Počet nalezených dokumentů: 19538
Publikováno od do

Australská imigrační politika jako inspirace pro Evropskou unii v době migrační krize?
Šimák, Radim; Ševčíková, Michaela; Zeman, Martin
2017 - český
Tato práce se zabývá komparací rozdílných imigračních politik Evropské unie na vzorku vybraných členských zemí: Německa, Belgie, Švédska, Itálie, České republiky a Austrálie. Předmětem teoretické části jsou základní pojmy pojící se s migrací jako teorie a metodologie migrace. V teoretické časti je dále představena společná přistěhovalecké, azylová a vízová politika Evropské unie a její historický vývoj. Práce dochází k závěru, že Evropská unie se může v dobách migrační krize v určitých aspektech inspirovat od australského přístupu k migraci. Cílem bylo vyhodnocení rozdílných přístupů a následných dopadů. Z dopadů na ekonomické ukazatele vychází, že přiblížením se k australskému modelu je možné dosahovat lepších výsledků v oblasti zaměstnanosti a menšího zatížení veřejných rozpočtů. S ohledem na zjištěné poznatky práce stanovuje doporučení vlastních návrhů řešení. This thesis compares different immigration policies of countries in the European Union on selected sample of countries: Germany, Belgium, Sweden, Italy, Czech Republic and Australia. The theoretical part of the thesis focuses on the basic concepts related to migration, such as the theory and methodology of migration. The theoretical part also presents the common immigration, asylum and visa policy of the European Union and its historical development. In conclusion, the thesis argues that the European Union may, in some aspects of the migration crisis, be inspired by the Australian approach to migration. The aim was to evaluate different approaches and consequent impacts. The impact on economics indicators suggests that using the Australian model would achieve better employment and a lesser burden on public budgets. Based on these findings, the thesis then presents recommendations and proposals for solution. Klíčová slova: imigrační politika; Evropská unie; migrační krize; Austrálie; immigration policy; European union; migration crisis; Australia Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Australská imigrační politika jako inspirace pro Evropskou unii v době migrační krize?

Tato práce se zabývá komparací rozdílných imigračních politik Evropské unie na vzorku vybraných členských zemí: Německa, Belgie, Švédska, Itálie, České republiky a Austrálie. Předmětem teoretické ...

Šimák, Radim; Ševčíková, Michaela; Zeman, Martin
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Hodnocení efektivnosti nasázení samoobslužného BI v malém a středním podnikání
Aleinikova, Aleksandra; Pour, Jan; Fortinová, Jana
2017 - český
Hlavním cílem této bakalářské práce je hodnocení efektivnosti implementace samoobslužného Business Intelligence(SS BI) v malém a středním podnikání (MSP). Pro dosažení stanoveného cíle je potřeba definovat podstatu Business Intelligence(BI) a self-service BI, zhodnotit stav MSP ve vztahu k BI a ukázat možnosti samoobslužného BI na přikladu společnosti, která se zabývá výrobou a prodejem kysaných mléčných produktů. Teoretická část práce obsahuje kapitoly, věnované oblasti BI a SS BI a definici malého a středního podnikání. Praktická část je věnovaná popisu malé společnosti Lakto a návrhu prototypního samoobslužného BI v této společnosti. Dále, v praktické časti, jsou ukázány výsledky vizualizace v nástroji Qlik Sense Desktop. Přínosem práce je výsledné posouzení výhod nasazení samoobslužného BI v malém a středním podnikání. The main goal of this Bachelor thesis is to evaluate the efficiency of implementation of self-service Business Intelligence (SS BI) in small and medium-sized enterprises (SME). To achieve this goal it is necessary to define essences of BI and SS BI, evaluate the relation between SME and BI, and assess possibilities of SS BI in case of enterprise, which specializes on fermented milk products. The theoretical part of this thesis explains methodology behind BI and SS BI, and emphasizes the definition of SME. The practical part provides the description of the small enterprise called Lakto and analyses the implementation of the prototype of SS BI solution in this company. In addition, the practical part provides visualization of results using Qlik Sense Desktop tool. The main contribution of this thesis is assessment of self-service BI implementation in SME and discussion of its main benefits. Klíčová slova: dimenzionální modelování; Samoobslužný Business Intelligence,; Balance Scorecard; malé a střední podnikání; Qlik Sense Desktop; Qlik Sense Desktop; dimensional modeling; small and medium-sized enterprises; Self-service BI; Balance Scorecard Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Hodnocení efektivnosti nasázení samoobslužného BI v malém a středním podnikání

Hlavním cílem této bakalářské práce je hodnocení efektivnosti implementace samoobslužného Business Intelligence(SS BI) v malém a středním podnikání (MSP). Pro dosažení stanoveného cíle je potřeba ...

Aleinikova, Aleksandra; Pour, Jan; Fortinová, Jana
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Využití 3D grafiky v interiérovém designu
Do Bao, Vuong; Bubeníček, Jan; Krsek, Libor
2017 - český
V době globálních firem, které vyrábí miliony kusů produktů, se všichni snaží co nejlépe využít omezené zdroje, které máme. Firmám po celém světě a zejména těm v nábytkovém průmyslu se otevírají nové možnosti jak ušetřit na vizualizacích svých produktů. Velké firmy jako IKEA stabilně využívá 3D grafiky pro vizualizaci nábytku čím dál více, co tato změna obnáší, a jaké jsou její výhody oproti doposavadní technologii digitální fotografie? Cílem práce je předložit informace o efektivitě 3D grafiky pro produktovou vizualizaci a popsat rozdíly mezi 3D grafikou a digitální fotografií. Obsahem práce je také popis pracovního postupu při vizualizaci interiéru. Ve výsledku 3D grafika měla vyšší vstupní náklady, ale v dlouhodobém měřítku se ze vstupních nákladů stávají investice, které se vyplatí více, než fotografie, které jsou spíše krátkodobého charakteru. In the age of global firms that make products by millions, everyone tries to maximise limited resources we have. Firms all over the world, the ones in furniture industry in particular, have gained access to new ways to save on product imaging. Huge firms, like IKEA has increasingly been using 3D graphics for their imaging. What does this change consist of and what are the advantages over current technology of digital photography? The goal of this thesis is to introduce information about the effectivity of 3D graphics for product imaging and to map differences between it and digital photography. The content of this thesis also consists of a interior visualisation workflow. In the end the 3D graphics had higher initial costs, but in long term, the costs become investments, which pay off more, that photographs, which are of temporary nature. Klíčová slova: pracovní postup se 3D; produktová vizualizace; 3D grafika; 3D workflow; product imaging; visualisation; 3D graphics Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Využití 3D grafiky v interiérovém designu

V době globálních firem, které vyrábí miliony kusů produktů, se všichni snaží co nejlépe využít omezené zdroje, které máme. Firmám po celém světě a zejména těm v nábytkovém průmyslu se otevírají nové ...

Do Bao, Vuong; Bubeníček, Jan; Krsek, Libor
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Návrh a implementace vizuálního stylu s praktickou aplikací na vybranou firmu
Balcar, Michael; Bubeníček, Jan; Truhlář, Filip
2017 - český
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou firemní identity, především pak jednotného vizuálního stylu. Cílem práce je navržení a vytvoření nového vizuálního stylu pro firmu Opilý jabko, která se zabývá prodejem ciderů (především skrze internetový obchod). V teoretické části práce se zabývám vysvětlením základních pojmů, které s vizuálním stylem souvisí a jejichž porozumění je pro návrh nového vizuálního stylu naprosto nezbytné. V praktické části nejprve analyzuji současný vizuální styl firmy Opilý jabko, poté se věnuji analýze konkurence a následně za pomocí všech zjištěných poznatků pro Opilý jabko vytvořím nový, propracovanější vizuální styl. This bachelor thesis deals with the issue of corporate identity and especially with the corporate design. The aim of this thesis is to design and create a new corporate design for the company named Opilý jabko, which sells ciders (mainly via their e-shop). The theoretical part is focused on the explanation of basic concepts and terms related to corporate design that are necessary to understand before creating a new corporate design. In the practical part I analyze the current corporate design of the company Opilý jabko and their biggest competitors and then I proceed to create a new, improved corporate design based on all the findings. Klíčová slova: Jednotný vizuální styl; Firemní identita; Corporate Identity; Corporate Design; Logo; Logo; Corporate Design; Corporate Identity Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Návrh a implementace vizuálního stylu s praktickou aplikací na vybranou firmu

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou firemní identity, především pak jednotného vizuálního stylu. Cílem práce je navržení a vytvoření nového vizuálního stylu pro firmu Opilý jabko, která se ...

Balcar, Michael; Bubeníček, Jan; Truhlář, Filip
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Specifické problémy začátečníků při studiu programování a možnosti jejich řešení
Procházková, Petra; Pecinovský, Rudolf; Pavlíčková, Jarmila
2017 - český
Tato bakalřská práce se zabývá problémy začátečníků při studiu programování na Vysoké škole ekonomické v Praze na fakultě informatiky a statistiky. Týká se to zejména studentů, kteří studují předmět Programování v Javě. This thesis deals with the problems of beginners in the study of programming at University of Economics in Prague, Faculty of Informatics and Statistics. This applies particularly to students who are studying the subject Programming in Java. Klíčová slova: začátečníci; programování; OOP; Ing. Jarmila Pavlíčková, Ph.D.; Java; Ing. Rudolf Pecinovský, CSc.; problémy; studium; Java; OOP; Ing. Jarmila Pavlíčková, Ph.D.; Ing. Rudolf Pecinovský, CSc.; problems; study; beginners; programming Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Specifické problémy začátečníků při studiu programování a možnosti jejich řešení

Tato bakalřská práce se zabývá problémy začátečníků při studiu programování na Vysoké škole ekonomické v Praze na fakultě informatiky a statistiky. Týká se to zejména studentů, kteří studují předmět ...

Procházková, Petra; Pecinovský, Rudolf; Pavlíčková, Jarmila
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Android aplikace pro piloty ultralehkých letadel
Souček, Andrej; Pavlíčková, Jarmila; Alexa, Štěpán
2017 - český
Cílem bakalářské práce je vytvoření mobilní aplikace pro operační systém Android, která je určena pilotům ultralehkých letadel. Pro vytvoření programu je použit programovací jazyk Java, značkovací jazyky XML, KML a HTML a dotazovací jazyk SQL. V první části práce jsou definovány požadavky na funkčnost aplikace. V další části jsou zhodnoceny podobné aplikace dostupné na Google Play. Následuje návrh layoutu a samotná implementace. Další kapitola je věnována tvorbě mapového podkladu pro aplikaci. V závěru práce jsou shrnuty výsledky a nastíněny možnosti dalšího rozšíření funkčnosti aplikace. The aim of the thesis is to create a mobile application for Android operating system which is intended for pilots of ultralight aircrafts. Programming language Java, markup languages XML, KML and HTML and SQL query language were used for program completion. The first part of the thesis defines the requirements for application functionality. In the next section similar applications available on Google Play are evaluated. Next part contains a draft of layout and actual implementation. Another chapter is devoted to the creation of the map application. In conclusion all results are summarized and possibilities of further expansion of application functionality are shown. Klíčová slova: mobilní aplikace; aplikace pro piloty; OSMDroid; Android; application for pilots; OSMDroid; mobile application; Android Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Android aplikace pro piloty ultralehkých letadel

Cílem bakalářské práce je vytvoření mobilní aplikace pro operační systém Android, která je určena pilotům ultralehkých letadel. Pro vytvoření programu je použit programovací jazyk Java, značkovací ...

Souček, Andrej; Pavlíčková, Jarmila; Alexa, Štěpán
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Úprava účetního výsledku hospodaření na základ daně
Vrána, Jan; Zelenková, Marie; Ašenbrenerová, Petra
2017 - český
Hlavní cíl této bakalářské práce je shrnutí problematiky stanovení základu daně z příjmů právnických osob. Práce se zabývá úpravou účetního výsledku hospodaření na základ daně skrze vyloučení daňově neuznatelných nákladů a osvobozených výnosů (příjmů), odečtení daňových odpočtů a slev na dani. V první teoretické části bakalářské práce jsou tyto položky podrobněji specifikovány, stejně tak jsou popsány odlišnosti daňových a účetních rezerv, opravných položek a odpisů. Dále jsou stručně popsány základy účetnictví dle českých právních předpisů jakožto hlavní zdroj informací při stanovení daňového základu a nutné informace o dani z příjmů právnických osob. Zjištěné informace jsou posléze aplikovány na praktickém příkladu smyšlené účetní jednotky, na kterém je demonstrován celý průběh transformace a následné vyplnění daňového přiznání z příjmů právnických osob. The main goal of this Bachelor thesis is to summarize problematics of creation of the corporate income tax base. It deals with the transformation from the economic result to the corporate income tax base through the exclusion of non-tax deductible costs and exempt income, removal of tax base deductions and tax credits. In first theoretical part of this Bachelor thesis these concepts are described in detail. The differences between accounting and tax provisions, adjusting entries and depreciation are described too. Further the accounting basics according to Czech law are concisely described because accounting is the main source of information when determining the tax base. The basic information about corporate income tax is mentioned too. The identified information is then applied to practical example of fictive accounting entity. This entire process of transformation is demonstrated together with filing of tax declaration of corporate income tax. Klíčová slova: účetní výsledek hospodaření; daňové přiznání; proces transformace; základ daně; daň z příjmů právnických osob; economic result; corporate income tax; tax declaration; process of transformation; tax base Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Úprava účetního výsledku hospodaření na základ daně

Hlavní cíl této bakalářské práce je shrnutí problematiky stanovení základu daně z příjmů právnických osob. Práce se zabývá úpravou účetního výsledku hospodaření na základ daně skrze vyloučení daňově ...

Vrána, Jan; Zelenková, Marie; Ašenbrenerová, Petra
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Analýza vybraných doprovodných programů Národní galerie v Praze se zaměřením na edukaci dětí a mládeže
Divíšková, Bára; Prokůpek, Marek; Straková, Marcela
2017 - český
Cílem této bakalářské práce je zmapování aktivit Lektorského oddělení Národní galerie v Praze, se zaměřením na edukaci dětí a mládeže. Právě tato skupina reprezentuje budoucí návštěvníky, u kterých je výjimečně nutné vztah k instituci a umění budovat. Úvodní část seznamuje čtenáře se základní terminologií a s formami vzdělávání, do kterých muzejní edukace vstupuje. Následně jsou zde uvedena specifika edukace dětí a mládeže. V praktické části práce je čtenáři představena analýza nabídky vzdělávacích programů pro školy. Předešlé poznatky jsou demonstrovány na příkladu dvou, autorkou subjektivně zvolených a osobně navštívených, programech. Závěrem této práce je představení návrhu dalšího rozvoje muzejně-pedagogických aktivit vybrané instituce. The aim of this bachelor thesis is to analyze activities organized by the Education Department of National Gallery in Prague with a focus on education of children and youth. It is this very age group that represents future visitors and it is specifically needed to foster their relationship with the institution and art in general. The introduction provides the reader with basic terminology and forms of schooling that the museum education is invested in. Specific aspects of education of children and youth are described next. The practical part provides an analysis of the education program offered to schools. Formerly introduced knowledge is demonstrated on two (individually selected and visited by the author) programs. The conclusion of the thesis lays down suggestions for future development of museum-related, pedagogical activities run by the selected institution. Klíčová slova: muzejní edukace; Národní galerie v Praze; doprovodné programy; lektorské oddělení; muzeum; museum education; museum; National Gallery in Prague; event calendar; education department Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Analýza vybraných doprovodných programů Národní galerie v Praze se zaměřením na edukaci dětí a mládeže

Cílem této bakalářské práce je zmapování aktivit Lektorského oddělení Národní galerie v Praze, se zaměřením na edukaci dětí a mládeže. Právě tato skupina reprezentuje budoucí návštěvníky, u kterých je ...

Divíšková, Bára; Prokůpek, Marek; Straková, Marcela
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Vlastní kapitál vybraných účetních jednotek
Bačkovská, Dana; Baranová, Petra; Svoboda, Michal
2017 - český
Práce je zaměřena na vlastní kapitál vybraných účetních jednotek. Jejím cílem je vytvořit pro čtenáře ucelený pohled na problematiku vlastního kapitálu vybraných účetních jednotek a současně na praktických příkladech ukázat účtování. Teoretická část detailně seznamuje čtenáře s obsahem jednotlivých položek vlastního kapitálu a současně ukazuje základní účtování. Čtenář se na jednom místě dozví, jaké jsou jednotlivé složky vlastního kapitálu vybraných účetních jednotek a pro které vybrané účetní jednotky jsou jednotlivé kategorie závazné. Na teoretické úrovni pomocí T-formátu ("téčka") uvádí základní účtování o transakcích týkajících se operacemi s vlastním kapitálem. V praktické části autor pracuje s příklady, které navazují na teoretickou část. Tyto příklady mají za úkol již na praktických příkladech ukázat čtenáři, jak se správně účtují transakce s vlastním kapitálem vybraných účetních jednotek. This bachelor thesis is focused on equity of selected accounting entities. Its main goal is to provide a reader a comprehensive view of the equity of selected entities and provide practical examples for booking. The theoretical part makes the familiar with the individual items of equity and at the same time shows the basic accounting entries. The reader learns at one point what the individual components of the equity of the selected entities are and for which selected entities the equity categories are obligatory. At the theoretical level, using the T-format ("téčka"), author provides basic accounting entries relating to equity operations. In the practical part, the author works with examples that follow the theoretical part. These examples have the task, in practical examples, to show readers how to properly book for equity transactions of selected entities. Klíčová slova: vlastní kapitál; výsledek hospodaření; fondy; jmění účetní jednotky a upravující položky; vybraná účetní jednotka; equity of accounting entity and adjusting items; funds; selected accounting entity; equity; profit Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Vlastní kapitál vybraných účetních jednotek

Práce je zaměřena na vlastní kapitál vybraných účetních jednotek. Jejím cílem je vytvořit pro čtenáře ucelený pohled na problematiku vlastního kapitálu vybraných účetních jednotek a současně na ...

Bačkovská, Dana; Baranová, Petra; Svoboda, Michal
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Digitalizace muzejních sbírek a její vliv na návštěvníka.
Šrubařová, Adéla; Janištinová, Anna; Prokůpek, Marek
2017 - český
Bakalářská práce se věnuje oblasti digitalizace v muzeích umění v souvislosti s osobou muzejního návštěvníka. Prvním ze tří cílů práce je objasnit, jak se proměnil vztah mezi muzeem a návštěvníkem a k jakým změnám došlo v činnostech muzeí umění v důsledku vlivu moderních technologií a internetu. Druhým cílem je poskytnout ucelený pohled na oblast digitalizace muzejních sbírek, určit determinanty úspěšného projektu digitalizace a vytyčit problémy, které se mohou v průběhu digitalizačního procesu vyskytnout. Třetím cílem je porovnat český a britský přístup ve vybraných oblastech a nastínit možná zlepšení pro budoucí vývoj. Teoretická část se zaměřuje zejména na vývoj muzea, muzejních návštěvníků, prožitku muzejní návštěvy a muzejní prezentace. Analytická část se věnuje samotné oblasti digitalizace, projektu digitalizace a problémům, které se mohou v průběhu procesu objevit. Zdůrazněna je i problematika autorského zákona, která s digitalizací úzce souvisí. V závěru je provedeno srovnání českého a britského přístupu k digitalizaci a činnostech s ní spojených. The Bachelor´s thesis is focused on digitization in museums of art in connection with a museum visitor. The first of three aims is to explain how the relationship between the museum and the visitor has changed and what changes have been made in the art museum activities due to the influence of modern technologies and the Internet. The second aim is to provide a comprehensive view of the digitization of museum collections, to specify the determinants of a successful digitization project, and to identify the problems that may arise during the digitization process. The third aim is to compare Czech and British approaches in selected areas and to outline possible improvements for future developments. The theoretical part focuses mainly on the development of museums, museum visitors, the experience of museum visits and museum presentation. The analytical part deals with the area of digitization, the digitization project and the problems that may appear during the process. The issue of copyright law, which is closely related to digitization, is also emphasized. In conclusion, a comparison of the Czech and British approaches to digitization and related activities is provided. Klíčová slova: internet; muzejní sbírka; muzeum umění; digitalizace; návštěvník; museum collection; art museum; the Internet; digitization; visitor Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Digitalizace muzejních sbírek a její vliv na návštěvníka.

Bakalářská práce se věnuje oblasti digitalizace v muzeích umění v souvislosti s osobou muzejního návštěvníka. Prvním ze tří cílů práce je objasnit, jak se proměnil vztah mezi muzeem a návštěvníkem a k ...

Šrubařová, Adéla; Janištinová, Anna; Prokůpek, Marek
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze