Počet nalezených dokumentů: 16774
Publikováno od do

Návrh rodinného domu
Hajzler, Aleš
2023 - český
Cílem této práce je navrhnout rodinný dům pro čtyř až pěti člennou rodinu. Dům je navržen na pozemku, který je situován v Hradci Králové. Pozemek má parcelní číslo 983/26, katastrální území Věkoše a je v oblasti, kde se staví nová bytová zástavba, proto je možné navrhnout stavbu, která se může uskutečnit. Díky projektované zástavbě je oblast zasíťována inženýrskými sítěmi. Založení domu bude na betonové konstrukční desce a objekt bude nepodsklepen. Bakalářská práce je zaměřena na návrh dřevostavby s difuzně otevřenou stěnou s nosnou částí z KVH hranolů. Důraz bude kladen na návrh krovu, kde budou navrhnuty tři varianty řešení zastřešení sedlové střechy pro jeden půdorys. Stavba je navržena tak, aby mohla být prováděna formou staveništní montáže. Energetická efektivita splňuje české normy pro výstavbu domu a blíží se hodnotám pasivního domu. This bachelor's thesis aims to design a detached house for a family of four or five people. The house is designed on a site located in Hradec Krylov. The land has parcel number 983/26, the cadastral territory of Věkoše. In this area, the housing developer is building new blocks of flats. Therefore, it is possible to design a building that can be realised. Thanks to the planned development, the area is networked with utility networks. The house's foundation will be on a concrete slab, and the building will not have a basement. The house will have a wooden load-bearing structure made of KVH prisms with a diffusely open envelope. Emphasis will be on the design of the truss. There will be designed three variants of gable roof covering. The solutions will be done for the same floor plan. The construction is designed for on-site construction. The energy efficiency is according to the Czech standards for building a house and is close to the values of a passive house. Klíčová slova: difuzně otevřená stěna; dřevostavba; sbíjené vazníky; střecha; vaznicový krov; truss roof; diffuse open envelope; knocked down frames; purlin roof; roof construction Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Návrh rodinného domu

Cílem této práce je navrhnout rodinný dům pro čtyř až pěti člennou rodinu. Dům je navržen na pozemku, který je situován v Hradci Králové. Pozemek má parcelní číslo 983/26, katastrální území Věkoše a ...

Hajzler, Aleš
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Výskyt patogenů v porostu lilku bramboru
Novák, Ondřej
2023 - český
Tato bakalářská práce je zaměřena na výskyt patogenů v porostu lilku bramboru (Solanum tuberosum L.). Cílem práce bylo popsání lilku bramboru, popsání patogenů, které lilek brambor napadají, a v praktické časti sledování a vyhodnocení výskytu plísně bramboru, terčovité a hnědé skvrnitosti bramboru (na chemicky ošetřených a neošetřených částech pozemku) a Y – virózy bramboru. V každé části byl výskyt patogenů sledován na 15 odrůdách. Plíseň bramboru se v porostu objevila pouze minimálně. To bylo způsobeno suchým a teplým počasím během vegetace, které zapříčinilo minimální šíření choroby. Terčovitá a hnědá skvrnitost bramboru se naopak objevila na všech sledovaných odrůdách. Tato choroba se v porostech objevuje zpravidla za teplé a střídavě vlhké sezóny. Y – viróza bramboru se významně projevila na třetině sledovaných odrůd. Výskyt byl způsoben rekordním náletem mšice broskvoňové, která virus PVY přenáší. This bachelor thesis is focused on the occurrence of pathogens in the potato (Solanum tuberosum L.) crop. The objectives of the thesis were to describe potato, to describe the pathogens that attack potato and, in the practical part, to observe and evaluate the occurrence of late blight, early blight (on chemically treated and untreated parts of the plot) and Y – virus of potato. In each section, pathogen incidence was monitored on 15 varieties. Late blight occurred only minimally in the crop. This was due to the dry and warm weather during the growing season, which caused minimal spread of the disease. On the other hand, early blight occurred on all varieties surveyed. This disease usually appears in the crops during the warm and intermittently wet season. Y-virus of potato was significantly present on one third of the varieties surveyed. The occurrence was caused by a record infestation of the peach aphid, which transmits the PVY virus. Klíčová slova: brambor; choroby brambor; plíseň bramboru; terčovitá a hnědá skvrnitost bramboru; Y – viróza bramboru; early blight; late blight; potato; potato diseases; Y-virus of potato Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Výskyt patogenů v porostu lilku bramboru

Tato bakalářská práce je zaměřena na výskyt patogenů v porostu lilku bramboru (Solanum tuberosum L.). Cílem práce bylo popsání lilku bramboru, popsání patogenů, které lilek brambor napadají, a v ...

Novák, Ondřej
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Šikana na střední škole a její prevence
Straková, Lucie
2023 - český
Bakalářská práce se zabývá šikanou na středních školách a její možnou prevencí. Práce je rozdělena do dvou částí, a to do teoretické části a praktické části. Teoretická část je zaměřena na samotný pojem šikana a její projevy, druhy šikany, účastníky šikany, a nakonec na její prevenci. Veškeré zdroje informací jsou dostupné z odborné literatury. Praktická část je zaměřena na průzkum konaný na středních školách v rámci Jihomoravského kraje. Jeho cílem je odhalit zkušenosti s šikanou a rozsah šikany u studentů středních škol. Praktická část je formou dotazníkového šetření a výsledky jsou vyhodnoceny statistickými metodami a zhotoveny do grafů. The bachelor's thesis deals with bullying in high schools and its possible preventi-on. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part focuses on the concept of bullying and its manifestations, types of bullying, participants, and finally, prevention. All sources of information come from profes-sional literature. The practical part is focused on a survey conducted in high schools within the South Moravian Region. Its aim is to reveal experiences with bullying and the extent of bullying among high school students. The practical part is in the form of a questionnaire survey, and the results are evaluated using sta-tistical methods and presented in graphs. Klíčová slova: oběť; pachatel; prevence; šikana; bullying; offender; prevention; sacrifice Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Šikana na střední škole a její prevence

Bakalářská práce se zabývá šikanou na středních školách a její možnou prevencí. Práce je rozdělena do dvou částí, a to do teoretické části a praktické části. Teoretická část je zaměřena na samotný ...

Straková, Lucie
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Přístupy kolumbijských vlád k mírovému procesu
Valášková, Barbora
2023 - český
Tato bakalářská práce analyzuje a porovnává přístupy jednotlivých kolumbijských vlád k mírovému procesu mezi kolumbijskou vládou a povstaleckými skupinami, zejména Revolučními ozbrojenými silami Kolumbie FARC, s hlavním zaměřením na vývoj po roce 1998. V úvodní části je popsána historie kolumbijského vnitřního konfliktu s důrazem na období po událostech La Violencia. Hlavní část práce je soustředěna na analýzu strategií mírových jednání a popisuje faktory determinující dílčí úspěchy a neúspěchy administrativ tří prezidentů Andrése Pastrany, Álvara Uribeho a Manuela Santose v letech 1998 až 2018, přičemž každý z nich různě velkou měrou přispěl k uzavření finální mírové dohody v listopadu 2016. This bachelor's thesis analyzes and compares the approaches of individual Colombian governments to the peace process with a primary focus on the last three presidential administrations. The introductory part describes the history of Colombia's internal conflict with an emphasis on the period after the events of La Violencia. The main part of the work is focused on the analysis of peace negotiation strategies and describes the factors determining the partial successes and failures of the administrations of the three presidents Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, and Manuel Santos between 1998 and 2018, while each of them contributed to a different extent to the conclusion of the final peace agreement in November 2016 Klíčová slova: FARC; mírová dohoda; Santos; Kolumbie; Pastrana; povstalecké skupiny; Uribe; vnitřní konflikt; Colombia; internal conflict; peace agreement; rebel groups Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Přístupy kolumbijských vlád k mírovému procesu

Tato bakalářská práce analyzuje a porovnává přístupy jednotlivých kolumbijských vlád k mírovému procesu mezi kolumbijskou vládou a povstaleckými skupinami, zejména Revolučními ozbrojenými silami ...

Valášková, Barbora
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Význam věznice ve Světlé nad Sázavou na život ve městě
Tvrdá, Aneta
2023 - český
Předkládaná bakalářská práce se zabývá významem věznice ve Světlé nad Sázavou na život ve městě. V teoretickém ukotvení práce je vypracována literární rešerše na téma vlivu věznice na život ve městě, specifika ženské věznice, bezpečnost ve věznici i v jejím okolí a regionální analýza obce Světlá nad Sázavou. Další část práce se věnuje zejména výsledkům dotazníkového šetření, které proběhlo s obyvateli obce a rozhovorům s relevantními aktéry obce. Na základě výsledků z dotazníků a rozhovorů je vyhodnoceno, že věznice má na život obyvatel ve městě neutrální až mírně pozitivní vliv. The presented bachelor's thesis deals with the significance of the prison in Světlá nad Sázavou for life in the city. In the theoretical anchoring of the work, a literature search is prepared on the topic of the influence of the prison on life in the city, the specifics of the women's prison, safety in the prison and its surroundings, and a regional analysis of the municipality of Světlá nad Sázavou. The next part of the work is mainly devoted to the results of the questionnaire survey, which took place with the inhabitants of the village and interviews with the relevant actors of the village. Based on the results of the questionnaires and interviews, it is evaluated that the prison has a neutral to slightly positive effect on the life of the inhabitants of the city. Klíčová slova: bezpečnost; obyvatelstvo; věznice; vliv věznice; ženská věznice; population; prison; prison effect; safety; women's prison Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Význam věznice ve Světlé nad Sázavou na život ve městě

Předkládaná bakalářská práce se zabývá významem věznice ve Světlé nad Sázavou na život ve městě. V teoretickém ukotvení práce je vypracována literární rešerše na téma vlivu věznice na život ve městě, ...

Tvrdá, Aneta
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Discovery of General Controů Nondereprssible 5 protein interactors using proximity labeling
Potapenkova, Uliana
2023 - anglický
Proteiny obvykle nepůsobí jako samostatné jednotky, ale plní svou funkci v komplexech s jinými proteiny. Identifikace protein-proteinových interakcí (PPI) přináší vhled do regulace vývojových procesů rostlin a jejich reakcí na podmínky prostředí. V posledních letech bylo vyvinuto několik metod pro studium PPI, jelikož představují klíčové cíle výzkumu biologie rostlinného systému. Tato práce je zaměřena na metodu Proximity Labeling (PL) a to za účelem studia proteinových interaktorů GCN5. GCN5 je histonacetyltransferáza, která hraje klíčovou roli v obranných reakcích rostlin na různé abiotické stresy. Studie jeho interaktorů poskytují cenné informace o mechanismech acetylace histonů a způsobu, jakým se rostliny vyrovnávají s nepříznivými podmínkami. Zde jsou shrnuty výhody a nevýhody PL metody a ta je porovnána s jinými metodami studií PPI. Experimentální část téhle práce byla zaměřena na klonování GCN5 a přípravu plazmidu pro budoucí proximitní značení na bázi biotinu. Usually, proteins don’t act as isolated species, but they perform their function in complexes with other proteins. Identification of protein-protein interactions (PPIs) brings insights into regulation of plant developmental processes and their response to the environmental conditions. In recent years, several methods to study PPIs were developed, since they represent the key objectives of plant system biology research. This thesis is focused on the Proximity Labeling (PL) assay in order to study GCN5 protein interactors. GCN5 is a histone acetyltransferase that plays a crucial role in plants’ defense responses to various abiotic stresses. Studies of its interactors provide valuable information on the histone acetylation mechanisms and the way plants cope with adverse conditions. Here, the advantages and disadvantages of PL assay are summarized and compared with other methods of PPIs studies. In the experimental part of this work, GCN5 was cloned and plasmid for further biotin-based proximity labeling was prepared. Klíčová slova: abiotický stres; GCN5; HAG1; metody výzkumu proteinových interakcí; protein; proteinové interakce; proximity labeling; přechodní interakce; abiotic stress; methods of protein interactions studies; protein-protein interactions; transient interactions Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Discovery of General Controů Nondereprssible 5 protein interactors using proximity labeling

Proteiny obvykle nepůsobí jako samostatné jednotky, ale plní svou funkci v komplexech s jinými proteiny. Identifikace protein-proteinových interakcí (PPI) přináší vhled do regulace vývojových procesů ...

Potapenkova, Uliana
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Význam eventu pro poskytovatele služeb v destinaci cestovního ruchu Slovácko
Píšťková, Hana
2023 - český
Píšťková, H. Význam eventu pro poskytovatele služeb v destinaci cestovního ruchu Slovácko. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Cílem této práce je identifikovat dopady eventu Slováckých slavností vína a otevřených památek na poskytovatele služeb v turistické oblasti Slovácko a na-vrhnout opatření vedoucí k podpoře pozitivních a eliminaci negativních dopadů eventu na destinaci. První část obsahuje teoretická východiska nezbytná k pochopení tématu. Ve výsledkové části jsou rozebrána témata z teoretických vý-chodisek zaměřená na konkrétní problematiku týkající se tématu. Pro naplnění cíle sloužily odpovědi z dotazníkového šetření či hloubkových rozhovorů. Na zá-kladě těchto odpovědí práce obsahuje návrhy a doporučení lepších podmínek ne-jen pro poskytovatele služeb, ale i návštěvníka destinace. Píšťková, H. Importance of the event for the service providers in the tourism destination Slovácko. Bachelor thesis. Brno: Mendel University, 2023. The main goal of this thesis is to identify impacts of event Slovácké slavnosti vína a otevřených památek on service providers in the tourism destination Slovácko and to propose measures leading to support positive and eliminate negative impacts of the event in the tourism destination. First part contains theoretical ba-sis, which are necessary to understand the theme of the bachelor thesis. In the result part can be found topics from the theoretical basis but focused on the spe-cific problematic of the thesis. To reach the goal, the answers from the survey and a deep interview were used. Based on these answers, thesis includes proposals and recommendations for better conditions not only for the service providers, but also for the visitors of the destination. Klíčová slova: destinace cestovního ruchu; destinační management; event; návštěvník; poskytovatelé služeb; turistická oblast; destination management; service providers; tourism destination; tourist area; visitor Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Význam eventu pro poskytovatele služeb v destinaci cestovního ruchu Slovácko

Píšťková, H. Význam eventu pro poskytovatele služeb v destinaci cestovního ruchu Slovácko. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Cílem této práce je identifikovat dopady eventu ...

Píšťková, Hana
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Formování trhu v rámci komoditní vertikály vepřového masa v České republice a Rusku
Voroshilov, Vladislav
2023 - český
Bakalářská práce je věnována problematice výroby vepřového masa v rámci komoditní vertikály a formování trhu vepřového masa v České republice a Rusku. Na začátku literárního přehledu této bakalářské práce je uvedena definice agrobyznysu a její základní odvětví. Dále bakalářská práce uvádí základní informace o trhu jako takovém, popisuje agrární trh a jeho zásadní charakteristiky. Podstatná část práce se věnuje struktuře komoditní vertikály vepřového masa, daná část popisuje důležité body ovlivňující komoditní vertikálu a její úroveň. V další části bakalářské práce jsou zpracované a uvedené hlavní a důležité ukazatele komoditní vertikály vepřového masa jak v Česku tak v Rusku, které bezprostředně charakterizují úroveň vývoje trhu vepřového masa v obou dvou zemích za účelem následného porovnání situací. The bachelor thesis is devoted to the issue of pork production within the commodity vertical and the formation of the pork market in the Czech Republic and Russia. At the beginning of the literature review of this bachelor thesis, the definition of agribusiness and its basic sectors are presented. Then, the bachelor thesis provides basic information about the market as such, describes the agrarian market and its essential characteristics. A substantial part of the thesis is devoted to the structure of the pork commodity vertical, the given section describes the important points affecting the commodity vertical and its level. In the next part of the Bachelor's thesis the main and important indicators of the commodity vertical of pork in both the Czech Republic and Russia are elaborated and presented, which directly characterize the level of development of the pork market in the two countries in order to subsequently compare the situations. Klíčová slova: Česká republika; komoditní vertikála; prase; Ruská federace; trh; vepřové maso; commodity vertical; Czech Republic; market; pig; pork; Russian Federation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Formování trhu v rámci komoditní vertikály vepřového masa v České republice a Rusku

Bakalářská práce je věnována problematice výroby vepřového masa v rámci komoditní vertikály a formování trhu vepřového masa v České republice a Rusku. Na začátku literárního přehledu této bakalářské ...

Voroshilov, Vladislav
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Dopad pandemie COVID-19 na vinařství a jeho subjekty na Znojemsku
Kochan, Daniel
2023 - český
Bakalářská práce se věnuje dopadům pandemie COVID-19 na vinařství a jeho subjekty na Znojemsku. Teoretická část je věnována představení vinařského sektoru a celkovému procesu přípravy vína od sklizně po prodej finálního produktu. Dále se věnuje představení problematiky pandemie COVID-19 a vlivu na vinařství a jeho subjekty v podobě vinařského cestovního ruchu. Následně jsou představeny problémy, se kterými se potýkaly státy jako Francie, Španělsko a Itálie, kteří jsou světovou špičkou mezi vinaři. Závěrem teoretické části je představeno počínání Českého vinařství s problémy, které pandemie do země přinesla a rozdělení státu na jednotlivé vinařské podoblasti. Praktická část je tvořena vlastním výzkumem, který vychází z analýzy veřejně dostupných dat Ministerstva zemědělství, Vinařského fondu a Znojemské besedy. Následně je výzkum podpořen kvalitativním šetřením, které bylo vytvořeno na základě polostrukturovaných kvalitativních rozhovorů s aktéry, kteří zastávají odlišné pozice mezi vinaři dle velikosti podniku. Na základě výzkumu byly vytvořeny ukazatele dopadů na vinařský sektor, které jsou obohaceny o výpovědi jednotlivých aktérů. Jednotlivá zkoumaná vinařství zaznamenala negativní vliv na jejich finance a prodej vína do gastronomie. Respondenti se shodli na negativním vlivu z hlediska vinařského cestovního ruchu a v případě velkých vinařství i s přerušenými plány na rozšíření podniku. This bachelor thesis deals with the COVID-19 impact on winery and its subjects in the Znojmo region. The theoretical part consists of winery sector introduction and the description of the wine making process from harvesting to selling of final products. Furthermore, it contains an introduction of the COVID-19 pandemic and its influence on wine tourism. Additionally, the problems faced by states like France, Spain, and Italy, who are the wine-making elite, are introduced. Next, similar problems faced by the Czech Republic are described and its division into wine sub-districts is depicted. The practical part contains a research based on the analysis of publicly accessible data published by the Czech Ministry of Agriculture, the Wine Fund and the Znojmo Cultural Department. Consequently, the research was supported by a qualitative research method, specifically by semi-structured interviews with respondents who stand at different positions in terms of their business size. Based on this, indicators of the COVID-19 pandemic’s impact on winery are created, enriched by answers of every respondent. The individual wineries experienced a negative impact on their finances and wine sales to the foodservice industry. Respondents agreed on the negative impact in terms of wine tourism and, in the case of large wineries, with interrupted plans for business expansion. Klíčová slova: COVID-19; dopad pandemie; pandemie; vinařský cestovní ruch; vinařství; vinařství na Znojemsku; pandemic; the impact of the pandemic; wine tourism; winery; winery in Znojmo Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Dopad pandemie COVID-19 na vinařství a jeho subjekty na Znojemsku

Bakalářská práce se věnuje dopadům pandemie COVID-19 na vinařství a jeho subjekty na Znojemsku. Teoretická část je věnována představení vinařského sektoru a celkovému procesu přípravy vína od sklizně ...

Kochan, Daniel
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Politika vykrmování na příkladu krajského dotačního programu v Plzeňském kraji
Olšová, Barbora
2023 - český
Tato práce se zabývá situací, kdy dochází k politicky motivované distribuci veřejných prostředků(tzv. politika vykrmování). Rešeršní část práce se zabývá volebními a ekonomickými aspekty českých samosprávných celků a nástinem výsledků ze zahraniční a tuzemské literatury na téma politiky vykrmování. Pro výzkum byl zvolen Program PSOV PK, v rámci kterého je zkoumána závislost úspěšnosti a politické příslušnosti starosty. Ve výzkumu jsou zohledněna kritéria, na základě, kterých dochází k rozhodování o přidělování dotace. Ve výzkumu práce je využíván model, který je v rámci metodiky konkrétně specifikován a jehož výsledky jsou zpracovány kvantitativně i graficky. Výzkum je v závěru kriticky zhodnocen a jeho výsledky jsou porovnány s tuzemskou i zahraniční literaturou. The goal of the thesis is to detect the prevalence of pork barrel politics in Plzeňský kraj in the context of the chosen regional grant. This paper consists of different definitions of pork barrel politics from both Czech and international authors. The chosen research program is PSOV PK. Research models consider decision criteria for grant allocation. The thesis includes a description of the model's dataset. The model is specified in methodology. Results are presented quantitatively and graphically. The conclusion contains a critical evaluation and comparison of local and international academic literature. Klíčová slova: dotační program; Logit-model; politika vykrmování; rada kraje; starosta; veřejné finance; zastupitelstvo; grant program; mayor; pork barrel politics; public finance; regional assembly; regional council Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Politika vykrmování na příkladu krajského dotačního programu v Plzeňském kraji

Tato práce se zabývá situací, kdy dochází k politicky motivované distribuci veřejných prostředků(tzv. politika vykrmování). Rešeršní část práce se zabývá volebními a ekonomickými aspekty českých ...

Olšová, Barbora
Mendelova univerzita v Brně, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze