Počet nalezených dokumentů: 134886
Publikováno od do

Generování obrazu metodou sledování paprsku
Áč, Ondřej; Dvořák, Vojtěch; Pavlík, Michal
2023 - český
Tato práce se zabývá problematikou počítačem generovaných obrázků prostřednictvím metody sledování cest. Cílem práce je tvorba interaktivního počítačového programu, jenž umožňuje upravovat a vykreslovat fotorealistické snímky různých scén v reálném čase. V teoretické části práce je představen koncept zobrazovací rovnice, včetně jejích známých metod řešení. Podrobněji je popsán algoritmus sledování cest, založený na integraci metodou Monte Carlo, spolu s výhodami, které přináší oproti ostatním řešením. Jsou dále prezentovány základní hardwarové i softwarové optimalizace. Praktická část práce je poté zaměřena na rozbor zdrojového kódu v jazyku C++ a zkompilovaného strojového kódu při využití ručních optimalizací SIMD. Nedílnou součástí práce je také demonstrace hlavních funkcí programu, včetně měření výkonnostních přínosů při použití ručních optimalizací. This thesis deals with the problematics of computer-generated imagery using path tracing. The goal of this work is to create interactive computer program, which allows editing and rendering of photorealistic images of various scenes in real time. The work presents the concept of rendering equation, along with its known solutions, in the theoretical part of the work. Thesis describes in detail the solution using path tracing, based on the Monte Carlo integration technique, along with the benefits, it provides compared to the other techniques. Several hardware and software optimizations are then presented. Practical part of the work focuses on analysis of C++ source code and compiled assembly code whilst using hardware specific SIMD optimizations. Mandatory part of work is also the demonstration of program’s functionality, along with the measurements of achieved performance gains using manual optimizations. Klíčová slova: CGI; zobrazovací rovnice; sledování cest; Monte Carlo; C++; SIMD; x86-64; CGI; rendering equation; path tracing; Monte Carlo; C++; SIMD; x86-64 Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Generování obrazu metodou sledování paprsku

Tato práce se zabývá problematikou počítačem generovaných obrázků prostřednictvím metody sledování cest. Cílem práce je tvorba interaktivního počítačového programu, jenž umožňuje upravovat a ...

Áč, Ondřej; Dvořák, Vojtěch; Pavlík, Michal
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Síťová nabíječka s proměnným výstupním napětím.
Dittrich, Marek; Šteffan, Pavel; Boušek, Jaroslav
2023 - český
V současné době každá přenosná elektronika, nářadí nebo přístroj jsou napájeny různými typy akumulátorů. Sjednocení druhů není možné, jelikož jejich použití je ovlivněno požadovaným výstupním výkonem, kapacitou, váhou, velikostí či cenou. Liší se mezi sebou také nabíjecím napětím v závislosti na chemickém složení. Proto je často nutné mít pro každý typ vlastní nabíječku. V tomto případě je však snaha zjednodušit nabíjení a snížit náklady na pořizování nabíječek návrhem síťové nabíječky s nastavitelným napěťovým rozsahem od 2,6 V do 20 V. Takové rozmezí dokáže pokrýt nabíjení většiny typů akumulátoru nabízených na trhu. Nowadays every portable electronic device, tool or machine is powered by some type of accumulator. It is not possible to standardize types because the use of batteries is influenced by the power output, capacity, weight or price. They also differ in charging voltage, depending on their chemical composition. For this reason, it is often necessary for each type to have its own charger. In this case, an attempt has been made to simplify charging and reduce charger procurement expenses by designing a charger with adjustable voltage from 2.6 V to 20 V. This range can cover the charging of most types of accumulators available on the market. Klíčová slova: Nabíječka; spínaný zdroj; blokující měnič; impulzní transformátor; MOSFET; akumulátor.; Charger; switch mode power supply; flyback convertor; switch mode transformer; MOSFET; accumulator. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Síťová nabíječka s proměnným výstupním napětím.

V současné době každá přenosná elektronika, nářadí nebo přístroj jsou napájeny různými typy akumulátorů. Sjednocení druhů není možné, jelikož jejich použití je ovlivněno požadovaným výstupním výkonem, ...

Dittrich, Marek; Šteffan, Pavel; Boušek, Jaroslav
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Kontrolér pro ovládání chemické aparatúry
Janek, Jakub; Pavlík, Michal; Fujcik, Lukáš
2023 - slovenský
Práca sa zaoberá teoretickým rozborom problematiky merania fyzikálnych veličín pomocou snímačov, návrhom meracej jednotky pre meranie fyzikálnych veličín. Ďalej sa zaoberá návrhom hardvéru meracej stanice, komunikácie s užívateľským prostredím a vizualizáciou dát vo webovom prostredí. This thesis focuses on the theoretical analysis of measuring physical quantities using sensors and the design of a measurement unit for physical quantity measurements. It also addresses the hardware design of a measurement station, communication with the user interface, and data visualization in a web environment. Klíčová slova: control; measurement; design; chemical reactor; ARM Cortex M; microcontroller; encoding Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Kontrolér pro ovládání chemické aparatúry

Práca sa zaoberá teoretickým rozborom problematiky merania fyzikálnych veličín pomocou snímačov, návrhom meracej jednotky pre meranie fyzikálnych veličín. Ďalej sa zaoberá návrhom hardvéru meracej ...

Janek, Jakub; Pavlík, Michal; Fujcik, Lukáš
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Odvlhčovací stanice pro 3D tiskový filament
Staněk, Mikuláš; Tomíček, Pavel; Dvorský, Adam
2023 - český
Dokument pojednává o problematice navlhání filamentu pro 3d tiskárny a jeho následného vysoušení. Popisuje možné metody vysoušení filamentů, měření teploty, ohřívání a chlazení, vypracovává teoretický model sušícího zařízení, navrhuje součástky pro sestavení. Dále práce zahrnuje simulaci proudění vzduchu v navrženém řešení s blokovými schématy a vývojovým diagramem a popisuje princip fungování modelu. Porovnává navržený model s podobnými produkty na trhu. A navíc obsahuje zpracování, řídící DPS, software, provedené funkční testy a testy rozsahu pracovních teplot. The document discusses the issue of wetting the filament for 3d printers and its subsequent drying. Describes possible methods of drying filaments, temperature measurement, heating and cooling, develops a theoretical model of drying station, designs components for assembly. Furthermore, the work includes air flow simulation with block diagrams and flow diagram and describes the principle of operation of the model. It compares the proposed model with similar products on the market. In addition, it contains processing, control PCB, Software, performed functional tests and tests of the working temperature range. Klíčová slova: 3D Tisk; regulace vlhkosti; vysoušení filamentu; parametry filamentu; simulace proudění vzduchu; řídící DPS; řídící software; 3D Print; Regulation of humidity; Dehumidification of filaments; Parameters of filaments; Air Flow Simulation; control PCB; control software Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Odvlhčovací stanice pro 3D tiskový filament

Dokument pojednává o problematice navlhání filamentu pro 3d tiskárny a jeho následného vysoušení. Popisuje možné metody vysoušení filamentů, měření teploty, ohřívání a chlazení, vypracovává teoretický ...

Staněk, Mikuláš; Tomíček, Pavel; Dvorský, Adam
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Plánování trajektorie trasy pro autonomní rovery naváděné GPS signálem
Rára, Michael; Žilka, Martin; Pavlík, Michal
2023 - český
Cílem této práce je zdokumentování vytvořených algoritmů na hledání cest pro autonomní rovery. Čtenář bude také seznámen s technologií GNSS, která je pro navržené algoritmy stěžejní. Hlavní část práce je věnována třem algoritmům pro výpočet možné trajektorie úlohy projíždění skrze posloupnost bodů, pokrytí dané zóny a nalezení možné trajektorie ze startovní do cílové pozice v ohraničené oblasti se statickými překážkami. The goal of the thesis is to describe developed algorithms in path planning problems for autonomous rovers. The reader will be introduced with technology of GNSS neccessary for right function of the algorithms. Main part of the text is focused on three different path planning algorithms which can be used for waypoint crossing, field coverage and path planning trajectory in bordered zone with static obstacles. Klíčová slova: Rover; GNSS; plánování trasy; průjezd body; pokrytí oblasti; hledání cesty.; Rover; GNSS; path planning; waypoint crossing; area coverage; path finding. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Plánování trajektorie trasy pro autonomní rovery naváděné GPS signálem

Cílem této práce je zdokumentování vytvořených algoritmů na hledání cest pro autonomní rovery. Čtenář bude také seznámen s technologií GNSS, která je pro navržené algoritmy stěžejní. Hlavní část práce ...

Rára, Michael; Žilka, Martin; Pavlík, Michal
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Generování náhodných čísel na čipových kartách
Suchomelová, Radka; Dobiáš, Patrik; Malina, Lukáš
2023 - český
Bakalářská práce je zaměřena na testování výstupů generátorů náhodných čísel na čipových kartách. Teoretická část práce se zabývá problematikou generování náhodných čísel a jejich testování a také popisuje několik druhů programovatelných čipových karet. Práce také porovnává různé nástroje pro testování kvality náhodnosti čísel a popisuje změnu Python implementace testovací sady NIST STS. Součástí práce je popis vytvořené aplikace pro automatické testování čísel generovaných kartami JavaCard a BasicCard. Touto aplikací bylo pro tuto práci otestováno 7 čipových karet. Testováním bylo zjištěno, že otestované generátory negenerují dokonale náhodné posloupnosti, ale jejich kvalita je ve většině případů poměrně ucházející. This Bachelor's thesis focuses on the testing of the outputs of smart cards random number generators. The theoretical section of the thesis covers the problematics of random numbers generating and its testing, as well as descriptions of several types of programmable smart cards. The thesis compares various tools for testing the quality of randomnes and describes the changes in the Python implementation of the testing suite NIST STS. The thesis includes description of the created application for the automatic testing of the number generated by JavaCard and BasicCard cards. This application was used for the testing of 7 cards for this thesis. The testing revealed that the tested generators do not generate perfectly random sequences, but their quality is somewhat acceptable in most cases. Klíčová slova: Čipové karty; smart karty; BasicCard; JavaCard; náhodná čísla; testování generátorů náhodných čísel; NIST Statistical Test Suite; Smart cards; BasicCard; JavaCard; Random numbers; Random number generators testing; NIST Statistical Test Suite Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Generování náhodných čísel na čipových kartách

Bakalářská práce je zaměřena na testování výstupů generátorů náhodných čísel na čipových kartách. Teoretická část práce se zabývá problematikou generování náhodných čísel a jejich testování a také ...

Suchomelová, Radka; Dobiáš, Patrik; Malina, Lukáš
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Detection of absolute position of object based on relative change of phase
Demydenko, Serhii; Roubal, Zdeněk; Steinbauer, Miloslav
2023 - anglický
The goal of this work is to present a new method of position detection for autonomous systems. The method suggests usage of classical triangulation technique for which the main input, the angle value, is measured using a new approach, which implies measurement of the phase difference between two wireless receivers physically placed in a specific manner. The mutual placement of the receivers is defined by the selected frequency of the transmitted signal, namely its wavelength. The thesis describes the method itself, its simulated model and some practical issues and limitations. The goal of this work is to present a new method of position detection for autonomous systems. The method suggests usage of classical triangulation technique for which the main input, the angle value, is measured using a new approach, which implies measurement of the phase difference between two wireless receivers physically placed in a specific manner. The mutual placement of the receivers is defined by the selected frequency of the transmitted signal, namely its wavelength. The thesis describes the method itself, its simulated model and some practical issues and limitations. Klíčová slova: absolute position measurement; phase shift measurement; absolute position measurement; phase shift measurement Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Detection of absolute position of object based on relative change of phase

The goal of this work is to present a new method of position detection for autonomous systems. The method suggests usage of classical triangulation technique for which the main input, the angle value, ...

Demydenko, Serhii; Roubal, Zdeněk; Steinbauer, Miloslav
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Mobilní aplikace pro hodnocení a porovnání videa tréninku sportovce
Duránik, Rastislav; Herout, Adam; Tesařová, Alena
2023 - slovenský
V tejto práci je rozoberaná tvorba mobilných aplikácií a návrh a implementácia vlastnej aplikácie pre porovnávanie a zdieľanie cvikov s trénerom. Cieľom tejto práce je zoznámiť sa s problematikou vytvárania mobilných aplikácií a vytvorenie vlastnej mobilnej aplikácie. Zameriaval som sa na operačný systém Android. Pre návrh užívateľského rozhrania bol použitý nástroj Figma. Samotná aplikácia bola vytvorená knižnicou React Native za využitia platformy Expo. Aplikáciu sa mi podarilo vytvoriť a otestovať so všetkými požadovanými vlastnosťami. This work discusses development of mobile phone applications and design and implementation of a custom application for comparing and sharing training exercises with a trainer/coach. My focus was on the Android operating system. The Figma tool was used for the design of the user interface. The application itself was created with the React Native library using the Expo platform. I managed to create and test an application with all of the required features. Klíčová slova: mobile application; fitness; React Native; Android; Firebase; video comparison; user interface Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Mobilní aplikace pro hodnocení a porovnání videa tréninku sportovce

V tejto práci je rozoberaná tvorba mobilných aplikácií a návrh a implementácia vlastnej aplikácie pre porovnávanie a zdieľanie cvikov s trénerom. Cieľom tejto práce je zoznámiť sa s problematikou ...

Duránik, Rastislav; Herout, Adam; Tesařová, Alena
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Aspektově orientovaná analýza postojů z uživatelských recenzí počítačových her
Sabol, František; Doležal, Jan; Smrž, Pavel
2023 - slovenský
Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou aspektovo-orientovanej analýzy sentimentu a implementáciou systému určeného k analýze používateľských recenzií videohier. Pri tvorbe systému nadväzuje na súčasne riešenia a zameriava sa na aplikovanie generatívnych jazykových modelov pre úlohu extrakcie štvoríc (aspekt, kategória, názor, sentiment). Vytvorený systém dokáže automatizovať proces získavania a analýzy recenzií. Pomocou webovej aplikácie poskytuje intuitívne používateľské rozhranie pre vyhľadávanie, filtrovanie a vizualizáciu výsledkov analýzy. Pre účely práce boli taktiež vytvorené dve dátové sady prevažne českých recenzií videohier. This bachelor's thesis delves into aspect-based sentiment analysis (ABSA) and the creation of a system tailored for examining video game user reviews. By building on established solutions, the system emphasizes the use of generative language models for extracting Aspect-Category-Opinion-Sentiment (ACOS) quadruples. The devised system streamlines the collection and evaluation of reviews, providing an intuitive user interface that enables effortless searching, filtering, and visualization of analytical outcomes via a web application. Furthermore, two datasets predominantly consisting of Czech video game reviews have been assembled. Klíčová slova: aspect-based sentiment analysis; review; web scraping; generative language model; deep learning; Aspect-Category-Opinion-Sentiment Quadruple Extraction Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Aspektově orientovaná analýza postojů z uživatelských recenzí počítačových her

Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou aspektovo-orientovanej analýzy sentimentu a implementáciou systému určeného k analýze používateľských recenzií videohier. Pri tvorbe systému nadväzuje na ...

Sabol, František; Doležal, Jan; Smrž, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Zobrazení rozsáhlých volumetrických dat na CPU
Svoboda, Jan; Vlnas, Michal; Španěl, Michal
2023 - český
Tato práce se zabývá návrhem a implementací systému, který umožňuje zobrazovat rozsáhlá volumetricka data v reálném čase na CPU běžného počítače. Práce si klade za cíl řešit jak problematiku samotného zobrazování, kdy tato data často nelze celá umístit do operační paměti stroje, tak i problematiku úložiště těchto dat, kdy v případě rozsáhlých datasetů může být jejich uchovávání v úložišti cílového počítače nežádoucí. Navržené řešení sestává ze dvou aplikací, klientské a serverové. Serverová část slouží jako vzdálené úložiště volumetrických dat, která jsou po malých blocích a v různých kvalitách poskytována klientské aplikaci. Klientská aplikace tato data zobrazuje metodou vrhání paprsků a dle vytvořených strategií řeší načítání a uchovávání potřebných bloků v lokální paměti. Při implementaci klientské aplikace byl kladen důraz na paralelizaci klíčových procesů pro dosažení vysokého výkonu. Výsledný systém umožňuje uživateli zobrazovat rozsáhlé datasety uložené na serverovém úložišti a provádět jejich správu pomocí jednoduchého grafického uživatelského rozhraní. This thesis deals with design and implementation of a system that allows displaying large volumetric data in real time on the CPU of a conventional computer. The thesis aims to solve two biggest problems. Firstly, it aims to solve the problem with rendering itself, where this amount of data often cannot be placed into the main memory of a target computer. Secondly, it aims to solve the problem of storing of this data, where, in the case of large datasets, storing them in the storage of a target computer may not be desirable. The proposed solution contains two applications -- the server one and the client one. The server part is used as a remote storage of volumetric data that is provided to the client application in small blocks and in different qualities. The client application renders this data by the ray casting method and, according to the created strategies, performs loading and storing of required blocks in the local memory. In order to achieve high performance, the client application was implemented with an emphasis on parallelization of the main processes. The resulting system allows a user to display large datasets stored on a server's storage and to manage the datasets using a simple graphical user interface. Klíčová slova: volumetrická data; zobrazování; klient-server; jednotková voxelová mřížka; vrhání paprků; paralelizace; rozdělení do bloků; rozsáhlá data; volumetric data; rendering; client-server; unit-sized voxel grid; ray casting; parallelization; block division; large data Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zobrazení rozsáhlých volumetrických dat na CPU

Tato práce se zabývá návrhem a implementací systému, který umožňuje zobrazovat rozsáhlá volumetricka data v reálném čase na CPU běžného počítače. Práce si klade za cíl řešit jak problematiku samotného ...

Svoboda, Jan; Vlnas, Michal; Španěl, Michal
Vysoké učení technické v Brně, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze