Number of found documents: 214
Published from to

Sledování a analýza článků v médiích
Vašata Daniel; Kanoš Peter; Starý Jan
2018 - Slovak
Práca sa zaoberá implementáciou aplikácie pre zbieranie článkov a ich verzií v čase z českých spravodajských serverov iDnes.cz a Aktuality.cz. Následne analýzou týchto článkov vykonanou nástrojom Doc2Vec. Analýza týchto článkov je zameraná najmä na zmeny článkov v čase a porovnávanie podobností medzi ich časťami. Zmeny sa týkali najmä titulkov, perexov článkov a textov daných článkov. Skúmané boli najmä závislosti rôznych faktorov ako sú napríklad čas vydania článku, problematika ktorou sa článok zaoberá a podobne. Výsledkom práce samotnej je aplikácia naprísaná v jazyku Python.This thesis deals with implementation of application for collection of the articles and their version in the time from czech news servers iDnes.cz and Aktuality.cz. The analysis is subsequently done by Doc2Vec. Analysis of these articles is focused on changes during the time and comparison of similarities between their sections. The changes refer to titles of the articles, perexes of the articles,text of the articles. Examined were mainly relations between differents factors such as time of publication of the article, article's main issues etc. The result of the thesis is an application written in the Python language. Keywords: Python,text mining,sémantická analýza,Paragraf vektor; Python,text mining,semantic analysis,Paragraph vector Available at various departments of the ČVUT.
Sledování a analýza článků v médiích

Práca sa zaoberá implementáciou aplikácie pre zbieranie článkov a ich verzií v čase z českých spravodajských serverov iDnes.cz a Aktuality.cz. Následne analýzou týchto článkov vykonanou nástrojom ...

Vašata Daniel; Kanoš Peter; Starý Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Strojové učení v sociodemografické segmentaci zákazníků telekomunikační společnosti
Romportl Jan; Marksfeld Alex Eduard; Kordík Pavel
2018 - Slovak
Táto práca sa zaoberá použitím algoritmov strojového učenia na klasifikáciu veku a pohlavia u zákaznikov telekomunikačnej spoločnosti. Analyzuje už existujúci predikčný model a semantickú kvalitu dát, ktorej sa to týka. Boli ukázané rozdiely vo výkonnosti a rýchlosti dvoch algoritmov strojového učenia. Ďalej sa v práci experimentuje s využitím neuronových sietí na predikciu veku a pohlavia s úplne iným typom dat, aký bol použitý pri vytváraní dvoch predikčných modelov založených na algoritmoch strojového učenia.This thesis is concerned with machine learning algorithms in order to classify the age and gender of Telco company customers. It provides the analysis of already existing predictive models and of the semantic quality of data, which were used in the training of this model. Differences in speed and performance were shown between two machine learning algorithms. Furthermore this thesis experiments with using neural network in order to predict age and gender with different types of data, than the ones used for creating the two machine learning models used for trainings. Keywords: predikčný model,strojové učenie,Telco,Python,klasifikácia,XGBoost,Random forest,spracovanie dát; prediction model,machine learning,Telco,Python,classification,XGBoost,Random forest,data preprocessing Available at various departments of the ČVUT.
Strojové učení v sociodemografické segmentaci zákazníků telekomunikační společnosti

Táto práca sa zaoberá použitím algoritmov strojového učenia na klasifikáciu veku a pohlavia u zákaznikov telekomunikačnej spoločnosti. Analyzuje už existujúci predikčný model a semantickú kvalitu dát, ...

Romportl Jan; Marksfeld Alex Eduard; Kordík Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Postavenie Protónového centra v liečbe zhubných nádorov
Rosina Jozef; Vaľková Jozefína; Badraoui Čuprová Klára
2018 - Slovak
Bakalárska práca s názvom Postavenie Protónového centra v liečbe zhubných nádorov pozostáva z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti sú uvedené základy protónovej terapie a cyklotrónu. Ďalej teoretická časť obsahuje krátky popis nádorov liečených v Protónovom centre v Prahe (PTC) a vysvetľuje, ktoré nádory nie sú vhodné k protónovej terapii. V závere teoretickej časti sú popísané úlohy rádiologického asistenta pri protónovej terapii. Náplňou praktickej časti práce je analýza pacientov liečených v PTC od 1.1.2013 do 31.12.2017. Výsledné počty pacientov za jednotlivé roky (s prihliadnutím na diagnózu, pohlavie a vek) sú uvedené v tabuľkách.This Bachelor Thesis named Position of the Proton Therapy Center in Treatment of Malignant Tumours consists of a theoretical and a practical part. In the theoretical part the basics of proton therapy and cyclotron are presented. Apart from that, the theoretical part contains a short description of the tumours treated in the Proton Therapy Center in Prague (PTC) and explains which tumours are not suitable for proton therapy. At the end of the theoretical part responsibilities of a radiological assistant in proton therapy are described. The practical part of the thesis is focused on the analysis of patients treated in the PTC since 1.1.2013 until 31.12.1017. The total number of patients in each year (taking into consideration their diagnose, sex and age) is shown in tables. Keywords: Protónová terapia,protónové centrum,zhubné nádory,rádiologický asistent,cyklotrón; Proton therapy,proton center,malignant tumours,radiological assistant,cyclotron Available in digital repository of ČVUT.
Postavenie Protónového centra v liečbe zhubných nádorov

Bakalárska práca s názvom Postavenie Protónového centra v liečbe zhubných nádorov pozostáva z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti sú uvedené základy protónovej terapie a cyklotrónu. ...

Rosina Jozef; Vaľková Jozefína; Badraoui Čuprová Klára
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Porovnání cen služeb mobilních operátorů pro soukromý sektor v EU
Šafránek Jaroslav; Rafaj Andrej; Vítek Miroslav
2018 - Slovak
Táto práca sa zaoberá porovnaním cien telekomunikačných služieb mobilných operátorov v štátoch Európskej únie. Vytvorený bol návrh typických skupín zákazníkov a na základe dotazníkového prieskumu identifikované ich potreby. Na základe komplexného prieskumu ponúk operátorov bolo vypracované porovnanie mobilných služieb. Rozdielnosť trhov je rešpektovaná aplikovaním metodiky parity kúpnej sily. Výsledkom je analýza zobrazujúca diferenciáciu cien mobilných služieb v Európskej únii.The aim of this thesis is a comparison of prices of mobile operator telecommunication services in countries of the European Union. A suggestion of typical customer groups was created and through a questionnaire survey their needs were identified. On the basis of a comprehensive survey of operators' offers a comparison of mobile services was developed. The diversity of markets is respected by application of purchasing power parities. The result is an analysis showing the differentiation of mobile service prices in the European Union. Keywords: operátor,telekomunikácia,mobilné služby,parita,tarif,porovnanie služieb; operator,telecommunication,mobile services,purchasing power parity,tariff,comparison of services Available at various departments of the ČVUT.
Porovnání cen služeb mobilních operátorů pro soukromý sektor v EU

Táto práca sa zaoberá porovnaním cien telekomunikačných služieb mobilných operátorov v štátoch Európskej únie. Vytvorený bol návrh typických skupín zákazníkov a na základe dotazníkového prieskumu ...

Šafránek Jaroslav; Rafaj Andrej; Vítek Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Inteligentní zrcadlo s Raspberry Pi pro ovládání chytré domácnosti
Kubalík Pavel; Štefaniak Frederik; Daňhel Martin
2018 - Slovak
Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je analýza a návrh inteligentného zrkadla pomocou počítača Raspberry Pi. Práca sa zaoberá analýzou riešení a návrhom webovej aplikácie. V analytickej časti sa venujem rozboru dotykových displejov a rozboru zrkadlových plôch. Webová aplikácia slúži na zobrazovanie dát z internetu a ovládanie zariadení v domácnosti.The main goal of this bachelor thesis is analysis and design of a smart mirror using the Raspberry Pi platform. The thesis covers analysis of possible solutions and design of a web application. In the analysis I researched various touchscreens and reflective surfaces. The web application provides a simple way for the smart mirror to display data form the internet and provides controls for home appliances to the user. Keywords: Raspberry Pi,inteligentné zrkadlo,dotykový displej,LCDdisplej,periferie,zrkadlo,GPIO; Raspberry Pi,smart mirror,touchscreens,LCD screen,peripherals,mirror,GPIO Available at various departments of the ČVUT.
Inteligentní zrcadlo s Raspberry Pi pro ovládání chytré domácnosti

Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je analýza a návrh inteligentného zrkadla pomocou počítača Raspberry Pi. Práca sa zaoberá analýzou riešení a návrhom webovej aplikácie. V analytickej časti sa ...

Kubalík Pavel; Štefaniak Frederik; Daňhel Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Aplikace Rapsberry PI pro řízení pohonů
Bauer Jan; Janík Filip; Karlovský Petr
2018 - Slovak
Požiadavky kladené na moderné systémy riadenia elektrických pohonov nie sú zamerané iba na ich reguláciu. Rozširujú sa napríklad o zber dát o chode, integráciu v rámci väčšieho systému, prístup k ovládaniu prostredníctvom bezdrátových sietí a mnoho ďaľších. Tieto požiadavky často nútia návrhára siahnuť po riešeniach, ktoré spájajú svet typickej silnoprúdovej elektrotechniky a počítačových systémov. Práca sa zaoberá Raspberry Pi a jeho uplatnením v rámci riešení týchto výziev. Cieľom je preskúmať možnosti tejto platformy, ako aj popísať spôsob práce s ňou, jej charakteristiky a poskytnúť komplexný pohľad na ňu. Získané znalosti sú následne aplikované na modelovej aplikácii, ktorá využíva Raspberry Pi a mikrokontroler Arduino pre riadenie pohonu v jednoduchom robotovi.Requirements upon modern electrical drive systems go beyond their regulation. They are quickly expanding to accommodate collecting data, integration within larger systems, connectivity via wireless networks and more. These requirements often result in need to use solutions which lay somewhere between traditional power engineering and computer systems. The topics explored in this thesis are concerned with application of Raspberry Pi as a solution to these problems. The target is to explore the characteristics and capabilities of the platform and describe processes needed to utilize them, to provide a complex perspective. Acquired skills are applied to a model application, consisting of Raspberry Pi and an Arduino microcontroller, as a means to manipulate movement of a simple robot. Keywords: RaspberryPi,Arduino,multithreading,Linux,embedded systémy; RaspberryPi,Arduino,embedded systems,multithreading,Linux Available at various departments of the ČVUT.
Aplikace Rapsberry PI pro řízení pohonů

Požiadavky kladené na moderné systémy riadenia elektrických pohonov nie sú zamerané iba na ich reguláciu. Rozširujú sa napríklad o zber dát o chode, integráciu v rámci väčšieho systému, prístup k ...

Bauer Jan; Janík Filip; Karlovský Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Průzkumová analýza mikroelektrodové aktivity neuronů v oblasti globus pallidus internus u dystonií
Klempíř Ondřej; Tomková Nikola; Listík Vít
2018 - Slovak
Jadrá bazálných ganglií majú dopad na riadenie pohybu pri dystónií, preto je potrebné tieto jadrá preskúmať. Cieľom bakalárskej práce je prieskumová analýza mikroelektrodovej aktivity neurónov v oblasti globus pallidus internus. Pre splnenie tohto cieľa je potrebné detekovať artefakty a navrhnúť výpočet vhodného popisujúceho príznaku v mikroelektródových záznamoch (mEEG) získaných peroperačne počas zavádzania hlbokej mozgovej stimulácie interného pallida u pacientov trpiacích dystóniou. Cieľ bol rozdelený na niekoľko podcieľov. Od konvertovania dostupných dát, cez filtráciu mEEG signálov až po automatickú detekciu artefaktov a výpočet popisujúceho príznaku. Na detekciu sme použili metódy podľa E. Bakšteina a kol. (2017), ktorí týmito metódami detekovali artefakty v mEEGu pacientov trpiacich Parkinsonovou chorobou. MER záznamy z GPi (Globus Pallidus interus) a STN (subtalamické jadro) majú podobnú genéziu a charakteristický tvar. Boli vytvorené offline skripty pre implementáciu všetkých fáz predspracovania. Definovaný cieľ sa podarilo splniť. Mikroelektródové záznamy boli očistené od artefaktov a následne boli v práci analyzované a štatisticky spracované. Na základe vypočítaného príznaku je možné určiť oblasť, kde sa GPi nachádza (pThe basal ganglia nuclei have an influence on motion control in dystonia, so it need to be explored. The aim of the bachelor thesis is an exploratory data analysis of microelectrode neural activity of the globus pallidus internus in dystonia. To achieve this goal, it is necessary to detect artifacts and to suggest the calculation of a suitable feature description in microelectrode recordings (mEEG) obtained peroperatively during the introduction of deep brain stimulation in patients suffering from dystonia. The aim was divided into several sub-aims. From converting available data, by filtering mEEG signals to automatic artifact detection, and computationally describing the biomarker. For detection, we used the methods of E. Bakstein et al. (2017) who detected these artifacts in mEEG in those patients with Parkinson's disease. MER recordings from GPi (Globus Pallidus internus) and STN (subthalamic nucleus) have similar genesis and a characteristic shape. Offline scripts have been created to implement all pre-processing phases. Microelectrode recordings were cleared from artefacts and subsequently analyzed and statistically processed. Based on the computed marker, it is possible to determine the area where the GPi is located (p Keywords: detekcia artefaktov,dystónia,hĺbková mozgová stimulácia,mikroEEG,metóda maximálného sprektrálného rozdielu,auto-kovariantná metóda,Normalized Root Mean Square; Artifact detection,dystonia,Deep Brain Stimulation,microEEG,maximum spectral difference method,autocovariant method,Normalized Root Mean Square Available in digital repository of ČVUT.
Průzkumová analýza mikroelektrodové aktivity neuronů v oblasti globus pallidus internus u dystonií

Jadrá bazálných ganglií majú dopad na riadenie pohybu pri dystónií, preto je potrebné tieto jadrá preskúmať. Cieľom bakalárskej práce je prieskumová analýza mikroelektrodovej aktivity neurónov v ...

Klempíř Ondřej; Tomková Nikola; Listík Vít
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Automatická oprava zjednodušeného relačního zápisu
Hunka Jiří; Machala Filip; Halaška Ivan
2018 - Slovak
Cieľom tejto bakalárskej práce bolo navrhnúť a implementovať riešenie pre zautomatizovanie opravy odpovedí typu transformácia konceptuálneho modelu do zjednodušeného relačného zápisu. Pre tento účel som navrhol a následne implementoval samostantnú aplikáciu, ktorá využíva možnosti jazyka Python a jeho knižníc. Aplikácia realizuje prevod odpovedí do štandardizovaného formátu JSON a ich následnú opravu. Pre komunikáciu používa rozhranie API. Táto bakalárska práca sa dotýka všetkých krokov softwarového vývoja: analýzy, návrhu, implementácie a testovania.The main purpose of this bachelor's thesis was to design and implement solution for automatization of correction answers of type transformation to simplified relational notation. I have designed and implemented application for this purpose, that use possibilities of Python programming language and it's libraries. Application also converts answers to standardized JSON format. It communicates through API. This bachelor's thesis include all steps of software development: analysis, design, implementation and testing. Keywords: Databázové systémy,lexikálna analýza,syntaktická analýza,parsovanie,API,PLY,Flask,zjednodušený relačný zápis,JSON; Database systems,lexical analysis,syntactic analysis,parsing,API,PLY,Flask,simplified ralational notation,JSON Available at various departments of the ČVUT.
Automatická oprava zjednodušeného relačního zápisu

Cieľom tejto bakalárskej práce bolo navrhnúť a implementovať riešenie pre zautomatizovanie opravy odpovedí typu transformácia konceptuálneho modelu do zjednodušeného relačného zápisu. Pre tento účel ...

Hunka Jiří; Machala Filip; Halaška Ivan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Spolehlivá záloha dat na optická média
Černý Viktor; Pivovarník František; Kokeš Josef
2018 - Slovak
Táto práca sa zaoberá problematikou zálohovania dát na optické média a ob-novou dát z poškodených optických diskov. Popisuje rôzne metódy zálohovania a typy optických diskov. Ďalej rieši problém obnovy dát z dvoch rovnakých, ale rôzne poškodených optických diskov. Tento problém riešime implementáciou knižnice jazyka C a jednoduchého nátroja, ktorý pracuje s knižnicou.This thesis focuses on data backup to optical media and data restoration from corrupted optical media. It describes various methods of data backup and various types of optical discs. It also resolves problem of data restoration from two identical, but differently corrupted optical discs. This problem is solved by implementation C library and small utility which works with this library. Keywords: knižnica,zálohovanie,obnova dát,optické média,Linux,C; library,backup,data restoration,optical media,Linux,C Available at various departments of the ČVUT.
Spolehlivá záloha dat na optická média

Táto práca sa zaoberá problematikou zálohovania dát na optické média a ob-novou dát z poškodených optických diskov. Popisuje rôzne metódy zálohovania a typy optických diskov. Ďalej rieši problém ...

Černý Viktor; Pivovarník František; Kokeš Josef
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Analyzátoru hluku pro neonatologický JIP
Kudrna Petr; Juhásová Denisa; Jandák Zdeněk
2018 - Slovak
Táto práca sa venuje návrhu a realizácii analyzátor hluku pre neonatologickú JIS. Zariadenie obsahuje trojstupňovú svetelnú signalizáciu, ktorá upozorní personál a návštevy oddelenia na zvýšenú hladinu intenzity hluku. Analyzátor hluku sa skladá z elektretového mikrofónu, ktorého výstup je zosílený a následne spracovaný pomocou mikroprocesoru Arduino Uno. Na základe prekročenia nastavených limitných hodnôt dochádza k spusteniu optickej signalizácie - zelenej, žltej a červenej. Systém umožňuje užívateľovi nastavenie vlastných prahových hodnôt intenzity hluku v rámci intervalu 40 až 65 dB.This paper is intended to describe the design and implementation of a sound analyzer for neonatological NICU. The device itself includes a three-stage light signalisation that alerts staff and visitors to increased noise levels. The noise analyzer consists of an electret microphone, which output is aplified and then processed by the Arduino microprocessor. If the specific limit values are exceeded, the optical signalisation is triggered - green, yellow and red. The system allows the user to set their own sound intensity parameters in the interval from 40 to 65 dB. Keywords: Hlukomer,analyzátor hluku,intenzita zvuku,mikrofón,Arduino Uno; Sound level meter,noise analyzer,sound intensity,microphone,Arduino Uno Available in digital repository of ČVUT.
Analyzátoru hluku pro neonatologický JIP

Táto práca sa venuje návrhu a realizácii analyzátor hluku pre neonatologickú JIS. Zariadenie obsahuje trojstupňovú svetelnú signalizáciu, ktorá upozorní personál a návštevy oddelenia na zvýšenú ...

Kudrna Petr; Juhásová Denisa; Jandák Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases