Number of found documents: 80
Published from to

Moderní metody bezdotykové analýzy výbušnin
Grega, Juraj; Pachmáň, Jiří
2009 - Slovak
Práca pojednáva o šiesti vybraných metódach bezdotykovej analýzy výbušnín. Zaoberá sa princípmi detekcie, experimentálnou technikou a konkrétnymi spôsobmi využitia. Pri rôznych metódach sa stretávame s problémami a prekážkami pri ich detekci, či sa jedná o chemické a fyzikálne vlastnosti analyzovaných látok alebo o okolité prostredie (svetlo, zvuk, prach, dym, atď.). Rôznou optimalizáciou alebo úpravou technického vybavenia jednotlivých metód je možné týmto obmedzaniam predísť. Keywords: detekce výbušnin; bezdotyková analýza; fotoakustická spektroskopie; hmotnostní spektroskopie; detection of explosives; standoff analysis; photoacoustic spectroscopy; mass spectrometry Available in the UPCE Library.
Moderní metody bezdotykové analýzy výbušnin

Práca pojednáva o šiesti vybraných metódach bezdotykovej analýzy výbušnín. Zaoberá sa princípmi detekcie, experimentálnou technikou a konkrétnymi spôsobmi využitia. Pri rôznych metódach sa stretávame ...

Grega, Juraj; Pachmáň, Jiří
Univerzita Pardubice, 2009

Přístupnost autobusové dopravy v Pardubickém kraji pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
Grančič, Daniel; Matuška, Jaroslav
2009 - Slovak
Tato práce se snaží poukázat na přístupnost autobusové dopravy v Pardubickém kraji pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace - OOSPO. V první kapitole je pohled na situaci bezbariérové dopravy a specifika přepravy postižených osob. Cílem této kapitoly je definovat pojem OOSPO. Druhá kapitola zobrazuje stav autobusové přepravy OOSPO v Pardubickém kraji a pohled na dopravce uskutečňujících tuto přepravu, jakož i na jejich vozový park a linky, které svými autobusy obsluhují. Její součástí je charakterizovat bezbarierový autobus a přiblížit rozdíl mezi autobusem nízkopodlažním a bezbariérovým, jakož i udělat uživateli přehled o výrobcích autobusů v České republice a jejich zaměření na prvky bezbariérovosti, co je vyobrazeno i v přehledné matici dostupnosti mezi zvolenými městami. Třetí kapitola obsahuje mapu dopravní dostupnosti OOSPO vybraných míst Pardubického kraje a stručný rozbor každé trasy vybraných míst jako i grafikony navržených opatření využití autobusů. V závěrečné čtvrté kapitole je zhodnocení navrhnutých opatření na základe dotazníků a obecných znalostí. Keywords: Bezbariérová doprava; omezená schopnost pohybu a orientace; postižené osoby; bezbariérové autobusy; grafikony využití autobusů; prvky bezbariérovosti; nízkopodlažní autobusy; Traffic without barriers; limited locomotion and orientation; Disabled Person; buses without barriers; grafic timetable of bus; disabled facilities; low-floor buses Available in digital repository of UPCE.
Přístupnost autobusové dopravy v Pardubickém kraji pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Tato práce se snaží poukázat na přístupnost autobusové dopravy v Pardubickém kraji pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace - OOSPO. V první kapitole je pohled na situaci bezbariérové ...

Grančič, Daniel; Matuška, Jaroslav
Univerzita Pardubice, 2009

Komplexní restaurátorský zásah na daných dílech: 1. Mapa (tempera na papíře); 2. Modrá mešita (kvaš na papíře); 3. Z Korčuly, Václav špála (akvarel na papíře)
Čulenová, Danica; Kopecká, Veronika
2009 - Slovak
Práce se zabývá restaurováním třech vybraných děl. Prvním dílem je zemědělská mapa, která tvoří součást sbírky v českém muzeu Stříbra v Kutné Hoře. Druhým dílem je obraz s názvem "Modrá mešita", který je předmětem soukromé sbírky a o jeho původu a autorovi není známo. Třetím předmětem restaurování je dílo s názvem "z Korčuly", které je součástí sbírky ve Východočeské galerii v Pardubicích. Keywords: restaurování; tempera na papíře; kvaš na papíře; akvarel na papíře; restoration; tempera on the paper; gouache on the paper; aquarelle on the paper Available in digital repository of UPCE.
Komplexní restaurátorský zásah na daných dílech: 1. Mapa (tempera na papíře); 2. Modrá mešita (kvaš na papíře); 3. Z Korčuly, Václav špála (akvarel na papíře)

Práce se zabývá restaurováním třech vybraných děl. Prvním dílem je zemědělská mapa, která tvoří součást sbírky v českém muzeu Stříbra v Kutné Hoře. Druhým dílem je obraz s názvem "Modrá mešita", který ...

Čulenová, Danica; Kopecká, Veronika
Univerzita Pardubice, 2009

Politický systém v ČR a SR
Baštek, Peter; Charbuský, Miloš
2009 - Slovak
Bakalárska práca na tému Politický systém v Českej a Slovenskej republike v rokoch 1993 až 2008 sa zameriava v dvoch častiach na teoretické vymedzenie problematiky, vývoj, systém a zmeny v politickom prostredí. V prvej časti sa zameriava na teoretické vymezenie pojmov a náväzne monituruje vývoj až po súčasné zloženie politického systému v Českej a Slovenskej republike. V druhej časti analyzuje jedno/dvoj komorový systém v parlamente, pričom sa snaží navrhnúť vhodné riešenie. Keywords: Political Systems; political parties; presidents; election results; politické systémy; politické strany; prezidenti; volební výsledky Available in digital repository of UPCE.
Politický systém v ČR a SR

Bakalárska práca na tému Politický systém v Českej a Slovenskej republike v rokoch 1993 až 2008 sa zameriava v dvoch častiach na teoretické vymedzenie problematiky, vývoj, systém a zmeny v politickom ...

Baštek, Peter; Charbuský, Miloš
Univerzita Pardubice, 2009

Využitie finančnej analýzy v podniku
Štolcová, Martina; Pakosta, Jaroslav
2009 - Slovak
Bakalárska práca je zameraná na využitie finančnej analýzy v podniku. Popisuje podstatu, zdroje, užívateľov, horizontálnu a vertikálnu analýzu a pomerové ukazovatele. Druhá polovica práce obsahuje finančnú analýzu firmy Chládek & Tintěra, a.s. v sledovanom období 2005 - 2008, ktorá je založená na zhodnotení finančného zdravia s použitím základných metód finančnej analýzy a návrhu opatrení na zlepšenie finančnej činnosti spoločnosti. Keywords: finanční analýzy; poměrové ukazatele; likvidita; aktivita; Zadluženost; rentabilita; financial analyses; Ratio indicators; liquidity; activity; indebtedness; profitability Available in digital repository of UPCE.
Využitie finančnej analýzy v podniku

Bakalárska práca je zameraná na využitie finančnej analýzy v podniku. Popisuje podstatu, zdroje, užívateľov, horizontálnu a vertikálnu analýzu a pomerové ukazovatele. Druhá polovica práce obsahuje ...

Štolcová, Martina; Pakosta, Jaroslav
Univerzita Pardubice, 2009

Problematika přepravy nebezpečných věcí po silniční komunikaci
Vychopenová, Petra; Kampf st., Rudolf; Svědiroh, Jiří
2009 - Slovak
Bakalářská práce je zaměřená na přepravu nebezpečných věcí podle dohody ADR. Práce je rozdělená do čtyř kapitol. První kapitola je zaměřena na národní legislativu a legislativu EU. Druhá část bakalářské práce se zabývá analýzou současného stavu přepravy nebezpečných věcí. Třetí část je zaměřená na rozdílné chování velkých a malých firem při dodržování podmínek obsažených v dohodě ADR. Poslední část by měla poukazovat na nedostatky a možné řešení, které by napomohly ke snížení nehod, a tím k minimalizování hrozeb nám i celému našemu okolí. Keywords: carriage; Transport; ADR Agreement; safety consultants; přeprava; Doprava; Dohoda ADR; bezpečnostní poradci Available in digital repository of UPCE.
Problematika přepravy nebezpečných věcí po silniční komunikaci

Bakalářská práce je zaměřená na přepravu nebezpečných věcí podle dohody ADR. Práce je rozdělená do čtyř kapitol. První kapitola je zaměřena na národní legislativu a legislativu EU. Druhá část ...

Vychopenová, Petra; Kampf st., Rudolf; Svědiroh, Jiří
Univerzita Pardubice, 2009

Retuš umeleckých diel na papieri
Čulenová, Danica; Kopecká, Veronika
2009 - Slovak
První část práce se věnuje zpracování literární rešerše na téma retuš a popisuje charakteristické vlastnosti jednotlivých materiálů běžně používaných v restaurátorské praxi. Práce rovněž obsahuje informace o technikách retuše spolu s technikami malby, podmínkami uložení zrestaurovaného díla a jejich vlivy na retuš. Další součástí práce je fotodokumentace k příkladům retuší. V druhé části práce jsou vyhodnocena měření změn barevných vrstev. Keywords: restaurování; retušování; retuše; rozpouštědla; konzervování; restoration; retouching; retouch; solvent; conservation Available in digital repository of UPCE.
Retuš umeleckých diel na papieri

První část práce se věnuje zpracování literární rešerše na téma retuš a popisuje charakteristické vlastnosti jednotlivých materiálů běžně používaných v restaurátorské praxi. Práce rovněž obsahuje ...

Čulenová, Danica; Kopecká, Veronika
Univerzita Pardubice, 2009

Rozšírenie tlačového bodu v ofsetovej tlači
Durcová, Jana; Dohnal, Miroslav; Hejduk, Jiří
2008 - Slovak
Bakalárska práca je zameraná na rozšírenie kruhového, eliptiského a štvorcového bodu v ofsetovej tlači v závislostina tónovej hodnote a zmene podmienok ako tlačový tlak, rýchlosť a typ papiera. Keywords: ofsetový tisk; tiskové body; rozšíření; offset printing; printing conditions Available in digital repository of UPCE.
Rozšírenie tlačového bodu v ofsetovej tlači

Bakalárska práca je zameraná na rozšírenie kruhového, eliptiského a štvorcového bodu v ofsetovej tlači v závislostina tónovej hodnote a zmene podmienok ako tlačový tlak, rýchlosť a typ papiera.

Durcová, Jana; Dohnal, Miroslav; Hejduk, Jiří
Univerzita Pardubice, 2008

Výukový program "Knižné väzby a postup výroby kníh"
Pál, Michal; Hejduk, Jiří; Knobloch, Josef
2008 - Slovak
Bola snaha koncipovať výukový program po obsahovej i formálnej stránke na zadanú tému tak, aby poslucháči využívajúci tieto materiály boli schopný preberanú problematiku pochopiť. Textová časť obesahuje velké množstvo názorných schematov a obrázkov získaných z materiálov firemných či odborných publikácií. Keywords: knižní vazby; výukové programy; bookbinding; tutorial programme Available in digital repository of UPCE.
Výukový program "Knižné väzby a postup výroby kníh"

Bola snaha koncipovať výukový program po obsahovej i formálnej stránke na zadanú tému tak, aby poslucháči využívajúci tieto materiály boli schopný preberanú problematiku pochopiť. Textová časť ...

Pál, Michal; Hejduk, Jiří; Knobloch, Josef
Univerzita Pardubice, 2008

E-learningový kurz - základy práce v Linuxu
Ilcsiková, Mária; Máchová, Renáta
2008 - Slovak
Bakalářská práce se zabývá problematikou distančního vzdělávání a tvorbou distančních opor. Jejím hlavním cílem je vytvořit e-learningový kurz "Základy práce v Linuxu" v prostředí e-learningového editoru. Součástí práce je popis vybraných editorů, především jejich výhod a nevýhod, a výběr vhodného editoru pro zpracování daného kurzu. Keywords: Vzdělávání; e-learningové kurzy; e-learningové editory; výhody; nevýhody; Linux; Education; e-learning courses; e-learning editors; advantages; disadvantages Available in digital repository of UPCE.
E-learningový kurz - základy práce v Linuxu

Bakalářská práce se zabývá problematikou distančního vzdělávání a tvorbou distančních opor. Jejím hlavním cílem je vytvořit e-learningový kurz "Základy práce v Linuxu" v prostředí e-learningového ...

Ilcsiková, Mária; Máchová, Renáta
Univerzita Pardubice, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases