Počet nalezených dokumentů: 7194
Publikováno od do

Měření a hodnocení výkonnosti příspěvkových organizací
Věžníková, Karolína
2015 - český
Tato bakalářská práce se zabývá měřením a hodnocením výkonnosti příspěvkových organizací. Cílem je objasnění hospodaření vybrané příspěvkové organizace, kritické zhodnocení její činnosti a doporučení návrhů na zlepšení situace. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části nejprve autorka objasňuje existenci neziskového sektoru a jeho odlišnosti od sektoru ziskového. Dále jsou určeny zdroje neziskových organizací a způsoby, jakými zejména příspěvkové organizace tyto zdroje získávají. V poslední části je popsán způsob měření výkonnosti neziskové organizace. Praktická část kriticky hodnotí hospodaření Základní umělecké školy Stod v letech 2008 až 2013 a současný stav organizace. Hospodaření je analyzováno pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy a jednoduché SWOT analýzy. Práci autorka zakončuje shrnutím zjištěných nedostatků v hospodaření organizace a navrhuje opatření, která by tyto nedostatky v budoucnu vyřešila. This thesis deals with the measurement and evaluation of the performance of governmental organizations. The aim is to clarify the management of a non-profit organization, critical evaluation of its activities and recommendations to improve the situation. The work is divided into a theoretical and practical part. In the theoretical part, the author first explains the existence of the non-profit sector and its differences from the profit sector. Further resources of the non-profit organizations and the ways in which particular contributory organizations acquire these resources are also covered. The last section describes how the performance of a non-profit organization is measured. The practical part critically evaluates the management of Stod Elementary Art School from 2008 to 2013 and the current state of the organization. The management is analyzed using selected indicators of financial analysis and a simple SWOT analysis. At the end of this thesis, the author summarizes the identified shortcomings in the management of the organization and proposes measures for these shortcomings to be solved in the future. Klíčová slova: neziskový sektor; nezisková organizace; financování; výkonnost; analýza; non-profit sector; nonprofit organization; financing; performance; analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Měření a hodnocení výkonnosti příspěvkových organizací

Tato bakalářská práce se zabývá měřením a hodnocením výkonnosti příspěvkových organizací. Cílem je objasnění hospodaření vybrané příspěvkové organizace, kritické zhodnocení její činnosti a doporučení ...

Věžníková, Karolína
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Finanční hospodaření města Holýšov
Vlková, Kateřina
2015 - český
Bakalářská práce je zaměřena na finanční hospodaření města Holýšov. Jejím cílem je přiblížit postavení obcí v soustavě územní samosprávy a její funkce a zejména provést analýzu hospodaření dané obce, zhodnotit současnou ekonomickou situaci a navrhnout případná opatření ke zlepšení stávající situace. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá definováním postavení obcí v soustavě územní samosprávy a jejich funkcemi. Dále jsou uvedeny orgány obce a organizace, které mohou obce zřizovat. Druhá část teoretické části je zaměřena na finanční hospodaření obcí, kde jsou charakterizovány příjmy a výdaje, které hrají v obecních rozpočtech největší roli. Praktická část pojednává o finančním hospodaření konkrétního města Holýšov. Je zde provedena finanční analýza, která rozebírá příjmovou a výdajovou stránku rozpočtu. Autorka k jejímu zpracování využila závěrečné účty města za vybrané pětileté období (2009 2013). Následně je pozornost věnována saldu a zadluženosti města. V poslední části práce je hospodaření města zhodnoceno a jsou uvedeny návrhy na zlepšení. Bachelor thesis is focused on the financial management of the Holýšov city. Its aim is to bring the position of municipalities in the system of local government and its functions. The main aim is to analyze the management of the municipality, to assess the current economic situation and to suggest possible measures to improve the current situation. Bachelor thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with defining the status of municipalities in the system of local government and its functions. There are the municipal authorities and organizations which municipalities can establish. There is a financial management of municipalities in the second part with characterizing revenues and costs which are the most important in municipal budgets. The practical part discusses the financial management of a particular town - Holýšov. There is a financial analysis that examines the revenue and expenditure side of the budget. For the financial analysis the author used the final accounts of the town for the period 2010 2013. The author focuses to the balance and indebtedness of the city in the following part. The city management is evaluated and the suggestions for improvement are shown in the last part of this bachelor thesis. Klíčová slova: finanční hospodaření; obec; příjmy; rozpočet; výdaje; zadluženost; financial management; municipality; revenues; budget; expenses; indebtedness Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Finanční hospodaření města Holýšov

Bakalářská práce je zaměřena na finanční hospodaření města Holýšov. Jejím cílem je přiblížit postavení obcí v soustavě územní samosprávy a její funkce a zejména provést analýzu hospodaření dané obce, ...

Vlková, Kateřina
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Osobnost Dominika Pecky a vývoj české katolické teologie po 2. světové válce
Vajsová, Marcela
2015 - český
Tématem bakalářské práce je osobnost českého katolického kněze, pedagoga a filozofa Dominika Pecky. První část popisuje život a dílo tohoto významného kněze a nositele duchovní obnovy. Druhá část je věnována vývoji české katolické teologie po 2. světové válce, zejména období po roce 1948, kdy docházelo k perzekucím a pronásledování církevních představitelů. Tomuto osudu se nevyhnul ani Dominik Pecka a někteří jeho přátelé z řad katolické církve. V závěru práce jsou zhodnoceny význam a přínos Peckova celoživotního díla a aktivit v oblasti kněžské a pedagogické činnosti. The bachelor thesis covers catholic priest and philosopher Dominik Pecka. First part convers the life and work. Second part covers the history of catholic theology after Wold War II, especially after year 1948 when church representative started being prosecuted. Dominik Pecka and his colleagues couldn't avoid being prosecuted. The end of the thesis reviews his work and contribution to educational activity. Klíčová slova: Dominik Pecka; katolická církev; pedagogická činnost; nové metody pastorace mládeže; filozofická antropologie - člověk; vztah státu a církve po roce 1948; Katolická akce; Silvestr Mario Braito; Metoděj Habáň; Jan Evangelista Urban; odkaz nositele duchovní obnovy; Dominik Pecka; catholic church; teaching activities; new methods of youth ministry; philosophical anthropology - human; relationship of church and state after 1948; Catholic action; Silvestr Mario Braito; Metoděj Habáň; Jan Evangelista Urban; link wearer spiritual renewal Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Osobnost Dominika Pecky a vývoj české katolické teologie po 2. světové válce

Tématem bakalářské práce je osobnost českého katolického kněze, pedagoga a filozofa Dominika Pecky. První část popisuje život a dílo tohoto významného kněze a nositele duchovní obnovy. Druhá část ...

Vajsová, Marcela
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Sekularizace a nová náboženství v České republice
Vaněčková, Dana
2015 - český
Práce se zabývá analýzou pojmu sekularizace a změnami, které doprovází přechod od tradiční společnosti ke společnosti moderní. Předkládá příklady sekularizační teze a jejich kritiku. Dále se zaměřuje se na proces sekularizace v českých zemích a popisuje postavení církve během národního obrození a její pozici v novém Československém státě. Práce obsahuje pohled na náboženskou scénu ve 20. století, kdy probíhala násilná sekularizace totalitních režimů. Nakonec poukazuje na roli náboženství v současné české společnosti a na působení nových náboženských hnutí. The thesis deals with the analysis of the term secularization and changes that accompany the transition from traditional society to modern society. Then it presents some examples of the secularization theory and their criticism. Then it refers to the secularization process in the Czech lands. It describes the church position during the Czech National Revival and its position in the new Czechoslovak state. This part also includes the view of religious scene in the twentieth century, when there was violent secularization by the totalitarian regimes. Finally, it refers to the religious role among the contemporary Czech society and to the influence of new religious movements. Klíčová slova: sekularizace; ateismus; nová náboženská hnutí; Hare Kršna; svědkové Jehovovi; Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů; scientologie; novopohanství; secularisation; atheism; new religious movements; Hare Krishna; Jehovah's witnesses; Church of Jesus Christ of latter-day saints; scientology; modern paganism Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Sekularizace a nová náboženství v České republice

Práce se zabývá analýzou pojmu sekularizace a změnami, které doprovází přechod od tradiční společnosti ke společnosti moderní. Předkládá příklady sekularizační teze a jejich kritiku. Dále se zaměřuje ...

Vaněčková, Dana
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Osobnost Zdeňka Hofbauera a plzeňské divadlo po 2. světové válce
Waldsteinová, Aneta
2015 - český
Bakalářská práce se zabývá Zdeňkem Hofbauerem jako osobností plzeňského divadla po 2. světové válce. Zaměřuje se na období 1948 - 1953, kdy byl Zdeněk Hofbauer ředitelem plzeňského divadla. Toto období bylo silně ovlivněno politickou situací v tehdejším Československu. This bachelor thesis describes Zdeněk Hofbauer as a personality of the Pilsen Theatre in the period of time after the World War II. The thesis focuses on the years from 1948 to 1953 when Zdeněk Hofbauer worked as the director of the Pilsen Theatre. This period was heavily influenced by the political situation in the then Czechoslovakia. Klíčová slova: divadlo; činohra; socialistický realismus; politický režim; theatre; drama; socialist realism; political regime Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Osobnost Zdeňka Hofbauera a plzeňské divadlo po 2. světové válce

Bakalářská práce se zabývá Zdeňkem Hofbauerem jako osobností plzeňského divadla po 2. světové válce. Zaměřuje se na období 1948 - 1953, kdy byl Zdeněk Hofbauer ředitelem plzeňského divadla. Toto ...

Waldsteinová, Aneta
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Kosmologie Anaximandra z Mílétu
Hanáková, Veronika
2015 - český
Bakalářská práce zkoumá Anaximandrovy kosmologické myšlenky s důrazem na ustanovení nebeských nebes jako takových a dále blíže pojednává o Zemi, Slunci a Měsíci. Avšak zaměřuje se i na problematiku apeironu, meteorologických fenoménů nebo vzniku života. Bohužel nedostatek dochovaných textů nám neumožňuje vytvořit si nějaký ucelenější rámec ohledně jeho myšlenkových koncepcí. The bachelor thesis examines Anaximander´s cosmological ideas with emphasis on the provision of celestial heavens as such and further discusses the Earth, Sun and Moon. But also focuses on the issue of Apeiron, meteorological phenomena or the origin of life. Unfortunately, the lack of preserved texts does not allow us to create a coherent framework regarding his intellectual concepts. Klíčová slova: anaximandros; filosofie; arché; apeiron; kosmogonie; kosmologie; kosmos; meteorologie; vznik života; anaximander; philosophy; arche; apeiron; cosmology; universe; meteorology Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Kosmologie Anaximandra z Mílétu

Bakalářská práce zkoumá Anaximandrovy kosmologické myšlenky s důrazem na ustanovení nebeských nebes jako takových a dále blíže pojednává o Zemi, Slunci a Měsíci. Avšak zaměřuje se i na problematiku ...

Hanáková, Veronika
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Buddhismus v Evropě
Pitrová, Michaela
2015 - český
Buddhismus představuje jedno z nejrozšířenějších univerzálních náboženství, které je v současné době stále více aktuální i v oblastech západního světa. Hlavní inspirací pro zpracování této bakalářské práce však pro mne byla snaha o zachycení počátků šíření a historického pronikání buddhismu do zemí Evropy včetně českého prostředí. Téma mé bakalářské práce pojednává v prvé řadě o historickém konceptu vzniku a šíření buddhismu a současně nahlédne na historii českého buddhismu v rozmezí 19. až 21. století. The aim of this thesis is to explore and evaluate the position of Buddhism in European and Czech Cultures from the Ancient Times to the current 21st century. In the first part, a brief overview of Buddhism Origins as a religious movement based on the teachings of Siddharta Gautama is presented. The Bachelor´s thesis further describes the development and separation of Buddhism and it´s Three Buddhism Councils. The thesis then outlines the Buddhism in the Czech Republic and it provides an overview of a selection of the most famous Czech indologists. In conclusion, the thesis highlights the biggest Czech Buddhism organizations and shows the Buddhism in the 21st century. Klíčová slova: náboženství; religionistika; evropa; česká republika; buddhismus; buddhism; europe; czech republic; religious Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Buddhismus v Evropě

Buddhismus představuje jedno z nejrozšířenějších univerzálních náboženství, které je v současné době stále více aktuální i v oblastech západního světa. Hlavní inspirací pro zpracování této bakalářské ...

Pitrová, Michaela
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Stanovištní druhové preference epizoických potočnic rodu Branchiobdella na raku kamenáči
Šrámková, Lucie
2015 - český
Cílem této práce bylo zjistit, jaké jsou stanovištní druhové preference potočnic rodu Branchiobdella na raku kamenáči a zhodnotit zastoupení jednotlivých druhů potočnic na různých částech těla raka. Snahou bylo zaznamenat četnost jednotlivých druhů potočnic ve sledovaných tocích a vyhodnotit délkovou strukturu všech druhů potočnic. Výzkum probíhal v roce 2013 na osmi lokalitách severních a západních Čech s prokázaným výskytem raka kamenáče. Za účelem získání vzorku raků pro odběr potočnic bylo odchyceno 120 jedinců. Všechny zjištěné parametry byly podrobeny statistickému hodnocení. The aim of this study was to determine what are the habitat preferences of the Branchiobdella genus on stone crayfish and to assess the distribution of individual types of Branchiobdellae on different body parts of the crayfish. The aim was to record the occurence of different types of Branchiobdellae in the monitored streams and to assess length structure of all kinds of Branchiobdellae. The research was conducted in 2013 in eight areas of northern and western Bohemia with the proven occurrence of stone crayfish. In order to get a sample of Branchiobdellae a sample of 120 crayfish individuals was taken. All the determined parameters were subjected to statistical assessment. Klíčová slova: branchiobdella; potočnice; rak kamenáč; česká republika; branchiobdella; stone crayfish; česká republika Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Stanovištní druhové preference epizoických potočnic rodu Branchiobdella na raku kamenáči

Cílem této práce bylo zjistit, jaké jsou stanovištní druhové preference potočnic rodu Branchiobdella na raku kamenáči a zhodnotit zastoupení jednotlivých druhů potočnic na různých částech těla raka. ...

Šrámková, Lucie
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Výskyt a identifikace cerkárií v plovatce bahenní a dalších vývojových stádií motolic v Lužanském rybníku
Nováková, Eva
2015 - český
Cílem této práce bylo poskytnout základní informace o motolicích, o jejich životním cyklu se zaměřením na jejich infekční stádium (cerkarie) a provést terénní výzkum na vybrané lokalitě (Lužanský rybník). Metodika spočívala ve sběru vodních měkkýšů a následné použití tzv. vyplouvací techniky. Výzkum probíhal na konci roku 2014. Byly nalezeny celkem 4 druhy cerkárií, Echinostoma revolutum, Plagiorchis spp., Diplostomum pseudophaceum a Trichobilharzia szidati. Nejvíce byla přítomna cerkárie Diplostomum pseudophaceum (47 vzorků)a Plagiorchis spp.(36 vzorků). Echinostoma revolutum byla nalezena pouze u pěti vzorků a Trichobilharzia szidati pouze u čtyř vzorků. The aim of this work is to give basic informatik about Trematoda, about thein life cycle, focused on thein infectious stage (cercariae), and to do fieldwork research in a concrete place (Luzanska pond). The methology consisted of collecting shellfish followed by using a so-called sailing technology. In total, there were found 4 species of cercariae, Echinostoma revolutum, Plagiorchis spp., Diplostomum pseudophaceum and Trichobilharzia szidati. The most abundant cercariae found in this place was Diplostomum pseudophaceum (47 samples) and Plagiorchisspp. (36 samples). Echinostoma revolutum was found only in 5 samples and Trichobilharzia szidati was found only in 4 samples. Klíčová slova: motolice; cerkárie; cerkáriová dermatitida; plovatka bahenní; trematoda; cercariae; cercarial dermatitis; lymnaea stagnalis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Výskyt a identifikace cerkárií v plovatce bahenní a dalších vývojových stádií motolic v Lužanském rybníku

Cílem této práce bylo poskytnout základní informace o motolicích, o jejich životním cyklu se zaměřením na jejich infekční stádium (cerkarie) a provést terénní výzkum na vybrané lokalitě (Lužanský ...

Nováková, Eva
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Botanická studie PP Kozinecká stráň
Kafková, Kateřina
2015 - český
Cílem této bakalářské práce je vytvoření inventarizačního seznamu rostlin na území přírodní památky Kozinecká stráň. V práci je zahrnuta charakteristika území, předchozí průzkumy a plány péče, metodika sběru dat, praktická část - podrobný soupis rostlin, charakteristika nalezených chráněných druhů, terénní data,obecné závěry, doporučený management pro zachování přírodní památky Kozinecká stráň. This Bachelor thesis deals with the inventorying of the natural monument called the Kozinecká stráň. Theoretical base on local vegetation and mapping threatened species in this nature reserve is defined at the begginnig of this thesis. The next part of the thesis is devoted to a comparison plans from previous years with the current needed of this area. This area was mapped by author during all vegetation´s season in the year 2014. The field research was essential for understanding the functioning of the various season (of the year) and principles on which the individual vegetation zone are built nowadays. The author mapped 122 species in which we can find 10 rare species. One of the most significant species is Sorbus gemella which is endemic to this area. Klíčová slova: botanická studie; přírodní památka; kozinecká stráň; jeřáb džbánský; botanical studies; natural monument; sorbus gemella Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Botanická studie PP Kozinecká stráň

Cílem této bakalářské práce je vytvoření inventarizačního seznamu rostlin na území přírodní památky Kozinecká stráň. V práci je zahrnuta charakteristika území, předchozí průzkumy a plány péče, ...

Kafková, Kateřina
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze