Number of found documents: 256
Published from to

Edukační hra
Galovská, Veronika; Novák, Pavel; Dosoudilová, Jana
2014 - Slovak
Hlavným cieľom bakalárskej práce je vytvorenie aplikácie na podporu učiva prvých ročníkov základných škôl. Aplikácia je koncipovaná ako príbeh pretkaný krátkymi hrami, ktoré majú žiakov utvrdzovať a zdokonaľovať v získaných vedomostiach. Rozdelená je do kapitol, ktoré fungujú ako súhrn týždňového učiva. Teoretická práca je zameraná na význam hry ako takej a jej vlastnosti. Ďalej popisuje videohru, jej skladbu, históriu ale aj vzťah spoločnosti k nej. V teoretickej práci sa špeciálne venujem možnostiam využitia hry v bežnom živote a marketingu. Upozorňujem na jej dobré vlastnosti a opisujem tie zlé. Posledná časť teoretickej práce sa venuje školstvu a integrácie multimédií do procesu vzdelávania. Praktická časť popisuje proces prípravy aplikácie, obsahovú stránku hry a užívateľské rozhranie. Keywords: aplikácia; videohra; gamifikácia; hra; edukačná hra; vzdelávacie metódy; multimédiá; application; videogame; gamification; game; educative game; education methods; multimedia Available in digital repository of UTB.
Edukační hra

Hlavným cieľom bakalárskej práce je vytvorenie aplikácie na podporu učiva prvých ročníkov základných škôl. Aplikácia je koncipovaná ako príbeh pretkaný krátkymi hrami, ktoré majú žiakov utvrdzovať a ...

Galovská, Veronika; Novák, Pavel; Dosoudilová, Jana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Možnosti a technologie aplikované grafiky v současnosti
Kinderová, Júlia; Dosoudilová, Jana; Eliška, Jiří
2014 - Slovak
Teoretické zhrnutie informácií a postupov vybraných techník aplikovanej grafiky v súčasnosti Keywords: aplikovaná grafika; história aplikovanej grafiky; technologické postupy; applied graphics; history of applied graphics; technological methods Available in digital repository of UTB.
Možnosti a technologie aplikované grafiky v současnosti

Teoretické zhrnutie informácií a postupov vybraných techník aplikovanej grafiky v súčasnosti

Kinderová, Júlia; Dosoudilová, Jana; Eliška, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

1. Teoretická část: Amatérské fotografické soutěže na území Slovenska 2. Praktická část: a) Fotografické polotovary b) Nová estetika
Pikulík, Peter; Pešatová, Kateřina; Fišerová, Lucia
2014 - Slovak
Táto práca sa zaoberá problematikou amatérskych fotografických súťaží na území Slovenska. Predmetná téma je analyzovaná s ohľadom na dobový kontext a spoločenské zmeny. Práca sa tiež zaoberá štruktúrou a špecifikami konkrétnych amatérskych fotografických súťaží na území Slovenska. Keywords: amatérske fotografické súťaže; amatérska fotografia; AMFO; amateur photographic competitions; amateur photography Available in digital repository of UTB.
1. Teoretická část: Amatérské fotografické soutěže na území Slovenska 2. Praktická část: a) Fotografické polotovary b) Nová estetika

Táto práca sa zaoberá problematikou amatérskych fotografických súťaží na území Slovenska. Predmetná téma je analyzovaná s ohľadom na dobový kontext a spoločenské zmeny. Práca sa tiež zaoberá ...

Pikulík, Peter; Pešatová, Kateřina; Fišerová, Lucia
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Ostrov plastů - módní kolekce
Chválová, Katarína; Štraneková, Mária
2014 - Slovak
Tony plávajúceho plastového odpadu v mori. Zvieratá zdeformované plastom. Toto všetko boli podnety pre vytvorenie kolekcie PLASTIC ISLAND v ktorej som chcela túto citlivú tému spracovať. Plastový odpad aplikovať na odev a povýšiť ho do takej formy aby pôsobil na odeve esteticky a zaujímavo. Teoretická časť mapuje dizajnérov a umelcov, ktorí reagujú na tieto problémy. Keywords: neoprén; recyklácia; PET; oceán; fast fashion; ekológia; neoprene; recycling; ocean; ecology Available in digital repository of UTB.
Ostrov plastů - módní kolekce

Tony plávajúceho plastového odpadu v mori. Zvieratá zdeformované plastom. Toto všetko boli podnety pre vytvorenie kolekcie PLASTIC ISLAND v ktorej som chcela túto citlivú tému spracovať. Plastový ...

Chválová, Katarína; Štraneková, Mária
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

The Mountsider
Malastová, Katarína; Štraneková, Mária
2014 - Slovak
Kolekcia The Mountsider je inšpirovaná horami, ľuďmi a ich príbehmi prežitými v nich. Pri štúdiu výpravných a životopisných kníh ma zaujali fotky 70. až 90. rokov vysokohorských horolezcov. Zaoberala som sa ich výbavou, istením, štýlmi viazania uzlov a historickým vývojom odievania. Skúmala som tiež človeka uponáhľaného, žijúceho v centre veľkomesta a človeka žijúceho v súlade s prírodou. Cieľom je vytvorenie odevov s odkazom na históriu našich možno menej známych horo-lezcov, na vývoj outdoorového oblečenia vo svete a tiež uvedomiť si, akú významnú rolu v našich životoch zohráva príroda. Keywords: horolezectvo; alpinista; hektický životný štýl; outdoor; kultúra; mountaineering; alpinist; hectic lifestyle; culture Available in digital repository of UTB.
The Mountsider

Kolekcia The Mountsider je inšpirovaná horami, ľuďmi a ich príbehmi prežitými v nich. Pri štúdiu výpravných a životopisných kníh ma zaujali fotky 70. až 90. rokov vysokohorských horolezcov. Zaoberala ...

Malastová, Katarína; Štraneková, Mária
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Oděvní kolekce inspirovaná tradicí slovenské fajansy
Sládečková, Lucia; Štraneková, Mária; Hanečka, Boris
2014 - Slovak
Vo svojej bakalárskej práci sa zaoberám tradíciou fajansy na území Slovenska, s dôrazom na západoslovenskú oblasť. V habánskej a modranskej keramike hľadám odkaz remeselnej tradície, vlastných kultúrnych hodnôt a identity. V teoretickej časti ďalej definujem symbo-liku habánskej farebnosti, význam ručne maľovaných motívov. Tieto typické prvky a tvar abstraktným spôsobom prenášam do súčasného dámskeho odevu, ktorý hľadá vzájomný vzťah dvoch protipólov - tradície a súčasnosti. Cieľom práce je zvýšiť povedomie čitateľa o hodnote remesla ako takom, zároveň v ňom vzbudiť spontánny záujem o vlastné korene. Keywords: fajansa; glazúra; habánska keramika; motív; móda; odev; súčasnosť; tradícia; faience; fashion; garment; glaze; haban ceramics; motive; present; tradition Available in digital repository of UTB.
Oděvní kolekce inspirovaná tradicí slovenské fajansy

Vo svojej bakalárskej práci sa zaoberám tradíciou fajansy na území Slovenska, s dôrazom na západoslovenskú oblasť. V habánskej a modranskej keramike hľadám odkaz remeselnej tradície, vlastných ...

Sládečková, Lucia; Štraneková, Mária; Hanečka, Boris
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Made in Eden
Krempaská, Nikola; Štraneková, Mária; Šagát, Peter
2014 - Slovak
Eden - záhrada bez hriechu a poškvrnenosti. Kolekcia zhmotňuje moju predstavu o dávno zabudnutej rajskej záhrade Eden. Farebnosť komunikuje túto skutočnosť, no je doplnená tiež odtieňmi z dnešného tmavého sveta. Je akoby v dvoch líniách, ktoré sa navzájom prelínajú a dopĺňajú. Jedna línia stavia na mäkkých tvaroch, a tá druhá ju dopĺňa svojou jednoduchosťou, ktorú kombinuje s nápadom. Modely sú rôzne kombinovateľné medzi sebou a vyznačujú sa premysleným rafinovaným strihovým riešením, ktoré už len sem-tam podčiarkuje jemne výrazná kvetovaná štruktúra. Kolekcia by v oku diváka mala vyvolávať príjemné dojmy, evokovať pocit bezpečia vďaka použitiu mäkkých materiálov a foriem, no zároveň v ňom zanechať otázku, ktorá si žiada odpoveď. Reagujem na moje spomienky z detstva ale aj na môj aktuálny stav duše. Som hlboko veriaca a touto prácou chcem svoje presvedčenie zverejniť. Chcem povedať, že Boh stále existuje, a spolu s Ním existuje aj nádej. Kolekcia "Made in Eden" rieši v každom veku aktuálnu problematiku existencie Boha. Ponúka fakty a názory nad ktorými sa človek môže zamyslieť a utriediť si priority v hlave. Tak isto ponúka možnosť nahliadnuť na túto stále veľmi diskutovanú tematiku z môjho uhla pohľadu. Touto témou chcem vysloviť aj tvrdenie a obavu, že je všade okolo nás príliš veľa konzumu. Príliš veľa hmotných a pominuteľných vecí, ktoré sú v kontexte večnosti zanedbateľné. Bakalárska práca "Made in Eden" je zhmotnená v siedmich finálnych modeloch. Keywords: Kľúčové slová: Boh; existencia Boha; detstvo; spomienky; rodina; bezpečie; pominuteľnosť; God; existence of God; childhood; memories; family; security; evanescence Available in digital repository of UTB.
Made in Eden

Eden - záhrada bez hriechu a poškvrnenosti. Kolekcia zhmotňuje moju predstavu o dávno zabudnutej rajskej záhrade Eden. Farebnosť komunikuje túto skutočnosť, no je doplnená tiež odtieňmi z dnešného ...

Krempaská, Nikola; Štraneková, Mária; Šagát, Peter
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Návrh zlepšenia komunikačných aktivít v Turčianskej knižnici
Kostrabová, Barbora; Vandlíková, Katarína; Světlíková, Irena
2014 - Slovak
Bakalárska práca je zameraná na zlepšenie komunikačných aktivít v Turčianskej knižnici v Martine. Na úvod sa zameriava na predstavenie príspevkovej organizácie. Opisuje jej činnosti od založenia až po súčasnosť. Súčasťou úvodu je aj popis rozličných podujatí, ktoré organizácia každoročne usporiadava. Následne popisuje kategorizáciu jednotlivých cieľových skupín. Ďalším bodom je stanovenie primárnych a sekundárnych cieľov. Obsah tvoria aj súčasné komunikačné aktivity, ktoré sú špecifikované, a analyzované do budúcnosti. V práci sú využité aj analýzy. Cieľom je poukázať na slabé miesta v oblasti komunikačných aktivít spojených s propagáciou organizácie. Na základe získaných informácií je záver naplnený návrhmi zlepšenia v oblasti komunikácie a marketingových aktivít. Keywords: komunikačné aktivity; marketingová komunikácia; Turčianska knižnica; marketing služieb; príspevkové organizácie; propagácia; communication activities; marketing communication; Turiec library; marketing of services; subsidized organizations; promotion Available in digital repository of UTB.
Návrh zlepšenia komunikačných aktivít v Turčianskej knižnici

Bakalárska práca je zameraná na zlepšenie komunikačných aktivít v Turčianskej knižnici v Martine. Na úvod sa zameriava na predstavenie príspevkovej organizácie. Opisuje jej činnosti od založenia až po ...

Kostrabová, Barbora; Vandlíková, Katarína; Světlíková, Irena
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Analýza potenciálu vstupu novej služby na slovenský trh
Hlaváč, Jakub; Kubíčková, Miloslava; Vorlová, Růžena
2014 - Slovak
Táto bakalárska práca sa bude zaoberať problematikou zistenia potenciálu novej služby, ktorej cieľom je vstup na slovenský trh. Teoretická časť sa bude zameriavať na objasnenie a vysvetlenie pojmov použitých v praktickej časti bakalárskej práci. Praktická časť bude obsahovať vypracovanie dôležitých vonkajších a vnútorných analýz, ktorých spracovanie je potrebné pred samotným zavedením služby na trh, marketingový mix a brandingovú stratégiu. Výstupom budú konkrétne návrhy na vylepšenie samotnej služby na základe vypracovaných analýz, vytvorenie marketingového mixu a takisto pre novú službu bude vypracovaná brandingová stratégia smerujúca k vytvoreniu a rozvoju hodnoty značky. Keywords: marketing; služba; trh; branding; šport; propagácia; Marketing; Service; Market; Branding; Sport; Promotion Available in digital repository of UTB.
Analýza potenciálu vstupu novej služby na slovenský trh

Táto bakalárska práca sa bude zaoberať problematikou zistenia potenciálu novej služby, ktorej cieľom je vstup na slovenský trh. Teoretická časť sa bude zameriavať na objasnenie a vysvetlenie pojmov ...

Hlaváč, Jakub; Kubíčková, Miloslava; Vorlová, Růžena
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Návrh komunikačného plánu pre autorizovaného predajcu KOMANDOR, a.s.
Flašíková, Soňa; Kučiaková, Zuzana; Světlíková, Irena
2014 - Slovak
Cieľom bakalárskej práce je zostavenie komunikačného plánu pre autorizovaného predajcu KOMANDOR Slovensko, a. s. so sídlom v meste Púchov. Bakalárska práca je rozdelená do 2 častí teoretickej a praktickej. Obsahom prvej časti bakalárskej práce sú teoretické poznatky z oblasti marketingovej komunikácie. Práca je zameraná na nástroje marketingovej komunikácie, ekonomické analýzy a tvorbu samotného komunikačného plánu. V úvode praktickej časti je charakterizovaná firma KOMANDOR Slovensko, a.s. a tiež jej autorizovaný predajca KOMANDOR Interier Design so sídlom v meste Púchov. Následne sú vymedzené primárne a sekundárne ciele komunikačného plánu, cieľová skupina zákazníkov a ekonomické analýzy. Zároveň sú navrhnuté nástroje komunikácie, rozpočet, časový harmonogram pre komunikačný plán. V závere sú definované spôsoby merania efektívnosti komunikačného plánu. Keywords: marketingová komunikácia; komunikačný mix; situačné analýzy; primárne a sekundárne ciele; cieľová skupina; marketing communication; communication mix; situation analyses; primary and secondary aims; target group Available in digital repository of UTB.
Návrh komunikačného plánu pre autorizovaného predajcu KOMANDOR, a.s.

Cieľom bakalárskej práce je zostavenie komunikačného plánu pre autorizovaného predajcu KOMANDOR Slovensko, a. s. so sídlom v meste Púchov. Bakalárska práca je rozdelená do 2 častí teoretickej a ...

Flašíková, Soňa; Kučiaková, Zuzana; Světlíková, Irena
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases