Počet nalezených dokumentů: 16334
Publikováno od do

Porovnání médií vhodných pro akumulaci energie
2021 -
Akumulace energie, a to jak elektrické tak energie jiného druhu je tématem kterému je v dnešní době věnována větší a větší pozornost. Důvodem jsou převážně obnovitelné zdroje energie (OZE), ale také zlepšení účinnosti dodávek elektrické energie a elektromobilita. Právě účelem této práce je nastínit některé způsoby akumulace energie,popsat některá média ,která se v daných akumulátorech mohou vyskytovat a popsat jejich praktickou realizaci. Nadále pak určit porovnávací kritéria ,která budou sloužit k porovnání dříve popsaných způsobů akumulace energie a jejich médií. Na závěr bude uvedeno jaké způsoby a média jsou nejvhodnější pro zvolené aplikace. Klíčová slova: akumulace energie; obnovitelné zdroje energie; akumulační média; energie Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Porovnání médií vhodných pro akumulaci energie

Akumulace energie, a to jak elektrické tak energie jiného druhu je tématem kterému je v dnešní době věnována větší a větší pozornost. Důvodem jsou převážně obnovitelné zdroje energie (OZE), ale také ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Vícefázové elektrické motory v elektromobilitě
2021 -
Cíli této bakalářské práce jsou zjištění dostupnosti vícefázových motorů v elektromobilitě a jejich porovnání. Práce porovnává, jak možné typy používaných strojů jako jsou PMSM a IM, tak třífázové a vícefázové stroje mezi sebou hlavně v oblasti provozu během poruchy, Joulových ztrát nebo např. složitosti měniče. Ke konci jsou poté napsány trendy a možná budoucnost vícefázových motorů v elektromobilitě. Klíčová slova: vícefázový motor; třífázový motor; hustota výkonu; injektáž vyšších harmonických složek proudu; pmsm; moment; asynchronní motor Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Vícefázové elektrické motory v elektromobilitě

Cíli této bakalářské práce jsou zjištění dostupnosti vícefázových motorů v elektromobilitě a jejich porovnání. Práce porovnává, jak možné typy používaných strojů jako jsou PMSM a IM, tak třífázové a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Vyhodnocení výskytu událostí na napětí v distribuční soustavě
2021 -
Tato bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení napěťových událostí v distribuční soustavě. V první části jsou rozebrány pojmy jako kvalita napětí, kvalita dodávek elektrické energie a nepřetržitost dodávky elektrické energie. Podrobněji jsou zde rozebrány tzv. události na napětí. V druhé části je provedeno vyhodnocení dlouhodobého sledování událostí na napětí v sítích VN a NN, a to z hlediska nastínění trendů, použití časové agregace a porovnání vyhodnocení závažných poklesů se zahraničím. Po novelizaci legislativy by právě závažné poklesy mohly být spolu s krátkodobými přerušeními nově kontrolovány Energetickým regulačním úřadem. Klíčová slova: distribuční soustava; kvalita dodávek elektrické energie; události na napětí; časová agregace; závažné poklesy napětí Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Vyhodnocení výskytu událostí na napětí v distribuční soustavě

Tato bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení napěťových událostí v distribuční soustavě. V první části jsou rozebrány pojmy jako kvalita napětí, kvalita dodávek elektrické energie a nepřetržitost ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Měření útlumových charakteristik síťových filtrů
2021 -
Tato kvalifikační práce se zabývá řešením návrhu přípravků pro měření jednotlivých složek vložného útlumu síťových filtrů. V teoretické části práce je k nalezení stručný popis jednotlivých složek rušivých signálů, definice vložného útlumu a způsoby omezení elektromagnetického rušení spolu s obecným popisem síťových filtrů. Součástí teoretické části je uvedení do problematiky měření vložného útlumu na základě stanovených norem, kde je kromě klasického 50 systému věnována pozornost alternativním metodám měření. V praktické části práce jsou navrženy přípravky pro měření vložného útlumu, se kterými je provedeno měření, a na závěr jsou zhodnoceny výsledky. Klíčová slova: emc; vložný útlum; síťový filtr; symetrická složka; nesymetrická složka Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Měření útlumových charakteristik síťových filtrů

Tato kvalifikační práce se zabývá řešením návrhu přípravků pro měření jednotlivých složek vložného útlumu síťových filtrů. V teoretické části práce je k nalezení stručný popis jednotlivých složek ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Projekt - Novostavba výcvikového střediska Armády ČR
2021 -
Bakalářská práce se zaměřuje zpracováním projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na ´´Projekt - Novostavba výcvikového střediska Armády ČR´´. Práce řeší dispoziční, konstrukční a provozní řešení, včetně statických a jiných potřebných výpočtů. Součástí je také koncept kanalizace, vzduchotechniky a požárně bezpečnostního řešení. Vypracování je plně v souladu s platnými ČSN normami, za použití rýsovacího programu ArchiCAD 22, programu TEPLO pro tepelnou techniku a statických softwarů jako FINE EC a FINE GEO. Práce obsahuje návrh dvou objektů k sobě připojených, konkrétně administrativní budovy a haly, která je určena především jako garáž. Klíčová slova: svislé nosné konstrukce; vodorovné nosné konstrukce; konstrukce; základy; zemní práce; výcvikové středisko; kontejner; opláštění; fasáda; podlaha; strop; střecha; pohled; technická zpráva; průvodní zpráva; hala; administrativní budova; hlavní budova; budova; objekt; stavba Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Projekt - Novostavba výcvikového střediska Armády ČR

Bakalářská práce se zaměřuje zpracováním projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na ´´Projekt - Novostavba výcvikového střediska Armády ČR´´. Práce řeší dispoziční, konstrukční a provozní ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Kmitání bistabilních mechanických soustav
2021 -
Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na matematické modelování a dynamickou analýzu kmitání bistabilních mechanických soustav. Úvodní kapitola shrnuje motivaci pro studium těchto soustav s~ukázkou příkladů běžných bistabilních soustav. Následně je teoreticky přiblížena problematika nelineárních jevů v~dynamických systémech. Tato kapitola probírá teorii nelineárních dynamických systémů a jsou zde představeny metody pro posuzování chování těchto systémů. Dále je pozornost zúžena na vybrané modely bistabilních mechanických soustav pro které jsou odvozeny pohybové rovnice. V~akpitole Dynamická analýza je pozornost věnována pozorování a rozboru chování těchto vybraných modelů s~uvažovaním kinematického buzení. Pro jednotlivé soustavy jsou zobrazeny bifurkační diagramy obsahující oblasti chaotické odezvy. Tyto oblasti jsou doplněny o~zobrazení příslušných Poincarého řezů. Poslední část popisuje, jakým způsobem byl navržen a vyroben demonstrátor bistabilní soustavy - kyvadla s~permanentními magnety. Na základě parametrů demonstrátoru byly voleny parametry odpovídajících výpočtových modelů. Klíčová slova: bistabilita; kmitání; nelinerita; chaos; dynamické systémy; von missesovo vzpěradlo. Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Kmitání bistabilních mechanických soustav

Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na matematické modelování a dynamickou analýzu kmitání bistabilních mechanických soustav. Úvodní kapitola shrnuje motivaci pro studium těchto soustav s~ukázkou ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Matematický pohled na integrály ve fyzice
2021 -
Tato bakalářská práce se věnuje křivkovým a plošným integrálům a jejich aplikaci ve fyzikálních zákonech elektromagnetismu. Cílem bylo popsat matematický aparát vystupující v Maxwellových rovnicích. Po krátkém seznámení s elektromagnetismem postupujeme jednoduchými úvahami k vyslovení potřebných matematických definic a vět. Jejich aplikaci ukazujeme na vhodných příkladech. V závěru se dostaneme k Maxwellovým rovnicím, které nejprve vyjádříme v integrálních tvarech, následně s využitím definovaného aparátu odvodíme vztahy diferenciální a naznačíme důsledek vzájemné interakce elektrického a magnetického pole v čase v podobě elektromagnetické vlny. Klíčová slova: křivka a křivkový integrál; plocha a plošný integrál; diferenciální operátory; maxwellovy rovnice; greenova věta; stokesova věta; gaussova-ostrogradského věta Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Matematický pohled na integrály ve fyzice

Tato bakalářská práce se věnuje křivkovým a plošným integrálům a jejich aplikaci ve fyzikálních zákonech elektromagnetismu. Cílem bylo popsat matematický aparát vystupující v Maxwellových rovnicích. ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Nelineární obyčejná diferenciální rovnice prvního řádu: vlastnosti řešení a jeho analytické aproximace
2021 -
Bakalářská práce je zaměřena na studium konkrétní obyčejné diferenciální rovnice 1. řádu, kterou nelze analyticky vyřešit. Nejprve pravou stranu rovnice aproximujeme pomocí Taylorova polynomu 1. a 3. stupně. V obou případech vypočteme a porovnáme řešení aproximací oproti řešení původní úlohy získanému v softwaru Wolfram Mathematica. V druhé části se zaměříme na vlastnosti řešení již ze samotného zadání diferenciální rovnice, jakými jsou například lokální minima a maxima, konkávnost a konvexita a intervaly, kde řešení roste nebo klesá. Nakonec bude řešení rovnice omezeno shora i zdola pomocí Gronwallova lemmatu a jemnějších odhadů na menších intervalech. Součástí práce jsou obrázky vypracované v počítačovém programu Wolfram Mathematica. Klíčová slova: obyčejné diferenciální rovnice; matematika; aproximace; růstové modely; taylorův polynom Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Nelineární obyčejná diferenciální rovnice prvního řádu: vlastnosti řešení a jeho analytické aproximace

Bakalářská práce je zaměřena na studium konkrétní obyčejné diferenciální rovnice 1. řádu, kterou nelze analyticky vyřešit. Nejprve pravou stranu rovnice aproximujeme pomocí Taylorova polynomu 1. a 3. ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Návrh registru environmentálních aspektů v oblasti třískového obrábění
2021 -
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem registru environmentálních aspektů v oblasti třískového obrábění. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Celkově je práce členěna do 5 hlavních kapitol. Výsledkem této práce jsou 2 typy registrů environmentálních aspektů, které byly navrženy na základě pracoviště popsaného v této práci. Dalším výsledkem jsou nápravná opatření či environmentální cíle navržené na základě významných environmentálních aspektů. Klíčová slova: systém environmentálního managementu; životní prostředí; environmentální aspekty; legislativní požadavky; registr environmentálních aspektů; iso 14 001 Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Návrh registru environmentálních aspektů v oblasti třískového obrábění

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem registru environmentálních aspektů v oblasti třískového obrábění. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Celkově je práce členěna do 5 hlavních ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Využití finančních darů Nadace ČEZ obcemi na Vltavotýnsku
2021 -
Tato bakalářská práce je věnována využití finančních příspěvků Nadace ČEZ obcemi na Vltavotýnsku. Teoretická část práce obsahuje charakteristiku a vymezení pojmů nadace a obce. Praktická část je zaměřená na podrobné seznámení se s Nadací ČEZ a s Mikroregionem Vltavotýnsko. V závěru bakalářské práce byl proveden výzkum a výsledky, vyplývající z výzkumu, byly řádně zapsány. Klíčová slova: nadace; příspěvek; mikroregion vltavotýnsko; nadace čez; obec; výzkum; nadační programy; rozpočet Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Využití finančních darů Nadace ČEZ obcemi na Vltavotýnsku

Tato bakalářská práce je věnována využití finančních příspěvků Nadace ČEZ obcemi na Vltavotýnsku. Teoretická část práce obsahuje charakteristiku a vymezení pojmů nadace a obce. Praktická část je ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze