Počet nalezených dokumentů: 15911
Publikováno od do

Proměny rytířství a role rytířských turnajů v období 13. - 15. století
Marešová, Karolína; Čapský, Martin; Ptáčková, Kateřina
2017 - český
Tato bakalářská práce pojednává o recepci rytířského ideálu v Čechách ve 13. - 15. století. Vzhledem k obsáhlosti tématu jsem zvolila cestu tematických kapitol. První část práce se zabývá prvky rytířské kultury, jejich utvářením a přijímáním. V další části jsem se zaměřila na modelové příklady českých panovníků spojovaných s rytířskou kulturou. V poslední kapitole představuji proces formování rytíře a tematiku středověkých turnajů. Klíčová slova: středověk; každodennost; rytířství; ideál panovníka; pasování; turnaj; zbroj; Middle Ages; everydayness; ideal knight; accolade; tournament; armor Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Proměny rytířství a role rytířských turnajů v období 13. - 15. století

Tato bakalářská práce pojednává o recepci rytířského ideálu v Čechách ve 13. - 15. století. Vzhledem k obsáhlosti tématu jsem zvolila cestu tematických kapitol. První část práce se zabývá prvky ...

Marešová, Karolína; Čapský, Martin; Ptáčková, Kateřina
Univerzita Pardubice, 2017

Simulace provozu golfového areálu
Pátek, Ondřej; Bažant, Michael
2017 - český
Bakalářská práce popisuje a navrhuje statistické řešení provozu vybraného golfového areálu za pomoci simulačního nástroje ARENA. Simulační model je vytvořený na základě skutečných hodnot. Součástí práce je vyhodnocení zisku, rozebrání jednotlivých částí areálu a návrh dalšího možného využití simulačního modelu. Klíčová slova: golf; hřiště; simulace; kvalita; zákazníci; golf; courses; simulation; quality; customers Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Simulace provozu golfového areálu

Bakalářská práce popisuje a navrhuje statistické řešení provozu vybraného golfového areálu za pomoci simulačního nástroje ARENA. Simulační model je vytvořený na základě skutečných hodnot. Součástí ...

Pátek, Ondřej; Bažant, Michael
Univerzita Pardubice, 2017

Cenová a produktová strategie pro rozvoj prodeje vozů ŠKODA AUTO a.s. v Chile
Ježková, Markéta; Salava, Daniel
2017 - český
Práce se zaměřuje na analýzu automobilového trhu v Chile z pohledu produktu a ceny. Hodnotí současnou situaci společnosti ŠKODA AUTO a.s. na místním trhu a navrhuje změny cenové strategie, které by měly společnosti pomoci zvýšit objemy prodeje. Klíčová slova: produkty; ceny; marketingový mix; ŠKODA AUTO a.s.; Chile; rozvoj; products; prices; marketing mix; ŠKODA AUTO a.s.; Chile; development Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Cenová a produktová strategie pro rozvoj prodeje vozů ŠKODA AUTO a.s. v Chile

Práce se zaměřuje na analýzu automobilového trhu v Chile z pohledu produktu a ceny. Hodnotí současnou situaci společnosti ŠKODA AUTO a.s. na místním trhu a navrhuje změny cenové strategie, které by ...

Ježková, Markéta; Salava, Daniel
Univerzita Pardubice, 2017

Akutní stavy u speciálních zobrazovacích metod
Tošovská, Petra; Nykodýmová, Linda; Pospíchal, Jan
2017 - český
Tato bakalářská práce na téma Akutní stavy u speciálních zobrazovacích metod se skládá ze dvou částí teoretická a praktická. Teoretická část se zabývá zmapováním speciálních zobrazovacích metod a akutních stavů, které se mohou vyskytnout u těchto zobrazovacích metod. U akutních stavů jsou popsány příčiny, příznaky a následná první pomoc. Praktická část je věnována dotazníkovému šetření, jehož úkolem je zjistit míru znalosti a schopnosti radiologických asistentů první pomoci u akutních stavů. Výzkum bude prováděn ve dvou na sobě nezávislých nemocnic na radiologickém oddělení. Klíčová slova: speciální zobrazovací metody; akutní stavy; první pomoc; znalosti; schopnosti; respondenti; special imaging methods; acute conditions; first aid; knowledge; skills; respondents Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Akutní stavy u speciálních zobrazovacích metod

Tato bakalářská práce na téma Akutní stavy u speciálních zobrazovacích metod se skládá ze dvou částí teoretická a praktická. Teoretická část se zabývá zmapováním speciálních zobrazovacích metod a ...

Tošovská, Petra; Nykodýmová, Linda; Pospíchal, Jan
Univerzita Pardubice, 2017

Politický cyklus v České republice
Kuba, Ondřej; Stejskal, Jan
2017 - český
Cílem práce bylo určit existenci politicko-ekonomického cyklu v prostředí České republiky za posledních přibližně 15 let. V první části bakalářské práce jsou shrnuty obecné poznatky o teorii veřejné volby a politicko-ekonomickém cyklu. Druhá část se zabývá konkrétní analýzou vývoje ekonomiky a jednotlivých politických rozhodnutí v České republice, které jsou v souladu s uvedenými teoretickými koncepcemi. Klíčová slova: teorie veřejné volby; politicko-ekonomický cyklus; volby; fiskální politika; HDP; nezaměstnanost; inflace; public choice theory; political business cycle; election; fiscal policy; GDP; unemployment; inflation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Politický cyklus v České republice

Cílem práce bylo určit existenci politicko-ekonomického cyklu v prostředí České republiky za posledních přibližně 15 let. V první části bakalářské práce jsou shrnuty obecné poznatky o teorii veřejné ...

Kuba, Ondřej; Stejskal, Jan
Univerzita Pardubice, 2017

Ekonomický vývoj v odvětví automobilového průmyslu
Shramko, Yuliya; Kuběnka, Michal
2017 - český
Bakalářská práce se věnuje analýze ekonomického vývoje automobilového průmyslu v ČR za posledních pět let a porovnání s ekonomickou situací odvětví v okolních státech EU. Teoretická část obsahuje popis ekonomických ukazatelů, metod a nástrojů finanční analýzy a statistiky těchto ukazatelů za období 2011-2015. Praktická část se zaměřuje na aplikování vybraných finančních ukazatelů na vzorek podniků z odvětví automobilového průmyslu a na porovnání výsledků vedoucích podniků s výsledky odvětví. Klíčová slova: automobilový průmysl; finanční analýza; ekonomické ukazatele; absolutní ukazatele; poměrové ukazatele; automotive industry; financial analysis; economic indicators; absolute indicators; ratio indicators Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Ekonomický vývoj v odvětví automobilového průmyslu

Bakalářská práce se věnuje analýze ekonomického vývoje automobilového průmyslu v ČR za posledních pět let a porovnání s ekonomickou situací odvětví v okolních státech EU. Teoretická část obsahuje ...

Shramko, Yuliya; Kuběnka, Michal
Univerzita Pardubice, 2017

Úloha radiologického asistenta při galiové scintigrafii u pacientů se sarkoidózou plic
Honzíková, Jitka; Kulíř, Jiří; Doležal, Jiří
2017 - český
Téma mé bakalářské práce je Úloha radiologického asistenta při galiové scintigrafii u pacientů se sarkoidózou plic. Práce je dělena do dvou částí. První je část teoretická, která se zabývá popisem celkového tématu. Je v ní vystižena charakteristika nukleární medicíny, oboru radiologický asistent a základní informace o ionizujícím záření a radiační ochraně. Dále obsahuje teorii o onemocnění sarkoidózou a o vyšetření zvaném galiová scintigrafie. Část praktická podrobně popisuje úlohu radiologického asistenta při galiové scintigrafii. V této části je zahrnuta fotografická dokumentace. Klíčová slova: nukleární medicína; radiologičtí asistenti; ionizující záření; sarkoidóza; galiová scintigrafie; radiological assistants; nuclear medicine; ionizing radiation; sarcoidosis; gallium scintigraphy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Úloha radiologického asistenta při galiové scintigrafii u pacientů se sarkoidózou plic

Téma mé bakalářské práce je Úloha radiologického asistenta při galiové scintigrafii u pacientů se sarkoidózou plic. Práce je dělena do dvou částí. První je část teoretická, která se zabývá popisem ...

Honzíková, Jitka; Kulíř, Jiří; Doležal, Jiří
Univerzita Pardubice, 2017

Mobilní aplikace pro elektronickou evidenci tržeb
Vyčítal, Tomáš; Večeřa, Martin
2017 - český
Teoretická část popisuje předpisy a zákony týkající se EET zejména s ohledem na technické zpracování a požadavky na aplikaci a knihovnu. Dále pak přehled již existujících řešení a seznámení s použitými technologiemi. V praktické části je vyvinuta knihovna pro komunikaci s finanční správou a pokladní aplikace pro OS Android s podporou EET. Klíčová slova: EET; Android; Java; EET; Android; Java Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Mobilní aplikace pro elektronickou evidenci tržeb

Teoretická část popisuje předpisy a zákony týkající se EET zejména s ohledem na technické zpracování a požadavky na aplikaci a knihovnu. Dále pak přehled již existujících řešení a seznámení s ...

Vyčítal, Tomáš; Večeřa, Martin
Univerzita Pardubice, 2017

Analýza a organizace skladování ve firmě ESAB Vamberk, s.r.o.
Vilímek, Tomáš; Seidlová, Andrea; Pluhař, Matěj
2017 - český
Bakalářská práce je zaměřena na návrh nové technologie skladování ve firmě ESAB Vamberk, s.r.o., která působí na trhu v oblasti výroby svařovacích a řezacích zařízení a přídavných svařovacích materiálů. Na základě analýzy jsou zde v práci identifikovány kritická místa a návrhy na zlepšení v oblasti technologie skladování a činností s ním spojených. Klíčová slova: sklady; skladování; výroba; technologie; analýza; warehouses; storage; production; technology; analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Analýza a organizace skladování ve firmě ESAB Vamberk, s.r.o.

Bakalářská práce je zaměřena na návrh nové technologie skladování ve firmě ESAB Vamberk, s.r.o., která působí na trhu v oblasti výroby svařovacích a řezacích zařízení a přídavných svařovacích ...

Vilímek, Tomáš; Seidlová, Andrea; Pluhař, Matěj
Univerzita Pardubice, 2017

Obec-zadavatel veřejných zakázek
Vašíčková, Martina; Janderová, Jana
2017 - český
Bakalářská práce se zabývá problematikou zadávacího řízení veřejných zakázek ve veřejné správě. Práce analyzuje legislativu v České republice, zabývá se druhy zadávacích řízení se zaměřením na průběh zadávacího řízení na obci. Podrobněji se zaobírá problematikou nejčastějších řízení na obci zadávání zakázek malého rozsahu a také problematikou mimořádně nízké nabídkové ceny. Klíčová slova: zadávací řízení; veřejné zakázky; zákon o zadávání veřejných zakázek; samospráva; zásada transparentnosti; přiměřenost; rovné zacházení; zákaz diskriminace; kritéria hodnocení; zakázka malého rozsahu; mimořádně nízká nabídková cena; procurement procedure; public contract law on public procurement; local government; principle of transparency; proportionality; equal treatment; non-discrimination; evaluation criteria; small-scale contracting; abnormally low tender Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Obec-zadavatel veřejných zakázek

Bakalářská práce se zabývá problematikou zadávacího řízení veřejných zakázek ve veřejné správě. Práce analyzuje legislativu v České republice, zabývá se druhy zadávacích řízení se zaměřením na průběh ...

Vašíčková, Martina; Janderová, Jana
Univerzita Pardubice, 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze