Number of found documents: 2130
Published from to

Srovnání přímých regularizačních metod založených na nejmenších čtvercích pro úlohy zatížené šumem
Cepko, Tomáš; Hnětynková, Iveta; Kučera, Václav
2023 - Slovak
V práci sa budeme zaoberať inverznou lineárnou aproximačnou úlohou Ax ≈ b, kde je naším cieľom nájsť čo najlepšiu aproximáciu x neznámeho presného riešenia. Špeciálne sa sústredíme na tzv. rank-deficient a ill-posed úlohy, ktoré sú veľmi zle podmienené a citlivé na možný náhodný šum prítomný v b. K riešeniu takýchto úloh potom musíme použiť regularizačné metódy, ktoré túto citlivosť potlačia. Hlavným cieľom práce bude získať ucelený prehľad o priamych metódach T-SVD, T-TLS a Tichonovskej regulari- zácii, a analyzovať ich úzku spätosť s klasickými metódami najmenších štvorcov. Jeden z možných prístupov je formulovať tieto regularizačné metódy ako tzv. filtračné. Takýmto spôsobom si ich budeme implementovať pre numerické experimenty. Súčasťou práce bude numerické porovnanie týchto metód na vybraných úlohách z Regularizačného Toolboxu a v aplikačnej úlohe rekonštrukcie obrazu. 1 In this thesis we are going to deal with the inverse linear approximation problem Ax ≈ b, where our goal is to find the best approximation x of the unknown exact solution. We are going to especially focus on the so-called rank-deficient and ill-posed problems, which are very ill-conditioned and sensitive to possible random noise present in b. To solve these problems, we must use regularization methods, which suppress this sensitivity. The main goal of this thesis is to get a comprehensive overview of direct methods T-SVD, T- TLS and Tikhonov regularization, and analyse their close connection with classical least squares methods. One possible approach is to formulate these regularization methods as so-called filtering. In this way we implement them for numerical experiments. This thesis will also include a numerical comparision of these methods for selected problems from the Regularization Toolbox and in the application problem of image reconstruction. 1 Keywords: ill-posed problém|šum|regularizace|nejmenší čtverce|svd; ill-posed problem|noise|regularization|least squares|svd Available in a digital repository NRGL
Srovnání přímých regularizačních metod založených na nejmenších čtvercích pro úlohy zatížené šumem

V práci sa budeme zaoberať inverznou lineárnou aproximačnou úlohou Ax ≈ b, kde je naším cieľom nájsť čo najlepšiu aproximáciu x neznámeho presného riešenia. Špeciálne sa sústredíme na tzv. ...

Cepko, Tomáš; Hnětynková, Iveta; Kučera, Václav
Univerzita Karlova, 2023

Krize u žen ve středním věku
Vavrušová, Viktória; Poláčková Šolcová, Iva; Nováková Schöffelová, Miroslava
2023 - Slovak
Keywords: stredný vek; kríza; kríza stredného veku; ženy; midlife; midlife crisis; crisis; women Available in a digital repository NRGL
Krize u žen ve středním věku

Vavrušová, Viktória; Poláčková Šolcová, Iva; Nováková Schöffelová, Miroslava
Univerzita Karlova, 2023

Fotometrická a spektroskopická analýza dvojhvězdného systému
Moravčík, Tomáš; Zasche, Petr; Wolf, Marek
2023 - Slovak
Keywords: Fotometrie - spektroskopie - dvojhvězda - světelná křivka - radiální rychlosti - vícenásobný systém; Photometry - spectroscopy - binary - light curve - radial velocities - multiple system Available in a digital repository NRGL
Fotometrická a spektroskopická analýza dvojhvězdného systému

Moravčík, Tomáš; Zasche, Petr; Wolf, Marek
Univerzita Karlova, 2023

Využití dálkového průzkumu Země pro klasifikaci vegetace nové divočiny v zázemí Kutné Hory
Dančejová, Daniela; Kupková, Lucie; Červená, Lucie
2023 - Slovak
V české krajině se nachází množství ploch, které byly opuštěné člověkem a pone- chané spontánním přírodním procesům. Na některých z nich se dokázala vytvořit nová divočina, která je charakteristická komplexním vegetačním složením, zahr- nuje různá stádia sukcese. Cílem práce je co nejpodrobněji a zároveň s co nejlepší přesností klasifikovat vegetaci na území nové divočiny s využitím dálkového průz- kumu Země. Pro tyto účely jsou využita multispektrální UAS data s prostorovým rozlišením 5 cm, hyperspektrální letecká data s prostorovým rozlišením 60 cm a botanická data sesbíraná na zájmovém území ve třech termínech. Na základě získaných dat a hodnocení separability druhů byly navrženy tři klasifikační le- gendy, podle kterých bylo zájmové území klasifikované s využitím klasifikátorů Maximum Likelihood, Random Forest a objektovým klasifikátorem. Přesnost kla- sifikace vegetačních tříd byla hodnocena s využitím F1-skóre. Dosažené výsledky poukázaly na vhodnost použití objektového klasifikátoru pro klasifikaci vegetačně rozmanitého území ve velmi vysokém prostorovém rozlišení (nejvyšší dosažená cel- ková přesnost 84,06 % na 22 třídách). Pro klasifikaci vegetace na hyperspektrál- ních datech s nižším prostorovým rozlišením byl úspěšnější klasifikátor Random Forest (nejvyšší dosažená celková přesnost... Numerous areas in the Czech landscape have been abandoned by human activity, allowing natural processes to take over. Some of these areas have transformed into new wilderness characterized by diverse vegetation compositions, representing va- rious successional stages. The aim of this work is to conduct a comprehensive and accurate classification of vegetation in the new wilderness area utilizing remote sensing techniques. For this purpose, multispectral UAS data with a 5 cm spatial resolution, hyperspectral aerial data with a 60 cm spatial resolution, and botani- cal data collected at three different dates within the area of interest were used. Based on the collected data and the assessment of species separability, three clas- sification legends were proposed to classify the area of interest using Maximum Likelihood, Random Forest and object-based classifiers. The F1-score was used to assess the classification accuracy of vegetation classes. The results demonstrated the suitability of the object classifier for classifying a highly diverse vegetational area at a very high spatial resolution (achieving the highest overall accuracy of 84.06% across 22 classes). The Random Forest classifier yielded better results for vegetation classification on hyperspectral data with a lower spatial resolution... Keywords: klasifikácia; opustená pôda; nová divočina; vegetačný druh; F1-skóre; Jeffries-Matusitova vzdialenosť; classification; abandoned land; new wilderness; vegetation species; F1-score; Jeffries-Matusita distance Available in a digital repository NRGL
Využití dálkového průzkumu Země pro klasifikaci vegetace nové divočiny v zázemí Kutné Hory

V české krajině se nachází množství ploch, které byly opuštěné člověkem a pone- chané spontánním přírodním procesům. Na některých z nich se dokázala vytvořit nová divočina, která je charakteristická ...

Dančejová, Daniela; Kupková, Lucie; Červená, Lucie
Univerzita Karlova, 2023

Ferdinand Čatloš: osobnost a myšlení
Bobrovský, Max; Spurný, Matěj; Michela, Miroslav
2023 - Slovak
Táto bakalárska práca sa zaoberá osobnosťou a myslením Ferdinanda Čatloša, slovenského generála v ére tzv. Slovenského štátu. Ferdinand Čatloš je rozporuplná osobnosť moderných slovenských dejín. Bol vybraný preto, lebo jeho pamäte sú často preberané nekriticky a nesprávne. Súčasťou práce je biografická štúdia Ferdinanda Čatloša, analýza klérofašizmu ako historického fenoménu, analýza Čatlošových spomienok a porovnanie Ferdinanda Čatloša s Jozefom Tisom. This bachelor's thesis is concerned with personality and beliefs of Ferdinand Čatloš, slovak general in era of so called Slovak state. Ferdinand Čatloš is contradictory personality of modern Slovak history. He was chosen because his memoirs are often taken over uncritically and wrong. Parts of this thesis include biografical study of Ferdinand Čatloš, analysis of clerical fascism as a historical phenomenon, analysis of Čatloš's memoirs and a comparison of Ferdinand Čatloš and Jozef Tiso. Keywords: Čatloš|SNP|klerofašizmus|Slovenský štát|myšlení; Čatloš|SNP|clerical fascism|Slovak state|beliefs Available in a digital repository NRGL
Ferdinand Čatloš: osobnost a myšlení

Táto bakalárska práca sa zaoberá osobnosťou a myslením Ferdinanda Čatloša, slovenského generála v ére tzv. Slovenského štátu. Ferdinand Čatloš je rozporuplná osobnosť moderných slovenských dejín. Bol ...

Bobrovský, Max; Spurný, Matěj; Michela, Miroslav
Univerzita Karlova, 2023

Marie Tudorovna: žena a panovnice
Tišliarová, Katarína; Stellner, František; Hennlichová, Marcela
2023 - Slovak
Hlavným cieľom tejto práce je analýza života prvej korunovej anglickej kráľovnej, Márie I. Tudorovej, ako ženy a panovníčky. Pričom skúmanie týchto dvoch faktorov je uskutočňované prostredníctvom symboliky konkrétnych kráľovských ceremónií odohrávajúcich sa na začiatku jej, pomerne krátkeho, panovníckeho obdobia v porovnaní so zvyklosťami vo vybraných kráľovských ceremóniách pri novo nastupujúcich mužských panovníkoch. Prvou skúmanou otázkou bolo, či bola Mária od detstva pripravovaná na život panovníčky, alebo jej bolo poskytnuté len základné vzdelanie dobrej kresťanskej ženy. Na túto otázku si práca odpovedá na základe analýzy The Education of a Christian Woman od J.L. Vivesa. Jadrom tejto práce je analýza vybraných zachovaných písomných zdrojov, ktoré opisujú témy ako Máriinu korunováciu, Royal Entry, alebo jej reprezentáciu kráľovnej-manželky, a odpoveď na otázky ohľadom rozdielov medzi prvou korunovanou Anglickou kráľovnou a jej otcom, kráľom Henrichom VIII a jeho prvou kráľovnou-manželkou, Katarínou Aragónskou. Ďalšou dôležitou otázkou bolo Máriine manželstvo. Práca analyzuje, ako jej svadba ovplyvnila jej pozíciu na anglickom tróne - prezentovala sa stále ako suverénna panovníčka, alebo bola prezentovaná v tradičnej genderovej roli kráľovnej-manželky? Táto práca zodpovedala stanovené otázky... This paper's main goal is an analysis of the life of the first crowned female sovereign ruler of England, Marie I. Tudor, mostly trying to point out the difference in her monarchal processions pertaining the beginning of her rather short period of reign, compared to the customary processions for new male rulers. The first researched question was whether Marie was being prepared to be a ruler as a child, or if her academic upbringing was just that of a good, Christian woman. This paper serves to analyze written sources describing topics such as Maries' coronation, her royal entry, or her role as a Queen-consort, and answer any possible questions regarding the differentiation of the first female ruler with her father, king Henry VIII and his first queen-consort, Katherine Aragon. Her marriage was also a rather important question. The paper looks at how getting married influenced her position on the English throne - did she keep her status as the sole queen of England, or was she presented more in line with her gender, that being the role of a queen-consort? The paper answers these questions over the course of the thesis and, through the use of gender analysis and historical anthropology, comes to concrete conclusions. While sources often contradicted each other, one describing any described event... Keywords: Mária I.|kultúra|anglická kráľovná|Anglicko v 16. storočí|rane novoveké Anglicko|Tudorovci; Mary I|Culture|Queen of England|England in 16th Century|Early Modern England|Tudors Available in a digital repository NRGL
Marie Tudorovna: žena a panovnice

Hlavným cieľom tejto práce je analýza života prvej korunovej anglickej kráľovnej, Márie I. Tudorovej, ako ženy a panovníčky. Pričom skúmanie týchto dvoch faktorov je uskutočňované prostredníctvom ...

Tišliarová, Katarína; Stellner, František; Hennlichová, Marcela
Univerzita Karlova, 2023

Recepce filozofie existencialismu v románu Bābā Sartre
Bukovinská, Tatiana; Provazníková, Adéla; Felčer, Petr
2023 - Slovak
Bakalárska práca sa zaoberá satirickým románom Otec Sartre (Bābā Sartr, 2001) súčasného irackého spisovateľa ʿAlīho Badra a využíva ho ako prostriedok k skúmaniu recepcie existencializmu v arabskom svete. Protagonista diela ʿAbd ar-Raḥmān sa vydáva za existencialistu par excellence, avšak v priebehu deja sa vyjavuje jeho plytké chápanie filozofie. Po krátkom historickom a teoretickom úvode práca predstavuje román a následne analyzuje techniky, ktoré autor používa jednak k navodeniu realistického dojmu a jednak k zosmiešneniu celej generácie irackých intelektuálov šesťdesiatych rokov. K románovej satire dochádza skrze zosmiešňovanie recepcie hlavných tém existencializmu (nevoľnosť, odcudzenie, sloboda), pričom práca za východisko k porozumeniu tejto satiry považuje pozorovanie zmien medzi pôvodným existenciálnym námetom a zosmiešneným výsledkom. Kľúčové slová Existencializmus - Irak - Jean-Paul Sartre - Bābā Sārtr - šesťdesiate roky This bachelor's thesis examines the contemporary Iraqi writer ʿAlī Badr's satirical novel Papa Sartre (Bābā Sartr, 2001) and uses it as a vehicle to explore the reception of existentialism in the Arab world. The protagonist, ʿAbd ar-Raḥmān, passes himself off as an existentialist par excellence, but his shallow understanding of philosophy is disclosed as the plot progresses. After a brief historical and theoretical introduction, the thesis introduces the novel and then analyzes the techniques the author uses both to create a realistic impression and to ridicule the entire generation of Iraqi intellectuals of the 1960s. The novel's satire is formed through the mockery of the reception of the main themes of existentialism (nausea, alienation, freedom). As a key to understanding the satirical depiction of the philosophy, this thesis observes the changes between the original existentialist themes and the mocked outcome. Key Words Existentialism - Iraq - Jean-Paul Sartre - Bābā Sārtr - 1960s Keywords: Existencializmus|Irak|Jean-Paul Sartre|Bābā Sārtr|šesťdesiate roky; Existentialism|Iraq|Jean-Paul Sartre|Bābā Sārtr|1960s Available in a digital repository NRGL
Recepce filozofie existencialismu v románu Bābā Sartre

Bakalárska práca sa zaoberá satirickým románom Otec Sartre (Bābā Sartr, 2001) súčasného irackého spisovateľa ʿAlīho Badra a využíva ho ako prostriedok k skúmaniu recepcie existencializmu v arabskom ...

Bukovinská, Tatiana; Provazníková, Adéla; Felčer, Petr
Univerzita Karlova, 2023

Vizualizace výsledků SMT řešičů
Bobeničová, Michaela; Kofroň, Jan; Parízek, Pavel
2023 - Slovak
V súčasnej dobe sa SMT riešiče používajú na riešenie rôznych úloh z mno- hých oblastí. Má teda zmysel optimalizovať ich rýchlosť v závislosti od veľ- kosti a typu problémov. Avšak prechádzať a porovnávať tabuľky s výsledkami behov riešičov je nepraktické. Úlohou tejto práce je vytvoriť grafické prostre- die vo forme webovej aplikácie na analýzu výkonu SMT riešičov. Cieľom je umožniť vývojárovi riešiča porovnať výkon viacerých riešičov na konkrétnych voliteľných problémoch. Grafické prostredie obsahuje vizualizácie výkonu v interaktívnych grafoch a tabuľkách. Nowadays, SMT solvers are used for solving various problems in multiple fields. Therefore, it makes sense to optimize their speed depending on the size and type of the problems. However, going over and comparing results in tables containing information of the runs of the solvers is impractical. The goal of this thesis is creating a graphical interface for simplifying the analysis of the performance of the solvers. It has a form of a web application. It allows a solver developer to compare performance of multiple solvers on given problem sets. The interface contains visualizations of the performance in the form of interactive plots and tables. Keywords: SMT|vizualizácia|riešiče|porovnanie|webová aplikácia; SMT|visualization|solvers|comparison|web application Available in a digital repository NRGL
Vizualizace výsledků SMT řešičů

V súčasnej dobe sa SMT riešiče používajú na riešenie rôznych úloh z mno- hých oblastí. Má teda zmysel optimalizovať ich rýchlosť v závislosti od veľ- kosti a typu problémov. Avšak prechádzať a ...

Bobeničová, Michaela; Kofroň, Jan; Parízek, Pavel
Univerzita Karlova, 2023

Kombinace sensometrických a optometrických zkoušek a analýz
Králik, Roman; Antoch, Jaromír; Pešta, Michal
2023 - Slovak
Táto práca sa snaží s využitím degustačných panelov laických konzumentov piva uká- zať, ako veľmi svetlom poškodené pivo sú ľudia schopní rozpoznať od nepoškodeného. Vysvetľuje používané štatistické testy v normách a uvádza aj možnú modifikáciu, ktorú je možné uplatniť na zpresnenie výsledkov. Podarilo sa nám zistiť, že už po absolvovaní jednej trojuholníkovej skúšky sú v dôsledku únavy posudzovateľov a nasýtenia vzduchu letenkovou pachuťou výsledky všetkých nasledujúcich skúšok skreslené. To aj napriek tomu, že miestnosť, kde sa degustácie odohrávali, bola priestranná, prevetrávaná a po- sudzovatelia mali medzi sebou zabezpečené rozostupy väčšie ako 3 metre. Porovnali sme optometrické merania absorpcií vzoriek dvoch druhov pív s výsledkami organizovaných degustácií. Na ich základe sme spravili náš odhad hranice rozpoznateľnosti, teda takého poškodenia piva, že štatisticky významné množstvo posudzovateľov je schopné rozpoznať rozdiely medzi poškodeným a nepoškodeným pivom. Spravili sme tak pre pivo Pilsner Urquell, kde sme odhadli, že je vyššia ako 0.067 (a.u.) zmeny absorpcie, tak aj pre pivo Excelent 11ř, kde sme odhadli, že hranica leží medzi 0.046 a 0.067 (a.u.) zmeny absorpcie. Pri porovnaní výsledkov podľa pohlavia musíme konštatovať, že ženy boli v rozpoznávaní svetelne poškodeného piva o niečo... In this research, we embarked on an in-depth exploration to discern the moderately damaged beer from its pristine counterparts by non-professional consumers in a controlled social setting. The approach adopted was underpinned by the application of rigorous sta- tistical testing methodologies, with an underlying potential for further refinement to yield enhanced insights. Crucially, the study identified that the outcomes could be skewed by phenomena such as taster fatigue and the saturation of ambient air with light-struck odours, thereby necessitating their consideration. It occurs even though tests were taken in spacious, well ventilated, room and each taster had enough, 3 meters at least, space around him. The research innovatively combines the optometric measurements of beer samples' absorption with the findings from structured tastings, enabling assumptions to be made about the absolute threshold of beer damage that a statistically significant number of tasters is able to reliably detect. For Pilsner Urquell, the threshold of percep- tible damage was delineated to be in excess of 0.067 absorption units (a.u.). For Excel- lent 11ř, the damage threshold was calculated to fall within the range of 46 to 67 thou- sandths of absorption units (a.u.). When we compared results divided by gender, we concluded... Keywords: Sensometrická analýza|optometrická analýza|trojuholníková skúška|COLORTURB|testy rozdielu a podobnosti|Thurstonov model; Sensometric analysis|optometric analysis|triangle test|tests for difference and similarity|COLORTURB|Thurstonian model Available in a digital repository NRGL
Kombinace sensometrických a optometrických zkoušek a analýz

Táto práca sa snaží s využitím degustačných panelov laických konzumentov piva uká- zať, ako veľmi svetlom poškodené pivo sú ľudia schopní rozpoznať od nepoškodeného. Vysvetľuje používané štatistické ...

Králik, Roman; Antoch, Jaromír; Pešta, Michal
Univerzita Karlova, 2023

RSA v číselných tělesech a na mřížkách
Kucka, Filip Miroslav; Kala, Vítězslav; Šůstek Vyhnalová, Sára
2023 - Slovak
Táto práca sa zaoberá algoritmom RSA popísaneho na číselných telesách a mriežkach. Konkrétne ide o rozšírenie článku High Dimensional RSA od autorov Zheng a Liu. V práci pomocou viet a príkladov dôkladne popisujeme teóriu potrebnú pre vytvorenie algoritmu, pričom využívame najmä poznatky z algebraickej teórie čísel a teórie mriežok. V druhej kapitole popisujeme RSA iba na číselných telesách, vysvetľujeme jeho problémy a po- trebu prechodu do mreižok. V tretej kapitole dôkladne popisujeme vlastnosti ideálových matíc, definujeme vektorové násobenie v Rn a na konci dokazujeme okruhový izomorfiz- mus K ≃ Qn ≃ M∗ Q. Vo štvrtej kapitole sa venujeme dôkazu okruhovému izomorfizmu Z[x]/(mθ(x)) ≃ OK ≃ Zn ≃ M∗ Z, definujeme ideálové mriežky a budujeme potrebnú teóriu nad mriežkami pre RSA. Záverečná kapitola obsahuje kompletný algoritmus aj s názorným príkladom. 1 This thesis is focused on the RSA algorithm in number fields and on lattices. Specif- ically, we extend the work the authors Zheng and Liu in their article High Dimensional RSA. In the thesis we precisely describe all the theory required theory with theorems and examples using mostly Algebraic number theory and lattice theory. In the second chapter, we create the RSA only in number fields, we discuss its problems and the ne- cessity of lattices. In the third chapter, we precisely describe and prove properties of ideal matrices, we define the vector multiplication in Rn and at the end ve prove the ring isomorphism K ≃ Qn ≃ M∗ Q. In the fourth chapter, we prove the ring isomorphism Z[x]/(mθ(x)) ≃ OK ≃ Zn ≃ M∗ Z, we define ideal lattices and we create all the required theory over lattices for RSA. The last chapter consists of the complete RSA algorithm in number fields and on lattices and example. 1 Keywords: RSA|číselná telesá|mriežky; RSA|number fields|lattices Available in a digital repository NRGL
RSA v číselných tělesech a na mřížkách

Táto práca sa zaoberá algoritmom RSA popísaneho na číselných telesách a mriežkach. Konkrétne ide o rozšírenie článku High Dimensional RSA od autorov Zheng a Liu. V práci pomocou viet a príkladov ...

Kucka, Filip Miroslav; Kala, Vítězslav; Šůstek Vyhnalová, Sára
Univerzita Karlova, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases