Počet nalezených dokumentů: 440
Publikováno od do

Factors that influence e-shopping in the Ghanaian grocery market
Larbi, Prince
2019 - anglický
ABSTRAKT Larbi, P. “Faktory ovlivňující online nákupování na ghanském potravinářském trhu”. Bakalářská práce. Mendelova univerzita v Brně, 2019. Tato bakalářská práce zkoumá, jak obyvatelé Ghany využívají online obchodu s potravinami, jeho oblíbenost a současný stav popularity online nakupování v Ghaně. Jejím cílem je průzkum online nakupování potravin většiny obyvatel z Ghany. V této práci byl použit dotazníkový průzkum, dotazovalo se 220 lidí. Dále zde byla analyzovaná témata, jako je elektronický obchod a chování spotřebitelů při nákupech. Dotazníkové průzkumy a rozhovory byly provedeny za účelem zjištění názorů Ghaňanů na on-line nakupování s potravinami. Manažeři firem zabývajících se prodejem potravin vznesly potenciální obavy z nemožnosti dodání zboží na adresu, poněvadž ne všechny čtvrtě mají ulice, čísla domu a navíc to stěžují špatné silnice. Někteří respondenti dotazníkového průzkumu v Ghaně také zdůraznili, že dají přednost nákupu na tržnici, jelikož mohou smlouvat o ceně, což je v Ghaně běžné. ABSTRACT Larbi Prince “Factors that influence e-shopping in the Ghanaian grocery market”. Bachelor Thesis. Mendel University in Brno, Brno 2019. This thesis investigates about online grocery shopping in Ghana, its objective is to discover how most Ghanaians buy groceries, the popularity and perception of online grocery shopping and its current state in Ghana. Qualitative and Quantitative data were used in this thesis, A questionnaire survey (n=220) and interviews were also conducted. Topics like E-commerce and Consumer Behavior were also analyzed in this thesis. Questionnaire surveys and interviews were conducted to ascertain the views of Ghanaians on online Grocery Shopping. A bad address system and poor road networks were some concerns raised by online grocery shopping managers in Ghana. Some respondents of the questionnaire survey in Ghana also raised the point that they could not bargain for the prices of groceries when buying online but they could bargain for better prices of groceries in the markets. Klíčová slova: business to business (obchodník → obchodník).; business to bonsumer (obchodník → zákazník); elektronický obchod; nakupování na internetu; nakupování s potravinami na internetu; spotřebitelské chování Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Factors that influence e-shopping in the Ghanaian grocery market

ABSTRAKT Larbi, P. “Faktory ovlivňující online nákupování na ghanském potravinářském trhu”. Bakalářská práce. Mendelova univerzita v Brně, 2019. Tato bakalářská práce zkoumá, jak obyvatelé Ghany ...

Larbi, Prince
Mendelova univerzita v Brně, 2019

Possibilities of implementation of solar systems in Albania
Bařinková, Jana
2019 - anglický
Tato bakalářská práce se zabývá tématem fotovoltaických solárních systémů a možnostmi jejich realizace v Albánii. Cílem práce je identifikovat roli podpůrných systémů pro rozvoj fotovoltaických systémů a zhodnotit institucionální podmínky trhu s fotovoltaikou a v jeho rámci nalézt prostor pro uplatnění českých firem. V teoretické části byly definovány základní pojmy týkající se solární energie a byl popsán význam programů pro podporu solární energie. Dále byly vymezeny úlohy fotovoltaiky v rozvojových zemích a vliv jejího začlenění do energetického mixu na ekonomickou situaci. Praktická část poskytuje přehled o albánském energetickém trhu a potenciálu solárních energií v této zemi. V rámci vlastní práce byly uskutečněny osobní rozhovory se zástupci všech zúčastněných stran – vláda, investoři a realizátoři. Díky informacím získaným během rozhovoru byly definovány veškeré aspekty týkající se tvorby fotovoltaických projektů v Albánii. This bachelor thesis deals with the topic of photovoltaic solar systems and the possibilities of their implementation in Albania. The aim of the thesis is to identify the role of supportive schemes on the development of PV systems and assess institutional conditions of the photovoltaic system market and possibilities for business activities of Czech companies in the Albanian PV sector. Within the theoretical part, basic terms related to solar energy were defined, and the importance of supportive frameworks in promotion of implementation of solar systems was identified. Furthermore, the definition of the role of solar energy in developing countries and its impact on the economic condition of these countries was characterized. The practical part provides an overview of the Albanian energy market and solar energy potential of the selected country. The description of the pilot installation was conducted with representatives of all participants of the installation - government, investors, and implementers. All aspects concerning the conception of photovoltaic projects in Albania were defined with the help of the information obtained during interviews. Klíčová slova: Albánie; česká firma; fotovoltaický systém; obnovitelné zdroje energie; programy pro podporu; rozvoj; solární energie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Possibilities of implementation of solar systems in Albania

Tato bakalářská práce se zabývá tématem fotovoltaických solárních systémů a možnostmi jejich realizace v Albánii. Cílem práce je identifikovat roli podpůrných systémů pro rozvoj fotovoltaických ...

Bařinková, Jana
Mendelova univerzita v Brně, 2019

Renewable energy sources in the Cusco region, Peru
Idini, Bruno
2019 - anglický
Tato práce rozebírá některé z hlavních forem obnovitelné energie, které se nacházejí v regionu Cusco. Hodnotí se několik zdrojů energie, přičemž je prezentována jejich relevance a vhodnost pro jedinečnou krajinu a životní prostředí daného území. Po analýze různých forem obnovitelných zdrojů energie je vodní energie považována za nejvhodnější možnost pro region, aby mohla postupovat v rámci čisté energie. S cílem usnadnit proces identifikace a vyhodnocování vyhlídkových lokalit je pro instalaci systémů s vodním pohonem předložena tabulka předběžného posouzení vodní elektrárny. Tabulka je navržena jako vodítko, které může podpořit rozhodovací proces. Různá kritéria, která jsou uvedena v tabulce, jsou podrobně diskutována, včetně jejich výsledků a omezení. This thesis breaks down some of the major forms of renewable energy that are found in the region of Cusco. Several energy sources are assessed while presenting their relevance and suitability for the territory’s unique landscape and environment. After having analysed different forms of renewable energies, hydropower is the one believed to be the better option for the region, in order to progress within a clean energy framework. Aiming to ease the process of identifying and evaluating prospect locations, for the installation of hydro powered systems, a Hydropower Preliminary Assessment Table is presented. The Table is designed to act as a guidance paper, which can support decision making. The different sections that are found on the Table are extensively discussed, in addition to its results and limitations. Klíčová slova: Cusco; obnovitelná energie; Peru; vodní energie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Renewable energy sources in the Cusco region, Peru

Tato práce rozebírá některé z hlavních forem obnovitelné energie, které se nacházejí v regionu Cusco. Hodnotí se několik zdrojů energie, přičemž je prezentována jejich relevance a vhodnost pro ...

Idini, Bruno
Mendelova univerzita v Brně, 2019

Analysis of EU policies on climate change
Abdullayeva, Ziynat
2019 - anglický
Cílem bakalářské práce je hodnocení politik EU v boji proti změně klimatu. Analýza se soustřeďuje na emise skleníkových plynů v členských státech EU. První část práce představuje teoretický přehled o tom, co je vlastně změna klimatu a jaká opatření přijímá EU na zpomalení globálního oteplování prostřednictvím snížení emisí skleníkových plynů. Studie dále pomocí statistických dat z OECD Stat databázi analyzuje vývoj emisí skleníkových plynů v Itálii, Španělsku, Německu a Spojeném Království. Analyzovaná data jsou interpretována vzhledem k uplatněným politikám v každé zemi. Na základě výsledků komparativní analýzy je vyhodnocena efektivnost evropských politik v oblasti změny klimatu a definuje úspěšné nástroje na snížení emisí skleníkových plynů. The goal of this thesis is to evaluate the effectiveness of EU policies in tackling global warming. The study focuses on greenhouse gas emissions in EU member states. The first part of thesis represents the theoretical background on what climate change is and what actions EU takes in order to slow down global warming by reducing GHG emissions. The study further analysis the performance of GHG emissions in Italy, Spain, Germany and United Kingdom using statistical data from OECD Stat database. The analysed data is interpreted according to the climate change policies implemented in each country. Based on comparative analysis findings, the study evaluates the effectiveness of EU CC policies and defines successful GHG emissions reduction measures. Klíčová slova: emise skleníkových plynů; environmentální politiky EU; globální oteplování; obchodování s emisemi; obnovitelné zdroje energie; změna klimatu Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Analysis of EU policies on climate change

Cílem bakalářské práce je hodnocení politik EU v boji proti změně klimatu. Analýza se soustřeďuje na emise skleníkových plynů v členských státech EU. První část práce představuje teoretický přehled o ...

Abdullayeva, Ziynat
Mendelova univerzita v Brně, 2019

Gender diversity management in international companies in Brno
Yurkovetska, Adelaida
2019 - anglický
Tato bakalářská práce se zabývá managementem genderové diverzity v mezinárodních společnostech. Cílem bakalářské práce je posoudit teoriii a analyzovat genderovový diverzity management v podnicích a rovněž formovat tvorbu návrhů na jejich zlepšení. Tato práce je zaměřena na zajištění genderové diverzity a je členěna na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje význam slova “diverzita”, dále vysvětluje pojem “management genderové diversity” a typy genderového managementu. Teoretická část se dále zabývá popisem pozitivních aspektů genderového managementu. Základ praktické části tvořili dotazník, ve kterém respondenty tvořily zaměstnanci mezinárodních společností v Brně, dále se praktická část zabývá případnými návrhy na zlepšení. Bachelor's thesis is devoted to the management of gender diversity in international companies. The aim of the thesis is to review the theory and analysis of the practice of managing gender diversity in companies and formulate proposals for improving the management of diversity in them. This work is aimed at ensuring gender diversity. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part describes the meaning of the word "diversity", the explanation of the term" gender diversity management” and the types of gender management. The theoretical part also describes the positive aspects of gender diversity management. The basis of the practical part is a questionnaire of employees of international companies in Brno and suggestions for improving this type of management. Klíčová slova: gender management; mezinárodní společnosti; řízení genderové rozmanitosti; řízení rozmanitosti Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Gender diversity management in international companies in Brno

Tato bakalářská práce se zabývá managementem genderové diverzity v mezinárodních společnostech. Cílem bakalářské práce je posoudit teoriii a analyzovat genderovový diverzity management v podnicích a ...

Yurkovetska, Adelaida
Mendelova univerzita v Brně, 2019

Smart mobility in regional cities in the Czech republic
Pastvová, Dominika
2019 - anglický
Bakalářská práce na téma Chytrá mobilita v krajských městech v České republice se zabývá implementací projektů v cílové oblasti chytrá mobilita. Hlavním cílem práce je identifikovat, systematicky třídit a kategorizovat inteligentní projekty v regionálních městech České republiky, které byly zaměřeny na implementaci inteligentní mobility. V teoretické části práce je koncept chytrého města vypracován komplexně pomocí literární rešerše. Potřebné informace pro bakalářku byly získány rešerší veřejně dostupných materiálu v tištěné a elektronické podobě o dané problematice a jednak byly získány primární informace o problematice, a to prostřednictvím řízených rozhovorů se zástupci měst. The Bachelor thesis on the topic Smart mobility in regional cities in the Czech Republic is focused on implemention of concepts Smart city in the target area of smart mobility.The aim of the thesis is to identify, systematicly sort; and to categorize those smart projects in regional cities of the Czech Republic, which have been focused on implementation of smart mobility. In the theoretical part of the thesis, the concept of a smart city is elaborated complexly with the help of literary review. The second part of the thesis is a practical part where I concentrated more detail the mobility in thirteen regional cities in the Czech Republic. Required information for the bachelor thesis was aquired by the review of publicly accessible material in both printed and eletronic form concerning given issue and the primary information of the issue was obtained through structured interviews with the representatives of the cities. Klíčová slova: chytré město; mobilita; strategické dokumenty Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Smart mobility in regional cities in the Czech republic

Bakalářská práce na téma Chytrá mobilita v krajských městech v České republice se zabývá implementací projektů v cílové oblasti chytrá mobilita. Hlavním cílem práce je identifikovat, systematicky ...

Pastvová, Dominika
Mendelova univerzita v Brně, 2019

Ethical aspects of tax optimization management in two selected companies
Kotllár, Roman
2019 - anglický
Tato bakalářská práce popisuje téma etiky ve vztahu k daňové optimalizaci v rámci dvou vybraných společností, PPG Industries a Atlas Copco. Vzhledem k tomu, že otázka etiky ve vztahu k podnikatelským aktivitám bývá v dnešní době relativně opomenuta, rozhodl jsem se hlouběji tuto problematiku prozkoumat a poukázat na fakta z hlediska daňové optimalizace. Teoretická část popisuje etiku, centra sdílených služeb, jejich důležitost, přínosy a také myšlenku daňové optimalizace. Praktická část se zaměřuje na evropskou část trhu, kde tyto společnosti působí, popisuje a srovnává příjmy z roku 2017 v souvislosti s etickým kodexem a současně doporučuje, jak zachovat etičtější vnímání. The bachelor thesis describes the topic of ethics in relation to the tax optimization within two selected companies, PPG Industries and Atlas Copco. As the question of ethics in relation to business is nowadays relatively undiscussed, I decided to have a deeper look and point out the facts in terms of tax optimization. The theoretical part considers ethics in general, shared service centers and its importance and idea of tax optimization. The practical part focuses on the European part of the market where these companies operate, describes and compares the revenues from year 2017 in relation to the ethical codex and recommends the further proceeding in order to be perceived in more ethical manner. Klíčová slova: Atlas Copco; centra sdílených služeb; daňová optimalizace; etický kodex; etika; PPG Industries Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Ethical aspects of tax optimization management in two selected companies

Tato bakalářská práce popisuje téma etiky ve vztahu k daňové optimalizaci v rámci dvou vybraných společností, PPG Industries a Atlas Copco. Vzhledem k tomu, že otázka etiky ve vztahu k podnikatelským ...

Kotllár, Roman
Mendelova univerzita v Brně, 2019

Shade effect on the Coffea canephora diameter increment in the Mondulkiri province, Cambodia
Garcia Cano, Yessika Alejandra
2019 - anglický
Agrolesnické systémy s kávovníky (Coffea sp.) jsou po celém světě velmi rozšířené a jejich ekologické přínosy pro půdu, ochranu vod, biologickou rozmanitost a kvalitu pro-dukce jsou dobře zdokumentovány. V této studii bylo předpokládáno, že by mohl mít stín vliv na růst a vývoj Coffea canephora, a proto byly měřeny přírůsty kmenů kávovní-ků a jejich vztah k podmínkám prostředí jako je teplota, vlhkost vzduchu a půdní vlh-kost. Byly vybrány tři různé kávovníkové plantáže v provincii Mondulkiri. Z celkových výsledků nebylo možné dokázat statistickou významnost rozdílů v přírůstech kávovníků mezi stínem a plným sluncem. Nicméně předpokládalo se, že kromě mikroklimatických podmínek mohou mít na přírůst kávovníků i podmínky jiné, jako například fenologické fáze kávovníků a vztah mezi zdrojem a příjemcem. Půdní vlhkost byla vyšší v zástinu. Agroforestry systems with Coffee are very frequent, and, ecological benefits for the soil, water conservation, biodiversity, and quality have been well documented. It was hypothesized that shade practices might have influence on growth of C. canephora, therefore the increment of coffee shrubs and its relationship with environmental condi-tions like air humidity, temperature and soil moisture were studied. Three different Cof-fee plots in the province of Mondulkiri were selected. From the results, the statistical significance of the differences between the two main conditions, shade and full-sun was not clear, however it was assumed that other conditions besides microclimatic can have influence, like phenological stages of the coffee plant and source-sink relationships. Soil moisture remained higher under shaded conditions. Klíčová slova: agrolesnictví; fyziologie; kávovník statný; mikroklima; půdní vlhkost; růst Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Shade effect on the Coffea canephora diameter increment in the Mondulkiri province, Cambodia

Agrolesnické systémy s kávovníky (Coffea sp.) jsou po celém světě velmi rozšířené a jejich ekologické přínosy pro půdu, ochranu vod, biologickou rozmanitost a kvalitu pro-dukce jsou dobře ...

Garcia Cano, Yessika Alejandra
Mendelova univerzita v Brně, 2019

Analysis and comparison of sustainable development indicators of the Czech republic and Slovakia
Hiemstra, Dustin
2019 - anglický
Tato bakalářská práce analyzuje a porovnává udržitelný rozvoj České a Slovenské republiky v letech 2000–2018. Analýza se věnuje čtyřem cílům OSN pro udržitelný rozvoj (SDGs). Statistické údaje pro deskriptivní analýzu byly získány od Eurostatu. Teoretická část práce je věnována udržitelnému rozvoji, teoriím ekonomického růstu a sociálnímu rozvoji. V práci jsou diskutovány některé aspekty rozvoje, jako je lidský rozvoj a složky vývoje. V praktické části jsou uvedeny charakteristiky obou zemí a zároveň jsou tam také popsány národní politiky udržitelného rozvoje. Dále je zde analýza čtyř cílů udržitelného rozvoje (kvalitní vzdělání, důstojná práce a ekonomický růst, udržitelná města a obce a klimatická opatření) a je stanovena výkonnost těchto zemí. V některých případech země splnily určité kvantitativní cíle, zatímco některé cíle nemusí být splněny do roku 2020 nebo 2030. Závěrečná část porovnává národní priority udržitelného rozvoje, ukazuje výsledky nejnovějších údajů a jsou vyvozeny závěry na základě výkonnosti vybraných ukazatelů v těchto zemích. This thesis analyses and compares the sustainable development of the Czech Republic and Slovakia for the period 2000-2018. Specifically, the analysis includes four of the UN sustainable development goals (SDGs2030). The statistical data of the corresponding indicators for the descriptive analysis were substantially obtained from the Eurostat. The theoretical part of the thesis is dedicated to sustainable development and theories of economic growth and social development. Some facets of development, such as human development and components of development are discussed. In the practical part, characteristics of both countries with reference to are presented given, and the national policies on sustainable development are also described. The four SDGs2030s (Quality education, Decent work and economic growth, Sustainable cities and communities and Climate action) are analysed, and the performance of these countries are identified. In some cases, the countries have met some quantitative targets, while some targets may not be met by 2020 or 2030. The conclusive part compares the national priorities on sustainable development and shows the results of the most recent data and conclusions are drawn on the basis of the performance on the selected indicators in the countries Klíčová slova: Česká republika; rozvoj; Slovensko; udržitelnost Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Analysis and comparison of sustainable development indicators of the Czech republic and Slovakia

Tato bakalářská práce analyzuje a porovnává udržitelný rozvoj České a Slovenské republiky v letech 2000–2018. Analýza se věnuje čtyřem cílům OSN pro udržitelný rozvoj (SDGs). Statistické údaje pro ...

Hiemstra, Dustin
Mendelova univerzita v Brně, 2019

Current situation of LGBT citizens in Jamaica
Lima, Paula
2019 - anglický
Tato bakalářská práce se zaměřuje na chování a vnímání LGBT komunit jamajskými obyvateli. Cílem této práce je zjistit z jakého důvodu je jamajská kultura homofobní, a jakým způsobem to ovlivňuje životy homosexuálů, bisexuálů a transgender osob. V první části této bakalářské práce je zaměřeno na fakta, která objasňují životy členů LGBT komunit na Jamajce. Páteří této práce je osm rozhovorů, které byly zhotoveny s lidmi, kteří sdíleli své názory na dnešní situaci na Jamajce a jsou úzce spojeni s jamajskou kulturou. Tři respondenti jsou členy LGBT komunity. Rozhovory odhalují rozdílnost názorů respondentů. LGBT respondenti sdílejí tvrdou realitu, které musí každý den na Jamajce čelit, a nejen LGBT respondenti potvrzují, že Jamajka je stále homofobní zemí. This bachelor thesis is focused on behavior and perception towards LGBT communities by Jamaican citizens. The target is to understand why Jamaican culture is homophobic and how does it affect lives of lesbians, gay, bisexual and transgender people in Jamaica. In the first part, this thesis refers to the facts which clarify the life of members of LGBT communities in Jamaica. The spine of this paper work are eight interviews with respondents who shared their point of view on the current situation in Jamaica and are connected to the Jamaican culture. Three of the respondents are members of the LGBT community. The interviews reveal differences of opinions among the respondents. LGBT interviewees share the harsh realities they have to face every day in Jamaica and not only LGBT respondents confirm that Jamaica is still homophobic country. Klíčová slova: bisexuálové; dancehall; diskriminace; gay; homofóbie; Jamajka; kultura; lesba; násilí; občané Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Current situation of LGBT citizens in Jamaica

Tato bakalářská práce se zaměřuje na chování a vnímání LGBT komunit jamajskými obyvateli. Cílem této práce je zjistit z jakého důvodu je jamajská kultura homofobní, a jakým způsobem to ovlivňuje ...

Lima, Paula
Mendelova univerzita v Brně, 2019

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze