Počet nalezených dokumentů: 2133
Publikováno od do

Nástroj pro konceptuální modelování multi-modelových dat
Hvizdoš, Richard; Koupil, Pavel; Stenchlák, Štěpán
2023 - slovenský
A tool for conceptual modelling of multi-model data Abstract Richard Hvizdoš 8 May 2023 The aim of the bachelor's thesis is to create a tool that supports modeling in the UML and the newly created categorical model (CAT), as well as transla- tion from UML model to CAT model. Thesis contains basic description of UML and CAT, research of popular tools for modeling, programming and user docu- mentation. The appendices contains tests, design pattern and sequence diagrams of selected methods. The outcome of the thesis is functional, user friendly tool available on the Windows operating system. The advantages of the tool are for ex- ample possibility to change grafic properties of objects, save and load file in JSON format or open multiple canvases in one tool window. 1 Nástroj pro konceptuální modelování multi-modelových dat Abstrakt Richard Hvizdoš 8. 5. 2023 Cieľom tejto BP je vytvoriť aparát podporujúci modelovanie v jazyku UML a novo vytvorenom kategorickom modeli (CAT), taktiež preklad UML modelu na CAT model. Práca obsahuje základný popis UML, CAT, rešerš dostupných editorov na modelovanie a v neposlednom rade programátorskú a používateľ- skú dokumentáciu. V prílohách sú mimo iné zobrazené aj testy, návrhový vzor a sekvenčné diagramy vybraných metód. Výsledok práce je funkčný, používateľ- ský prívetivý nástroj dostupný na operačnom systéme Windows. Prednosťami nástroja sú napríklad: možnosti zmeny grafických vlastností objektov, uloženie a načítanie súboru vo formáte JSON, možnosť otvoriť viacero canvasov v jednom okne nástroja. 1 Klíčová slova: multi-modelové dáta|konceptuální modelování|CAT|UML; multi-model data|conceptual modeling|CAT|UML Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Nástroj pro konceptuální modelování multi-modelových dat

A tool for conceptual modelling of multi-model data Abstract Richard Hvizdoš 8 May 2023 The aim of the bachelor's thesis is to create a tool that supports modeling in the UML and the newly created ...

Hvizdoš, Richard; Koupil, Pavel; Stenchlák, Štěpán
Univerzita Karlova, 2023

Vývoj demografického stárnutí v Itálii a Španělsku
Illáš, Matej; Kurtinová, Olga; Fialová, Ludmila
2023 - slovenský
Development of demographic ageing in Italy and Spain Abstract This paper aims to describe and compare the process of demographic ageing and its components in Italy and Spain from 1960 to the present day. Demographic ageing is analyzed in the paper mainly through the share of the population over 65 years old, the old-age dependency ratio, and the median age. The main data source for this work is the Eurostat database. At the beginning of the observed period, Italy had only marginally higher values of demographic ageing indicators. However, during the observed interval, when both countries aged significantly, a much more significant difference was created between the countries. According to population projections, this difference should probably decrease by 2050, but both countries are expected to continue ageing. Keywords: demographic ageing, population ageing, age structure, Italy, Spain Character count (without spaces): 77 884 Vývoj demografického starnutia v Taliansku a Španielsku Abstrakt Táto práca si kladie za cieľ popísať a porovnať priebeh procesu demografického starnutia a jeho komponentov v Taliansku a Španielsku v období od roku 1960 po súčasnosť. Demografické starnutie sa v práci analyzuje najmä pomocou podielu obyvateľstva nad 65 rokov, indexu staroby a mediánového veku. Hlavným dátovým zdrojom tejto práce je internetová databáza Eurostatu. Taliansko malo na začiatku sledovaného intervalu len marginálne vyššie hodnoty ukazovateľov demografického starnutia. V priebehu sledovaného intervalu, kedy obe krajiny výrazne zostarli, sa však medzi krajinami vytvoril oveľa významnejší rozdiel. Podľa populačných prognóz by sa však tento rozdiel mal do roku 2050 pravdepodobne znížiť, obe krajiny by však mali pokračovať v starnutí. Kľúčové slová: demografické starnutie,populačné starnutie, veková štruktúra, Taliansko, Španielsko Počet znakov (bez medzier): 77 884 Klíčová slova: demografické starnutie; populačné starnutie; veková štruktúra; Taliansko; Španielsko; demographic ageing; population ageing; age structure; Italy; Spain Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vývoj demografického stárnutí v Itálii a Španělsku

Development of demographic ageing in Italy and Spain Abstract This paper aims to describe and compare the process of demographic ageing and its components in Italy and Spain from 1960 to the present ...

Illáš, Matej; Kurtinová, Olga; Fialová, Ludmila
Univerzita Karlova, 2023

Peer-to-peer síť pro sdílení novinových článků
Medvecký, Michal; Bednárek, David; Zavoral, Filip
2023 - slovenský
Easy, simple and free as in freedom. These are the requirements for ev- eryday access to information in newspapers. In this thesis we will create such environment based on network. We are designing a protocol for com- munication between peers, with messages being encrypted and with article verification upon download. Protocol ensures operation of newspaper as an institution with support for journalists and article publication. After an ar- ticle is downloaded by the reader, it becomes available for further sharing inside the network. With readers and newspaper being the only sources of articles, we ensure protection of information inside the network. Jednoduchý, slobodný a bezpečný. Všetky tieto vlastnosti by mal splňovať každodenný prístup k informáciám v novinách. V tejto práci vytvoríme toto prostredie na princípe siete peer-to-peer. Navrhneme komunikačný protokol medzi peermi, zašifrujeme ich správy a overíme pravosť článkov, ktoré zo siete žiadajú. Zabezpečíme chod novín ako inštitúcie, spolu s publikáciou článkov a správy redaktorov. Čitatelia článkov sa ich stiahnutím zo siete stávajú aj ich sekundárnymi a spolu s novinami jedinými zdrojmi, zabezpečujúc ochranu informácií v sieti. Klíčová slova: peer-to-peer síť|internetové noviny|P2P protokol; peer-to-peer network|online newspaper|P2P protocol Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Peer-to-peer síť pro sdílení novinových článků

Easy, simple and free as in freedom. These are the requirements for ev- eryday access to information in newspapers. In this thesis we will create such environment based on network. We are designing a ...

Medvecký, Michal; Bednárek, David; Zavoral, Filip
Univerzita Karlova, 2023

Srovnání přímých regularizačních metod založených na nejmenších čtvercích pro úlohy zatížené šumem
Cepko, Tomáš; Hnětynková, Iveta; Kučera, Václav
2023 - slovenský
In this thesis we are going to deal with the inverse linear approximation problem Ax ≈ b, where our goal is to find the best approximation x of the unknown exact solution. We are going to especially focus on the so-called rank-deficient and ill-posed problems, which are very ill-conditioned and sensitive to possible random noise present in b. To solve these problems, we must use regularization methods, which suppress this sensitivity. The main goal of this thesis is to get a comprehensive overview of direct methods T-SVD, T- TLS and Tikhonov regularization, and analyse their close connection with classical least squares methods. One possible approach is to formulate these regularization methods as so-called filtering. In this way we implement them for numerical experiments. This thesis will also include a numerical comparision of these methods for selected problems from the Regularization Toolbox and in the application problem of image reconstruction. 1 V práci sa budeme zaoberať inverznou lineárnou aproximačnou úlohou Ax ≈ b, kde je naším cieľom nájsť čo najlepšiu aproximáciu x neznámeho presného riešenia. Špeciálne sa sústredíme na tzv. rank-deficient a ill-posed úlohy, ktoré sú veľmi zle podmienené a citlivé na možný náhodný šum prítomný v b. K riešeniu takýchto úloh potom musíme použiť regularizačné metódy, ktoré túto citlivosť potlačia. Hlavným cieľom práce bude získať ucelený prehľad o priamych metódach T-SVD, T-TLS a Tichonovskej regulari- zácii, a analyzovať ich úzku spätosť s klasickými metódami najmenších štvorcov. Jeden z možných prístupov je formulovať tieto regularizačné metódy ako tzv. filtračné. Takýmto spôsobom si ich budeme implementovať pre numerické experimenty. Súčasťou práce bude numerické porovnanie týchto metód na vybraných úlohách z Regularizačného Toolboxu a v aplikačnej úlohe rekonštrukcie obrazu. 1 Klíčová slova: ill-posed problém|šum|regularizace|nejmenší čtverce|svd; ill-posed problem|noise|regularization|least squares|svd Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Srovnání přímých regularizačních metod založených na nejmenších čtvercích pro úlohy zatížené šumem

In this thesis we are going to deal with the inverse linear approximation problem Ax ≈ b, where our goal is to find the best approximation x of the unknown exact solution. We are going to especially ...

Cepko, Tomáš; Hnětynková, Iveta; Kučera, Václav
Univerzita Karlova, 2023

Krize u žen ve středním věku
Vavrušová, Viktória; Poláčková Šolcová, Iva; Nováková Schöffelová, Miroslava
2023 - slovenský
Klíčová slova: stredný vek; kríza; kríza stredného veku; ženy; midlife; midlife crisis; crisis; women Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Krize u žen ve středním věku

Vavrušová, Viktória; Poláčková Šolcová, Iva; Nováková Schöffelová, Miroslava
Univerzita Karlova, 2023

Fotometrická a spektroskopická analýza dvojhvězdného systému
Moravčík, Tomáš; Zasche, Petr; Wolf, Marek
2023 - slovenský
Klíčová slova: Fotometrie - spektroskopie - dvojhvězda - světelná křivka - radiální rychlosti - vícenásobný systém; Photometry - spectroscopy - binary - light curve - radial velocities - multiple system Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Fotometrická a spektroskopická analýza dvojhvězdného systému

Moravčík, Tomáš; Zasche, Petr; Wolf, Marek
Univerzita Karlova, 2023

Využití dálkového průzkumu Země pro klasifikaci vegetace nové divočiny v zázemí Kutné Hory
Dančejová, Daniela; Kupková, Lucie; Červená, Lucie
2023 - slovenský
Numerous areas in the Czech landscape have been abandoned by human activity, allowing natural processes to take over. Some of these areas have transformed into new wilderness characterized by diverse vegetation compositions, representing va- rious successional stages. The aim of this work is to conduct a comprehensive and accurate classification of vegetation in the new wilderness area utilizing remote sensing techniques. For this purpose, multispectral UAS data with a 5 cm spatial resolution, hyperspectral aerial data with a 60 cm spatial resolution, and botani- cal data collected at three different dates within the area of interest were used. Based on the collected data and the assessment of species separability, three clas- sification legends were proposed to classify the area of interest using Maximum Likelihood, Random Forest and object-based classifiers. The F1-score was used to assess the classification accuracy of vegetation classes. The results demonstrated the suitability of the object classifier for classifying a highly diverse vegetational area at a very high spatial resolution (achieving the highest overall accuracy of 84.06% across 22 classes). The Random Forest classifier yielded better results for vegetation classification on hyperspectral data with a lower spatial resolution... V české krajině se nachází množství ploch, které byly opuštěné člověkem a pone- chané spontánním přírodním procesům. Na některých z nich se dokázala vytvořit nová divočina, která je charakteristická komplexním vegetačním složením, zahr- nuje různá stádia sukcese. Cílem práce je co nejpodrobněji a zároveň s co nejlepší přesností klasifikovat vegetaci na území nové divočiny s využitím dálkového průz- kumu Země. Pro tyto účely jsou využita multispektrální UAS data s prostorovým rozlišením 5 cm, hyperspektrální letecká data s prostorovým rozlišením 60 cm a botanická data sesbíraná na zájmovém území ve třech termínech. Na základě získaných dat a hodnocení separability druhů byly navrženy tři klasifikační le- gendy, podle kterých bylo zájmové území klasifikované s využitím klasifikátorů Maximum Likelihood, Random Forest a objektovým klasifikátorem. Přesnost kla- sifikace vegetačních tříd byla hodnocena s využitím F1-skóre. Dosažené výsledky poukázaly na vhodnost použití objektového klasifikátoru pro klasifikaci vegetačně rozmanitého území ve velmi vysokém prostorovém rozlišení (nejvyšší dosažená cel- ková přesnost 84,06 % na 22 třídách). Pro klasifikaci vegetace na hyperspektrál- ních datech s nižším prostorovým rozlišením byl úspěšnější klasifikátor Random Forest (nejvyšší dosažená celková přesnost... Klíčová slova: klasifikácia; opustená pôda; nová divočina; vegetačný druh; F1-skóre; Jeffries-Matusitova vzdialenosť; classification; abandoned land; new wilderness; vegetation species; F1-score; Jeffries-Matusita distance Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Využití dálkového průzkumu Země pro klasifikaci vegetace nové divočiny v zázemí Kutné Hory

Numerous areas in the Czech landscape have been abandoned by human activity, allowing natural processes to take over. Some of these areas have transformed into new wilderness characterized by diverse ...

Dančejová, Daniela; Kupková, Lucie; Červená, Lucie
Univerzita Karlova, 2023

Ferdinand Čatloš: osobnost a myšlení
Bobrovský, Max; Spurný, Matěj; Michela, Miroslav
2023 - slovenský
This bachelor's thesis is concerned with personality and beliefs of Ferdinand Čatloš, slovak general in era of so called Slovak state. Ferdinand Čatloš is contradictory personality of modern Slovak history. He was chosen because his memoirs are often taken over uncritically and wrong. Parts of this thesis include biografical study of Ferdinand Čatloš, analysis of clerical fascism as a historical phenomenon, analysis of Čatloš's memoirs and a comparison of Ferdinand Čatloš and Jozef Tiso. Táto bakalárska práca sa zaoberá osobnosťou a myslením Ferdinanda Čatloša, slovenského generála v ére tzv. Slovenského štátu. Ferdinand Čatloš je rozporuplná osobnosť moderných slovenských dejín. Bol vybraný preto, lebo jeho pamäte sú často preberané nekriticky a nesprávne. Súčasťou práce je biografická štúdia Ferdinanda Čatloša, analýza klérofašizmu ako historického fenoménu, analýza Čatlošových spomienok a porovnanie Ferdinanda Čatloša s Jozefom Tisom. Klíčová slova: Čatloš|SNP|klerofašizmus|Slovenský štát|myšlení; Čatloš|SNP|clerical fascism|Slovak state|beliefs Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Ferdinand Čatloš: osobnost a myšlení

This bachelor's thesis is concerned with personality and beliefs of Ferdinand Čatloš, slovak general in era of so called Slovak state. Ferdinand Čatloš is contradictory personality of modern Slovak ...

Bobrovský, Max; Spurný, Matěj; Michela, Miroslav
Univerzita Karlova, 2023

Marie Tudorovna: žena a panovnice
Tišliarová, Katarína; Stellner, František; Hennlichová, Marcela
2023 - slovenský
This paper's main goal is an analysis of the life of the first crowned female sovereign ruler of England, Marie I. Tudor, mostly trying to point out the difference in her monarchal processions pertaining the beginning of her rather short period of reign, compared to the customary processions for new male rulers. The first researched question was whether Marie was being prepared to be a ruler as a child, or if her academic upbringing was just that of a good, Christian woman. This paper serves to analyze written sources describing topics such as Maries' coronation, her royal entry, or her role as a Queen-consort, and answer any possible questions regarding the differentiation of the first female ruler with her father, king Henry VIII and his first queen-consort, Katherine Aragon. Her marriage was also a rather important question. The paper looks at how getting married influenced her position on the English throne - did she keep her status as the sole queen of England, or was she presented more in line with her gender, that being the role of a queen-consort? The paper answers these questions over the course of the thesis and, through the use of gender analysis and historical anthropology, comes to concrete conclusions. While sources often contradicted each other, one describing any described event... Hlavným cieľom tejto práce je analýza života prvej korunovej anglickej kráľovnej, Márie I. Tudorovej, ako ženy a panovníčky. Pričom skúmanie týchto dvoch faktorov je uskutočňované prostredníctvom symboliky konkrétnych kráľovských ceremónií odohrávajúcich sa na začiatku jej, pomerne krátkeho, panovníckeho obdobia v porovnaní so zvyklosťami vo vybraných kráľovských ceremóniách pri novo nastupujúcich mužských panovníkoch. Prvou skúmanou otázkou bolo, či bola Mária od detstva pripravovaná na život panovníčky, alebo jej bolo poskytnuté len základné vzdelanie dobrej kresťanskej ženy. Na túto otázku si práca odpovedá na základe analýzy The Education of a Christian Woman od J.L. Vivesa. Jadrom tejto práce je analýza vybraných zachovaných písomných zdrojov, ktoré opisujú témy ako Máriinu korunováciu, Royal Entry, alebo jej reprezentáciu kráľovnej-manželky, a odpoveď na otázky ohľadom rozdielov medzi prvou korunovanou Anglickou kráľovnou a jej otcom, kráľom Henrichom VIII a jeho prvou kráľovnou-manželkou, Katarínou Aragónskou. Ďalšou dôležitou otázkou bolo Máriine manželstvo. Práca analyzuje, ako jej svadba ovplyvnila jej pozíciu na anglickom tróne - prezentovala sa stále ako suverénna panovníčka, alebo bola prezentovaná v tradičnej genderovej roli kráľovnej-manželky? Táto práca zodpovedala stanovené otázky... Klíčová slova: Mária I.|kultúra|anglická kráľovná|Anglicko v 16. storočí|rane novoveké Anglicko|Tudorovci; Mary I|Culture|Queen of England|England in 16th Century|Early Modern England|Tudors Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Marie Tudorovna: žena a panovnice

This paper's main goal is an analysis of the life of the first crowned female sovereign ruler of England, Marie I. Tudor, mostly trying to point out the difference in her monarchal processions ...

Tišliarová, Katarína; Stellner, František; Hennlichová, Marcela
Univerzita Karlova, 2023

Recepce filozofie existencialismu v románu Bābā Sartre
Bukovinská, Tatiana; Provazníková, Adéla; Felčer, Petr
2023 - slovenský
This bachelor's thesis examines the contemporary Iraqi writer ʿAlī Badr's satirical novel Papa Sartre (Bābā Sartr, 2001) and uses it as a vehicle to explore the reception of existentialism in the Arab world. The protagonist, ʿAbd ar-Raḥmān, passes himself off as an existentialist par excellence, but his shallow understanding of philosophy is disclosed as the plot progresses. After a brief historical and theoretical introduction, the thesis introduces the novel and then analyzes the techniques the author uses both to create a realistic impression and to ridicule the entire generation of Iraqi intellectuals of the 1960s. The novel's satire is formed through the mockery of the reception of the main themes of existentialism (nausea, alienation, freedom). As a key to understanding the satirical depiction of the philosophy, this thesis observes the changes between the original existentialist themes and the mocked outcome. Key Words Existentialism - Iraq - Jean-Paul Sartre - Bābā Sārtr - 1960s Bakalárska práca sa zaoberá satirickým románom Otec Sartre (Bābā Sartr, 2001) súčasného irackého spisovateľa ʿAlīho Badra a využíva ho ako prostriedok k skúmaniu recepcie existencializmu v arabskom svete. Protagonista diela ʿAbd ar-Raḥmān sa vydáva za existencialistu par excellence, avšak v priebehu deja sa vyjavuje jeho plytké chápanie filozofie. Po krátkom historickom a teoretickom úvode práca predstavuje román a následne analyzuje techniky, ktoré autor používa jednak k navodeniu realistického dojmu a jednak k zosmiešneniu celej generácie irackých intelektuálov šesťdesiatych rokov. K románovej satire dochádza skrze zosmiešňovanie recepcie hlavných tém existencializmu (nevoľnosť, odcudzenie, sloboda), pričom práca za východisko k porozumeniu tejto satiry považuje pozorovanie zmien medzi pôvodným existenciálnym námetom a zosmiešneným výsledkom. Kľúčové slová Existencializmus - Irak - Jean-Paul Sartre - Bābā Sārtr - šesťdesiate roky Klíčová slova: Existencializmus|Irak|Jean-Paul Sartre|Bābā Sārtr|šesťdesiate roky; Existentialism|Iraq|Jean-Paul Sartre|Bābā Sārtr|1960s Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Recepce filozofie existencialismu v románu Bābā Sartre

This bachelor's thesis examines the contemporary Iraqi writer ʿAlī Badr's satirical novel Papa Sartre (Bābā Sartr, 2001) and uses it as a vehicle to explore the reception of existentialism in the Arab ...

Bukovinská, Tatiana; Provazníková, Adéla; Felčer, Petr
Univerzita Karlova, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze