Počet nalezených dokumentů: 351
Publikováno od do

The Role of the Senkaku (Diaoyu) Islands Dispute in Sino-Japanese Relations
Burešová, Hana; Garlick, Jeremy Alan; Havlová, Radka
2017 - anglický
Ostrovy Senkaku/Diaoyu jsou skupinou neobydlených skal ve Východočínském moři. Spor o územní svrchovanost mezi Čínou a Japonskem nad nimi otevřeně propuknul po zveřejnění zprávy p velkých nalezištích ropy a zemního plynu v oblasti sporných vod. Spor je také spojen s překrývajícími se ekonomickými zónami a do dnešního dne ještě stále nebyl vyřešen. Tato práce se zabývá právními nároky Japonska, Číny a Tchaj-wanu, událostmi spojenými se sporem a jejich dopadem na Japonsko-Čínské vztahy, vývojem sporu v posledních letech a prospekty jeho zdárného rozřešení. The Senkaku/Diaoyu islands are a group of uninhabited rocks in the East China Sea. The dispute for the territorial sovereignty over them openly began between China and Japan in 1968, when ECAFE released findings of massive oil and gas reserves underneath the disputed waters. The dispute is also connected with overlapping claims to exclusive economic zones and to present day remains unresolved. This thesis examines legal justifications of Chinese, Taiwanese and Japanese claims, incidents resulting from the dispute and their effect on Sino-Japanese relations, modern day development and prospects of a peaceful resolution. Klíčová slova: Teritoriální spor; Diaoyu; Senkaku; Japonsko-Čínské vztahy; Teritoriální suverenita; Japonsko; Čína; Mezinárodní spory; Námořní hranice; Taiwan; China; Territorial Sovereignty; Maritime Boundary; Taiwan; Japan; Dispute Settlement; Territorial Dispute; East China Sea; Sino-Japanese Relations; Senkaku; Diaoyu Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
The Role of the Senkaku (Diaoyu) Islands Dispute in Sino-Japanese Relations

Ostrovy Senkaku/Diaoyu jsou skupinou neobydlených skal ve Východočínském moři. Spor o územní svrchovanost mezi Čínou a Japonskem nad nimi otevřeně propuknul po zveřejnění zprávy p velkých nalezištích ...

Burešová, Hana; Garlick, Jeremy Alan; Havlová, Radka
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

The Eurasian economic integration and its implications for business in member countries
Volkov, Nikita; Bolotov, Ilya; Čajka, Radek
2017 - anglický
Tato diplomová práce obsahuje následující informace o EAEU: - Historický odkaz - Popis národních ekonomik - Analýza hlavních průmyslových odvětví v členských státech - Budoucí hospodářský dopad na členské státy - popis fungujícího systému EAEU - Stávající problémy pro rok 2017 - Možná řešení těchto problémů - popis budoucích projektů - Srovnání s ostatními integracemi - Dvoustranné dohody do roku 2017 This Thesis contains the following information about the EAEU: - Historical reference - Description of national economies - Analysis of major industries in the member-states - Future economic impact on the member-states - Description of the EAEU functioning system - Existing problems for the year 2017 - Possible solutions on these problems - Description of future projects - Comparison with the other integrations - Bilateral agreements by the year 2017 Klíčová slova: Kazachstan; Rusko; Belarussko; Integrace; EAEU; Unie; Kyrgyzstan; Arménie; Armenia; Kyrgyzstan; Belarus; Union; Integration; EAEU; Kazakhstan; Russia Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
The Eurasian economic integration and its implications for business in member countries

Tato diplomová práce obsahuje následující informace o EAEU: - Historický odkaz - Popis národních ekonomik - Analýza hlavních průmyslových odvětví v členských státech - Budoucí hospodářský dopad na ...

Volkov, Nikita; Bolotov, Ilya; Čajka, Radek
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Applying findings from the Red Brigades to the fight against global terrorism
Lagazzi, Alexandr; Eichler, Jan; Dubský, Zbyněk
2017 - anglický
Cílem této bakalářské práce je uplatnění poznatků z vzestupu a pádu Rudých brigád v rámci vlny italského politického terorismu v boji proti globálnímu terorismu. Bakalářská práce pracuje s třemi hlavními hypotézami. Za prvé, autor naznačuje, že během životnosti teroristické organizace jsou spatřitelné rysy více etap terorismu: národního, mezinárodního, a globálního. Za druhé, za jednu z příčin rozpadu teroristické organizace je považována úloha státní reakce (v kombinaci s vnitřními konflikty organizace). Za třetí, na základě výzkumu předchozích hypotéz, jsou jejich závěry považovány za aplikovatelné na globální etapu terorismu. Autor se snaží dojít k závěrům prostřednictvím mapování aktivit Rudých brigád a následném podrobení hlavních útoků organizace analýze dle vymezených teoretických definic terorismu. Ty jsou pak odvozené z finální syntézy komunikační strategie, psychologického dopadu terorismu a následné státní reakce. V závěru práce autor představuje několik poznatků, které považuje za klíčové a efektivní nástroje boje proti italskému terorismu, a navrhuje jejich aplikaci na globální terorismus. This Bachelor thesis seeks to analyse the rise and fall of the Red Brigades within the wave of Italian political terrorism in order to suggest the application of findings onto global terrorism, while working on three hypotheses. First, the thesis implies that features of multiple phases of terrorism are present in the life-span of the Italian left-wing terrorist organization. Secondly, within the dismantling of the Red Brigades, the role of the State is regarded as substantial (combined with internal conflicts). Lastly, upon the outlined analyses, the findings are deemed to be applicable onto the phase of global terrorism. Through mapping the activities of the Red Brigades and subjecting the major attacks to an analysis through the theoretical definitions of terrorism, the author seeks to draw conclusion mainly by a synthesis of the communicative strategy, psychological impact and state reaction(s) to terrorism. Concluding, the thesis suggests some key findings, regarded as effective tools of fight against Italian terrorism, to be applied onto global terrorism. Klíčová slova: Globální terorismus; Rudé brigády; Komunikativní strategie; Boj proti terorismu; Global Terrorism; Fight against terrorism; Red Brigades; Communication strategy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Applying findings from the Red Brigades to the fight against global terrorism

Cílem této bakalářské práce je uplatnění poznatků z vzestupu a pádu Rudých brigád v rámci vlny italského politického terorismu v boji proti globálnímu terorismu. Bakalářská práce pracuje s třemi ...

Lagazzi, Alexandr; Eichler, Jan; Dubský, Zbyněk
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Business Development in Precious Metals Market in Russia
Tcurpal, Valeriia; Halík, Jaroslav; Štěrbová, Ludmila
2017 - anglický
Rozdělila jsem se svoji práci do 3 kapitol.Obecné informace o drahých kovů.Cílem mé práce je analyzovat možnost rozšíření prodejní trhy společnosti EZOCM.Také, zvažet jednu z možností, otevření zahraniční výroby, včetně zemí spotřebitelů společnosti EZOCM. I have divided my work into 3 chapters.General information of precious metals.The purpose of my work is to analyze the possibility of expanding the sales markets of the company EZOCM.Also, consider one of the options, opening of the foreign manufacture, including countries of the consumers of the company EZOCM. Klíčová slova: Rusko; kovy; ingot; Rusiia; metals; bullions Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Business Development in Precious Metals Market in Russia

Rozdělila jsem se svoji práci do 3 kapitol.Obecné informace o drahých kovů.Cílem mé práce je analyzovat možnost rozšíření prodejní trhy společnosti EZOCM.Také, zvažet jednu z možností, otevření ...

Tcurpal, Valeriia; Halík, Jaroslav; Štěrbová, Ludmila
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

The Russian Federation in the International Trade and Investment
Shaporova, Anna; Štěrbová, Ludmila; Halík, Jaroslav
2017 - anglický
Hlavním cílem mé bakalářské práce je prozkoumat hospodářskou a investiční situaci Ruské federace a analyzovat vzájemnou spolupráci se svými hlavními obchodními partnery. První kapitola práce poskytuje obecné informace o ekonomické situaci Ruska v dnešní době, aby ukázala úroveň ekonomického rozvoje země. Druhá kapitola popisuje obchodní strukturu Ruska s hlavními partnery a popisuje vzájemnou spolupráci, dohody a problémy. Třetí kapitola uvádí přímé zahraniční investice a cenné papíry Ruské federace. The main goal of my bachelor thesis is to examine the economic and investment situation of the Russian Federation and to analyze mutual cooperation with its main trade partners. The first chapter of the thesis provides general information on Russian economic situation nowadays in order to show the level of economic development of the country. The second chapter describes Russian trade structure with the principal partners, describing mutual cooperation, agreements, and issues.The third chapter presents the foreign direct investment flows and stocks of the Russian Federation. Klíčová slova: Ruská federace; mezinárodní obchod; investice; investment; international trade; The Russian Federation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
The Russian Federation in the International Trade and Investment

Hlavním cílem mé bakalářské práce je prozkoumat hospodářskou a investiční situaci Ruské federace a analyzovat vzájemnou spolupráci se svými hlavními obchodními partnery. První kapitola práce poskytuje ...

Shaporova, Anna; Štěrbová, Ludmila; Halík, Jaroslav
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Doing business in Spain
Kasianova, Anastasiia; Bolotov, Ilya; Cook, Gina
2017 - anglický
Cílem této práce je zkoumání podnikatelského prostředí ve Španělsku a sledování vývoje jeho ekonomiky od dob autarkie až po současnost. Kromě toho práce se zabývá příčinami světové krize a opatřeními zavedenými Španělskem za účelem jejíhož řešení, a také právním prostředím ve Španělsku. The goal of the thesis is to examine the business environment in Spain, to trace how the economy was changing from the times of autarky until the current time. In addition, to find out what were the causes of the crisis and what Spain did in order to recover from it, to look at the legal framework of doing business in Spain Klíčová slova: Španělsko; Podnikatelské prostřed; Krize; Doing business; Crisis; Spain Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Doing business in Spain

Cílem této práce je zkoumání podnikatelského prostředí ve Španělsku a sledování vývoje jeho ekonomiky od dob autarkie až po současnost. Kromě toho práce se zabývá příčinami světové krize a opatřeními ...

Kasianova, Anastasiia; Bolotov, Ilya; Cook, Gina
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Strategická analýza průmyslové firmy
Fiala, Adam; Boukal, Petr; Sieber, Martina
2017 - anglický
Tato bakalářská práce je zaměřena na strategickou analýzu stavebního podniku Granit spol. s.r.o. Cílem práce je zhodnotit celkovou situaci podniku v podnikatelském prostředí, ve kterém působí. Teoretická část se zaměřuje na metodický popis zdrojů celé práce, vysvětlení jednotlivých postupů strategické analýzy, které byly v práci použity a zmapování odborné literatury. Praktická část přechází k představení celého podniku a aplikuje metodické postupy do konkrétní praxe, na základě kterých analýza vyústí k závěru v podobě SWOT analýzy, konstatování současné situace podniku a obecných doporučení firmě o jejím budoucím vývoji. This Bachelor's thesis focuses on a strategic analysis of Granit spol. s.r.o., which is an industrial company. The aim of the thesis is to evaluate the situation of the company on the market. Theoretic body describes a methodical process of the strategic analysis and introduces the literature used in the thesis. Practical part applies techniques mentioned in the previous part and introduces the company. Output of the analysis is SWOT analysis, statements about current company situation and general suggestions for future company development. Klíčová slova: VRIO analýza; Strategická analýza; SWOT analýza; Porterův model pěti sil; PESTEL analýza; Srategie; Strategy; Strategic analysis; PESTEL analysis; Porter's five force analysis; SWOT analysis; VRIO analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Strategická analýza průmyslové firmy

Tato bakalářská práce je zaměřena na strategickou analýzu stavebního podniku Granit spol. s.r.o. Cílem práce je zhodnotit celkovou situaci podniku v podnikatelském prostředí, ve kterém působí. ...

Fiala, Adam; Boukal, Petr; Sieber, Martina
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

X Marketing strategy of luxury brands
Vasak, Constance; Král, Petr; Machek, Martin
2017 - anglický
Název této bakalářské práce je: Marketingová strategie luxusních značek. Toto téma bylo vybráno za úcělem vyzdvihnutí marketingových strategií luxusních značek. Marketing luxusu je v porovnání s tradičním marketingem, který je všem známý, mnohem úzčeji zaměřený sektor pro omezený počet lidí. Pro zdokonalení této studie je tato bakalářská práce založená na analýze marketingových strategií dvou velkých a tradičních francouzských luxusních značek, Chanel a Louis Vuitton, know-how oceňované po celém světě. Účelem práce je potvrzení následujících hypotéz: V čem jsou marketingové strategie Chanelu a Louise Vuittona podobné, v čem rozdílné a jak jsou uvedeny v praxi? Proč mají tyto značky takovéto strategie a jak je v průběhu času udržují a rozvíjejí? V první části se čtenáři seznámí s termíny marketingu a oblasti luxusu. Díky tomu budou mít poté lepší porozuměni ruzných konceptů a ideí o marketing a luxusu celkově. Druhá část pak hloubkově analyzuje marketingové strategie Chanelu a Louise Vuittona skrze různá kritéria jako positioning, produkt, cena, místo a promování. Tato bakalářská práce umožní čtenářům získat lepší porozumění a znalosti o marketingových strategiích značek Chanel a Louis Vuitton. The title of this thesis is : Marketing strategy of luxury brands. This subject has been chosen in order to highlight the marketing strategies of luxury brands. Luxury marketing in comparison to traditional marketing, known to everyone, is a much more targeted sector for a limited number of people. To perfect this study, this thesis is based on the analysis of the marketing strategies of two large and traditional French luxury brands: Chanel and Louis Vuitton, a know-how recognized throughout the world. The aim of this thesis is to verify the following research questions : In what way do Chanel and Louis Vuitton have similarities, differences in their marketing strategies and how are they put in place ? Why do these brands have these particular strategies and how do they maintain those specific strategies overtime ? In the first chapter, readers will become more familiar with marketing and luxury terms. They will have a better comprehension of different concepts, ideas about luxury and marketing in general. The second chapter will deeply analyse the marketing startegies of Louis Vuitton and Chanel through different criterias such as the positioning, the product, the pricing, the place and the promotion. This thesis will enable readers to have a better understanding and knowledge about the marketing strategies of Chanel and Louis Vuitton. Klíčová slova: Chanel; Louis Vuitton; Marketing; Marketing; Chanel; Louis Vuitton Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
X Marketing strategy of luxury brands

Název této bakalářské práce je: Marketingová strategie luxusních značek. Toto téma bylo vybráno za úcělem vyzdvihnutí marketingových strategií luxusních značek. Marketing luxusu je v porovnání ...

Vasak, Constance; Král, Petr; Machek, Martin
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Comparative Study: Doing business in the Czech Republic and Switzerland
Trabolse, Iman; Štěrbová, Ludmila; Halík, Jaroslav
2017 - anglický
Hlavním cílem této bakalářské práce je zanalyzovat a porovnat aktuální vnější podnikatelské prostředí České Republiky a Švýcarska. Srovnání těchto dvou zemí odhalí hlavní výhody a nevýhody s závěrem, kde je podnikání snadnější. Tato práce je zaměřená na regulační prostředí s použitím indikátorů Světové banky. S ohledem na indikátory Světové banky, jsem si dovolila vybrat pět z nich, které podle mého názoru odhalí výhody a nevýhody podnikání v těchto dvou zemích co nejvíce. Tato práce slouží jako obecný přehled vnějšího podnikatelského prostředí s vysvětlením politického, ekonomického, sociálního, technologického a právního prostředí a vybraných indexů, které jsou: Začátek podnikání, Získání úvěru, Daňové zatížení, Přeshraniční obchod a Ochrana investorů, tak aby začínající podnikatel se dozvěděl, čeho je nezbytné si být vědom. The main aim of this Bachelor thesis is to elaborate and compare current external business environment of the Czech Republic and Switzerland. The comparison of these two countries will reveal the main advantages and disadvantages with conclusion where is doing business easier. This thesis is focused on the regulative environment with the use of World Bank´s indicators. As regard to the World Bank´s indicators, I have chosen five of them which in my opinion reveal the advantages and disadvantages of these two countries most fittingly. This thesis serves as general overview of external business environment with explanation of the importance of political, economic, social, technological and legal environments and selected dimensions which are: Starting a business, Getting credit, Paying taxes, Trading across borders and Protecting minority investors, so that a starting entrepreneur learns what is necessary to be aware of. Klíčová slova: Česká Republika; Švýcarsko; vnější faktory; podnikání; Czech Republic; Doing business; External factors; Switzerland Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Comparative Study: Doing business in the Czech Republic and Switzerland

Hlavním cílem této bakalářské práce je zanalyzovat a porovnat aktuální vnější podnikatelské prostředí České Republiky a Švýcarska. Srovnání těchto dvou zemí odhalí hlavní výhody a nevýhody s závěrem, ...

Trabolse, Iman; Štěrbová, Ludmila; Halík, Jaroslav
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

The incompleteness of the European Monetary Union and its way to becoming an optimum currency area
Verner, Martin; Žamberský, Pavel; Jedlinský, Jakub
2017 - anglický
Bakalářská práce popisuje důvody nedávných krizí, kterým Evropská Měnová Unie čelila a jejím cílem je poskytnout návrhy možných řešení za účelem úprav Monetární Unie tak, aby krizím velkých rozměrů mohlo být v budoucnosti zamezeno. The thesis describes the reasons for the latest issues the European monetary Union has been facing and aims to provide possible solutions in form of correcting the Monetary Union so that crises of large scale are prevented in the future. Klíčová slova: rozpočtová unie; krize; Evropská Měnová Unie; Evropská Unie; ECB; asymetrické šoky; European Union; the ECB; Assymetric shocks; Budgetary Union; crisis; European Monetary Union Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
The incompleteness of the European Monetary Union and its way to becoming an optimum currency area

Bakalářská práce popisuje důvody nedávných krizí, kterým Evropská Měnová Unie čelila a jejím cílem je poskytnout návrhy možných řešení za účelem úprav Monetární Unie tak, aby krizím velkých rozměrů ...

Verner, Martin; Žamberský, Pavel; Jedlinský, Jakub
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze