Number of found documents: 3577
Published from to

The reasons for moving pensioners to retirements homes
LÁTALOVÁ, Eva; SKARUPSKÁ, Helena
2010 - Czech
The thesis is focused on the reasons for which seniors (pensioners, old people) who are hospitalized in medical facilities leave for retirements homes. Práce je zaměřena na důvody , které vedou seniory hospitalizované ve zdravotnickém zařízení k tomu, že si žádají o umístění v domovech pro seniory. Keywords: Senior; sociální služby; příspěvek na péči; sociální práce; geriatrie; stáří; rodina; geriatrické ústavnictví; domov pro seniory.; Senior (old man; pensioner); social services; allowance; social work (assistance); geriatrics; old age; family; geriatrics institutions; retirements homes (old people's home). Available in the UPOL Library.
The reasons for moving pensioners to retirements homes

The thesis is focused on the reasons for which seniors (pensioners, old people) who are hospitalized in medical facilities leave for retirements homes.

LÁTALOVÁ, Eva; SKARUPSKÁ, Helena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Children's socialization in modern family
BROĎÁKOVÁ, Jitka; KADLEC, Tomáš
2010 - Czech
The Bachelor thesis is focused on child´s socialization in a "modern family". There isn´t characterized the modern society and a family only but particularly explained and analysed influence of the family on a child´s socialization in a detail, the family functions as well as parents´ attitudes. It also deals with educational family styles which have their own influence on child´s behavior. In the thesis there are described terms like socialization, gender socialization and marginally the question of the school authority and mass communications. Bakalářská práce pojednává o socializaci dítěte v moderní rodině. V práci je charakterizována nejen moderní společnost a rodina, ale je zde zejména podrobně vysvětleno a rozebráno, jaký vliv má na socializaci dítěte jeho rodina, jaké plní rodina funkce, rodičovské postoje a jsou zde vysvětleny výchovné rodinné styly včetně jejich vlivu na chování dítěte. V práci je definován nejen pojem socializace, genderová socializace, ale okrajově je zde řešena otázka vlivu školy a masmédií na utváření osobnosti. Keywords: socializace; rodina; moderní společnost; škola; socialization; family; modern society; school Available in the UPOL Library.
Children's socialization in modern family

The Bachelor thesis is focused on child´s socialization in a "modern family". There isn´t characterized the modern society and a family only but particularly explained and analysed influence of the ...

BROĎÁKOVÁ, Jitka; KADLEC, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

DESERTION AS SOCIAL AND LEGAL PROBLEM
BRÁZDA, Radek; NEUMEISTER, Pavel
2010 - Czech
The aim of the thesis is to introduce a problem of under age child support liability. The first part is dedicated to family and its evolution within the contemporary society. The following part outlines determination of child maintenance in some countries of the European Union and in the Czech Republic. The final part presents assessment of a possible solution. Cílem této práce je představit problematiku vyživovací povinnosti vůči nezletilému dítěti. V první části mé práce jsem se jen v krátkosti věnoval rodině a jejímu vývoji v dnešní společnosti. V další části jsem nastínil otázku stanovení výživného v některých státech Evropské unie a v České republice. Na závěr vyhodnocení možného řešení této problematiky. Keywords: rodina; funkce rodiny; dysfunkce rodiny; rozvodovost; vyživovací povinnost; trestní postih; family; family role; disfunctional family; divorce rate; child support liability; criminal penalty Available in the UPOL Library.
DESERTION AS SOCIAL AND LEGAL PROBLEM

The aim of the thesis is to introduce a problem of under age child support liability. The first part is dedicated to family and its evolution within the contemporary society. The following part ...

BRÁZDA, Radek; NEUMEISTER, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Forms and Ways of free time activities of maximum security Prison inmates
JAROŠ, Pavel; POPELKA, Jiří
2010 - Czech
The target of this thesis: To map general forms and types of free time activities, the opportunities and offers. To focus on the Mírov increased surveillance prison. To specify the peculiarities of sentence of increased surveillance imprisonment; to map the offer of free time activities and, in the research section, to process and describe the activities and involvement of the condemned into treatment programs. Methodology: Statistical processing of results, comparison of the condemned in individual treatment programs; to express the willingness and involvement grade of the condemned to participate in the offered. Cíl mé práce: Zmapovat obecně formy a způsoby volnočasových aktivit, možnosti, nabídky. Zaměřit se na věznici se zvýšenou ostrahou Mírov. Specifikovat zvláštnosti výkonu trestu odnětí svobody se zvýšenou ostrahou, zmapovat nabídku volnočasových aktivit a ve výzkumné části zpracovat a popsat činnosti a zapojení odsouzených do programů zacházení Metodika: Statistické zpracování výsledků, porovnání odsouzených v jednotlivých programech zacházení, vyjádřit ochotu a stupně či míru zapojení odsouzených do nabízených volnočasových aktivit. Keywords: Kázeňské opatření; Evropská vězeňská pravidla; Zákon o výkonu trestu odnětí svobody; Řád výkonu trestu odnětí svobody; Disciplinary measures; European prison rules; Sentence of Imprisonment Act; Sentence of Imprisonment Code Available in the UPOL Library.
Forms and Ways of free time activities of maximum security Prison inmates

The target of this thesis: To map general forms and types of free time activities, the opportunities and offers. To focus on the Mírov increased surveillance prison. To specify the peculiarities of ...

JAROŠ, Pavel; POPELKA, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

The impect of therapies on persons with mental retardation
FRIDRICHOVÁ, Lucie; RŮŽIČKOVÁ, Veronika
2010 - Czech
The aim of this work are expressive therapy that are used in humaan labour with person which have any type of mental retardation. One of the chapter is about education and employment these individua person. Bakalářská práce se zabývá především expresivními terapiemi, které můžeme uplatňovat při práci s osobami, které mají různý stupeň mentální retardace. Jedna kapitola je věnována také vzdělávání a profesnímu uplatnění těchto osob. Keywords: Mentální retardace; klasifikace mentální retardace; vzdělávání; terapeutické metody; expresivní terapie.; Mental retardation; the claassification of mental retardation; education; therapeutical methods; expressive therapy. Available in the UPOL Library.
The impect of therapies on persons with mental retardation

The aim of this work are expressive therapy that are used in humaan labour with person which have any type of mental retardation. One of the chapter is about education and employment these individua ...

FRIDRICHOVÁ, Lucie; RŮŽIČKOVÁ, Veronika
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

The specifikation of the most frequent problematic situations during the classes at the vocational school
KOTLANTOVÁ, Jana; MUSILOVÁ, Marcela
2010 - Czech
This work is engaged in the most frequent situations at the vocatinonal school. The theoretic part summarizes knowledge of professional pedagogic literature. Problematic situations are analyzed in many views. In the empirical part attitudes and opinions of teachers are found. The aim of this work was found what problematic situations are met by teachers most frequently and how these problems are solved. It was found most teachers have to solve some problematic situations during the classes. Bakalářská práce se zaměřila na nejčastější problémové situace na střední odborné škole. Teoretická část shrnuje poznatky z odborné pedagogické literatury. Problémové situace jsou zde rozebrány z různých úhlů. V praktické části jsou pomoci dotazníku zjišťovány postoje a názory učitelů. Cílem bylo zjistit, s jakými problémovými situacemi se učitelé nejčastěji setkávají a jak je řeší. Bylo zjištěno, že většina učitelů musí při výuce problémové situace řešit. Keywords: Problémová situace; problémový student; problémové chování; poruchy chování; řešení konfliktů; Problematic situation; problematic student; problem behaviour; behaviour disorders; solution of a conflict Available in the UPOL Library.
The specifikation of the most frequent problematic situations during the classes at the vocational school

This work is engaged in the most frequent situations at the vocatinonal school. The theoretic part summarizes knowledge of professional pedagogic literature. Problematic situations are analyzed in ...

KOTLANTOVÁ, Jana; MUSILOVÁ, Marcela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Drugs and primary prevention of drug addition at secondary schools in Rýmařov
PUPÍK, Josef; TICHÁ, Iveta
2010 - Czech
The bachelor thesis ?Drugs and primary prevention of drug addition at secondary schools in Rýmařov ?strives to survey the objective juveniles? situation - their relation to habit-forming substances and their general awareness of the above mentioned. The theoretical part describes the particular types of drugs with regard to the historical development and dependence level; thereinafter the classification of drugs according to the addictive actions and risk factors is defined. Following part elaborates on results of the actual research carried out on the sample of three secondary schools in 2010 in Rýmařov. The experimental purpose was to discover the extent of scholars? contiguity with drugs and their current experiences and attitudes towards the habitudinal substances. Bakalářská práce ?Drogy a primární prevence drogových závislostí na středních školách v Rýmařově? se snaží zmapovat reálnou situaci současné mládeže, jejich vztah k návykovým látkám a obecné povědomí o této problematice . V teoretické části práce jsou popsány jednotlivé druhy drog z hlediska historického, z hlediska závislosti a rozděluje návykové látky do jednotlivých skupin podle jejich účinků a rizik užívání. Ve výzkumné části jsou zpracovány výsledky výzkumu realizovaného na třech středních školách v roce 2010 v Rýmařově. Cílem výzkumu bylo zjistit v jaké míře se studenti setkávají s drogami a jaké jsou jejich aktuální zkušenosti a názory v oblasti návykových látek. Keywords: Drogy; primární prevence; drogová závislost; střední školy; současná mládež; Drugs; primary prevention; drug addition; secondary schools; juveniles situation Available in the UPOL Library.
Drugs and primary prevention of drug addition at secondary schools in Rýmařov

The bachelor thesis ?Drugs and primary prevention of drug addition at secondary schools in Rýmařov ?strives to survey the objective juveniles? situation - their relation to habit-forming substances ...

PUPÍK, Josef; TICHÁ, Iveta
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Preparation of middlescence people to ageing process.
MIŠKÓCIOVÁ, Marie; SKARUPSKÁ, Helena
2010 - Czech
The thesis deals with preparation of middlescence people to ageing process. I concentrate on certain aspects, namely lifelong learning, life-style, economic and financial matters. In the first chapter the main concepts and terms are defined and the whole theme is contextualized within Czech and European reality. The rest of the theoretical part is focused on the aspects mentioned above, while the practical part of the thesis aims at investigating to what extent middlescence people get involved in the system of financial and economic security. I used a questionnaire, the results of which enabled me to answer three questions set in the introduction to the thesis. The output could become a basis for a consecutive research. V práci se věnuji vybraným aspektům přípravy střední generace na stáří, a to celoživotnímu vzdělávání, životnímu stylu, ekonomickým a finančním otázkám. V první kapitole vymezuji základní pojmy a téma prezentuji v celostátním a celoevropském kontextu. Další kapitoly teoretické části jsou zaměřeny na výše zmíněné aspekty a praktická část zkoumá, do jaké míry se lidé ve středním věku zapojují do systému ekonomického a finančního zabezpečení. Na základě interpretace dat získaných pomocí dotazníkového šetření zodpovídám tři výzkumné otázky, jež jsem si stanovila v úvodu práce. Odpovědi se mohou stát zajímavým východiskem pro další zkoumání. Keywords: Demografie; stárnutí; stáří; celoživotní učení; životní styl; ekonomické a finanční aspekty.; Demography; ageing process; senescence; lifelong learning; life-style; economic and financial aspects. Available in the UPOL Library.
Preparation of middlescence people to ageing process.

The thesis deals with preparation of middlescence people to ageing process. I concentrate on certain aspects, namely lifelong learning, life-style, economic and financial matters. In the first chapter ...

MIŠKÓCIOVÁ, Marie; SKARUPSKÁ, Helena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Free-time activities in a selected establishment
NÁLEPOVÁ, Blanka; MUSILOVÁ, Marcela
2010 - Czech
The work is aimed at a problem how to spend free time of Useres of service in Home for seniors Práce je zaměřena na problematiku trávení volného času uživatelů služby v domově pro seniory Keywords: Gerontologie; stáří; bydlení seniorů; ergoterapie; gerontagogika; domov pro seniory; volnočasové aktivity; Gerontology; age; Living seniors; ergoterapie; Elderly education; home for seniors; free time activities Available in the UPOL Library.
Free-time activities in a selected establishment

The work is aimed at a problem how to spend free time of Useres of service in Home for seniors

NÁLEPOVÁ, Blanka; MUSILOVÁ, Marcela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Reasons of leaving for old people´s home - linking to the needs of this target group
NOVOTNÁ, Zdeňka; KOCOURKOVÁ, Vladimíra
2010 - Czech
This bachelor thesis monitors the problems of living of the current aging population. Theoretical part deals with the basic characteristic of the target group of elderly people and with the phenomenon called old age. It describes health and social problems of elderly people which are the most common reason for their decision to spend their old age in an old people´s home. One part of the thesis is devoted to human needs and to the way how to meet them, which changes during the aging process of human organism. The empirical part of the thesis focuses on the evaluation of attitudes of a population sample aged over 65. This evaluation concentrates on reasons of elderly people that would be decisive for their accession to an institution providing accommodation social services. Causes of fear of such a method of settling how to spend the last stage of life and priorities of elderly people when making use of institutional care are examined here. Tato bakalářská práce sleduje problematiku života současné stárnoucí populace. Teoretická část se zabývá základní charakteristikou cílové skupiny stárnoucích lidí a fenoménem stáří. Popisuje zdravotní a sociální problémy stárnoucích lidí, které jsou nejčastějším důvodem pro jejich rozhodnutí, strávit své stáří v domově pro seniory. Část práce je věnována potřebám člověka a způsobu jejich uspokojování, který se v procesu stárnutí lidského organismu mění. Empirická část práce je zaměřena na průzkumné šetření postojů vzorku populace starší 65 let, které je zaměřeno na ověření důvodů seniorů, které by byly rozhodující pro nástup do zařízení poskytujícího pobytové sociální služby. Jsou zde zkoumány příčiny obav z takového způsobu řešení prožití poslední etapy života a priority seniorů, při případném využití institucionální péče. Keywords: senior; stáří; věk; involuční změny; ztráta soběstačnosti; potřeby člověka; domovy pro seniory; aktivní stárnutí; senior; old age; age; involutionary changes; loss of self-sufficiency; human needs; old people´s homes; active ageing Available in the UPOL Library.
Reasons of leaving for old people´s home - linking to the needs of this target group

This bachelor thesis monitors the problems of living of the current aging population. Theoretical part deals with the basic characteristic of the target group of elderly people and with the phenomenon ...

NOVOTNÁ, Zdeňka; KOCOURKOVÁ, Vladimíra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases