Počet nalezených dokumentů: 73750
Publikováno od do

Zařazení dvouletých dětí do systému předškolního vzělávání
Řeřichová, Barbora; Mottlová, Jana; Pospíšilová, Anna
2024 - český
Klíčová slova: Předškolní vzdělávání; mateřská škola; dvouleté děti; specifika vývoje dvouletých dětí; vzdělávání; učitelé; Preschool education; kindergarten; two-year-old children; specifications of preschool children development; educational system; teachers experience Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zařazení dvouletých dětí do systému předškolního vzělávání

Řeřichová, Barbora; Mottlová, Jana; Pospíšilová, Anna
Univerzita Karlova, 2024

Dystopické (a) environmentální prvky a detabuizace v románu Ahmada Nádžího
Kubátová, Jana; Ondráš, František; Kříhová, Zuzana
2024 - český
The aim of this bachelor's thesis is the analysis of dystopic (and) environmental elements and removing social and environmental taboos in the textual and, to a lesser extent, graphic content of the 2014 novel Istichdām al-ḥajā (Use of Life) by Egyptian writer Aḥmad Nāǧī. The thesis focuses on dystopic (and) environmental elements within the novel's most prominent motifs (and sub-motifs), which are criticism (of Cairo's environment and aspects of Egyptian politics) and frustration (in the spheres of personal unfreedom and interpersonal relationships), and on removing social (sex, drugs) and environmental taboos. All of this is analysed and interpreted within the theoretical-methodological framework of ecocriticism, especially in accord with the results found in Adam Trexler's publication and Teresa Pepe's study. The analysis is also carried out in the context of Arabic and Egyptian environmental literature (the principle of intertextuality), the context of Aḥmad Nāǧī and his trial, and in the cultural and historical context of Egypt in the 21st century. Keywords: Modern Arabic Literature, Egyptian Novel, Dystopia, Environmentalism, Removing Taboos Tématem bakalářské práce je analýza dystopických (a) environmentálních prvků a detabuizace sociálních a environmentálních témat v textovém a v menší míře i v grafickém obsahu románu Istichdām al-ḥajā (Užití života) egyptského spisovatele Aḥmada Nāǧīho z roku 2014. Práce se soustřeďuje na dystopické (a) environmentální prvky v rámci nejvýznamnějších motivů (a submotivů) románu, jimiž jsou kritika (prostředí Káhiry a aspektů egyptské politiky) a frustrace (v oblasti osobní nesvobody a mezilidských vztahů), a na detabuizaci sociálních (sexu, drog) a environmentálních témat. To vše je analyzováno a interpretováno v teoreticko-metodologickém rámci ekokritiky, především v souladu s výsledky obsaženými v publikaci Adama Trexlera a studii Teresy Pepe. Analýza je uskutečněna rovněž v kontextu arabské a egyptské environmentální literatury (princip intertextuality), kontextu Aḥmada Nāǧīho a jeho soudního procesu a v kulturně-historickém kontextu Egypta ve 21. století. Klíčová slova: moderní arabská literatura, egyptský román, dystopie, environmentalismus, detabuizace Klíčová slova: moderní arabská literatura|egyptský román|dystopie|environmentalismus|detabuizace; Modern Arabic Literature|Egyptian Novel|Dystopia|Environmentalism|Removing Taboos Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Dystopické (a) environmentální prvky a detabuizace v románu Ahmada Nádžího

The aim of this bachelor's thesis is the analysis of dystopic (and) environmental elements and removing social and environmental taboos in the textual and, to a lesser extent, graphic content of the ...

Kubátová, Jana; Ondráš, František; Kříhová, Zuzana
Univerzita Karlova, 2024

Pravdivost mínění v Platónově Theaitétovi
Benda, Vojtěch; Roreitner, Robert; Thein, Karel
2024 - český
(in English) This work explores the critique of Protagoras' teachings presented by Plato in the first third of the dialogue Theaetetus. Plato approaches this criticism through Theaetetus' initial definition of knowledge, namely that knowledge is perception, which Plato considers equivalent to Protagoras' statement that 'man is the measure of all things.' In this work, I focus on whether Plato's critique of Protagoras, as he is depicted here, is legitimate. I intend to highlight its less convincing arguments and attempt to provide a possible response to the stronger ones. Specifically, I want to concentrate on the argument where Protagoras is compelled to agree that his theory is invalid because, according to his own theory, it is not possible for his opponents to be mistaken, and also try to offer a potential response that Protagoras could present in this context. (česky) Tato práce zkoumá kritiku Prótagorova učení, kterou Platón nabízí v první třetině dialogu Theaitétos. Platón se k této kritice dostává skrze Theaitétovu první definici vědění, totiž že vědění je vnímání, kterou Platón považuje za totéž, jako Prótagorovo "člověk je měrou všech věcí". V této práci se soustředím na to, zda je Platónova kritika Prótagory, jak je zde vyobrazena, legitimní, pokusím se ukázat její méně přesvědčivé argumenty a nabídnout možnou odpověď na ty silnější. Především se chci soustředit na argument, kdy je Prótagorás přinucen souhlasit s tím, že jeho teorie není platná, neboť podle jeho vlastní teorie není možné, aby se jeho oponenti mýlili, a případně i zde nabídnout možnou odpověď, kterou by mohl Prótagorás podat. Klíčová slova: Platón|Theaitétós|Prótagorás|relativismus; Plato|Theaetetus|Protagoras|Relativism Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Pravdivost mínění v Platónově Theaitétovi

(in English) This work explores the critique of Protagoras' teachings presented by Plato in the first third of the dialogue Theaetetus. Plato approaches this criticism through Theaetetus' initial ...

Benda, Vojtěch; Roreitner, Robert; Thein, Karel
Univerzita Karlova, 2024

Vybrané druhy plazů v životech Ngäbeů z Bocas del Toro
Gabryšová, Bronislava; Halbich, Marek; Civišová, Dagmar
2024 - český
Klíčová slova: plazi; Ngäbe; human-animal studie; etnografie; Panama,Bocas del Toro; reptiles; Ngäbe; human-animal studies; ethnography; Panama; Bocas del Toro Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vybrané druhy plazů v životech Ngäbeů z Bocas del Toro

Gabryšová, Bronislava; Halbich, Marek; Civišová, Dagmar
Univerzita Karlova, 2024

Mezi uměním a vandalismem: Reflexe writerů a projevy Graffiti subkultury v Troji a Holešovicích.
Perutková, Sára; Lehečka, Michal; Heřmanský, Martin
2024 - český
Klíčová slova: Graffiti; subkultura; crew; městský prostor; reflexe; segregace; Troja; Holešovice; Graffiti; subculture; crew; urban space; reflection; segregation; Troja; Holešovice Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Mezi uměním a vandalismem: Reflexe writerů a projevy Graffiti subkultury v Troji a Holešovicích.

Perutková, Sára; Lehečka, Michal; Heřmanský, Martin
Univerzita Karlova, 2024

Názor české populace na výchovu dětí stejnopohlavními páry
Vaculová, Nikola; Poláčková, Ester; Urban, Lukáš
2024 - český
Klíčová slova: náhradní rodinná péče; rodina; výchova; dítě; homosexuální pár; substitute family care; family; upbringing; children; homosexual couple Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Názor české populace na výchovu dětí stejnopohlavními páry

Vaculová, Nikola; Poláčková, Ester; Urban, Lukáš
Univerzita Karlova, 2024

Kvalita života seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb během období pandemie covid - 19
Ryšavá, Kateřina; Jarolímová, Eva; Poláčková, Jana
2024 - český
Teoretická část/ Úvod V nedávné době se lidstvo potýkalo s příchodem virového onemocnění covid-19, a to v rozsahu pandemie. Nemoc a riziko nákazy se nedotýkalo pouze zdravotního stavu nás všech, ale zasahovalo významně do sociální oblasti, včetně psychologického na jednotlivce. Například, kvůli vládním zákazům, které z velké míry pozastavily chod naší země, byl narušen životní rytmus lidí, a to jak v životě osobním taktéž profesionálním. Řada rodin přišla o své výdělky, děti se nemohly setkávat se svými vrstevníky, což je pro vývoj dětí jednoznačně škodlivé, příbuzní se nemohli navštěvovat, staří lidé nemohli vídat své vnuky. Dá se tedy říci, že pandemie měla výrazně negativní psychologický dopad na jedince a celou společnost. Není předmětem této práce hodnotit, zda tato rozhodnutí, a v takovém rozsahu, měla spíše pozitivní efekt, protože měla na zřeteli zdravotní stav obyvatelstva nebo spíše dosáhla opaku. Takové hodnocení probíhá a analyzovat dopady této pandemie na společnost bude i věcí budoucnosti. Tato nemoc měla u mnoha pacientů lehký proběh, u některých tomu tak bohužel nebylo. Byly vymezeny tzv. rizikové skupiny co se zvýšeného rizika nákazy týče i průběhu onemocnění a jeho dopadu na lidský organismus. Obecně se dá říci, že zvýšené riziko onemocnění covid- 19 kromě dětí nejvíce postihlo seniory (z... Klíčová slova: kvalita života seniorů; péče; covid-19; nouzový stav; osamělost; spolupráce; quality of life of seniors; care; Covid-19; state of emergency; loneliness; cooperation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Kvalita života seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb během období pandemie covid - 19

Teoretická část/ Úvod V nedávné době se lidstvo potýkalo s příchodem virového onemocnění covid-19, a to v rozsahu pandemie. Nemoc a riziko nákazy se nedotýkalo pouze zdravotního stavu nás všech, ale ...

Ryšavá, Kateřina; Jarolímová, Eva; Poláčková, Jana
Univerzita Karlova, 2024

Domácí násilí v souvislostech pandemie COVID - 19
Javůrková, Veronika; Urban, Lukáš; Čírtková, Ludmila
2024 - český
Klíčová slova: Domácí násilí; vztahy; osoba ohrožená; osoba násilná; pandemie; COVID-19; Domestic violence; relationships; endangered person; violent person; pandemic; COVID-19 Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Domácí násilí v souvislostech pandemie COVID - 19

Javůrková, Veronika; Urban, Lukáš; Čírtková, Ludmila
Univerzita Karlova, 2024

Téma predestinace ve španělské divadelní hře Život je sen.
Purnochová, Noemi; Sánchez Fernández, Juan Antonio; Zaťko, Roman
2024 - český
If the play Life Is a Dream is known for something, it is the thematic conflict between the power of fate (predestination) and the free will. Firstly, this thesis situates said drama in the historical and literary context of Spanish Baroque period and then it goes on to focus on the author Pedro Calderón de la Barca and any major life events that might have influenced his work. Primarily, though, the thesis is dedicated to a thematic analysis of the play Life Is a Dream with attention to the topic of predestination. Keywords: Life Is a Dream, Calderón de la Barca, predestination, free will, philosophy, Baroque drama, 17th century, Spanish Baroque period, Siglo de Oro, Spanish Golden Age Pokud je divadelní hra Život je sen něčím známá, tak je to tematický konflikt mezi silou osudu (predestinací) a svobodnou vůlí. Tato práce nejdříve zasazuje zmíněné drama do historického a literárního kontextu španělského baroka, následně se soustředí na samotného autora Pedra Calderóna de la Barca a na životní události, které ho mohly ovlivnit v jeho tvorbě. Především je ovšem práce věnovaná tematické analýze divadelní hry Život je sen se zaměřením na otázku predestinace. Klíčová slova: Život je sen, Calderón de la Barca, predestinace, svobodná vůle, filozofie, barokní drama, 17. století, španělské baroko, Siglo de Oro, Století zlata Klíčová slova: Život je sen|Calderón de la Barca|predestinace|svobodná vůle|filozofie|barokní drama|17. století|španělské baroko|Siglo de Oro|Století zlata; Life Is a Dream|Calderón de la Barca|predestination|free will|philosophy|Baroque drama|17th century|Spanish Baroque period|Siglo de Oro|Spanish Golden Age Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Téma predestinace ve španělské divadelní hře Život je sen.

If the play Life Is a Dream is known for something, it is the thematic conflict between the power of fate (predestination) and the free will. Firstly, this thesis situates said drama in the historical ...

Purnochová, Noemi; Sánchez Fernández, Juan Antonio; Zaťko, Roman
Univerzita Karlova, 2024

Vědomí a subjekt v Kritice čistého rozumu
Petříček, Vojtěch; Karásek, Jindřich; Hill, James
2024 - český
Consciousness, the Self and the "I" subject - central themes of transcendental idealism as proposed by Immanuel Kant In his Critique of Pure Reason. This thesis is an attempt at interpretation of the relevant passages of the Critique in order to draw implications for the matter of subjectivity. The chosen interpretation leads towards a minimalist concept of the transcendental self, which is a purely epistemic subject devoid of all empirical and psychological attributes. Consciousness, as the core of the transcendental subject, is viewed here as a non-substantial agent: an activity of being conscious rather than an originator or result of that activity. Vědomí, subjektivita, Já - ústřední problémy transcendentálního idealismu, jejichž originální řešení podal Immanuel Kant v Kritice čistého rozumu. Tato práce usiluje o výklad příslušných pasáží Kritiky a poukazuje na implikace, které z Kantovy epistemologie pro otázku subjektu plynou. Zvolená interpretace umožní formulovat minimalistické pojetí transcendentálního Já, jež je subjektem čistě epistemickým a zbaveným jakýchkoli empirických, tedy i psychologických, atributů. Jádrem transcendentálního subjektu je vědomí, které je zde chápáno zcela nesubstanciálně; vědomí, které je spíše svou vlastní aktivitou nežli jejím původcem či výsledkem a které ve svém vztahu k předmětu stanoví podmínku veškerého rozvažování s jeho formami. Klíčová slova: Immanuel Kant|transcendentální idealismus|transcendentální apercepce|subjekt|subjektivita|vědomí; Immanuel Kant|Transcendental idealism|Transcendental apperception|Subject|Subjectivity|Consciousness Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vědomí a subjekt v Kritice čistého rozumu

Consciousness, the Self and the "I" subject - central themes of transcendental idealism as proposed by Immanuel Kant In his Critique of Pure Reason. This thesis is an attempt at interpretation of the ...

Petříček, Vojtěch; Karásek, Jindřich; Hill, James
Univerzita Karlova, 2024

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze