Number of found documents: 74762
Published from to

Is vertebrate local biodiversity influenced by beaver activity?
Komár, Ondřej; Munclinger, Pavel; Uhlíková, Jitka
2024 - Czech
Bobři (Castor spp.) patří mezi ekologické inženýry a klíčové druhy pro svou schopnost výrazně modifikovat krajinu pro své ekologické potřeby. Bobři však nevytváří vhodná prostředí k životu a rozmnožování je sami pro sebe ale i pro celou škálu dalších druhů obratlovců a zvyšují tak lokální druhovou diverzitu. V současnosti žijí jen dva druhy bobrů, bobr evropský (Castor fiber) a bobr kanadský (Castor canadensis), ale v jejich schopnostech modifikovat lokální krajinu se při stejných ekologických podmínkách nijak neliší. Stavba bobří hráze na vodním toku a následné zatopení krajiny dává vzniknout bobří nádrži, která je vhodným prostředím k životu hlavně pro obojživelníky, sladkovodní želvy a vodní a brodivé ptáky. Bobři vytváří vhodná prostředí k životu rovněž pro další semi-akvatické savce, jako jsou například ondatra pižmová (Ondatra zibethicus) a vydra říční (Lutra lutra). Vliv bobrů na lokální druhovou diverzitu ryb je složitý a závisí na vlastnostech vodního toku jako je například gradient proudu. Bobří hráze mohou také do určité míry omezit migraci tažných ryb, ale absolutní migrační bariéru pro ně nepředstavují. Bobři neovlivňují jen obratlovce obývající vodní a pobřežní ekosystémy. Bobří aktivita zvyšuje také lokální druhovou diverzitu terestrických druhů obratlovců, mezi které patří v první... Beavers (Castor spp.) are ecological engineers and keystone species thanks to their ability to significantly modify the landscape to suit their ecological needs. Beaver, however, do not only create suitable habitats for themselfs, but as well for the whole spectrum of other vertebrate species and thus they increase local species richness. Currently there are only two extant species of beaver, European beaver (Castor fiber) and North American beaver (Castor canadensis), but they do not differ in their ability to modify the local landscape under the same ecological conditions. The construction of a beaver dam on the water stream and the subsequent flooding of the landscape results in the creation of a beaver pond, which is suitable habitat for amphibians, freshwater turtles, water birds and shorebirds. Beavers also create suitable habitats for other semi-aquatic mammals such as muskrat (Ondatra zibethicus) and Eurasian river otter (Lutra lutra). The efect of beaver activity on the local richness of fish species is complex and depends on the water stream characteristics, such as the stream gradient. Beaver dams can also limit the movement of migratory fish to some extent, but the dams do not represents an absolute migration barrier. Beaver do not just affect vertebrate communities inhabiting aquatic... Keywords: bobr; bobří hráz; bobří nádrž; Castor; druhová diverzita; ekologický inženýr; invazní druh; beaver; beaver dam; beaver pond; Castor; ecological engineer; invasive species; species richness Available in a digital repository NRGL
Is vertebrate local biodiversity influenced by beaver activity?

Bobři (Castor spp.) patří mezi ekologické inženýry a klíčové druhy pro svou schopnost výrazně modifikovat krajinu pro své ekologické potřeby. Bobři však nevytváří vhodná prostředí k životu a ...

Komár, Ondřej; Munclinger, Pavel; Uhlíková, Jitka
Univerzita Karlova, 2024

Evolution of human microbiota
Linhartová, Barbora; Kreisinger, Jakub; Coufal, Štěpán
2024 - Czech
Gastrointestinální mikrobiota hraje v lidském organismu důležitou roli. Má vliv na správné fungování organismu, například na správnou funkci jeho imunitního systému, syntézu esenciálních látek jako jsou vitamíny, fermentaci jinak nestravitelných složek potravy a jiné důležité funkce. Při změně složení lidské střevní mikrobioty může docházet ke změně sdružených procesů a k různým patologickým stavům, které jsou s touto změnou spojené. V lidské historii došlo k několika událostem a změnám ve způsobu života lidí. Jako nejdůležitější označujeme neolitickou a průmyslovou revoluci. Předpokládá se, že díky těmto událostem mohlo dojít ke změnám ve složení této mikrobioty a ty mohly mít za následek mimo jiné větší prevalence některých autoimunitních a metabolických chorob, například rakoviny tračníku, vředů a jiné. K poznání všech následků změn střevní mikrobioty lidí a možnému řešení souvisejících problémů je potřeba znát mikrobiom našich předků, jeho složení, proměny a mechanismus vzniku. V bakalářské práci se zaměřím na střevní bakterie a současné poznatky o jejich druhovém složení, na mechanismy jejich formování (na sociální a transgenerační přenos), na proměny v jejich druhovém složení a na evoluční mechanismy. Dále se zaměřím na analýzy lidské střevní mikrobioty z fosilních zdrojů, a to konkrétně na... The gastrointestinal microbiota plays a significant role in the human body. It affects the proper functioning of the body, such as the proper function of its immune system, fermentation of otherwise indigestible parts of food, synthesis of essential substances such as vitamins and other essential functions. When changing its composition, there may be a change in the processes associated with it and various pathologies associated with it. During human history several events, and changes in the way of life of people have occurred. The most important are the Neolithic Revolution and the Industrial Revolution. This led to transformations in the composition of the gut microbiota. This results in, among other things, a higher prevalence in some autoimmune and metabolic diseases, such as colon cancer, ulcers, and others. To know all the consequences of changes in the gut microbiota of people and possible solutions to the problems arising with them, it is necessary to know the microbiome of our ancestors, its composition, changes, and mechanism of origin. In my bachelor thesis, I will focus on intestinal bacteria and current knowledge about their composition, on the mechanisms of their formation (on social and transgenerational transmission), on changes in their composition and on evolutionary mechanisms.... Available in a digital repository NRGL
Evolution of human microbiota

Gastrointestinální mikrobiota hraje v lidském organismu důležitou roli. Má vliv na správné fungování organismu, například na správnou funkci jeho imunitního systému, syntézu esenciálních látek jako ...

Linhartová, Barbora; Kreisinger, Jakub; Coufal, Štěpán
Univerzita Karlova, 2024

Total temporomandibular joint replacement physiotherapy
Zeman, Jan; Benešová, Lucie; Kulich, Václav
2024 - Czech
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Bc. Jan Zeman Vedoucí práce: Mgr. Lucie Benešová Název bakalářské práce: Fyzioterapie po totální endoprotéze temporomandibulárního kloubu Abstrakt bakalářské práce: Bakalářská práce je koncipována jako teoreticko-praktická a zabývá se problematikou fyzioterapie po totální endoprotéze temporomandibulárního kloubu. Cílem bakalářské práce je vytvořit návrh vyšetřovacího a terapeutického konceptu ve fyzioterapii u totální endoprotézy temporomandibulárního kloubu. Teoretická část je členěna na čtyři tematické okruhy. První obsahuje stručný popis anatomie, kineziologie a biomechaniky temporomandibulárního kloubu. Druhý pojednává o poruchách kloubu, jejich etiologii, klasifikaci, klinických příznacích a léčebné intervenci se specifickým zaměřením na poruchy vedoucí k léčbě chirurgické. Třetí popisuje operační průběh totální rekonstrukce kloubu, zmiňuje rizika a kontraindikace operačního výkonu a popisuje následnou pooperační péči. Čtvrtý prezentuje charakteristiku a srovnání kloubních náhrad a hlavních výrobců. Praktická část představuje využití vyšetřovacího a terapeutického konceptu v klinické praxi. Koncept obsahuje kineziologický rozbor s důrazem na krční páteř, doplněný o specifické vyšetření temporomandibulárního kloubu. Fyzioterapeutická intervence se obecně... BACHELOR THESIS ABSTRACT Author: Bc. Jan Zeman Supervisor: Mgr. Lucie Benešová Title: Total tempromandibular joint replacement physiotherapy Abstract: The bachelor thesis is designed as a theoretical-practical and deals with the issue of physiotherapy after total temporomandibular joint replacement. The aim of the bachelor thesis is to develop a proposal for diagnostic and therapeutic concept in physiotherapy for total temporomandibular joint replacement. The theoretical part is divided into four sections. The first is a brief description of the anatomy, kinesiology and biomechanics of the temporomandibular joint. The second deals with joint disorders, their etiology, classification, clinical manifestations and therapeutic intervention with a special focus on disorders that lead to surgical treatment. The third describes surgical process of total joint reconstruction, mentions the risks and contraindications of surgery, and describes postoperative care. The fourth presents the characteristics and comparison of joint replacements and the main manufacturers. The practical part presents the application of the diagnostic and therapeutic concepts in clinical practice. The concept includes a kinesiological analysis with emphasis on the cervical spine, complemented by a specific examination of the... Keywords: temporomandibulární kloub; totální endoprotéza; chirurgická intervence; temporomandibulární dysfunkce; fyzioterapie; temporomandibular joint; total temporomandibular joint replacement; surgical intervention; temporomandibular dysfunction; physiotherapy Available in a digital repository NRGL
Total temporomandibular joint replacement physiotherapy

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Bc. Jan Zeman Vedoucí práce: Mgr. Lucie Benešová Název bakalářské práce: Fyzioterapie po totální endoprotéze temporomandibulárního kloubu Abstrakt bakalářské práce: ...

Zeman, Jan; Benešová, Lucie; Kulich, Václav
Univerzita Karlova, 2024

Stupeň neuspořádanosti struktur proteinů u prokaryot a eukaryot
Nováková, Zuzana; Vondrášek, Jiří; Feidakis, Christos
2024 - English
Paradigma vztahu mezi strukturou a funkcí proteinů prošlo v posledních třiceti letech revolucí s objevem vnitřně neuspořádaných proteinů (IDP) a regionů (IDR). Tyto proteiny se ukázaly být klíčovými pro řadu buněčných procesů, včetně signalizace, interakcí mezi proteiny a buněčné regulace. Ačkoliv význam IDP/IDR pro funkci živých organismů je nesporný, jejich strukturní analýza představuje významnou výzvu. I přes pokroky v NMR spektroskopii a v algoritmech hlubokého učení pro predikci struktur proteinů zůstávají IDP/IDR stále relativně neznámou oblastí, se značnými mezerami ve znalostech o jejich chování a funkci v živých systémech. Vnitřně neuspořádané proteiny (IDP) se vyskytují ve všech živých organismech, ale jejich hojnost ukazuje na korelaci mezi složitostí organismů a stupněm neuspořádanosti proteinů. Prokaryotické organismy vykazují mnohem nižší výskyt IDPs než eukaryotické. Zvláště významný stupeň neuspořádanosti je pozorován u jednobuněčných parazitických protistů, což naznačuje, že IDP mají zásadní význam v patogenezi a průběhu nemocí jako je malárie a toxoplazmóza. U lidí jsou dysfunkce IDP spojeny s mnoha onemocněními, včetně neurodegenerativních chorob, jako je Parkinsonova a Alzheimerova nemoc, jako různé typy rakoviny. Porozumění těmto proteinům by mohlo významně ovlivnit vývoj... The structure-function paradigm of protein biology has been fundamentally changed in the last three decades by the discovery of intrinsically disordered proteins (IDPs) and regions (IDRs). These proteins have been identified as critical components in various cellular processes, including signaling, protein-protein interactions, and regulation. While it is apparent that IDPs/IDRs are vital in the function of living organisms, the study of their structure has posed a great challenge. Despite recent advancements in NMR spectroscopy and deep learning algorithms for protein structure prediction, IDPs/IDRs remain a relatively unnkown territory, with significant gaps in knowledge about their behavior and function in living systems. Although IDPs are present in all life forms, their abundance reveals a correlation between organismal complexity and degree of protein disorder. Prokaryotic organisms exhibit a much lower prevalence of IDPs than eukaryotic. Notably, a substantial degree of disorder is observed in unicellular parasitic protists, implying, that IDPs are fundamental in pathogenesis and the progression of diseases like malaria and toxoplasmosis. In humans, malfunctions in IDPs are linked to many conditions, including neurodegenerative diseases such as Parkinsons's, Alzheimer's as well as various... Keywords: Vnitřně neuspořádané proteiny; Predikce struktury proteinů; Strukturní biologie; Hluboké učení; Intrinsically disordered proteins; Protein structure prediction; structural biology; Deep Learning Available in a digital repository NRGL
Stupeň neuspořádanosti struktur proteinů u prokaryot a eukaryot

Paradigma vztahu mezi strukturou a funkcí proteinů prošlo v posledních třiceti letech revolucí s objevem vnitřně neuspořádaných proteinů (IDP) a regionů (IDR). Tyto proteiny se ukázaly být klíčovými ...

Nováková, Zuzana; Vondrášek, Jiří; Feidakis, Christos
Univerzita Karlova, 2024

Vliv stresu na astrocyty a jejich funkce během vývoje mozku v dospívání
Veverka, Jakub; Nekovářová, Tereza; Telenský, Petr
2024 - English
Funkce astrocytů v homeostázi centrální nervové soustavy (CNS) a mozku byla léta přehlížena. Novodobé studie prokazují jejich klíčovou roli v restrukturalizaci mozku během dospívání a poukazují na způsoby, jimiž se případná dysregulace jejich funkce (během ontogeneze) může projevit jako predispoziční faktor pro mnohé psychiatrické (resp. psychologické) poruchy. Správná funkce astrocytů může být obzvláště důležitá v období adolescence, během které dochází v mozku k významné heterochronické restrukturalizaci a během níž je vliv externích stresorů na CNS umocněn. Při uvážení role astrocytů v synaptogenezi, synaptické degradaci a regulaci látkové recyklace v synaptické štěrbině, je narušení jejich homeostatické funkce možnou předzvěstí nežádoucích vzorů vývoje CNS. Informace o korelaci těchto faktorů může být zásadní pro pochopení příčin vzniku a aspektů rozvoje psychologických a psychiatrických poruch. Tato bakalářská práce se bude zabývat funkcemi astrocytů během patologicky stresových situací v dospívání a důsledky narušení funkce astrocytů vlivem těchto okolností. Zároveň se bude zabývat jakým způsobem a do jaké míry narušení astrocytické homeostázi CNS (s důrazem na mozek) během adolescence může být indikátorem vzniku či vývoje psychiatrické (resp. psychologické) poruchy později v životě. Klíčová... Astrocytes have perhaps been historically underestimated in their number of roles regarding brain homeostasis. Recent studies are identifying the pivotal role they play in brain restructuring and how possible disruption of their function could be a predisposing factor for numerous psychiatric diseases. Proper astrocytic function might be of increased significance in adolescence, when major heterochronic brain restructuring occurs, and external stressors are of magnified effect. Regarding the role of astrocytes in synaptic formation/degradation and synaptic cleft substance clearance, the dysfunction of their homeostatic pathways during such a crucial period may predispose the effected person to specific patterns of CNS development. This could prove to be important during the development or progression of psychiatric and psychological disorders. This work will focus on the role of astrocytes during pathologically stressful conditions, the alteration of their function and the researched causes for such events namely during the unique time period of adolescence. It will also comment on the possible effect of such events during adolescence on the appearance or progression of potential psychiatric or psychological disorders later in life. Key words: Astrocytes, stress, brain, adolescence, development Keywords: astrocyty; stres; adolescence; astrocytes; stress; adolescence Available in a digital repository NRGL
Vliv stresu na astrocyty a jejich funkce během vývoje mozku v dospívání

Funkce astrocytů v homeostázi centrální nervové soustavy (CNS) a mozku byla léta přehlížena. Novodobé studie prokazují jejich klíčovou roli v restrukturalizaci mozku během dospívání a poukazují na ...

Veverka, Jakub; Nekovářová, Tereza; Telenský, Petr
Univerzita Karlova, 2024

Phosphoinositides in membranes associated with RAB1
Růžička, Václav; Doubravská, Lenka; Bouřa, Evžen
2024 - Czech
Malé GTPázy z rodiny RAB jsou klíčovými regulátory mnoha buněčných dějů, včetně membránového transportu či autofágie. S řízením membránových pochodů jsou spjaté i fosforylované deriváty fosfatidylinositolu - fosfatidylinositolfosfáty (PIPy). Předmětem našeho zájmu jsou GTPázy RAB1A a RAB1B a jimi řízené procesy časné sekrece proteinů. S těmito ději funkčně souvisí i enzymy regulující jednotlivé fosforylované formy fosfatidylinositolu. To nasvědčuje tomu, že se i tyto lipidy jako takové podílejí na regulaci alespoň některých částí dráhy časné sekrece proteinů. Jejich role v těchto procesech však není doposud komplexněji popsána. V této bakalářské práci jsou proto shrnuty současné poznatky o fostatidylinositolfosfátech na membránách spojených s RAB1A a RAB1B, což obnáší jejich úlohu na endoplazmatickém retikulu (ER) a jeho exportních místech (ERES), na přechodném kompartmentu mezi ER a Golgiho aparátem (ERGIC) i na Golgiho aparátu samotném. Práce se specificky zaměřuje i na přímé interakce mezi GTPázami RAB1 a PIPy, případně enzymy, které PIPy regulují. Souhrnem lze konstatovat, že fosfatidylinositolfosfáty hrají podstatnou roli v průběhu časné fáze sekrece proteinů. Small GTPases of the RAB protein family are key regulators of numerous cellular pathways, including membrane trafficking and autophagy. With the control of membrane processes are also associated phosphorylated phosphatidylinositol derivatives, known as phosphatidylinositol phosphates (PIPs). Our focus lies on the RAB1A and RAB1B GTPases and the processes of early protein secretion they regulate. The enzymes that control specific phosphorylated forms of phosphatidylinositol seem to be functionally related to this pathway, indicating that these lipids also regulate at least some aspects of protein secretion. However, the mechanism by which they do so remains unclear. This bachelor thesis therefore summarises the current knowledge of phosphatidylinositol phosphates on RAB1A and RAB1B associated membranes, including their role on the endoplasmic reticulum (ER) and its export sites (ERES), on the intermediate compartment between the ER and the Golgi apparatus (ERGIC), and on the Golgi apparatus itself. This thesis also specifically examines direct interactions between RAB1 GTPases and phosphatidylinositol phosphates or their related enzymes. In summary, it can be concluded that phosphatidylinositol phosphates play a significant role in the early stages of protein secretion. Keywords: fosfoinositidy; endoplazmatické retikulum; ERGIC; Golgiho aparát; RAB1; časná sekrece; phosphoinositides; endoplasmic reticulum; ERGIC; Golgi apparatus; RAB1; early secretion Available in a digital repository NRGL
Phosphoinositides in membranes associated with RAB1

Malé GTPázy z rodiny RAB jsou klíčovými regulátory mnoha buněčných dějů, včetně membránového transportu či autofágie. S řízením membránových pochodů jsou spjaté i fosforylované deriváty ...

Růžička, Václav; Doubravská, Lenka; Bouřa, Evžen
Univerzita Karlova, 2024

Čichové adaptace u hlubokomořských paryb a ryb
Kamrla, Jaroslav; Musilová, Zuzana; Stopková, Romana
2024 - English
Cílem této práce bylo shrnout znalosti o čichu hlubokomořských paryb a ryb. Výzkumy na toto téma jsou spíše ojedinělé, nicméně pár zajímavých prací nastiňuje důležitost čichu v těchto nehostinných podmínkách. Po krátkém představení obecného fungování čichové soustavy se tato práce zabývá jednotlivými adaptacemi v hlubokém moři. Na základě porovnání jednotlivých částí mozku, které jsou zodpovědné za recepci jednotlivých smyslů, lze získat představu o důležitosti jednotlivých smyslů. Ta byla zkoumána u mesopelagických a demersálních druhů. Mezi adaptace patří například ontogenetický posun ve smyslové orientaci. Dále také sexuální dimorfismus čichové soustavy. Zvětšené olfaktorické orgány u samců slouží pravděpodobně k jednodušší lokalizaci samice. Co se týká bohatosti repertoáru olfaktorických receptorů, tak genom hadální ryby z Mariánského příkopu ukázal ztrátu spousty čichových genů, ale zdůraznil jejich specificitu. Vlastní data, která jsou součástí této práce, odhadují počet čichových genů u hlubokomořských ryb, pro které nemáme kvalitní genom, ale jen zdrojová data ze sekvenace genomu. Odhady s velkým konfidenčním intervalem ukazují spíše nižší počty genů, ale jsou i výjimky s větším repertoárem, které jsem označil za kandidáty pro další studium. The goal of this work was to summarize the present knowledge about olfaction in deep-sea fishes. The research on this topic is seldom, however, few interesting studies suggest the importance of olfaction in these inhospitable conditions. After a short introduction of how the olfaction works, individual description of deep-sea adaptations follows. Implications on the importance of a specific sense can be made based on comparisons between individual brain areas responsible for the input of each sense. The importance of individual senses was investigated in mesopelagic and demersal species. Ontogenetic shift in sensory importance is one of the adaptations. Furthermore, sexual dimorphism in the olfactory system. Enlarged olfactory organs in males are most likely responsible for easier localisation of a female. Regarding the olfactory receptor repertoire, a whole genome of a hadal fish from the Mariana trench marked a massive loss of olfactory genes but highlighted their specificity. My own data included in this thesis estimate the number of the olfactory genes in deep-sea fishes for which we lack the high-quality genome. The estimates (albeit with large confidence intervals) suggest rather smaller numbers of genes in most of the species, while there are some species with putatively expanded gene... Keywords: hluboké moře; ryby; paryby; čich; sexuální dimorfismus; ontogenetický posun; adaptace; olfaktorické geny; deep sea; fish; olfaction; sexual dimorphism; ontogenetic shift; adaptation; olfactory genes Available in a digital repository NRGL
Čichové adaptace u hlubokomořských paryb a ryb

Cílem této práce bylo shrnout znalosti o čichu hlubokomořských paryb a ryb. Výzkumy na toto téma jsou spíše ojedinělé, nicméně pár zajímavých prací nastiňuje důležitost čichu v těchto nehostinných ...

Kamrla, Jaroslav; Musilová, Zuzana; Stopková, Romana
Univerzita Karlova, 2024

Gender stereotypes related to the role of men as providers of nursing care through the eyes of students
Rudolfová, Vendula; Jirkovský, Daniel; Dorková, Zlatica
2024 - Czech
Genderové stereotypy nesoucí se s mužem, jako vykonavatelem práce sestry jsou ve společnosti aktuálním tématem. Cílem této práce je zmapovat stereotypní smýšlení studentů o mužích jako studentech, či zaměstnancích na pozici všeobecné sestry. Teoretická část práce definuje stereotyp jako takový, role, do kterých jsou sestry stavěny a muže jako jejich plnitele. Dále je popisováno postavení mužů v zaměstnání i během studia a zdali je stereotypní myšlení v jejich kariéře ovlivňuje. Empirická část práce využívá data získaná formou dotazníkového šetření pomocí strukturovaného dotazníku vlastní konstrukce, který byl distribuován studentům Všeobecného ošetřovatelství a studentům Pediatrického ošetřovatelství 2. LF UK v tištěné podobě. Z celkového množství rozdaných dotazníků jich bylo 97 vyplněno kompletně. Podrobné výsledky jsou znázorněny v tabulárních přehledech a výsečových diagramech. Vyhodnocením dotazníkového šetření bylo dokázáno, že stereotypy panují spíše v laické společnosti, než mezi studenty samotnými. Z toho lze odvodit, že sami studenti nepovažují muže na pozici sestry za nezvyklý úkaz. Většinová část studentů pak vnímá muže spíše jako přínosného v tomto povolání a nesoustředí se na stereotypy s ním související. Klíčová slova Gender, Muž jako sestra, Ošetřovatelství, Stereotyp The Abstract Gender stereotypes associated with men working as nurses are currently a topical issue in society. The aim of this study is to map out students' stereotypical perceptions of men as students or employees in the role of a general nurse. The theoretical part of the study defines stereotypes as well as the roles assigned to nurses and men as their performers. Furthermore, it describes the position of men in the workplace and during their studies, and whether stereotypical thinking affects their careers. The empirical part of the study utilizes data obtained through a questionnaire survey using a structured questionnaire of its own construction, which was distributed to students of General Nursing and Pediatric Nursing at the 2nd Faculty of Medicine, Charles University, in printed form. Out of the total number of distributed questionnaires, 97 were completed in full. Detailed results are presented in tabular summaries and pie charts. The evaluation of the questionnaire survey demonstrated that stereotypes prevail more in lay society than among the students themselves. From this, it can be inferred that the students themselves do not consider men in the role of a nurse to be an unusual phenomenon. The majority of students perceive men rather as beneficial in this profession and do not focus on... Keywords: Gender; Muž jako sestra; Ošetřovatelství; Stereotyp; Gender; Male nurse; Nursing; Stereotype Available in a digital repository NRGL
Gender stereotypes related to the role of men as providers of nursing care through the eyes of students

Genderové stereotypy nesoucí se s mužem, jako vykonavatelem práce sestry jsou ve společnosti aktuálním tématem. Cílem této práce je zmapovat stereotypní smýšlení studentů o mužích jako studentech, či ...

Rudolfová, Vendula; Jirkovský, Daniel; Dorková, Zlatica
Univerzita Karlova, 2024

Význam plasticity myelinu pro specifické funkce CNS - učení a paměť, systém odměny
Pfeiferová, Diana; Pivoňková, Helena; Kriška, Ján
2024 - English
Neuroplasticita je základní vlastností mozku, která umožňuje přizpůsobení se změnám prostředí, naučit se novým dovednostem nebo se regenerovat po poranění. Ačkoliv se většina odborné literatury o neuroplasticitě primárně zaměřovala na neurony a změny v synaptických strukturách, současný výzkum naznačuje další významný mechanismus, který je založen na plasticitě myelinu. Cílem této bakalářské práce je uvést přehled literatury o současných trendech výzkumu v oblasti plasticity myelinu. Důraz je kladen na funkci myelinu, lipidové membrány, která poskytuje izolaci a oporu axonům, a na koncept myelinizace jako adaptivního procesu. Obsáhle je diskutován vztah mezi myelinizací závislé na aktivitě neuronů, jejími spouštěči a jejím vlivem na funkci a dysfunkci konkrétních neuronálních okruhů. Výzkum plasticity myelinu vede ke zvratu v paradigmatu neuroplasticity, neboť nyní existují jasné důkazy, že neuroplasticita není plně objasnitelná, aniž bychom vzali v potaz plasticitu myelinu. Neuroplasticity is a fundamental characteristic of the brain that allows it to adapt to changes in the environment, learn new skills or recover from injuries. Although the majority of scientific literature on neuroplasticity has focused on neurons and synaptic changes, recent research suggests another important mechanism that is based on myelin plasticity. The goal of this bachelor thesis is to present a literature review on current research trends in the topic of myelin plasticity. The focus revolves around the function of myelin, the lipid membrane that provides insulation and support to axons, and the concept of myelination as an adaptive process. The relationship between activity-dependent myelination, its triggers, and the effect on specific brain circuits function and dysfunction are thoroughly discussed. Research in myelin plasticity has led to a change in the paradigm of brain plasticity, as there is now clear evidence that the latter cannot be fully understood without taking the former into account. Keywords: oligodendrocyty; myelinizace; diferenciace; neuronální aktivita; plasticita neuronálních okruhů; oligodendrocytes; myelination; differentiation; neuronal activity; neuronal circuits plasticity Available in a digital repository NRGL
Význam plasticity myelinu pro specifické funkce CNS - učení a paměť, systém odměny

Neuroplasticita je základní vlastností mozku, která umožňuje přizpůsobení se změnám prostředí, naučit se novým dovednostem nebo se regenerovat po poranění. Ačkoliv se většina odborné literatury o ...

Pfeiferová, Diana; Pivoňková, Helena; Kriška, Ján
Univerzita Karlova, 2024

Ecology of the Tree of Heaven (Ailanthus altissima) in the Czech Republic
Stejskalová, Nikol; Weiser, Martin; Pergl, Jan
2024 - Czech
Pajasan žláznatý (Ailanthus altissima) je invazní listnatý strom, který se ze svého původního areálu rozšířil na všechny kontinenty kromě Antarktidy. Do České republiky se dostal na počátku 19. století jako okrasný strom do zámeckých zahrad a parků. Později zplaněl a začal se šířit v okolí měst, ale i do volné přírody. Dnes ho v Česku nacházíme především v teplejších a sušších regionech a člověkem narušených oblastech. Převážný výskyt na těchto lokalitách by mohl vypovídat o ideálních podmínkách, které A. altissima vyhledává ke svému růstu a šíření. Studovanými podmínkami v této bakalářské práci byly světlo, teplota, půda, dostupnost vody a celkově prostředí, ve kterém se A. altissima v původním i nepůvodním areálu nachází. U jednotlivých podmínek byly stanoveny limity, které by mohly definovat, kde se A. altissima může vyskytovat a kde už nikoliv, a vše bylo vztaženo k podmínkám v Česku. Z výsledků vyplývá, že jeho výskyt v Česku nejvíc ovlivňuje nadmořská výška a s ní spojená průměrná roční teplota. Zastínění A. altissima limituje, ale méně, než se původně předpokládalo. Co se týká půdy a dostupnosti vody, je A. altissima velmi nenáročný. Otázkou je, zda A. altissima již stihl obsadit všechny lokality, na kterých je schopen v České republice růst, a jak se může jeho rozšíření změnit s měnícím se... The Tree of Heaven (Ailanthus altissima) is an invasive deciduous tree, which has spread to every continent except Antarctica from its original area. It came to the Czech Republic in the 19th century as ornamental tree to the gardens of castles and parks. Later it spread to surrounding cities, but also into wild nature. Nowadays we find it in the Czech Republic primarily in hotter and drier areas and human disturbed areas. Its occurrence in these areas may suggest ideal conditions, which A. altissima seeks for its growth and spread. Studied conditions in this bachelor thesis are light, temperature, soil, water availability and overall environment, which A. altissima finds in its native and non-native area. Limits for the individual conditions were investigated, and these could define, where A. altissima can appear and where it cannot. Then everything was linked to the conditions in the Czech Republic. The results show that its appearance in the Czech Republic is mostly affected by altitude and average annual temperature linked with it. Shading limits A. altissima, but less than it was expected. When it comes to soil and water availability, A. altissima is very undemanding. The question is if A. altissima has already managed to occupy every location where it is able to grow in the Czech Republic and... Keywords: pajasan žláznatý; invazní druh; podmínky růstu; šíření; biodiverzita; Česká republika; the Tree of Heaven; invasive species; conditions to grow; spread; biodiversity; the Czech Republic Available in a digital repository NRGL
Ecology of the Tree of Heaven (Ailanthus altissima) in the Czech Republic

Pajasan žláznatý (Ailanthus altissima) je invazní listnatý strom, který se ze svého původního areálu rozšířil na všechny kontinenty kromě Antarktidy. Do České republiky se dostal na počátku 19. ...

Stejskalová, Nikol; Weiser, Martin; Pergl, Jan
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases