Počet nalezených dokumentů: 12127
Publikováno od do

Analýza e-shopu PattiStudio.cz
Javorová, Jana; Batani, Hana; Kubíčková, Miloslava
2015 - český
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu internetového obchodu PattiStudio.cz. V teoretické části budou zpracovány literární zdroje, týkající se marketingu a marketingové komunikace, se zaměřením na specifika internetového prostředí. V praktické části bude analýzována stávající situace e-shopu a jeho marketingové a komunikační aktivity. Bude zpracována analýza konkurenčních firem a analýza zákazníků e-shopu a jejich nákupního chování. Na základě zjištěných faktů budou navržena vhodná opatření vedoucí ke zvýšení ekonomické aktivity e-shopu a zlepšení komunikace s jeho zákazníky. Rovněž budou vypracovány návrhy nových aktivit pro podporu dalšího rozvoje e-shopu. Klíčová slova: marketingové cíle; marketingové strategie; situační analýza; SWOT analýza; komunikační plán; propagace; marketing aims; marketing strategy; situation analysis; SWOT analysis; communication plan; promotion Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Analýza e-shopu PattiStudio.cz

Bakalářská práce je zaměřena na analýzu internetového obchodu PattiStudio.cz. V teoretické části budou zpracovány literární zdroje, týkající se marketingu a marketingové komunikace, se zaměřením na ...

Javorová, Jana; Batani, Hana; Kubíčková, Miloslava
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Uvedení nového výrobku na trh firmou VITAR, s.r.o.
Nešporová, Kateřina; Kubíčková, Miloslava; Brišová, Hana
2015 - český
Bakalářská práce se zabývá problematikou uvedení nového výrobku na trh firmou VITAR, s.r.o. Práce je rozdělena do dvou částí, na teoretickou a praktickou. V první části jsou vymezeny marketingové pojmy související s příslušnou problematikou uvedení nového výrobku na trh. Druhá, praktická část, aplikuje teoretické poznatky do praxe a je rozdělena do několika kapitol. Nejdříve je představena společnost VITAR, s.r.o. a marketingový mix nového výrobku. Poté je uvedena marketingová strategie a jsou sestaveny komplexní marketingové analýzy. Jako první je uveden Porterův model pěti sil, následuje analýza konkurence, poté PESTE analýza a práci zakončuje SWOT analýza. Nedílnou součástí práce jsou návrhy a doporučení pro uvedení nového výrobku na trh. Klíčová slova: nový výrobek; marketingový mix; Porterův model pěti sil; SWOT analýza; PEST analýza; doplňky stravy; New Product; Marketing Mix; Porter's Five Forces Model; SWOT Analysis; PEST Analysis; Food Supplements Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Uvedení nového výrobku na trh firmou VITAR, s.r.o.

Bakalářská práce se zabývá problematikou uvedení nového výrobku na trh firmou VITAR, s.r.o. Práce je rozdělena do dvou částí, na teoretickou a praktickou. V první části jsou vymezeny marketingové ...

Nešporová, Kateřina; Kubíčková, Miloslava; Brišová, Hana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Průzkum potenciálu segmentu OFFICE na B2B trhu pro společnost Greiner Assistec s.r.o.
Šohaj, David; Berka, Lubomír; Kubíčková, Miloslava
2015 - český
Cílem této práce bude zpracování průzkumu potenciálu segmentu OFFICE na B2B trhu pro společnost Greiner Assistec s.r.o. Tento segment zahrnuje plastové součásti pro kancelářskou techniku; od přesných dílů pro kopírovací zařízení až po součástky nejrůznějších pořadačů papíru. Práce bude rozdělena do dvou částí, na teoretickou a praktickou. Teoretická část se bude zabývat jednotlivými systémy a nástroji pro práci s potenciálními odběrateli a jejich třídění. Zaměří se na společnosti operující na území Evropy. Praktická část pak bude aplikovat teoretické poznatky do praxe. Bude tvořena popisem současné situace společnosti v daném odvětví a plány pro budoucnost. Následně bude zpracována databáze potenciálních klientů dle příslušných kritérií. Hlavním cílem práce bude ukázat nové příležitosti pro společnost a směr, kterým by se mohla v tomto segmentu ubírat. Klíčová slova: Průzkum; trh B2B; kancelářská technika; plastové díly; ozubená kola; veletrhy; Research; B2B market; office equipment; plastic components; gears; fairs Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Průzkum potenciálu segmentu OFFICE na B2B trhu pro společnost Greiner Assistec s.r.o.

Cílem této práce bude zpracování průzkumu potenciálu segmentu OFFICE na B2B trhu pro společnost Greiner Assistec s.r.o. Tento segment zahrnuje plastové součásti pro kancelářskou techniku; od přesných ...

Šohaj, David; Berka, Lubomír; Kubíčková, Miloslava
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Komunikační plán hotelu Adamantino, a.s. zaměřený na vybrané cílové skupiny
Grmanová, Lenka; Tvarůžková, Jana; Brišová, Hana
2015 - český
Tato bakalářská práce se zabývá, vytvořením vyhovujícího komunikačního plánu pro hotel Adamantino. Práce je rozdělena do dvou částí, a to na oblast teoretickou a praktickou. Obsahem teoretické části je objasnění teoretických pojmů, kde je každá jednotlivá část komunikačního mixu detailně rozebrána. Práce vysvětluje dílčí náležitosti komunikačního plánu. Praktická část této práce je nejprve věnována základní charakteristice hotelu a jeho organizační struktuře. Dále je vymezena cílová skupina a také zhodnoceny současné a plánované aktivity hotelu. V praktické části této práce je obsažena analýza mezoprostředí konkurence a také SWOT analýza. Hlavním cílem práce je navržení konkrétního komunikačního plánu a jeho realizace v uvedeném hotelu. Klíčová slova: Marketingová komunikace; komunikační plán; komunikační mix; SWOT analýza; cílová skupina; Marketing communication; communication plan; communication mix; SWOT analysis; target group Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Komunikační plán hotelu Adamantino, a.s. zaměřený na vybrané cílové skupiny

Tato bakalářská práce se zabývá, vytvořením vyhovujícího komunikačního plánu pro hotel Adamantino. Práce je rozdělena do dvou částí, a to na oblast teoretickou a praktickou. Obsahem teoretické části ...

Grmanová, Lenka; Tvarůžková, Jana; Brišová, Hana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Analýza potenciálu vstupu firmy TON a.s. na trh Velké Británie
Urbancová, Tereza; Juza, Jan; Šilhánová, Jana
2015 - český
Tato bakalářská práce se zaobírá analýzou potenciálu vstupu společnosti TON a.s. na zahraniční trh. Vstup na nové trhy je podmíněn kvalitní a správnou přípravou a samozřejmě je nutné splňovat určité podmínky. Pro úspěšnost je nutné pochopit, že každý trh je individuální a má svá specifika. V teoretické části jsou definovány pojmy, které se vážou ke vstupu na trh a k analýze vnitřního prostředí podniku. V praktické části se nejdříve tato práce zabývá informacemi o společnosti TON a.s., dále je zde analyzován trh Velké Británie a poté je klasifikována konkurence a zákazníci na daném trhu. Díky SWOT analýze je vyhodnocena společnost TON a.s. V druhé půli projektové části je řešena problematika zakládání pobočky. Na základě zjištěných informací je v závěru stanoveno, zda je pro společnost výhodné založit v této zemi pobočku. Klíčová slova: Analýza; zahraniční trh; konkurence; pobočka; Analysis; foreign market; competition; branch Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Analýza potenciálu vstupu firmy TON a.s. na trh Velké Británie

Tato bakalářská práce se zaobírá analýzou potenciálu vstupu společnosti TON a.s. na zahraniční trh. Vstup na nové trhy je podmíněn kvalitní a správnou přípravou a samozřejmě je nutné splňovat určité ...

Urbancová, Tereza; Juza, Jan; Šilhánová, Jana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Výukový modul pro předmět Programování mikropočítačů: MP3 přehrávač
Husár, Jakub; Dostálek, Petr; Dolinay, Jan
2015 - slovenský
Cieľom tejto bakalárskej práce bolo vytvoriť prídavný vyukový modul "MP3 prehrávač" k vývojovému kitu M68EVB908GB60 ako podporu cvičenia pre predmet Programovanie mikropočítačov. Práca zahŕňa popis hardwarových vlastností vývojového kitu M68EVB908GB60 a MP3 Shield-u od spoločnosti SparkFun. Tieto informácie sú ďalej použité pri návrhu dosky pre prepojenie medzi kitom a modulom, čo zahŕňa aj prevod napäťových úrovní logických signálov. Pre vytvorenie serveru poskytujúceho MP3 súbory na sériovej linke vývojového kitu je použitý programovací jazyk JAVA s grafickým prostredím knižnice SWT. Knižnica s funkciami pre použitie modulu je vytvorená v programovacom jazyku C. Klíčová slova: Mikropočítač; Freescale; HCS08; MP3 Shield; MP3 prehrávač; Microcomputer; MP3 Player Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Výukový modul pro předmět Programování mikropočítačů: MP3 přehrávač

Cieľom tejto bakalárskej práce bolo vytvoriť prídavný vyukový modul "MP3 prehrávač" k vývojovému kitu M68EVB908GB60 ako podporu cvičenia pre predmet Programovanie mikropočítačov. Práca zahŕňa popis ...

Husár, Jakub; Dostálek, Petr; Dolinay, Jan
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Embedded systém pro monitorování topných soustav
Panák, René; Bližňák, Michal; Dulík, Tomáš
2015 - český
Tato práce se zabývá návrhem embedded systému pro monitorování topných soustav. Tato práce má za cíl prozkoumat možnosti (vzdáleného) monitorování systémů v budovách prostřednictvím lokální počítačové sítě a globální sítě internet. Teoretická část se zabývá problematikou implementace hardwaru a softwaru a zkoumá vlastnosti dostupných mikropočítačů použitelných pro tyto účely. Praktická část navrhuje architekturu systému s ohledem na rozšířitelnost ve smyslu počtu monitorovaných bodů či rozšíření funkčnosti. Součástí zpracování je i návrh softwarového vybavení jednotlivých prvků a návrh vizualizace stavu monitorované soustavy. Výsledkem praktické části je ukázková implementace základních prvků navrhovaného systému. Klíčová slova: embedded zařízení; mikropočítač; počítačová síť; HTTP protokol; embedded device; microcontroller; computer network; HTTP protocol Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Embedded systém pro monitorování topných soustav

Tato práce se zabývá návrhem embedded systému pro monitorování topných soustav. Tato práce má za cíl prozkoumat možnosti (vzdáleného) monitorování systémů v budovách prostřednictvím lokální počítačové ...

Panák, René; Bližňák, Michal; Dulík, Tomáš
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Flexia a torzia v prostredí Mathematica
Ďuriš, Stanislav; Fajkus, Martin; Chudá, Hana
2015 - slovenský
Hlavným cieľom bakalárskej práce bolo vytvorenie interaktívnej aplikácie v prostredí Wolfram Mathematica, ktorá je určená predovšetkým pre študentov, ako pomocná aplikácia popri štúdiu matematiky. Obsah práce taktiež obsahuje popis príkazov, ktoré boli využité pri písaní programu Klíčová slova: matematika; diferenciálna geometria; Frenetov trojhran; aplikácie; flexia; torzia; mathematics; differential geometry; Frenet trihedron; applications flexion; torsion Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Flexia a torzia v prostredí Mathematica

Hlavným cieľom bakalárskej práce bolo vytvorenie interaktívnej aplikácie v prostredí Wolfram Mathematica, ktorá je určená predovšetkým pre študentov, ako pomocná aplikácia popri štúdiu matematiky. ...

Ďuriš, Stanislav; Fajkus, Martin; Chudá, Hana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Řízení radiálního nýtovacího stroje
Wunderlich, David; Dostálek, Petr; Navrátil, Pavel
2015 - český
Cílem bakalářské práce je vytvoření řídicího programového vybavení pro radiální nýtovací stroj. Jako řídicí systém je použit programovatelný automat a HMI značky Siemens. Vlastní programové vybavení je vytvořeno v programu TIA Portal a zajišťuje vyhodnocování signálů z jednotlivých senzorů (měření vzdálenosti, tlaku) a na základě těchto údajů řídí nýtovací proces. Funkce řídicího systému je ověřena na reálném nýtovacím stroji. Výsledkem této práce je nýtovací stroj použitelný v průmyslové výrobě. Klíčová slova: nýtovačka; PLC; Siemens; radiální; TIA Portal; nýt; riveting machine; radial; rivet Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Řízení radiálního nýtovacího stroje

Cílem bakalářské práce je vytvoření řídicího programového vybavení pro radiální nýtovací stroj. Jako řídicí systém je použit programovatelný automat a HMI značky Siemens. Vlastní programové vybavení ...

Wunderlich, David; Dostálek, Petr; Navrátil, Pavel
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Propojení systému SAP a aplikace O2 Car Control
Zlámal, Radim; Prokopová, Zdenka; Šilhavý, Petr
2015 - český
Bakalářská práce se zabývá tvorbou transakce ZCAR, která slouží pro vyhodnocování dat o provozu vozidel z aplikace CarControl a účetních dat ze systému SAP R/3. Transakce byla vytvořena z důvodu sjednocení dvou typů reportingu do jednoho výstupu za účelem rychlejšího a efektivnějšího vyhodnocování nákladů na dopravní vozidla společnosti. Klíčová slova: SAP; ABAP; ZCAR; CarControl Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Propojení systému SAP a aplikace O2 Car Control

Bakalářská práce se zabývá tvorbou transakce ZCAR, která slouží pro vyhodnocování dat o provozu vozidel z aplikace CarControl a účetních dat ze systému SAP R/3. Transakce byla vytvořena z důvodu ...

Zlámal, Radim; Prokopová, Zdenka; Šilhavý, Petr
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze