Počet nalezených dokumentů: 183798
Publikováno od do

Rodina Zenklů v boji proti totalitním režimům
Zenkl, Jan; Koura, Petr; Zeman, Kryštof
2024 - český
The bachelor thesis focuses on the life stories of members of the Zenkl family who resisted Nazism and Communism or became its victims. It primarily try to highlights activities during their greatest anti-totalitarian activities and events when totalitarian regimes were in power. Their activities during their youth and the last phases of their lives are also mentioned. KEYWORDS PhDr. Petr Zenkl, JUDr. Jan Zenkl, Rudolf Zenkl, Ing. Jan Zenkl, Nazism, Communism, Buchenwald, Communist Party of Czechoslovakia, Czechoslovak National Socialist Party, State Security Bakalářská práce se zabývá životními příběhy členů rodiny Zenklových, kteří se stavěli na odpor nacismu a komunismu, nebo se stali jejími oběťmi. Primárně se snaží klást důraz na činnost během jejich největších protitotalitních aktivit a událostí, kdy byly totalitní režimy u moci. Zmíněné jsou i jejich činnosti od mládí až k posledním fázím života. KLÍČOVÁ SLOVA PhDr. Petr Zenkl, JUDr. Jan Zenkl, Rudolf Zenkl, Ing. Jan Zenkl, nacismus, komunismus, Buchenwald, Komunistická strana Československa, Československá strana národně socialistická, Státní bezpečnost Klíčová slova: Petr Zenkl; Jan Zenkl st; Jan Zenkl ml; Rudolf Zenkl; koncentrační tábor Buchenwald; komunismus; nacismus; Státní bezpečnost; Komunistická strana Československa; Zenkl; Buchenwald concentration camp; communism; nazism; State Security; Communist Party of Czechoslovakia Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Rodina Zenklů v boji proti totalitním režimům

The bachelor thesis focuses on the life stories of members of the Zenkl family who resisted Nazism and Communism or became its victims. It primarily try to highlights activities during their greatest ...

Zenkl, Jan; Koura, Petr; Zeman, Kryštof
Univerzita Karlova, 2024

Adoptivní císaři v českých učebnicích dějepisu
Vachta, Marek; Kepartová, Jana; Zdichynec, Jan
2024 - český
Klíčová slova: adoptivní císaři; Římská říše; české učebnice dějepisu; 19. století; 20. století; přítomnost; vzdělávání; Adoptive Emperors (Five Good Emperors); Roman Empire; Czech History Text Books; 19th century; 20th century; present time; education Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Adoptivní císaři v českých učebnicích dějepisu

Vachta, Marek; Kepartová, Jana; Zdichynec, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Srovnání přípravného období fotbalistek AC Sparta Praha a FK Teplice z hlediska kondičních složek
Motyčková, Adéla; Pokorný, Ladislav; Dlouhý, Martin
2024 - český
Klíčová slova: ženský fotbal; kondiční trénink; kondiční schopnosti; tréninkový cyklus; women's football; conditioning training; conditioning abilities; training cycle Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Srovnání přípravného období fotbalistek AC Sparta Praha a FK Teplice z hlediska kondičních složek

Motyčková, Adéla; Pokorný, Ladislav; Dlouhý, Martin
Univerzita Karlova, 2024

Aktuální tendence v oblasti slovotvorby v současném ruském jazyce (se zaměřením na morfologické způsoby)
Novotný, Jiří; Konečný, Jakub; Rozboudová, Lenka
2024 - český
Klíčová slova: morfologie; lexikologie; slovotvorba; morfém; předpona; přípona; morphology; lexicology; word formation; morpheme; prefix; suffix Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Aktuální tendence v oblasti slovotvorby v současném ruském jazyce (se zaměřením na morfologické způsoby)

Novotný, Jiří; Konečný, Jakub; Rozboudová, Lenka
Univerzita Karlova, 2024

Rozdíly v pojímání trestu smrti v evropském a americkém právu
Bromová, Sára; Urban, Michal; Lánský, Ondřej
2024 - český
Klíčová slova: trest smrti; Evropa; USA; cela smrti; poprava; justiční omyl; death penalty; USA; Europe; death row; execution; miscarriage of justice Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Rozdíly v pojímání trestu smrti v evropském a americkém právu

Bromová, Sára; Urban, Michal; Lánský, Ondřej
Univerzita Karlova, 2024

Srovnání filosoficko-výchovného myšlení T. G. Masaryka a Radima Palouše
Boukalová, Kateřina; Zicha, Zbyněk; Hauser, Michael
2024 - český
Klíčová slova: filosofie výchovy; vzdělání; T. G. Masaryk; R. Palouš; philosophy of education; education; T. G. Masaryk; R. Palouš Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Srovnání filosoficko-výchovného myšlení T. G. Masaryka a Radima Palouše

Boukalová, Kateřina; Zicha, Zbyněk; Hauser, Michael
Univerzita Karlova, 2024

Vývoj jazykových schopností dětí raného věku
Ryjáčková, Markéta; Korandová, Zuzana; Klenková, Jiřina
2024 - český
The topic of this bachelor's thesis is a development of language skills in early aged children, thus children up to the age of three. The main goal of this thesis is the analysis of a development of language skills in early aged children. The theoretical part of the thesis has two chapters. The first chapter presents the theoretical basis for the issue of language development, the difference between speech and communication as such and describes the production of sounds. Furthermore, there are the basic concepts of the nervous system important for the creation of speech presented in the first chapter. The six cranial nerves (trigeminal nerve, facial nerve, glossopharyngeal nerve, vagus nerve, hypoglossal nerve and vestibulocochlearis nerve) and their influence on speech and hearing production are listed here. The second chapter of the theoretical part of this work is devoted to specific periods in the development of language skills in the early years of the child. The prenatal period is presented here, followed by the screaming period, the pre-speech period and then the period of the first words. The speech comprehension period is listed next. The chapter concludes with an introduction to the four linguistic categories that are present in language acquisition. The empirical part of the work... Tématem této bakalářské práce je vývoj jazykových schopností dětí raného věku, tedy dětí do věku tří let. Hlavním cílem práce je analýza vývoje jazykových schopností dětí raného věku. Teoretická část práce obsahuje dvě kapitoly. První kapitola předkládá teoretická východiska pro problematiku vývoje jazykových schopností a představuje rozdíl mezi řečí a komunikací jako takovou. Dále jsou v první kapitole uvedeny základní pojmy nervové soustavy důležité pro funkci jazykových schopností. Je zde uvedeno šest hlavových nervů (trojklanný nerv, lícní nerv, jazykohltanový nerv, bloudivý nerv, podjazykový nerv a sluchově rovnovážný nerv). Druhá kapitola teoretické části této práce se věnuje konkrétním obdobím při vývoji jazykových schopností v raném věku dítěte. Je zde představeno již prenatální období, následně období křiku, předřečové období a poté období prvních slov. Jako další je uvedeno období porozumění řeči. Kapitola je zakončena uvedením čtyř jazykových rovin, které jsou přítomny při osvojování jazykových schopností. Empirická část práce obsahuje výzkumné šetření, které má kvalitativní charakter. Metodami výzkumného šetření je pozorování a případové studie. Hlavním cílem je analýza vývoje jazykových schopností dětí raného věku, kterou se povedlo vytvořit. Pro výzkumné šetření bylo použito šest... Klíčová slova: vývoj jazykových schopností; dítě; komunikace; jazykové roviny; language skills development; child; communication; linguistic categories Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vývoj jazykových schopností dětí raného věku

The topic of this bachelor's thesis is a development of language skills in early aged children, thus children up to the age of three. The main goal of this thesis is the analysis of a development of ...

Ryjáčková, Markéta; Korandová, Zuzana; Klenková, Jiřina
Univerzita Karlova, 2024

Analýza vybraných učebnic občanské výchovy z hlediska genderu
Šilpochová, Daniela; Hyánková, Tereza; Ondráček, Vojtěch
2024 - český
This thesis is focused on the analysis of three chosen civics textbooks for the 6th grade of primary school from the perspective of gender. The aim was to find out, using qualitative and quantitative content analysis, whether or not women and men are depicted in gender stereotyped roles and in what numbers they are represented. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part is dedicated to explaining the concepts of sex and gender, gender socialisation, gender in the school environment and gender in language. The practical part is dedicated to the analysis of the textbooks. As a result of the analysis, it is found that in all textbooks women are significantly outnumbered by men. However, the gender correctness of the textbooks increases over time. KEYWORDS gender, gender roles, gender stereotypes, textbook, civics, school Tato práce se zabývá analýzou tří vybraných učebnic občanské výchovy pro 6. ročník základní školy z hlediska genderu. Cílem bylo za pomoci kvalitativní a kvantitativní obsahové analýzy zjistit, zda jsou v učebnicích ženy a muži vyobrazeni v genderově stereotypních rolích či nikoli a v jakém počtu jsou zastoupeni. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je věnována vysvětlení pojmů pohlaví a gender, genderové socializaci, genderu v prostředí školy a nakonec genderu v jazyce. Praktická část je věnována samotné analýze učebnic. Výsledkem analýzy je zjištění, že jsou ve všech učebnicích ve výrazné početní převaze muži nad ženami. Genderová korektnost učebnic se však s postupem času zvyšuje. KLÍČOVÁ SLOVA gender, genderové role, genderové stereotypy, učebnice, občanská výchova, škola Klíčová slova: Gender; genderové role; genderové stereotypy; učebnice; občanská výchova; škola; Gender; gender roles; gender stereotypes; textbook; civics; school Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Analýza vybraných učebnic občanské výchovy z hlediska genderu

This thesis is focused on the analysis of three chosen civics textbooks for the 6th grade of primary school from the perspective of gender. The aim was to find out, using qualitative and quantitative ...

Šilpochová, Daniela; Hyánková, Tereza; Ondráček, Vojtěch
Univerzita Karlova, 2024

Rozvoj sluchového vnímání jako součást logopedické prevence u dětí předškolního věku
Štětinová, Veronika; Komorná, Marie; Kotvová, Miroslava
2024 - český
Klíčová slova: sluchové vnímání; předškolní věk; logopedická prevence; mateřská škola; auditory perception; preschool children; speech therapy; preschool Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Rozvoj sluchového vnímání jako součást logopedické prevence u dětí předškolního věku

Štětinová, Veronika; Komorná, Marie; Kotvová, Miroslava
Univerzita Karlova, 2024

Proměny v zobrazování ženských charakterů v amerických pohádkách
Malá, Josefína Marie; Hyánková, Tereza; Samek, Tomáš
2024 - český
Klíčová slova: Americké pohádky; ženské postavy; gender; symbolika; psychologie; American fairy tales; female characters; gender; symbolism; psychology Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Proměny v zobrazování ženských charakterů v amerických pohádkách

Malá, Josefína Marie; Hyánková, Tereza; Samek, Tomáš
Univerzita Karlova, 2024

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze