Počet nalezených dokumentů: 338
Publikováno od do

Konec 2. světové války v Náchodě
VLČEK, Daniel; KRÁKORA, Pavel; KOPEČEK, Pavel
2018 - německý
Bakalářská práce se zabývá především koncem druhé světové války v českém pohraničním městě, Náchodě. Do jisté míry však pojednává také o osvobozování celého Československa od začátku roku 1945, neboť je to téma, v rámci nezbytného dobového kontextu, naprosto neoddělitelné. Dále se práce soustředí na poslední měsíce protektorátního Náchoda. Své jádro však má v posledních květnových dnech s důrazem na nejkrušnější momenty 9. a 10. května. Konkrétně se jedná o příjezd jednotek SS do Náchoda, boje a masakr na české celnici, následnou krvavou odplatu v místním pivovaru a vítání Rudé armády na Masarykově náměstí. Součástí práce je i zamyšlení se nad využitím tématu při výuce dějepisu. This bachelor´s thesis deals mainly with the end of the Second World War in the border town of Nachod. However, it concerns the liberation of the whole Czechoslovakia from the beginning of the year 1945 as well, because this issue is inseparable from the main topic. Then, the thesis focuses on the last few months of the Protectorate supremacy, and puts the main emphasis on the most crucial moments of the 9th and 10th May. Specifically, it concerns with the arrival of the SS military group in Náchod, fights and massacres at Czech customs house, subsequent bloody revenge in the local brewery and welcoming of the Soviet Red Army in Nachod Masaryk´s square. The last part of the thesis includes the ideas how to use this topic in History classes. Klíčová slova: Náchod; Běloves; The Schutzstaffel; border area; the end of the Second World War; May 1945; Nachod Brewery; massacre in brewery; Kłodzko; murdering at customs house; torturing of SS; Red Army; Zajončkovskij; Bruno Wessely; Jan Chudoba; German surrender; 291th gatchin´s division; fights at the bordeland; Czech revenge; burrial in the castle avenue; Jagdpanzer Hetzer; Soviets; Chudoba; Słone; teaching of history. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Konec 2. světové války v Náchodě

Bakalářská práce se zabývá především koncem druhé světové války v českém pohraničním městě, Náchodě. Do jisté míry však pojednává také o osvobozování celého Československa od začátku roku 1945, neboť ...

VLČEK, Daniel; KRÁKORA, Pavel; KOPEČEK, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

El
SVOBODA, Filip; HÁBL, René; HAVLÍK, Vladimír
2018 - německý
Jedná se o archandělský triptych tvořený technikou malby. It is archangel triptych made by technique of painting. Klíčová slova: archangel; triptych; malba Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
El

Jedná se o archandělský triptych tvořený technikou malby.


It is archangel triptych made by technique of painting.

SVOBODA, Filip; HÁBL, René; HAVLÍK, Vladimír
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Orgány sociálně právní ochrany dětí a jejich činnost při pomoci ohroženým dětem
RUSŇÁKOVÁ, Barbora; CHUDÝ, Štefan; ANTLOVÁ, Adéla
2018 - německý
Tato bakalářská práce se nese název Orgány sociálně právní ochrany dětí a jejich činnost při pomoci ohroženým dětem. Zabývám se zde orgánem sociálně-právní ochrany dětí. Práce je rozdělena na praktickou a teoretickou část. V teoretické části činnosti vymezuji orgán péče o děti a jeho zakotvení v právním systému České republiky. Dále se zabývám dítětem, jako stěžejním prvkem sociálně-právní ochrany. Vysvětluji zde pojem ohrožené dítě a posouzení jeho situace. V praktické části uvádím pro názorný příklad práci orgánů sociální práce na dvou případových studiích. Ve studiích jsou detailně popsány případy a na nich je názorně popsána intervence orgánu péče o děti. This bachelor's thesis is called the Institutions of Social and Legal Protection of Children and their Activities in Assistance to Endangered Children. I deal here with the institution of social and legal protection of children. The thesis is divided into practical and theoretical part. In the theoretical part of the activity I define the child care institution and its anchoring in the legal system of the Czech Republic. I also deal with the child as a key element of social and legal protection. I explain the concept of a child at risk and its situation. In the practical part, I will show the work of the bodies of social work in two case studies. The studies describe the cases in detail and describe child care interventions. Klíčová slova: Care; youth; a child; prevention; consultancy; background; intervention; endangered children. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Orgány sociálně právní ochrany dětí a jejich činnost při pomoci ohroženým dětem

Tato bakalářská práce se nese název Orgány sociálně právní ochrany dětí a jejich činnost při pomoci ohroženým dětem. Zabývám se zde orgánem sociálně-právní ochrany dětí. Práce je rozdělena na ...

RUSŇÁKOVÁ, Barbora; CHUDÝ, Štefan; ANTLOVÁ, Adéla
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Úskalí pěstounské péče na přechodnou dobu
MIKULINCOVÁ, Veronika; PITNEROVÁ, Dagmar; NOVÁKOVÁ, Zdenka
2018 - německý
Cílem bakalářské práce je charakterizovat jednu z forem náhradní rodinné péče, tedy pěstounskou péči na přechodnou dobu. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V úvodu jsou charakterizovány formy náhradní rodinné péče. Obsahuje popis jejich legislativních ukotvení a práva a povinnosti osob, které vykonávají NRP a dětí v NRP. Dále následuje charakteristika vývoje dítěte v raném období po fyzické, psychické a sociální stránce, vliv biologické rodiny a ústavního zařízení a vývoj dítě v raném období. Na závěr teoretické části je podrobná charakteristika pěstounské péče na přechodnou dobu, tedy legislativní ukotvení, zařazení osoby do evidence, proces předání dítěte do PPPD a proces odevzdání dítěte z PPPD do další péče. Cílem empirického výzkumu je zkoumat vliv PPPD na rodinu osoby v evidenci, dále zkoumat motivaci a pohled osob v evidenci pro výkon PPPD a úskalí při ukončení PPPD. The aim of bachelor's thesis is characterized on one of the form of the substitute family care that is foster care for a temporary period. The thesis is divided into four parts. The preface introduces a forms of the substitute family care, setting them into legislative system. This part is also concerned with rights and duties of people who are engaged in substitute family care or children in substitute family care. It following is characterized child's development in early period in physical in psychological and social context, the influence of the biological family and institutional facility on the child's development in early period. The last theoretical part provides a detailed description of the foster care for a temporary period, namely of the legislative system, putting person in the record, the process of filling a child to foster care for a temporary period and the process of submissions a child from foster care for a temporary period to continuing care. The empirical part researches the influence of foster care for a temporary period on the family on a person in the record, then it explores motivation and perspective of people in the record for the execution of foster care for a temporary period and difficulties with ending foster care for a temporary period. Klíčová slova: The substitute family care; foster care for a temporary period; child evolution; person in the record; family Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Úskalí pěstounské péče na přechodnou dobu

Cílem bakalářské práce je charakterizovat jednu z forem náhradní rodinné péče, tedy pěstounskou péči na přechodnou dobu. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V úvodu jsou charakterizovány formy ...

MIKULINCOVÁ, Veronika; PITNEROVÁ, Dagmar; NOVÁKOVÁ, Zdenka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vícerozměrné statistické metody v systému STATISTICA a možnosti jejich využití při zpracování výzkumných dat
CHOVANEC, Jiří; CHRÁSKA, Miroslav
2018 - německý
Bakalářská práce se zabývá využitím vícerozměrných statistických metod v programu STATISTICA při zpracování dat. V teoretické části jsou popsány nejpoužívanější vícerozměrné metody a principy, na kterých jsou dané metody založeny. V praktické části byl proveden výzkum mezi žáky vyššího stupně základních škol na téma podvádění (n=185). Následně byly interpretovány možné výstupy shlukové a faktorové analýzy, jejichž pomocí byla získaná data analyzována. Výzkum byl proveden formou on-line dotazníku, který byl po domluvě s řediteli základních škol publikován žákům v době výuky informační výchovy. This thesis is focused on the usage of multidimensional statistical methods while processing data in the "STATISTICA" programme. The theoretical part describes the most used multidimensional methods and principles they are based on. In practical part the research on the topic of cheating was conducted among the middle school students (n=185). As following the possible outcomes of cluster and factor analysis were interpreted to be used during analysis of acquired data. The research was conducted in form of on-line survey which was as based on the agreement with elementary shool directors distributed to students during the classes of IT. Klíčová slova: Factor analysis; cluster analysis; multivariate statistical methods; STATISTICA Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Vícerozměrné statistické metody v systému STATISTICA a možnosti jejich využití při zpracování výzkumných dat

Bakalářská práce se zabývá využitím vícerozměrných statistických metod v programu STATISTICA při zpracování dat. V teoretické části jsou popsány nejpoužívanější vícerozměrné metody a principy, na ...

CHOVANEC, Jiří; CHRÁSKA, Miroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Specifika synchronní komunikace hráčů on-line her
ORSÁG, Ondřej; KOPECKÝ, Kamil; POLÁK, Milan
2018 - německý
Bakalářská práce se zabývá problematikou synchronní komunikace hráčů on-line her. Teoretická část se zaměřuje na obecnou charakteristiku jazyka a jeho vývoj, dále zkoumá slovní zásobu v on-line komunikaci. Empirická část je věnovaná komplexní jazykové analýze autentických ukázek z herního chatu a poukazuje na specifické rysy internetové komunikace. This thesis deals with the synchronic communication of on-line gamers. The theoretical part is focused on the general characterization of the language and its evolution. There is also a chapter focused on the vocabulary of on-line communication. The empirical part is a complex linguistic analysis of authentic samples from a gaming chat. The analysis illustrates specific attributes of on-line communication. Klíčová slova: Internet; communication; chat; synchronous; Counter Strike Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Specifika synchronní komunikace hráčů on-line her

Bakalářská práce se zabývá problematikou synchronní komunikace hráčů on-line her. Teoretická část se zaměřuje na obecnou charakteristiku jazyka a jeho vývoj, dále zkoumá slovní zásobu v on-line ...

ORSÁG, Ondřej; KOPECKÝ, Kamil; POLÁK, Milan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Die Übersetzung von ausgewählten Texten aus dem Bereich des Fremdenverkehrs
JEDLIČKOVÁ, Jana; HRDINOVÁ, Eva; VOMÁČKOVÁ, Olga
2018 - německý
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou překladu termínů a reálií v textech z oblasti cestovního ruchu. Konkrétně se jedná o turistické průvodce města Olomouce. Práce se zabývá jak cestovním ruchem, tak problematikou překladu obecně. V praktické části byla provedena analýza čtyř turistických průvodců města Olomouce a následně bylo vyhodnoceno, jaké překladatelské postupy převládají a jaké jsou nejčastější chyby při překladu termínů a reálií. This bachelor's thesis is focused on the problems with a translation of untranslatable lexis in the field of tourism. More specifically, it is about tourist guides of the city Olomouc. The thesis deals with tourism and also with the issue of translating terms and realities in general. In the practical part was made an analysis of four tourist guides of the city of Olomouc and then was evaluated, which of the translation procedures prevailed and what are the most common mistakes. Klíčová slova: tourism; untranslatable lexis; advertising; translation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Die Übersetzung von ausgewählten Texten aus dem Bereich des Fremdenverkehrs

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou překladu termínů a reálií v textech z oblasti cestovního ruchu. Konkrétně se jedná o turistické průvodce města Olomouce. Práce se zabývá jak cestovním ...

JEDLIČKOVÁ, Jana; HRDINOVÁ, Eva; VOMÁČKOVÁ, Olga
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Výroba šperků z plastu v technické výchově na 2. stupni základní školy
KRÁTKÁ, Renata; ČÁSTKOVÁ, Pavlína; JANU, Miroslav
2018 - německý
Bakalářská práce je zaměřena na výrobu šperků z plastu v technické výchově na 2. stupni základní školy. Je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou část. V praktické části se nachází historie šperku, plasty a jejich výroba, recyklace plastů a technologie recyklace, dopady plastů na životní prostředí, technika, technická výchova na 2. stupni ZŠ, pracovní činnosti a cíle výuky tohoto vyučovacího předmětu. V praktické části práce najdeme šest metodických listů, které obsahují návrhy a postup výroby šperků, dále se zde nachází stručný popis výroby šperků s žáky 6. třídy ZŠ. Bachelor thesis is focused on the production of plastic jewellery in technical education at secondary schools. It is divided into two parts, the theoretical and practical part. The practical part includes the history of jewellery, plastics and their production, recycling of plastics and recycling technology, environmental impacts of plastics, technology, technical education at secondary school, handicrafts and teaching aims of this subject. Practical part of this bachelor thesis inculdes six methodolical sheets, which inludes proposals and production procedures of jewellery, next is there a brief description of the jewellery production students of secondary school. Klíčová slova: Jewel; jewellery from plastics; PET bottles; plastic wastes; recycling; PET recycling; technology; technical education; technical education at secondary school Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Výroba šperků z plastu v technické výchově na 2. stupni základní školy

Bakalářská práce je zaměřena na výrobu šperků z plastu v technické výchově na 2. stupni základní školy. Je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou část. V praktické části se nachází historie ...

KRÁTKÁ, Renata; ČÁSTKOVÁ, Pavlína; JANU, Miroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Zapomenutá moravská spisovatelka Marie Ebnerová z Eschenbachu
ŘÍKOVSKÁ, Petra; JAKUBÍČEK, Daniel; FIC, Igor
2018 - německý
Práce se zabývá životem a tvorbou moravské realistické autorky Marie Ebnerové z Eschenbachu, která je často nazývána jako "moravská" nebo "rakouská Božena Němcová". Hlavním cílem práce je představit zapomenutou moravskou autorku, charakterizovat její tvorbu a představit autorčino nejznámější dílo román Obecní dítě. The Bachelor thesis focuses on the life and literary work of the Moravian realistic writer Marie Ebnerová from Eschenbach, who is called as "Moravian" or "Austrian Božena Němcová". The main aim of the thesis is to introduce the forgotten Moravian writer, to charakterize her work and to introduce the author's most famous work, the novel Municipal child. Klíčová slova: realism; Moravian literature; Marie Ebnerová z Eschenbachu; Zdislavice; Municipal child Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Zapomenutá moravská spisovatelka Marie Ebnerová z Eschenbachu

Práce se zabývá životem a tvorbou moravské realistické autorky Marie Ebnerové z Eschenbachu, která je často nazývána jako "moravská" nebo "rakouská Božena Němcová". Hlavním cílem práce je představit ...

ŘÍKOVSKÁ, Petra; JAKUBÍČEK, Daniel; FIC, Igor
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vliv pravidelné pohybové aktivity na rozvoj a posilování sebevědomí v dorostovém věku
MADEROVÁ, Klára; TOMÁNKOVÁ, Kristína; ZEMÁNEK, Petr
2018 - německý
Tato bakalářská práce obsahuje dvě části. První část je zaměřena na teoretické vymezení dorostového věku, jeho problematiku a rozvoj sebevědomí. Dále se zabývá pohybovou aktivitou a tancem. Druhá část práce je zaměřena na výzkum vlivu pravidelné pohybové aktivity na rozvoj a posilování sebevědomí tanečníků v dorostovém věku. This bachelor thesis consists of two parts. The first part focuses on theoretical characterictics of adolescence, its problematice and the development of a self esteem. It also focuses on physical acitivity and dancing. The second part of thesis deals with researching the influence of regular physical activity on development and strenghtening confidence at youth age. Klíčová slova: Confidence; self-esteem; adolescence; physical activity; dance Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Vliv pravidelné pohybové aktivity na rozvoj a posilování sebevědomí v dorostovém věku

Tato bakalářská práce obsahuje dvě části. První část je zaměřena na teoretické vymezení dorostového věku, jeho problematiku a rozvoj sebevědomí. Dále se zabývá pohybovou aktivitou a tancem. Druhá část ...

MADEROVÁ, Klára; TOMÁNKOVÁ, Kristína; ZEMÁNEK, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze