Počet nalezených dokumentů: 15198
Publikováno od do

Embedded systém pro monitorování topných soustav
Panák, René; Bližňák, Michal; Dulík, Tomáš
2015 - český
Tato práce se zabývá návrhem embedded systému pro monitorování topných soustav. Tato práce má za cíl prozkoumat možnosti (vzdáleného) monitorování systémů v budovách prostřednictvím lokální počítačové sítě a globální sítě internet. Teoretická část se zabývá problematikou implementace hardwaru a softwaru a zkoumá vlastnosti dostupných mikropočítačů použitelných pro tyto účely. Praktická část navrhuje architekturu systému s ohledem na rozšířitelnost ve smyslu počtu monitorovaných bodů či rozšíření funkčnosti. Součástí zpracování je i návrh softwarového vybavení jednotlivých prvků a návrh vizualizace stavu monitorované soustavy. Výsledkem praktické části je ukázková implementace základních prvků navrhovaného systému. Klíčová slova: embedded zařízení; mikropočítač; počítačová síť; HTTP protokol; embedded device; microcontroller; computer network; HTTP protocol Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Embedded systém pro monitorování topných soustav

Tato práce se zabývá návrhem embedded systému pro monitorování topných soustav. Tato práce má za cíl prozkoumat možnosti (vzdáleného) monitorování systémů v budovách prostřednictvím lokální počítačové ...

Panák, René; Bližňák, Michal; Dulík, Tomáš
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Řízení radiálního nýtovacího stroje
Wunderlich, David; Dostálek, Petr; Navrátil, Pavel
2015 - český
Cílem bakalářské práce je vytvoření řídicího programového vybavení pro radiální nýtovací stroj. Jako řídicí systém je použit programovatelný automat a HMI značky Siemens. Vlastní programové vybavení je vytvořeno v programu TIA Portal a zajišťuje vyhodnocování signálů z jednotlivých senzorů (měření vzdálenosti, tlaku) a na základě těchto údajů řídí nýtovací proces. Funkce řídicího systému je ověřena na reálném nýtovacím stroji. Výsledkem této práce je nýtovací stroj použitelný v průmyslové výrobě. Klíčová slova: nýtovačka; PLC; Siemens; radiální; TIA Portal; nýt; riveting machine; radial; rivet Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Řízení radiálního nýtovacího stroje

Cílem bakalářské práce je vytvoření řídicího programového vybavení pro radiální nýtovací stroj. Jako řídicí systém je použit programovatelný automat a HMI značky Siemens. Vlastní programové vybavení ...

Wunderlich, David; Dostálek, Petr; Navrátil, Pavel
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Propojení systému SAP a aplikace O2 Car Control
Zlámal, Radim; Prokopová, Zdenka; Šilhavý, Petr
2015 - český
Bakalářská práce se zabývá tvorbou transakce ZCAR, která slouží pro vyhodnocování dat o provozu vozidel z aplikace CarControl a účetních dat ze systému SAP R/3. Transakce byla vytvořena z důvodu sjednocení dvou typů reportingu do jednoho výstupu za účelem rychlejšího a efektivnějšího vyhodnocování nákladů na dopravní vozidla společnosti. Klíčová slova: SAP; ABAP; ZCAR; CarControl Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Propojení systému SAP a aplikace O2 Car Control

Bakalářská práce se zabývá tvorbou transakce ZCAR, která slouží pro vyhodnocování dat o provozu vozidel z aplikace CarControl a účetních dat ze systému SAP R/3. Transakce byla vytvořena z důvodu ...

Zlámal, Radim; Prokopová, Zdenka; Šilhavý, Petr
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Knihovna IEEE CEC 2014 testovacích funkcí v prostředí Mathematica
Málek, Roman; Šenkeřík, Roman; Pluháček, Michal
2015 - český
Bakalářské práce se zaobírá vytvořením rozsáhlé a komplexní knihovny IEEE CEC 2014 testovacích (benchmark) funkcí v prostředí Mathematica. Tyto testovací funkce budou vytvořeny tak, aby je bylo možné dále na FAI využít se stávajícími implementacemi vý-konných algoritmů. Klíčová slova: benchmark; testovací funkce; testing functions Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Knihovna IEEE CEC 2014 testovacích funkcí v prostředí Mathematica

Bakalářské práce se zaobírá vytvořením rozsáhlé a komplexní knihovny IEEE CEC 2014 testovacích (benchmark) funkcí v prostředí Mathematica. Tyto testovací funkce budou vytvořeny tak, aby je bylo možné ...

Málek, Roman; Šenkeřík, Roman; Pluháček, Michal
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Marketingový plán reklamní agentury Ezop s.r.o.
Hučíková, Dominika; Tomanec, Libor; Vorlová, Růžena
2015 - český
Cílem bakalářské práce je sestavení marketingového plánu reklamní agentury Ezop s.r.o. Teoretická část je zaměřena na zpracování teoretických poznatků vztahující se k problematice marketingového plánování. Praktická část se zabývá analýzou současného marketingového mixu společnosti a provedením potřebných analýz. Stěžejní celé práce je návrh nového marketingového plánu společnosti. Klíčová slova: marketingové plánování; marketingový plán; marketingový mix; SWOT analýza; marketingová strategie; marketingové cíle; marketing planning; marketing plan; marketing mix; SWOT analysis; marketing strategy; marketing objectives Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Marketingový plán reklamní agentury Ezop s.r.o.

Cílem bakalářské práce je sestavení marketingového plánu reklamní agentury Ezop s.r.o. Teoretická část je zaměřena na zpracování teoretických poznatků vztahující se k problematice marketingového ...

Hučíková, Dominika; Tomanec, Libor; Vorlová, Růžena
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Komunikační plán pro nové produkty VITAR s.r.o.
Krhánek, Ondřej; Pethö, Jitka; Brišová, Hana
2015 - český
Obsahem bakalářské práce je vytvoření komunikačního plánu firmy VITAR s.r.o. pro komunikaci s cílovými skupinami na trhu s veterinárními produkty. Práce je tvořena teoretickou a praktickou částí, kdy v teoretické části jsou uvedeny poznatky vztahující se k tématu práce a vysvětleny základní pojmy a náležitosti komunikačního plánu vycházející z odborné literatury. V praktické části je zkoumána firma VITAR s.r.o. jako celek, jsou definovány cílové skupiny, zmapováno mezoprostředí, makroprostředí a vytvořena SWOT analýza. Výstupní informace těchto analýz jsou základem komunikačního plánu, který obsahuje návrh konkrétních komunikačních aktivit a marketingových nástrojů vedoucích ke splnění marketingových cílů. Závěr práce tvoří návrhy na měření efektivity komunikačního plánu a doporučení pro firmu. Klíčová slova: Komunikace; marketingové strategie; veterinární produkty; cena; reklama; konkurence; Communication; marketing strategy; veterinary products; price; advertising; competition Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Komunikační plán pro nové produkty VITAR s.r.o.

Obsahem bakalářské práce je vytvoření komunikačního plánu firmy VITAR s.r.o. pro komunikaci s cílovými skupinami na trhu s veterinárními produkty. Práce je tvořena teoretickou a praktickou částí, kdy ...

Krhánek, Ondřej; Pethö, Jitka; Brišová, Hana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Analýza motivačních faktorů a stimulace pracovníků v občanském sdružení IZAP
Svobodová, Iva; Osičková, Sylvie; Vorlová, Růžena
2015 - český
Cílem bakalářské práce je navrhnout nový systém hodnocení zaměstnanců v občanském sdružení IZAP a rozšířit zaměstnanecké benefity v rámci motivace zaměstnanců. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce je zaměřena na systémy hodnocení pracovníků, metody hodnocení, systém odměňování a motivaci zaměstnanců. Praktická část práce je věnována představení občanského sdružení IZAP, analýze současného systému hodnocení zaměstnanců a metodám hodnocení. Také je popsán systém odměňování, zaměstnanecká motivace a práce obsahuje i zpracování ankety týkající se pracovní motivace zaměstnanců. Poslední část práce patří návrhu nového systému hodnocení a motivace zaměstnanců IZAP. Klíčová slova: Systémy hodnocení; metody hodnocení; systém odměňování a motivace zaměstnanců; občanské sdružení; Evaluation system; evaluation methods; remuneration system and motivation of employees; civic association Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Analýza motivačních faktorů a stimulace pracovníků v občanském sdružení IZAP

Cílem bakalářské práce je navrhnout nový systém hodnocení zaměstnanců v občanském sdružení IZAP a rozšířit zaměstnanecké benefity v rámci motivace zaměstnanců. Bakalářská práce je rozdělena na ...

Svobodová, Iva; Osičková, Sylvie; Vorlová, Růžena
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Možnosti zlepšení řízení zásob ve firmě XY
Hromadová, Pavlína; Klvačová, Mirka; Heczková, Eva
2015 - český
Tato bakalářská práce je zaměřená na možnostmi zlepšení řízení zásob ve společnosti zabývající se obchodem s pracovními oděvy, obuví a rukavicemi. Cílem této práce je provést analýzu současného stavu zásob, způsobu zásobování a navrhnout možná opatření, která povedou ke zlepšení hospodaření podniku. Teoretická část vychází z odborné literatury a je věnována charakteristice zásob a jejich členění, oceňování zásob, řízení zásob a optimalizaci zásob. Zde jsou také uvedeny základní ukazatele související se zásobami, a metody řízení zásob. V praktické části je popsána společnost XY a její současný systém řízení zásob. Následně je provedena aplikace metody ABC a vypočet optimální průměrné výše zásob i ukazatelů obratovosti. Na základě analýz jsou navržena doporučení ke zlepšení. Klíčová slova: zásoby; řízení zásob; metoda ABC; rychlost obratu; doba obratu; inventory; inventory control; ABC method; stock turnover; turnover time Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Možnosti zlepšení řízení zásob ve firmě XY

Tato bakalářská práce je zaměřená na možnostmi zlepšení řízení zásob ve společnosti zabývající se obchodem s pracovními oděvy, obuví a rukavicemi. Cílem této práce je provést analýzu současného stavu ...

Hromadová, Pavlína; Klvačová, Mirka; Heczková, Eva
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Analýza zásob hotových výrobků v tiskařské a knihařské společnosti
Chromčáková, Yveta; Krystek, Pavel; Heczková, Eva
2015 - český
Bakalářská práce se zabývá problematikou zásob hotových výrobků v tiskařské a knihařské společnosti. Analyzován bude jejich vývoj během posledních 5 let, poté se zaměří na analýzu 2 druhů výrobků (diářů a kalendářů) a komisní prodej hotových výrobků. Teoretická část bude obsahovat informace čerpané z odborné literatury, shrnutí poznatků týkající se charakteristiky zásob, členění, řízení, oceňování, metody ABC a komisní prodej. Praktická část bude v první řadě zaměřena na představení společnosti XY, poté se bude věnovat zpracování poskytnutých informací a vývoji zásob za určité časové období. Cílem je zefektivnit hospodaření se zásobami ve firmě. V závěrečné části budou vypracovány doporučení, která by mohla přispět ke zlepšení stávající situace v oblasti zásob hotových výrobků a to především diářů a kalendářů. Klíčová slova: zásoby; oceňování zásob; evidence zásob; metoda ABC a komisní prodej; inventory; inventory valuation; inventory maintenance; ABC method and consignment sale Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Analýza zásob hotových výrobků v tiskařské a knihařské společnosti

Bakalářská práce se zabývá problematikou zásob hotových výrobků v tiskařské a knihařské společnosti. Analyzován bude jejich vývoj během posledních 5 let, poté se zaměří na analýzu 2 druhů výrobků ...

Chromčáková, Yveta; Krystek, Pavel; Heczková, Eva
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Posouzení finančního hospodaření hotelu ABC
Kotrs, Martin; Heczková, Eva; Brázdilová, Petra
2015 - český
Tato práce se zaměřuje na hospodářskou situaci hotelu ABC. Hlavním cílem je analyzovat finanční situaci společnosti a vypočítat bod zvratu. Práce se dělí na dvě části. První část obsahuje teoretickou stránku finanční analýzy. Zabývá se základním rozdělením finanční analýzy, charakteristikou jednotlivých ukazatelů, čemu a komu výsledné informace slouží, jaké jsou zdroje finanční analýzy a jaký je postup při zpracovávání finanční analýzy. Dále pak tato práce popisuje členění nákladů a způsob výpočtu bodu zvratu. Praktická část stručně charakterizuje hotel ABC, následně je zde provedena finanční analýza aktiv a pasiv, výpočet jednotlivých ukazatelů s komentáři, stanovení bodu zvratu. Závěr obsahuje celkové shrnutí finanční situace společnosti s doporučeními. Klíčová slova: Finanční analýza; rozvaha; výkaz zisku a ztráty; ukazatele finanční analýzy; bod zvratu; Financial analysis; balance sheet; profit and loss account; indicators of financial analysis; break-even point Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Posouzení finančního hospodaření hotelu ABC

Tato práce se zaměřuje na hospodářskou situaci hotelu ABC. Hlavním cílem je analyzovat finanční situaci společnosti a vypočítat bod zvratu. Práce se dělí na dvě části. První část obsahuje teoretickou ...

Kotrs, Martin; Heczková, Eva; Brázdilová, Petra
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze