Number of found documents: 962
Published from to

Návrh a implementácia informačného systému pre obchodnú firmu
Červáková, Kamila
2023 - Slovak
This bachelor thesis addresses the construction of an information system for the clothing business company VALENTÍN. The goal of the thesis was to design and create a usable information system in the form of a web application and a website that would fulfil all the firm's functional and non-functional requirements. The theoretical section includes the interpretation about an information system, its evolution, and kinds, as well as an analysis of the firm. In addition, a description of the tools and languages used, a system analysis using the UML language, and relevant diagrams, such as wireframe and graphical design of the website and information system itself, are involved there. The database implementation and system development are described in the practical section. Tato bakalářská práce se zabývá vybudováním informačního systému pro obchodní společnost VALENTÍN. Cílem práce bylo navrhnout a vytvořit použitelný informační systém v podobě webové aplikace a webových stránek, který by splňoval všechny funkční i nefunkční požadavky společnosti. Teoretická část obsahuje vysvětlení informačního systému, jeho vývoj a typy a také analýzu společnosti. Dále je zde uveden popis použitých nástrojů a jazyků, systémová analýza pomocí jazyka UML a příslušné diagramy, jako je drátěný model a grafický návrh webových stránek a samotného informačního systému. Implementace databáze a vývoj systému jsou popsány v praktické části. Keywords: analýza; CSS; databáze; HTML; informační systém; návrh; PHP; SQL; UML; webová stránka; analysis; database; design; information system; website Available in digital repository of Mendel University.
Návrh a implementácia informačného systému pre obchodnú firmu

This bachelor thesis addresses the construction of an information system for the clothing business company VALENTÍN. The goal of the thesis was to design and create a usable information system in the ...

Červáková, Kamila
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Interiér zariadenia pre deti v preškolskom veku - Lesný klub
Adámková, Terézia
2023 - Slovak
The bachelor's thesis deals with the design of the public interior of the existing forest club - Halúzka. This work consists of literary research and a practical part. In the literary research, the discussed topic is the public children's interior, its safety and the demands placed upon process of designing. In the practical part, the issue of interior design, the main social room together with the dining room and the design of an atypical interior element is solved. The source of information are kindergartens, the demands placed on them, standards and laws. Bakalářská práce se zabývá návrhem veřejného interiéru stávajícího lesního klubu - Halúzka. Práce se skládá z literární rešerše a praktické části. V literární rešerši je rozebíraným tématem veřejný dětský interiér, jeho bezpečnost a kladené nároky při jeho navrhování. V praktické části je řešena problematika návrhu interiéru hlavní společenské místnosti spolu s jídelnou a návrhu atypického interiérového prvku. Zdrojem informací jsou mateřské školky, nároky na ně kladené, normy a zákony. Keywords: lesní klub; nábytkový prvek; veřejný interiér; forest club; furniture element; public interior Available in digital repository of Mendel University.
Interiér zariadenia pre deti v preškolskom veku - Lesný klub

The bachelor's thesis deals with the design of the public interior of the existing forest club - Halúzka. This work consists of literary research and a practical part. In the literary research, the ...

Adámková, Terézia
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Ekonomická úroveň krajín V4
Stejskalová, Charlotte
2023 - Slovak
The bachelor thesis is devoted to comparing the economic level of the Visegrad Four countries using selected economic and socio-economic indicators. This thesis defines the economic level of the states based on the complex Human Development Index. In the statistical analysis of time series of the selected indicators, the reactions of individual states to changes in the external environment are compared. The events to which countries reacted to the greatest extent were the entry into the European Union, the economic crisis and the COVID-19 pandemic. Using regression analysis, countries are compared based on the size of the impact of economic and social aspects. Bakalářská práce se věnuje porovnávání ekonomické úrovně zemí Visegrádské čtyřky pomocí zvolených ekonomických a sociálně-ekonomických ukazatelů. Tato práce definuje ekonomickou úroveň států na základě komplexního indexu lidského rozvoje. Při statistické analýze časových řad vybraných ukazatelů jsou porovnávány reakce jednotlivých států na změny ve vnějším prostředí. Události, na které země reagovaly do největší míry byly vstup do Evropské Unie, ekonomická krize a pandemie COVID-19. Pomocí regresní analýzy jsou země porovnávány na základě velikosti vlivu ekonomických a sociálních aspektů. Keywords: index lidského rozvoje; regresní analýza; srovnávací analýza; Visegrádská čtyřka; comparative analysis; human development Index; regression analysis; Visegrad Group Available in digital repository of Mendel University.
Ekonomická úroveň krajín V4

The bachelor thesis is devoted to comparing the economic level of the Visegrad Four countries using selected economic and socio-economic indicators. This thesis defines the economic level of the ...

Stejskalová, Charlotte
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Vplyv vybraných aspektov online prostredia na hlasovanie o projektoch v rámci participatívnych rozpočtov
Benková, Nina
2023 - Slovak
Benková, N. The influence of selected aspects of the online environment on voting on projects regarding participatory budgeting. Bachelor thesis. Brno: Mendel University, 2023. The thesis focuses on revealing the distorting factors which can occur within the online platforms created by the municipality for the purpose of citizen voting on participatory budgeting. The goal of the thesis is to use the revealed factors to propose optimization of online platforms so that the projects selected for funding by public sources reflect the authentic preferences of citizens. The respondents’ gaze length data regarding the individual components of the projects obtained by the eye-tracking method, answers regarding the selection of projects and information obtained through interviews with respondents, are compared with the theoretical background elaborated in the literature review. Based on the processing of this information, it was found that the researched distorting factors can have an impact on the decisions of future voters. Benková, N. Vliv vybraných aspektů online prostředí na hlasování o projektech v rámci participativních rozpočtů. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Práce se zaměřuje na odhalení zkreslujících faktorů, které se mohou vyskytovat v rámci online platforem vytvořených samosprávou pro účely hlasování občanů o projektech participativního rozpočtování. Cílem práce je pomocí odhalených faktorů navrhnout optimalizaci online platforem tak, aby projekty vybrané k financování z veřejných zdrojů odrážely autentické preference občanů. Data získaná eye-trackingovou metodou o délce pohledu respondentů na jednotlivé součásti projektu, odpovědi o výběru projektů a informace získané prostřednictvím rozhovorů s respondenty jsou porovnané s teoretickými východisky zpracovanými v literární rešerši. Na základě zpracování těchto informací se zjistilo, že zkoumané zkreslující faktory mohou mít dopad na rozhodnutí budoucích hlasujících. Keywords: eye-tracking; neuromarketing; participativní rozpočtování; rozhodovací proces; decision-making process; participatory budgeting Available in digital repository of Mendel University.
Vplyv vybraných aspektov online prostredia na hlasovanie o projektoch v rámci participatívnych rozpočtov

Benková, N. The influence of selected aspects of the online environment on voting on projects regarding participatory budgeting. Bachelor thesis. Brno: Mendel University, 2023. The thesis focuses on ...

Benková, Nina
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Rovné zachádzanie pri výkone pracovných činností z pohľadu antidiskriminačného zákona
Šarláková, Lucia
2023 - Slovak
ŠARLÁKOVÁ, L. Equal treatment in performance of work activities from the point of view of antidiscrimination law. Bachelor thesis. Brno: Mendel University, 2023. The bachelor thesis is dealing with equal treatment in work performance from the point of view of Czech antidiscrimination law n. 198/2009 Sb. This work includes explanation of terms concerning discrimination. For instance, types of discrimination, acceptable forms of discrimination, development of legal legislation in the field of protection of equal treatment of employees and job applicants. The thesis includes protective measures against discrimination and models of discrimination in the labour market as well. All terms relate to labour market. In practical part, based on interview with the company, the position of employees in specific company is analysed from the point of view od discrimination. The was company decides among potential job applicants. The conclusion is devoted to recommendations. ŠARLÁKOVÁ, L Rovné zacházení při výkonu pracovních činností z pohledu antidiskriminačního zákona. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Tato bakalářská práce se zabývá rovným zacházením při výkonu pracovní činnosti z pohledu antidiskriminačního práva. Jsou v ní vymezeny pojmy vyplývající z antidiskriminačního zákona č.198/2009 Sb. Podrobně jsou rozepsány druhy diskriminace, přípustné formy diskriminace, vývoj právní legislativy v oblasti ochrany rovného zacházení se zaměstnanci a uchazeči o zaměstnání. V práci jsou uvedeny také ochranné prostředky proti diskriminaci a modely diskriminace na trhu práce. Všechny pojmy jsou propojeny s trhem práce. V praktické části je na základě rozhovoru se společností rozebráno postavení zaměstnanců v konkrétní společnosti z pohledu diskriminace a způsob, jakým společnost vybírá potenciální uchazeče do zaměstnání. Závěr je věnován doporučením. Keywords: antidiskriminační právo; diskriminace; nepřímá diskriminace; přímá diskriminace; rovné zacházení; trh práce; antidiscrimination law; direct discrimination; discrimination; equal treatment; indirect discrimination; labour market Available in digital repository of Mendel University.
Rovné zachádzanie pri výkone pracovných činností z pohľadu antidiskriminačného zákona

ŠARLÁKOVÁ, L. Equal treatment in performance of work activities from the point of view of antidiscrimination law. Bachelor thesis. Brno: Mendel University, 2023. The bachelor thesis is dealing with ...

Šarláková, Lucia
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Predikcia bankrotu lesníckych podnikov
Blihárová, Terézia
2023 - Slovak
Blihárová, T. Bankruptcy prediction within the forestry sector. Bachelor thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2023. This bachelor's thesis deals with bankruptcy prediction of companies in the for-estry sector in the EU using the binary logistic regression method. The aim of this thesis is to create bankruptcy models one, two and three years before the bank-ruptcy of companies of the positive group and subsequent verification of the cor-rectness of these models. A partial goal of this thesis is the optimization of the threshold in an effort to obtain the best possible classification capabilities of the models based on the classification of the bankrupt companies. The results section showed that the models with the optimal threshold have the ability to successfully predict the bankruptcy of companies in the forestry sector one and two years be-fore the upcoming bankruptcy. The model with the optimal threshold was able to predict the bankruptcy quite well even three years before the bankruptcy of the company, however, the rate of incorrect classification of active companies was relatively high. Bakalářská práce se zabývá tématem predikce bankrotu lesnických podniků EU pomocí metody binární logistické regrese. Cílem této práce je tvorba bankrotních modelů jeden, dva a tři roky před bankrotem podniků pozitivní skupiny a následné ověření správnosti těchto modelů. Částečným cílem této práce je optimalizace dělícího bodu ve snaze získat co nejlepší klasifikační schopnosti modelů v závislosti na klasifikaci bankrotních podniků. Výsledková část ukázala, že modely s použitým optimálním dělícím bodem, jeden a dva roky před vyhlášením bankrotu mají schopnost kvalitně predikovat bankrot lesnických podniků. Tři roky před vyhlášením podniku, dokázal model s optimálním dělícím bodem stále schopně předpovědět bankrot, avšak poměr nesprávné klasifikace aktivních podniků byl poměrně vysoký. Keywords: bankrotní modely; binární klasifikace; finanční analýza; finanční ukazatele; logistická regrese; bankruptcy models; binary classification; financial analysis; financial ratios; logistic regression Available in digital repository of Mendel University.
Predikcia bankrotu lesníckych podnikov

Blihárová, T. Bankruptcy prediction within the forestry sector. Bachelor thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2023. This bachelor's thesis deals with bankruptcy prediction of companies in the ...

Blihárová, Terézia
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Biodegradace azobarviv působením hub bílé hniloby
Bírošíková, Paulína
2023 - Slovak
White rot fungi, belonging to wood decay fungi have the ability to degra-de complex aromatic structures such as lignin or pollutants with an aromatic structure (tetracyclines, endocrine disruptors) via extracellular ligninolytic enzymes. Azo dyes are synthetic dyes containing aromatic rings with bonded substituents lin-ked by an azo group. Fungi are able to degrade these structures, whereas decrease of dye is observed, called decolorization. The aim of this bachelor's thesis is to de-termine the degradation ability of three types of azo dyes (methylene red, tartrazine and azorubin) using ten types of white rot fungi. Cultivation of individual fungi with the dyes was carried out for twenty-four days, during which the absorbance was monitored using a UV/VIS spectrophotometer at intervals of every other working day. The colour loss was calculated from the measured values and the decoloriza-tion values were expressed graphically as a percentages. The selected fungi showed the greatest decolorization of tartrazine on the second day of the experiment, an average of 89%, except for the fungus Fomes fomentarius, for which dye decoloriza-tion was not observed. In contrast, the least degraded dye was azorubin, an average of 37% at the end of the experiment for most fungi species. Methylene red showed the most stable decolorization trend, with an average of 77% at the end of the me-asurement. The effect of decolorization was influenced by the structure of the azo dyes and the efficiency of specific fungal species. Houby bílé hniloby, které patří mezi dřevokazné houby, mají schopnost rozkládat složité aromatické struktury, jako je lignin, po případě polutanty s aromatickou strukturou (tetracykliny, endokrinní disruptory) prostřednictvím extracelulárních ligninolytických enzymů. Azobarviva jsou syntetická barviva obsahující aromatické kruhy s vázanými substituenty spojenými azoskupinou. Houby jsou schopny tyto struktury degradovat, přičemž dochází ke ztrátě barviva, tzv. dekolorizaci. Cílem této bakalářské práce je prozkoumat schopnost degradace tří typů azobarviv (methylenové červeně, tartrazinu a azorubinu) deseti druhy hub bílé hniloby. Kultivace jednotlivých hub s barvivy byla prováděna po dobu dvaceti čtyř dnů, během nichž byla v intervalech každého druhého pracovního dne sledována absorbance na UV/VIS spektrofotometru. Z naměřených hodnot byla vypočtena ztráta barvy a hodnoty dechlorace byly vyjádřeny graficky v procentech. Vybrané houby vykazovaly nejvyšší dekolorizaci tartrazinu druhý den pokusu, a to v průměru 89 %, s výjimkou houby Fomes fomentarius, u níž dekolorizace barviva nebyla pozorována. Naopak nejméně degradovaným barvivem byl azorubin, a to v průměru 37 % na konci pokusu u většiny druhů hub. Nejstabilnější průběh dekolorizace vykazovala methylenová červeň, jejíž průměrná hodnota na konci měření činila 77 %. Účinek dekolorizace byl ovlivněn strukturou azobarviv a účinností konkrétních druhů hub. Keywords: azobarviva; biodegradace; houby bílé hniloby; ligninolytické enzymy; azo dyes; biodegradation; ligninolytic enzymes; white rot fungi Available in digital repository of Mendel University.
Biodegradace azobarviv působením hub bílé hniloby

White rot fungi, belonging to wood decay fungi have the ability to degra-de complex aromatic structures such as lignin or pollutants with an aromatic structure (tetracyclines, endocrine disruptors) ...

Bírošíková, Paulína
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Cirkulární ekonomika podniku ve vztahu k jeho finanční situaci
Šátková, Petra
2023 - Slovak
Natural resources are limited, and their consumption is increasing as the Earth's population grows. Today's economic system is linear, operating on the principle of 'take-make-dispose'. The transition to a circular economy, characterized by the 'take – make – recycle' principle, uses resources efficiently and reduces waste and pollution. However, implementing the circular economy requires significant initial investments. Therefore, if a company is planning to introduce elements of the circular economy into the business, it can be very beneficial to break down the company's financial situation. Financial analysis is an important tool to reach this aim. The thesis is divided into two parts. The first part is devoted to the circular economy, its differences from the linear economy and the MCI indicator, which can be used to measure the level of circularity of waste at a product or the whole company. In the practical part, the linear flow index of the most produced product in the firm is calculated based on the procedure described in the theoretical part. The second part of the thesis is devoted to financial analysis and its detailed theoretical description based on academic literature. In the practical part the financial analysis of BASEKO, spol. s.r.o. is calculated based on data retrieved from the financial statements in the period 2016-2020. From the financial analysis it was found that BASEKO is a financially stable enterprise on the market, which is not threatened by financial problems in the near future. The circular economy of the enterprise cannot be calculated due to the large variability of products. The index of linear flow of the product is 37%, which the author considers a very positive result. Finally, some recommendations are set out that could contribute to the prosperity of the company both financially and in terms of promoting the circular economy in the company. Přírodní zdroje jsou omezené a jejich spotřeba roste s tím, jak roste počet obyvatel Země. Dnešní ekonomický systém je lineární a funguje na principu "vezmi - vyrob - zlikviduj". Přechod na oběhové hospodářství, které se vyznačuje principem "take, make, recycle", efektivně využívá zdroje a snižuje množství odpadu a znečištění. Zavedení oběhového hospodářství však vyžaduje značné počáteční investice. Pokud tedy společnost plánuje zavést do podnikání prvky oběhového hospodářství, může být velmi přínosné rozčlenit finanční situaci společnosti. Důležitým nástrojem je finanční analýza. Práce je rozdělena do dvou částí. První část je věnována oběhovému hospodářství, jeho odlišnostem od lineárního hospodářství a ukazateli MCI, kterým lze měřit úroveň oběhového hospodářství u výrobku nebo celého podniku. V praktické části je na základě postupu popsaného v teoretické části vypočten index lineárního materiálového toku nejčastěji vyráběného výrobku ve firmě. Druhá část práce je věnována finanční analýze a jejímu podrobnému teoretickému popisu na základě literatury. V praktické části je na základě údajů z účetní závěrky vypočtena finanční analýza společnosti BASEKO, spol. s.r.o. za období 2016-2020. Z finanční analýzy bylo zjištěno, že BASEKO je na trhu finančně stabilním podnikem, kterému v blízké budoucnosti nehrozí finanční problémy. Oběhové hospodářství podniku jako celku nelze vypočítat z důvodu velké variability výrobků. Index lineárního materiálového toku výrobku je 37 %, což autor považuje za velmi pozitivní výsledek. Na závěr jsou uvedena některá doporučení, která by mohla přispět k prosperitě podniku jak z finančního hlediska, tak z hlediska podpory oběhového hospodářství v podniku. Keywords: cirkulární ekonomika; finanční analýza; lineární ekonomika; rozvaha; výkaz zisků a ztrát; balance sheet; circular economy; financial analysis; income statement; linear economy Available in digital repository of Mendel University.
Cirkulární ekonomika podniku ve vztahu k jeho finanční situaci

Natural resources are limited, and their consumption is increasing as the Earth's population grows. Today's economic system is linear, operating on the principle of 'take-make-dispose'. The transition ...

Šátková, Petra
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Spoločenská zodpovědnosť vo firme Včelco s.r.o.
Kavoňová, Veronika
2023 - Slovak
The bachelor thesis follows up on social responsibility in the company Včelco s.r.o. The primary objective of the bachelor thesis is to propose activities that will increase the responsible behaviour of the company in the case of implementation. The bachelor thesis is divided into literature search and results. The literature search describes the basic concepts, definitions and divisions necessary for the analysis in the results part of the thesis. In the results section is presented an analysis of the current status of CSR in the company and is evaluated a questionnaire survey to identify the awareness of current customers about the company's performing CSR activities. As part of the results were identified the problem areas of the CSR concept. Based on which were proposed three recommended suggestions for the development of social responsibility in the company, including cost-calculation. Bakalářská práce se zabývá společenskou odpovědností ve společnosti Včelco s.r.o. Hlavním cílem bakalářské práce je navrhnout aktivity, jejichž realizací dojde ke zvýšení odpovědného chování společnosti. Bakalářská práce je rozdělena na literární rešerši a výsledky. V literární rešerši jsou popsány základní pojmy, definice a dělení potřebné pro analýzu a rozbor ve výsledkové části práce. V rámci výsledkové části je uvedena analýza současného stavu CSR ve firmě a vyhodnoceno dotazníkové šetření, jehož cílem je zjistit informovanost současných zákazníků o prováděných CSR aktivitách firmy. V rámci výsledků byly identifikovány problémové oblasti CSR konceptu, na základě kterých byly navrženy tři doporučené návrhy na rozvoj společenské odpovědnosti ve firmě, včetně kalkulace nákladů. Keywords: ekonomický pilíř; environmentální pilíř; sociální pilíř; společenská odpovědnost firem; stakeholders; tři pilíře CSR; Včelco s.r.o.; corporate social responsibility; economic pillar; environmental pillar; social pillar; three dimensions of CSR Available in digital repository of Mendel University.
Spoločenská zodpovědnosť vo firme Včelco s.r.o.

The bachelor thesis follows up on social responsibility in the company Včelco s.r.o. The primary objective of the bachelor thesis is to propose activities that will increase the responsible behaviour ...

Kavoňová, Veronika
Mendelova univerzita v Brně, 2023

User experience dizajn digitálneho produktu a jeho vplyv na správanie zákazníka v cestovnom ruchu
Sakala, Samuel
2023 - Slovak
The bachelor thesis investigates the impact of the implementation of user experience (UX) design principles in a digital tourism product on the visitor's decision-making process when choosing which attractions to visit. In relation to this, the thesis seeks to find out how these findings can be used to improve the distribution of visitors in the Lednice – Valtice area. The thesis includes an analysis of existing digital tourism products in the Lednice – Valtice area, including user testing of one of the products and an analysis of the destination management situation in the Lednice – Valtice area. Using knowledge from the analysis and theory, the thesis proposes a new digital solution for the destination based on one of the existing products. To verify the results, an interactive prototype of a mobile application is created using Figma. The prototype is then user-tested to determine the impact of implementing selected user experience principles on customer decision making. Testing is conducted with a selected group of users, based on predefined scenarios. Based on the results, recommendations for destination management in the Lednice – Valtice area are formulated. The work contributes to the understanding of the role of UX design principles in the tourism industry and provides practical recommendations for the optimization of visitor distribution in this particular destination. Bakalářská práce se zabývá zkoumáním vlivu implementace principů user experience (UX) designu v digitálním produktu cestovního ruchu na rozhodovací proces návštěvníka při výběru atraktivit k návštěvě. V souvislosti s tím se práce snaží zjistit, jak lze tyto poznatky využít pro zlepšení distribuce návštěvnosti v Lednicko - valtickém areálu. Součástí práce je analýza stávajících digitálních produktů cestovního ruchu v Lednicko - valtickém areálu, včetně uživatelského testování jednoho z produktů, a analýza situace destinačního managementu v Lednicko - valtickém areálu. S využitím poznatků z analýzy a teorie práce navrhuje nové digitální řešení destinace vycházející z jednoho ze stávajících produktů. Pro ověření výsledků je vytvořen interaktivní prototyp mobilní aplikace pomocí nástroje Figma. Prototyp je následně uživatelsky testován s cílem zjistit vliv implementace vybraných principů uživatelského zážitku na rozhodování zákazníků. Testování se provádí s vybranou skupinou uživatelů na základě předem definovaných scénářů. Na základě výsledků jsou formulována doporučení pro destinační management v oblasti Lednicko - valtického areálu. Práce přispívá k pochopení role principů UX designu v cestovním ruchu a poskytuje praktická doporučení pro optimalizaci distribuce návštěvníků v této konkrétní destinaci. Keywords: cestovní ruch; destinace; chování zákazníka; Lednicko-valtický areál; mobilní aplikace; produkt cestovního ruchu; user experience; customer behavior; destination; Lednice-Valtice area; mobile application; tourism; tourism product Available in digital repository of Mendel University.
User experience dizajn digitálneho produktu a jeho vplyv na správanie zákazníka v cestovnom ruchu

The bachelor thesis investigates the impact of the implementation of user experience (UX) design principles in a digital tourism product on the visitor's decision-making process when choosing which ...

Sakala, Samuel
Mendelova univerzita v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases