Počet nalezených dokumentů: 4188
Publikováno od do

Analýza řízení zásob ve společnosti OP Papírna, s.r.o.
Cikrytová, Eva; Zámečník, Roman; Horvát, Petr
2011 - český
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou řízení zásob ve společnosti OP Papírna, s.r.o. Cílem mé bakalářské práce bylo provést situační analýzu v této společnosti, zanalyzovat současný stav řízení zásob a navrhnout doporučení k odstranění slabých míst v systému řízení zásob. Teoretická část je věnována základním poznatkům o zásobách, jejich struktuře, vývoji, oceňování, skladování, evidenci, metodách řízení a optimalizaci. Analytická část začíná představením společnosti a provedením interní a externí situační analýzy. Dále se zabývám současným stavem, vývojem a způsobem řízení zásob ve společnosti. V závěrečné části navrhnu doporučení ke zlepšení stávající situace. Klíčová slova: zásoby; řízení zásob; doba obratu zásob; náklady; ABC; stores; stores management; turnover period; costs Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Analýza řízení zásob ve společnosti OP Papírna, s.r.o.

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou řízení zásob ve společnosti OP Papírna, s.r.o. Cílem mé bakalářské práce bylo provést situační analýzu v této společnosti, zanalyzovat současný stav ...

Cikrytová, Eva; Zámečník, Roman; Horvát, Petr
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Self a time management
Šocová, Vendula; Porvazník, Ján; Kressová, Petra
2011 - český
Tato bakalářská práce zkoumá úroveň self managementu a time managementu studentů vysokých škol. V teoretické části práce jsou na základě odborné literatury objasněny pojmy self management a time management, včetně metod a technik sloužící ke zvýšení úrovně sebeřízení a zlepšení hospodaření s časem. V analytické části práce je porovnána úroveň sebeřízení a řízení času studentů Fakulty managementu a ekonomiky a Fakulty aplikované informatiky. Na základě získaných poznatků jsou formulována navrhovaná doporučení, které pomohou zvýšit úrověň sebeřízení a řízení času studentům. Klíčová slova: self management; sebeuvědomění; sebeuplatnění; seberozvoj; time management; techniky organizování času; zloději času; principy času; self-management; self-awareness; self-acceptance; self-development; time thiefs; time management techniques Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Self a time management

Tato bakalářská práce zkoumá úroveň self managementu a time managementu studentů vysokých škol. V teoretické části práce jsou na základě odborné literatury objasněny pojmy self management a time ...

Šocová, Vendula; Porvazník, Ján; Kressová, Petra
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Komplexní pojistná ochrana pro konkrétního klienta
Chudějová, Marcela; Tetera, Tomáš; Polách, Jiří
2011 - český
Tématem této bakalářské práce je komplexní pojistná ochrana pro konkrétního klienta. Teoretická část je zaměřena na objasnění pojmu pojišťovnictví a jeho historii, strukturu a členění problematiky a subjekty působící na pojistném trhu. Praktická část referuje o nabídce v rámci analyzovaných potřeb formou porovnání vhodných variant v jednotlivých oblastech životního a neživotního pojištění. Cílem práce je vysvětlit aplikovaná stanoviska a doporučení, upozornit na problematické partie a vypracovat kvalifikované řešení pojistné ochrany. Klíčová slova: pojišťovnictví; pojištění majetku a odpovědnosti; investiční životní pojištění; úrazové a nemocenské pojištění; Insurance; Proprietary Insurance and Responsibility; Investment Life Insurance; Accident and Sickness Insurance Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Komplexní pojistná ochrana pro konkrétního klienta

Tématem této bakalářské práce je komplexní pojistná ochrana pro konkrétního klienta. Teoretická část je zaměřena na objasnění pojmu pojišťovnictví a jeho historii, strukturu a členění problematiky a ...

Chudějová, Marcela; Tetera, Tomáš; Polách, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Analýza spokojenosti zákazníků v prodejně X ve Valašském Meziříčí
Kotrlová, Iva; Tomancová, Lucie; Mandincová, Petra
2011 - český
Cílem mé bakalářské práce je zjistit spokojenost zákazníků s prodejnou X ve Valašském Meziříčí. Data jsou získána pomocí osobního a elektronického dotazníkového šetření. Teoretická část je zaměřená na zpracování literárních pramenů týkajících se spokojenosti zákazníků. V praktické části jsou vyhodnoceny dotazníky pomocí kontingenční tabulky, grafů, modusu, mediánu, aritmetického průměru, absolutních a relativních četností. Na základě vyhodnocení dotazníků je provedena interpretace výsledků výzkumu. Na závěr jsou uvedeny doporučení pro prodejnu, které by měly vést k vyšší spokojenosti zákazníků. Klíčová slova: spokojenost zákazníka; zákazník; marketingový výzkum; dotazování; dotazník; customer satisfaction; customer; marketing research; questioning; questionnaire Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Analýza spokojenosti zákazníků v prodejně X ve Valašském Meziříčí

Cílem mé bakalářské práce je zjistit spokojenost zákazníků s prodejnou X ve Valašském Meziříčí. Data jsou získána pomocí osobního a elektronického dotazníkového šetření. Teoretická část je zaměřená na ...

Kotrlová, Iva; Tomancová, Lucie; Mandincová, Petra
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Dopady reformy veřejné správy ve Zlínském kraji
Slováčková, Michaela; Macháček, Jiří; Hájek, Oldřich
2011 - český
Teoretická část mé bakalářské práce obsahuje charakteristiku pojmů vztahujících se k reformě veřejné správy, definici reformy a charakteristiku veřejné správy v České republice. V praktické části podávám ucelené informace o vývoji veřejné správy od roku 1918 a popisuji průběh reformy veřejné správy v ČR. Zaměřuji se také na to, jak reforma probíhala ve Zlínském kraji. V závěru své práce, na základě získaných informací, analyzuji, jak se reforma dotkla obcí a občanů ve Zlínském kraji a podávám návrhy na zlepšení efektivnosti fungování veřejné správy. Klíčová slova: veřejná správa; reforma; státní správa; samospráva; decentralizace; public administration; reform; state administration; local government; decentralization Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Dopady reformy veřejné správy ve Zlínském kraji

Teoretická část mé bakalářské práce obsahuje charakteristiku pojmů vztahujících se k reformě veřejné správy, definici reformy a charakteristiku veřejné správy v České republice. V praktické části ...

Slováčková, Michaela; Macháček, Jiří; Hájek, Oldřich
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Analýza firmy Houseboard pro zefektivnění internetového obchodování
Cieślarová, Olga; Závodná, Lucie Sára; Belás, Jaroslav
2011 - český
Téma bakalářské práce postihuje analýzu firmy Houseboard pro zefektivnění internetového obchodování dané firmy. V teoretické části je zpracována historie internetu obecně a rozvoj internetu v České repub-lice. Práce také sleduje vliv internetu na marketing. Část teorie je zaměřena na marketin-gový mix přizpůsobený podmínkám internetu, zahrnuje také otázku internetového prodeje a poskytuje pohled na fungování e-shopu. Praktická část obsahuje popis firmy, která je analyzována, a také prostředí, ve kterém se nachází. Dalším bodem práce je analýza internetového obchodu společně s průzkumem nákupního chování zákazníků. V neposlední řadě je v práci specifikována konkurence a postavení firmy v konkurenčním prostředí. Doporučení dalších postupů a zlepšovací návrhy jsou uvedeny v závěru práce. Klíčová slova: Internet; Marketingový mix; Konkurence; E-shop; Marketing Mix; Competition Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Analýza firmy Houseboard pro zefektivnění internetového obchodování

Téma bakalářské práce postihuje analýzu firmy Houseboard pro zefektivnění internetového obchodování dané firmy. V teoretické části je zpracována historie internetu obecně a rozvoj internetu v České ...

Cieślarová, Olga; Závodná, Lucie Sára; Belás, Jaroslav
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Úvěry na bydlení v ČR
Budinková, Veronika; Kameníková, Blanka; Němeček, Josef
2011 - český
Bakalářská práce je věnována problematice srovnání úvěru na bydlení a úvěru ze stavebního spoření. Cílem bakalářské práce je zhodnotit nabídky vybraných bank a stavebních spořite-len v České republice a doporučit nejvhodnější alternativu potenciálnímu zákazníkovi. Jde především o porovnání hypotečního úvěru a stavebního spoření a shrnutí výhod a nevýhod těchto dvou produktů. Práce by mohla být užitečná pro potenciálního zájemce o úvěr na bydlení. Součástí bakalářské práce je také analýza trhu nemovitostí v České republice, pře-devším vývoj cen nemovitostí. Klíčová slova: anuita; úvěr; hypotéka; úvěrový rámec; nemovitost; hypoteční zástavní list; hypoindex; anuity; loan; mortgage; credit limit; property; mortgage bond Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Úvěry na bydlení v ČR

Bakalářská práce je věnována problematice srovnání úvěru na bydlení a úvěru ze stavebního spoření. Cílem bakalářské práce je zhodnotit nabídky vybraných bank a stavebních spořite-len v České republice ...

Budinková, Veronika; Kameníková, Blanka; Němeček, Josef
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Týmová práce a její vliv na zvyšování výkonnosti práce v reklamní agentuře Kaspen/Jung von Matt
Bajgarová, Anna; Porvazník, Ján; Kubíčková, Martina
2011 - český
Cílem této bakalářské práce bylo provést analýzu týmové práce a jejího vlivu na výkonnost v reklamní agnetuře Kaspen/Jung von Matt. V teoretické části jsem se věnovala zejména principem týmové práce, její efektivitou a faktory, které efektivní týmovou práci ovlivňují. Dále také faktory, které mohou působit na týmovou práci negativně. V praktické části jsem v úvodu představila reklamní agenturu, ve které proběhlo prostřednictvím dotazníku šetření zaměřené na týmovou práci. Na závěr jsem tyto dotazníky vyhodnotila a vyvodila závěry a doporučení, které z analýzy vyplynuly. Klíčová slova: Tým; týmová práce; pracovní skupina; efektivní týmová práce; synergie; příčiny selhávání týmu; komunikace; konflikt; motivace; Team; teamwork; working group; effective teamwork; synergism; causes of failing teamwork; communication; conflict; motivation Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Týmová práce a její vliv na zvyšování výkonnosti práce v reklamní agentuře Kaspen/Jung von Matt

Cílem této bakalářské práce bylo provést analýzu týmové práce a jejího vlivu na výkonnost v reklamní agnetuře Kaspen/Jung von Matt. V teoretické části jsem se věnovala zejména principem týmové práce, ...

Bajgarová, Anna; Porvazník, Ján; Kubíčková, Martina
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Vnitropodnikové směrnice a jejich význam pro podnik Adler Česko s.r.o.
Davidová, Veronika; Šteker, Karel; Svitáková, Bohumila
2011 - český
Hlavním cílem mé bakalářské práce je vlastní tvorba vnitropodnikových směrnic pro vybranou účetní jednotku. V teoretické části se zaměřím na hlavní rozdělení vnitropodnikových směrnic a na obecné informace o směrnicích. V praktické části budu analyzovat stávající směrnici. Největší část své práce však budu věnovat úpravě stávající směrnice a navrhování doporučení pro vznik nových vnitropodnikových směrnic pro společnost Adler Česko s.r.o., jelikož v této společnosti nejsou vnitropodnikové směrnice do dnešní doby vypracované. Nejdůležitější částí práce pak budou následná doporučení pro účetní jednotku. Klíčová slova: Vnitropodnikové účetní směrnice; legislativa; dlouhodobý majetek; odpisový plán; kurzové rozdíly; cestovní náhrady; stravné; časové rozlišení; Internal accounting guidelines; legislation; fixed Assets; depreciation schedule; exchange differences; travel reimbursement; meal; accruals Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Vnitropodnikové směrnice a jejich význam pro podnik Adler Česko s.r.o.

Hlavním cílem mé bakalářské práce je vlastní tvorba vnitropodnikových směrnic pro vybranou účetní jednotku. V teoretické části se zaměřím na hlavní rozdělení vnitropodnikových směrnic a na obecné ...

Davidová, Veronika; Šteker, Karel; Svitáková, Bohumila
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Komparace produktů životního pojištění a jejich aplikace na různé typy klientů
Zlámalová, Helena; Polách, Jiří; Janča, Jan
2011 - český
Cílem této práce je u vybraných pojišťoven porovnat nabídku produktů životního pojištění a pro různé typy klientů navrhnout vhodnou pojistnou ochranu. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část shrnuje základní teoretické poznatky o pojiš-tění, pojistném trhu a zejména životním pojištění. V praktické části je analyzován současný stav na trhu s životním pojištěním v České republice, jsou porovnány produkty životního pojištění vybraných pojišťoven a nakonec je pro typově odlišné klienty navrhnuta vhodná pojistná ochrana. Klíčová slova: pojištění; pojistný trh; pojistné; životní pojištění; investiční životní pojištění; rizikové životní pojištění; kapitálové životní pojištění; insurance; insurance market; insurance fees; life insurance; investement life insurance; term life insurance; capital life insurance Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Komparace produktů životního pojištění a jejich aplikace na různé typy klientů

Cílem této práce je u vybraných pojišťoven porovnat nabídku produktů životního pojištění a pro různé typy klientů navrhnout vhodnou pojistnou ochranu. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a ...

Zlámalová, Helena; Polách, Jiří; Janča, Jan
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze