedení tranzitní dopravy směřující z Holic do Čestic mimo obec Veliny a město Borohrádek. ...

Vébr Ludvík; Horáček Miroslav; Musílek Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze