Number of found documents: 73886
Published from to

Objectification and differences of strength and speed in young elite soccer players.
Procházka, Martin; Malý, Tomáš; Kunzmann, Egon
2024 - Czech
Autor: Martin Procházka Název: Objektivizace a rozdíly úrovně vybraných silových a rychlostních schopností u mladých elitních fotbalových hráčů Cíl: Hlavním cílem této bakalářské práce je objektivizovat a porovnat vybrané silové a rychlostní schopnosti u mladých elitních fotbalových hráčů kategorie U16 v klubu AC Sparta Praha. Dílčím cílem této práce je porovnání výsledků v rámci testované skupiny hráčů a celkové porovnání naměřených dat. Metody: Výzkumný soubor byl složen z 21 hráčů. Laboratorní testování obsahovalo diagnostiku tělesného složení, měření svalové síly stehenních svalů a testování explozivní síly dolních končetin. Terénní testování obsahovalo test běžecké akcelerační rychlosti na 5 m, 10 m a 30 m, agility 5-0-5 test a test maximální běžecké lineární rychlosti na 20 m letmo. Výsledky: V analýze hráčů byly zaznamenány výrazné rozdíly v síle předních a zadních stehenních svalů. V testech explozivní síly dolních končetin excelovali brankáři. Při měření akcelerační rychlosti útočníci dosahovali nejlepších časů, zatímco obránci vykazují pomalejší výsledky. Celkově lze konstatovat výraznou variabilitu v pohybových schopnostech hráčů v závislosti na jejich pozicích na hřišti. Závěr: Cílem naší bakalářské práce bylo objektivizovat a porovnat silové a rychlostní schopnosti mladých elitních... Author: Martin Procházka Title: Objectification and differences of strength and speed in young elite soccer players Objective: The main aim of this bachelor thesis is to objectify and compare selected strength and speed abilities in young elite football players of the U16 category at AC Sparta Prague club. A sub-objective of this work is to compare the results within the tested group of players and provide an overall comparison of the measured data. Methods: The research sample consisted of 21 players. Laboratory testing included the diagnosis of body composition, measurement of thigh muscle strength, and testing explosive strength of the lower limbs. Field testing comprised a 5 m, 10 m, and 30 m sprint acceleration test, a 5-0-5 agility test, and a maximal 20 m linear sprint test. Results: The analysis of players showed significant disparities in the strenght of the anterior and posterior thigh muscles. Goalkeepers excelled in tests of explosive strenght in the lower limbs. In measurements of acceleration speed, forwards achieved the best times, while defenders exhibited slower results. Overall, there is a notable variability in the movement abilities of players depending on their positions on the field. Conclusion: The aim of our bachelor thesis was to objectify and compare the strength and speed... Keywords: fotbal; sportovní výkon; diagnostika; identifikace talentu; football; performance; diagnostic; talent identification Available in a digital repository NRGL
Objectification and differences of strength and speed in young elite soccer players.

Autor: Martin Procházka Název: Objektivizace a rozdíly úrovně vybraných silových a rychlostních schopností u mladých elitních fotbalových hráčů Cíl: Hlavním cílem této bakalářské práce je ...

Procházka, Martin; Malý, Tomáš; Kunzmann, Egon
Univerzita Karlova, 2024

Documentary photography: The Creeping End of the Coal Age
Junová, Anastasia; Géla, František; Lábová, Sandra
2024 - Czech
Keywords: Dokumentární fotografie; průmyslová fotografie; industriální fotografie; fotografie industriální krajiny; průmysl; Praha - Malešice; Documentary photography; industrial photography; industrial landscape photography; industry; Prague - Malešice Available in a digital repository NRGL
Documentary photography: The Creeping End of the Coal Age

Junová, Anastasia; Géla, František; Lábová, Sandra
Univerzita Karlova, 2024

Using elements of the Sensory modulation in occupational therapy for mental health care
Zmrhalová, Anna; Pluhaříková-Pomajzlová, Jana; Angerová, Yvona
2024 - Czech
1 ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Anna Zmrhalová Vedoucí práce: Mgr. Jana Pluhaříková Pomajzlová Název bakalářské práce: Využití prvků senzorické modulace v ergoterapii v oblasti péče o duševní zdraví Abstrakt bakalářské práce: Tato bakalářská práce se zabývá konceptem senzorické modulace a možnostmi využití těchto prvků v ergoterapii v oblasti péče o duševní zdraví. Hlavním cílem bakalářské práce je přiblížit terapeutický koncept senzorické modulace a zjistit, jaké jsou možnosti jeho využití v ergoterapii v oblasti péče o duševní zdraví. Dílčí cíle této práce jsou: Přeložení Senzorického profilu (Adolescent/Adult Sensory Profile) metodou jednosměrného překladu z anglického jazyka do českého a jeho následné využití v rámci kazuistik; Formou kazuistik ukázat možnosti individuální práce ergoterapeuta s lidmi s duševním onemocněním v komunitní péči; Vytvoření pracovních listů pro edukaci a management symptomů. Tato práce je teoreticko-praktická. Teoretická část osvětluje koncept senzorické modulace a senzorického zpracování u dospělé populace. Senzorická modulace je terapeutická intervence, která zapojuje smysly člověka a tím mění to, jak se cítí. V práci je také představen obor ergoterapie a jak lze tento přístup využívat v oblasti péče o duševního zdraví. V praktické části je popsána zkušenost... 1 ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Anna Zmrhalová Vedoucí práce: Mgr. Jana Pluhaříková Pomajzlová Název bakalářské práce: Využití prvků senzorické modulace v ergoterapii v oblasti péče o duševní zdraví Abstrakt bakalářské práce: Tato bakalářská práce se zabývá konceptem senzorické modulace a možnostmi využití těchto prvků v ergoterapii v oblasti péče o duševní zdraví. Hlavním cílem bakalářské práce je přiblížit terapeutický koncept senzorické modulace a zjistit, jaké jsou možnosti jeho využití v ergoterapii v oblasti péče o duševní zdraví. Dílčí cíle této práce jsou: Přeložení Senzorického profilu (Adolescent/Adult Sensory Profile) metodou jednosměrného překladu z anglického jazyka do českého a jeho následné využití v rámci kazuistik; Formou kazuistik ukázat možnosti individuální práce ergoterapeuta s lidmi s duševním onemocněním v komunitní péči; Vytvoření pracovních listů pro edukaci a management symptomů. Tato práce je teoreticko-praktická. Teoretická část osvětluje koncept senzorické modulace a senzorického zpracování u dospělé populace. Senzorická modulace je terapeutická intervence, která zapojuje smysly člověka a tím mění to, jak se cítí. V práci je také představen obor ergoterapie a jak lze tento přístup využívat v oblasti péče o duševního zdraví. V praktické části je popsána zkušenost... Keywords: ergoterapie; senzorická modulace; duševní zdraví; occupational therapy; sensory modulation; mental health Available in a digital repository NRGL
Using elements of the Sensory modulation in occupational therapy for mental health care

1 ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Anna Zmrhalová Vedoucí práce: Mgr. Jana Pluhaříková Pomajzlová Název bakalářské práce: Využití prvků senzorické modulace v ergoterapii v oblasti péče o ...

Zmrhalová, Anna; Pluhaříková-Pomajzlová, Jana; Angerová, Yvona
Univerzita Karlova, 2024

Analysis of Final Scores in Czech Video Game Media
Svoboda, Filip; Houška, Jan; Švelch, Jaroslav
2024 - Czech
Je zvykem, že videoherní recenze obsahuje vedle textového zhodnocení produktu (hry) také číselné vyjádření míry doporučení. Jak (na jaké škále a jak se škálou nakládat) a zda číselně nebo jinak hodnotit je v kontextu videoherní žurnalistiky předmětem rozsáhlé diskuze. Práce si klade za cíl odpovědět na otázku jak vnímají videoherní recenzenti problematické aspekty závěrečného hodnocení prostřednictvím rozhovorů s českými herními recenzenty. Zjištění vzájemně porovnává a uvádí do kontextu. Dochází také ke zmapování proměny hodnoticích systémů v čase. In a video game review, it is common to include a numerical recommendation rating in addition to a textual evaluation of the product (game). How (on what scale and how to use such scale) and whether to evaluate numerically or otherwise is a subject of extensive debate in the video game journalism context. The thesis aims to answer the question of how video game reviewers perceive the problematic aspects of the final scores through the interviews with Czech game reviewers. It compares the findings with each other and provides context. It also maps how scoring systems have changed over time. Keywords: Videohry; hry; recenze; hodnocení; média; česká herní média; Video games; games; reviews; scoring; media; Czech game media Available in a digital repository NRGL
Analysis of Final Scores in Czech Video Game Media

Je zvykem, že videoherní recenze obsahuje vedle textového zhodnocení produktu (hry) také číselné vyjádření míry doporučení. Jak (na jaké škále a jak se škálou nakládat) a zda číselně nebo jinak ...

Svoboda, Filip; Houška, Jan; Švelch, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2024

Occupational therapy for patients with injuries associated with use of addictive substances
Haunerová, Michaela; Rodová, Zuzana; Matoušová, Zita
2024 - Czech
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Michaela Haunerová Vedoucí práce: Bc. Zuzana Rodová, M.Sc. Název bakalářské práce: Ergoterapie u pacientů po úrazech spojených s užíváním návykových látek Abstrakt bakalářské práce: Bakalářská práce se zaměřuje na osoby, které utrpěly úraz v důsledku užívání návykových látek. Jejím cílem je zmapovat a popsat nejčastější úrazy, které vznikají pod vlivem návykových látek, zjistit jejich vliv na průběh i úspěšnost rehabilitačního procesu a poukázat na specifika spolupráce s tímto typem pacientů. Teoretická část začíná úvodem do adiktologické problematiky, kde jsou vysvětleny důležité pojmy a koncept závislosti. Dále se věnuje konkrétním návykovým látkám, pod kterými nejčastěji úrazy vznikají - alkohol, konopné látky a opioidy a opiáty. Další kapitoly se věnují konkrétním nejčastějším úrazům a využití ergoterapie, na což navazují kapitoly rozebírající práci ergoterapeuta u adiktologických pacientů a vlivu návykových látek na rehabilitační proces. V praktické části byly využity prvky kvalitativního výzkumu. Nejprve jsou zmíněny metody sběru dat, poté následuje rozbor semistrukturovaných rozhovorů, které byly vedeny se 4 respondentkami. Tento rozbor je rozdělen do 5 základních kategorií: obecné otázky, spolupráce s pacienty po úrazech spojených s užíváním návykových... OF BACHELOR THESIS Author of bachelor thesis: Michaela Haunerová Thesis supervisor: Bc. Zuzana Rodová, M.Sc. Title of bachelor thesis: Occupational therapy for patients with injuries associated with use of addictive substances Abstract of bachelor thesis: The bachelor thesis focuses on people who have suffered an injury as a result of substance abuse. Its aim is to map and describe the most common injuries that occur under the influence of addictive substances, to determine their impact on the course and success of the rehabilitation process and to point out the specifics of working with this type of patients. The theoretical part begins with an introduction to addictology, where important terms and the concept of addiction are explained. Then it focuses on the specific addictive substances under which injuries most often occur - alcohol, cannabis, opioids and opiates. Other chapters address specific common injuries and the use of occupational therapy, followed by chapters discussing the work of the occupational therapist with patients with addiction and the impact of addictive substances on the rehabilitation process. In the practical part, elements of qualitative research were used. First, the data collection methods are mentioned, followed by an analysis of the semi-structured interviews... Keywords: ergoterapie; závislost; návykové látky; úrazy; ocupational therapy; addiction; addictive substances; injurie Available in a digital repository NRGL
Occupational therapy for patients with injuries associated with use of addictive substances

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Michaela Haunerová Vedoucí práce: Bc. Zuzana Rodová, M.Sc. Název bakalářské práce: Ergoterapie u pacientů po úrazech spojených s užíváním návykových látek Abstrakt ...

Haunerová, Michaela; Rodová, Zuzana; Matoušová, Zita
Univerzita Karlova, 2024

Effectiveness and Use of Selected Preparations Designed for Dentin Hypersensitivity Relief
Ságnerová, Nikola; Hlaďo, Tomáš; Kovářová, Diana
2024 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Effectiveness and Use of Selected Preparations Designed for Dentin Hypersensitivity Relief

Ságnerová, Nikola; Hlaďo, Tomáš; Kovářová, Diana
Univerzita Karlova, 2024

Impact of Social Media Use on the Need and Quantity of Physical Social Interaction among Teenagers of Age from 14 to 16 Years
Pěstová, Kristýna; Hrůzová, Andrea; Procházková, Barbora
2024 - Czech
Tato bakalářská práce se zaměřuje na to, jakým způsobem adolescenti ve věku od čtrnácti do šestnácti let interpretují přítomnost a vliv sociálních sítí ve svých vztazích s vrstevníky a rodiči. Teoretická část práce je rozdělena na čtyři tematické celky věnující se přehledu dosavadních poznatků daného tématu v odborné literatuře. Empirická část je tvořena popisem průběhu a výsledků výzkumu. Výzkum byl proveden formou kvalitativního dotazování, metodou polostrukturovaných rozhovorů s deseti respondenty. Jednotlivé rozhovory byly nahrávány, doslovně přepisovány a analyzovány v programu zpracování kvalitativních dat, REQUALu. Z analýzy rozhovorů vyplynulo šest tematických okruhů souvisejících s cílem práce: trávení volného času, postoj k sociálním sítím, důvod a způsob užívání sociálních sítí, vztahy s přáteli a vrstevníky, vztah s rodiči a pravidla školy ohledně užívání telefonů. Ukázalo se, že využívání telefonů a aktivita na sociálních sítích jsou důležitou součástí života respondentů a tvoří významnou část jejich sociální komunikace. Respondenti reflektovali pozitivní i negativní dopady využívání sociální sítí, nicméně při tendenci podceňovat jejich negativní vliv na ně samotné. Práce také reflektuje a prohlubuje dosavadní poznatky z české a zahraniční odborné literatury ke zkoumanému tématu. This bachelor thesis focuses on how adolescents between the ages of fourteen and sixteen interpret the presence and influence of social networks in their relationships with peers and parents. The theoretical section of the thesis is divided into four thematic units devoted to an overview of the current knowledge of the given topic in the literature. The empirical section consists of a description of the progress and results of the research. The research was conducted in the form of qualitative questioning, using the method of semi structured interviews with ten respondents. The individual interviews were recorded, word for word transcribed and analysed in the qualitative data processing program, REQUAL. Six thematic areas related to the aim of the thesis emerged from the analysis of the interviews: spending leisure time, attitude towards social networks, the motive and the manner of using social networks, relationships with friends and peers, relationship with parents and finally, school rules regarding the use of mobile phones. It turned out that using phones as well as being active on social networks are an important part of the respondents 'lives and constitute a significant part of their social communication. Respondents reflected on the positive and negative effects of using social networks,... Keywords: sociální média; sekundární socializace; děti; fyzické sociální interakce,základní škola; sociální sítě; social media; secondary socialisation; children; physical socialinteractions; primary school; social networks Available in a digital repository NRGL
Impact of Social Media Use on the Need and Quantity of Physical Social Interaction among Teenagers of Age from 14 to 16 Years

Tato bakalářská práce se zaměřuje na to, jakým způsobem adolescenti ve věku od čtrnácti do šestnácti let interpretují přítomnost a vliv sociálních sítí ve svých vztazích s vrstevníky a rodiči. ...

Pěstová, Kristýna; Hrůzová, Andrea; Procházková, Barbora
Univerzita Karlova, 2024

Spiritual ecology: association Zeměsouznění
Skoumalová, Tereza; Spalová, Barbora; Divíšek, Tereza
2024 - Czech
Tato práce se zabývá spirituálními aspekty ekologických hnutí. Pro výzkum jsem vybrala spolek Zeměsouznění, který momentálně pracuje na postavení první české ekovesnice na pozemku bývalé obce Pěčkovice. Pomocí kvalitativního výzkumu jsem se snažila zodpovědět otázky týkající se motivace a zájmů o enviromentalismus a spiritualitu, jak se tyto dvě témata vzájemně ovlivňují. Zároveň práce vysvětluje jejich propojení s projektem vystavění ekovesnice. Pojem spirituální ekologie je v českém kontextu zatím neukotvený, a proto se tato práce věnuje, jak se spirituální ekologie projevuje na území České republiky. Snažím se zodpovědět v čem se ekologie může projevovat spirituálně, jaké hodnotové systémy členové spolku zastávají a jakou roli hraje ve spolku komunita. This paper deals with spiritual aspects of environmental movements. For my research, I chose the Zeměsouznění association, which is currently working on a construction of the first Czech ecovillage on the land of the former village of Pěčkovice. Through qualitative research, I have tried to answer questions about motivation and interest in environmentalism and spirituality, how these two topics interact. At the same time, the work explains their connection with the project of exposing the ecovillage. The concept of spiritual ecology is not yet rooted in the Czech context, and therefore this work deals with how spiritual ecology manifests itself in the Czech Republic. I try to answer in what ecology can manifest itself spiritually, what value systems the members of the association play and what role the community plays in the association. Keywords: ekologie; spiritualita; ekovesnice; duchovno; vesnice; hodnoty; ecology; spirituality; ecovillage; moral values; religious; community Available in a digital repository NRGL
Spiritual ecology: association Zeměsouznění

Tato práce se zabývá spirituálními aspekty ekologických hnutí. Pro výzkum jsem vybrala spolek Zeměsouznění, který momentálně pracuje na postavení první české ekovesnice na pozemku bývalé obce ...

Skoumalová, Tereza; Spalová, Barbora; Divíšek, Tereza
Univerzita Karlova, 2024

Development of gender roles in the intergenerational horizon
Gorovaya, Alisa; Tuček, Milan; Kudrnáč, Aleš
2024 - Czech
Keywords: gender; rodina; socializace; determinismus; mezigenerační srovnání; gender; family; socialization; determinism; intergenerational comparison Available in a digital repository NRGL
Development of gender roles in the intergenerational horizon

Gorovaya, Alisa; Tuček, Milan; Kudrnáč, Aleš
Univerzita Karlova, 2024

Use of Oral Probiotics in the Dental Hygienist's Office
Hotová, Hana; Kovářová, Diana; Křížová, Petra
2024 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Use of Oral Probiotics in the Dental Hygienist's Office

Hotová, Hana; Kovářová, Diana; Křížová, Petra
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases