Použitá omezení (1)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 323520
Publikováno od do

Rekonstituce lymfocytů po alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk
Zmij, Patrik; Souček, Ondřej; Řezáčová, Vladimíra
2024 - český
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Author: Bc. Patrik Zmij Supervisor: RNDr. Ondřej Souček, Ph.D. Title of diploma thesis: Lymphocyte reconstitution after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation is the most effective treatment option for patients with hematologic malignancies, including acute myeloid leukemia, myelodysplastic syndrome, or the rarer myelosarcoma. After a successful transplantation, the immune system cells are regenerated, and this master's thesis focuses on one aspect of that process: lymphocyte reconstitution. The experimental part of the study involved patients who underwent allogeneic transplantation of blood- forming cells based on their unfavorable diagnosis. These patients were then monitored for one year at the Institute of Clinical Immunology and Allergology at the Faculty Hospital in Hradec Králové. Observations were conducted at three months and continued until the end of the first year, using flow cytometry as the method of assessment. By analyzing diverse surface markers on selected immune cells, it was possible to track patients with hematologic malignancies and observe the subsequent course of lymphocyte reconstitution after allogeneic... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Autor: Bc. Patrik Zmij Vedoucí práce: RNDr. Ondřej Souček, Ph.D. Název diplomové práce: Rekonstituce lymfocytů po alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk Alogenní transplantace hematopoetických kmenových buněk je nejefektivnější léčebnou možností pro pacienty s hematoonkologickými malignitami, mezi které patří akutní myeloidní leukémie, myelodysplastický syndrom nebo vzácnější myelosarkom. Po úspěšně provedené transplantaci nastává znovuobnovení buněk imunitního systému a jednou z částí, rekonstitucí lymfocytů se zabývá tato diplomová práce. Výběrovým souborem experimentální části se stali pacienti, kteří podstoupili alogenní transplantaci krvetvorných buněk na základě jejich nepříznivé diagnózy a následně byli sledováni po dobu jednoho roku na Ústavu klinické imunologie a alergologie Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Pozorování pacientů bylo stanoveno po třech měsících až do konečného jednoho roku a metodou stanovení se stala průtoková cytometrie. Na základě různorodých povrchových znaků vybraných imunitních buněk bylo možné sledovat pacienty s hematologickými malignitami a následný průběh rekonstituce lymfocytů po alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk. Věk pacientů... Klíčová slova: lymfocyty; transplantace; průtoková cytometrie; imunofenotypizace; lymphocytes; transplantation; flow cytometry; immunophenotypization Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Rekonstituce lymfocytů po alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Author: Bc. Patrik Zmij Supervisor: RNDr. Ondřej Souček, Ph.D. Title of diploma thesis: ...

Zmij, Patrik; Souček, Ondřej; Řezáčová, Vladimíra
Univerzita Karlova, 2024

Porovnání fyziologického stavu mlazin jedle bělokoré na stanovištích s rozdílným mikroklimatem pomocí biochemických a optických parametrů jehlic.
Kabilková, Eva; Lhotáková, Zuzana; Pokorný, Radek
2024 - český
Silver fir (Abies alba Mill.) is a candidate tree species in the process of forest transformation especially of spruce monoculture stands (Picea Abies (L.) H. Karst.), thanks to its better growth characteristics in conditions of mild drought. However, fir, as a very shade tolerant tree, may be more susceptible to various abiotic stressors in more open forest canopies, and therefore it is necessary to study its ecological requirements in connection with the most effective possible application in forestry. In this thesis, the physiological state of young fir stands affected by different light microclimatic conditions, which were represented by different types of forest regeneration, was studied. Specifically, it is shelter-wood cut, which represents the likely highest degree of shading by mature trees, then natural regeneration under sparse canopy, gap cut and small clear cut, which represent a moderate degree of shading by mature trees, and last but not least, clear cut, which represents the lowest degree of shading. Physiological status was evaluated using biochemical and optical properties of the needles, and additional microclimatic conditions of the habitats, namely temperature and soil moisture, were also evaluated. Our results showed that the used biochemical and optical properties of the... Jedle bělokorá (Abies alba Mill.) je kandidátní dřevinou v procesu transformace zejména smrkových monokulturních porostů (Picea Abies (L.) H. Karst.), a to díky lepším růstovým vlastnostem v podmínkách mírného sucha. Ovšem jedle jakožto stínomilná dřevina může být náchylnější k různým abiotickým stresorům v otevřenějších lesních zápojích, a proto je nutné tyto její ekologické nároky studovat v souvislosti s co možná nejúčinnější aplikací do lesního hospodářství. V této práci byl studován fyziologický stav mlazin jedlí ovlivněný různými světelnými mikroklimatickými podmínkami, které byly představovány různými typy lesní obnovy. Konkrétně se jedná o clonnou seč, která představuje pravděpodobnou nejvyšší míru stínění dospělým porostem, dále o přirozenou obnovu, skupinovou a násečnou seč, které představují střední míru stínění dospělým porostem a v neposlední řadě o holou seč, která představuje nejnižší míru stínění dospělým porostem. Hodnocení fyziologického stavu bylo prováděno pomocí biochemických a optických vlastností jehlic a mimo jiné byly hodnoceny i další mikroklimatické podmínky stanovišť, a to teplota a půdní vlhkost. Naše výsledky ukázaly, že použité biochemické i optické vlastnosti jehlic jsou na různé světelné mikroklima citlivé, zejména pro krajní situace (clonná a holá seč). Nicméně... Klíčová slova: Abies alba; klimatická změna; fyziologický stav; biochemické indikátory; optické vlastnosti jehlic; odrazivost; fluorescence chlorofylu; fotosyntetické pigmenty; vegetační indexy; Abies alba; climate change; physiological state; biochemical indicators; optical properties of needles; reflectance; chlorophyll fluorescence; photosynthetic pigments; vegetation indices Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Porovnání fyziologického stavu mlazin jedle bělokoré na stanovištích s rozdílným mikroklimatem pomocí biochemických a optických parametrů jehlic.

Silver fir (Abies alba Mill.) is a candidate tree species in the process of forest transformation especially of spruce monoculture stands (Picea Abies (L.) H. Karst.), thanks to its better growth ...

Kabilková, Eva; Lhotáková, Zuzana; Pokorný, Radek
Univerzita Karlova, 2024

Vztah fyziologických a optických vlastností listu k projevům napadení olše lepkavé (Alnus glutinosa) patogenem Phytophtora × alni
Oramová, Viktorie; Lhotáková, Zuzana; Tomášková, Ivana
2024 - český
A current problem is the infestation of the black alder (Alnus glutinosa) by the pathogen P. × alni, which causes the loss of alder stands and disrupts riparian ecosystems. The spread of the 'phytophthora disease' occurs through water, the host is infected through the root system and the pathogen attacks the conductive tissues. As a result of the disease, the tree gradually loses its root system, lesions appear on the trunk, defoliation occurs and the individual inevitably dies. The only solution to the situation is preventive measures to prevent further spread by careful removal of infected alder trees. The aim of this paper is to discuss the relationship between black alder and P. × alni in the context of the physiological changes that occur in the foliage of the infested individual. Leaf functional traits, chlorophyll fluorescence and optical properties of black alder exposed to P. × alni (inoculation into soil or confirmed occurrence of the pathogen in natural conditions) were measured using non-invasive methods. The results of the chamber experiments suggest that the mean values of the measured parameters do not change significantly in the initial stages of infection, but there is a widening of the variance of the values in infected individuals. We tested whether the genetic origin of the... Napadení olše lepkavé (Alnus glutinosa) patogenem P. × alni je současný problém, který zapříčiňuje úbytek olšových porostů a narušuje břehové ekosystémy. K šíření "fytoftorového onemocnění" dochází vodou, hostitel je infikován skrze kořenový systém a patogen napadá vodivá pletiva. V důsledku onemocnění strom postupně přichází o kořenový systém, objevují se mokvající léze na kmeni, dochází k defoliaci a nevyhnutelně i smrti jedince. Jediným řešením vzniklé situace jsou preventivní opatření zabraňující dalšímu šíření a opatrná likvidace napadených olšových porostů. Cílem této práce je nahlédnout do vztahu olše a P. × alni v kontextu fyziologických změn reflektovaných v listoví napadeného jedince. Za použití neinvazivních metod byly měřeny funkční znaky listoví, fluorescence chlorofylu a optické vlastnosti olše lepkavé vystavené působení P. × alni (inokulace do půdy či potvrzený výskyt patogenu v přírodních podmínkách). Výsledky komorových experimentů naznačují, že průměrné hodnoty měřených parametrů se v počátečních fázích infekce signifikantně nemění, ovšem dochází k rozšíření rozptylů hodnot u napadených jedinců. Testovali jsme, zda do projevu infekce ve funkčních znacích a fluorescenčních parametrech listoví zasáhne faktor genetického původu olše (česká a norská provenience), zvýšené koncentrace... Klíčová slova: Phytophtora × alni; olše lepkavá (Alnus glutinosa); fluorescenční parametry; relativní obsah pigmentů; reflektance; transmitance; břehové porosty; komorový experiment; dálkový průzkum; hytophtora × alni; black alder (Alnus glutinosa); fluorescent parameters; relative pigment content; reflectance; transmitance; riparian forest; chamber experiment; remote sensing Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vztah fyziologických a optických vlastností listu k projevům napadení olše lepkavé (Alnus glutinosa) patogenem Phytophtora × alni

A current problem is the infestation of the black alder (Alnus glutinosa) by the pathogen P. × alni, which causes the loss of alder stands and disrupts riparian ecosystems. The spread of the ...

Oramová, Viktorie; Lhotáková, Zuzana; Tomášková, Ivana
Univerzita Karlova, 2024

Etické a právní aspekty kardiopulmonální resuscitace se zaměřením na dříve vyslovená přání
Beranová, Stanislava; Kopsa Těšinová, Jolana; Hocková, Jana
2024 - český
(v AJ) Introduction to the Issue: The diploma thesis deals with ethical and legal issues related to the provision of cardiopulmonary resuscitation, particularly the use of advance directive in intensive care units. Although advance directive have been part of legislation in medical practice for several years, they are not widely used. However, this document is crucial as it protects patient autonomy in situations where the patient cannot express their wishes and preferences. The use of this document in medical practice raises questions, especially regarding its content, accessibility, and adherence. Objective: The main goal of this thesis is to identify the ethical and legal aspects of cardiopulmonary resuscitation, specifically in relation to patients advance directive. The study aims to understand how non-medical healthcare personnel perceive these aspects in intensive care units. Methodology: For the research investigation, a qualitative research method was chosen. Data collection involved semi-structured interviews with healthcare personnel from intensive care units. The obtained data were categorized using open coding after thorough analysis and anonymization. The results are presented using an undirected graph. The research section also includes continuous text containing individual codes and... Úvod do problematiky: Diplomová práce se zabývá etickými a právními otázkami souvisejících s poskytováním kardiopulmonální resuscitace, zejména používáním dříve vysloveného přání na odděleních intenzivní péče. Přestože je dříve vyslovené přání součástí legislativy již několik let ve zdravotnické praxi není příliš používáno, přestože se jedná o velmi důležitý dokument, který chrání autonomii pacienta v situacích, kdy pacient z určitého důvodu nemůže vyjádřit svá přání a preference. Používání tohoto dokumentu ve zdravotnické praxi však sebou přináší i řadu otázek, týkající se zejména jeho obsahu, dohledatelnosti či samotného respektování. Cíle práce: Hlavním cílem této práce je identifikovat etické a právní aspekty kardiopulmonální resuscitace především ve vztahu k dříve vyslovenému přání pacienta a zjistit, jak jsou tyto aspekty vnímány nelékařským zdravotním personálem na odděleních intenzivní péče. Metodologie: Pro výzkumné šetření byla zvolena kvalitativní metoda výzkumu, metodou sběru dat jsou polostrukturované rozhovory se zdravotnickým personálem z oddělení intenzivní péče. Kategorizace získaných dat proběhla pomocí otevřeného kódování po důsledné analýze a anonymizaci dat. Zjištěné výsledky jsou zobrazeny pomocí neorientovaného grafu. Výzkumná část práce je dále tvořena souvislým textem,... Klíčová slova: etické aspekty; právní aspekty; kardiopulmonální resuscitace; dříve vyslovená přání; ethical aspects; legal aspects; cardiopulmonary resucitation; advance directives Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Etické a právní aspekty kardiopulmonální resuscitace se zaměřením na dříve vyslovená přání

(v AJ) Introduction to the Issue: The diploma thesis deals with ethical and legal issues related to the provision of cardiopulmonary resuscitation, particularly the use of advance directive in ...

Beranová, Stanislava; Kopsa Těšinová, Jolana; Hocková, Jana
Univerzita Karlova, 2024

Vliv atorvastatinu na expresi a funkci endoglinu u endotelové dysfunkce indukované hyperlipidémií
Holadová, Adéla; Tripská, Katarína; Fikrová, Petra
2024 - český
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Title of Diploma Thesis: Effect of atorvastatin on endoglin expression and function in hyperlipidemia-induced endothelial dysfunction Author: Adéla Holadová Supervisor of Diploma Thesis: PharmDr. Katarína Tripská, Ph.D. Aim: The aim of this thesis was to determine how atorvastatin affects the expression and function of endoglin and related biomarkers of inflammation/endothelial dysfunction at different concentrations and times in human endothelial cells from the aorta, in which hyperlipidemia was induced by using palmitic acid. Methods: In the diploma thesis, we worked with human aortic endothelial cells. We premedicated them with atorvastatin/palmitic acid at different times and concentrations. Using flow cytometry, we measured the protein expression of endoglin. Furthermore, we used the qRT-PCR method to determine the level of mRNA expression of endoglin, its transcription factors and biomarkers of inflammation. Using the ELISA method, we detected the levels of soluble endoglin. Results: We demonstrated that atorvastatin at a concentration of 5μM after 16 hours of premedication significantly increased the mRNA expression of endothelial nitric oxide synthase, and conversely decreased the... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Název diplomové práce: Vliv atorvastatinu na expresi a funkci endoglinu u endotelové dysfunkce indukované hyperlipidémií Autor: Adéla Holadová Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Katarína Tripská, Ph.D. Cíl práce: Cílem této diplomové práce bylo zjistit, jakým způsobem atorvastatin ovlivňuje expresi a funkci endoglinu a s ním souvisejících biomarkerů zánětu/endotelové dysfunkce v různých koncentracích a časech u lidských endotelových buněk z aorty, u kterých byla indukovaná hyperlipidémie pomocí kyseliny palmitové. Metody: V diplomové práci jsme pracovaly s lidskými aortálními endotelovými buňkami. Ty jsme premedikovaly atorvastatinem/kyselinou palmitovou v různých časech a koncentracích. Za využití průtokové cytometrie jsme měřily proteinovou expresi endoglinu. Dále jsme využívaly metodu qRT-PCR ke zjištění míry mRNA exprese endoglinu, jeho transkripčních faktorů a biomarkerů zánětu. Pomocí metody ELISA, jsme detekovaly hladiny solubilního endoglinu. Výsledky: Prokázaly jsme, že atorvastatin o koncentraci 5μM po 16h premedikaci signifikantně zvýšil mRNA expresi endoteliální syntázy oxidu dusnatého, a naopak snížil expresi CCL2 (C-C motif chemokine ligand 2). Dále jsme zjistily, že 25μM koncentrace... Klíčová slova: endoglin; hyperlipidemia; endotelová dysfunkce; atorvastatín; endoglin; hyperlipidemia; endothelial dysfunction; atorvastatin Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vliv atorvastatinu na expresi a funkci endoglinu u endotelové dysfunkce indukované hyperlipidémií

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Title of Diploma Thesis: Effect of atorvastatin on endoglin expression and function in ...

Holadová, Adéla; Tripská, Katarína; Fikrová, Petra
Univerzita Karlova, 2024

Analýza svahového pohybu Dubičná - mechanické vlastnosti slínovců a stabilitní poměry
Pospíchal, Vojtěch; Jerman, Jan; Racek, Ondřej
2024 - český
Diploma thesis Bc. Vojtěch Pospíchal Analysis of slope movement Dubičná - mechanical properties of mudstones and stability ratios ABSTRACT This thesis deals with the stability conditions of the Dubičná landslide area, which is located at the contact of two regional geological units of the Czech Cretaceous Basin and the Bohemian Central Highlands. It compares the mechanical properties of the mudstones of the Březno Formation, which were obtained through laboratory tests, with the results from another landslide site, Prackovice, where very similar geological and morphological conditions occur. Determination of critical and residual strength is essential for determining slope stability. For this purpose, laboratory tests were carried out and at the same time correlation relations were tested, which can predict strength parameters based on index parameters. Furthermore, the geometry of the landslide area with seasonal variations of the groundwater level was created. The obtained parameters and geometries were used to calculate the stability in the Plaxis program. The factor of safety is around 1, depending on the height of the groundwater level. Diplomová práce Bc. Vojtěch Pospíchal Analýza svahového pohybu Dubičná - mechanické vlastnosti slínovců a stabilitní poměry ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá stabilitními poměry sesuvného území Dubičná, které se nachází na kontaktu dvou regionálních geologický jednotek české křídové pánve a českého středohoří. Porovnává mechanické vlastnosti slínovců březenského souvrství, které byly získány provedením laboratorních zkoušek s výsledky z další sesuvné lokality Prackovice, kde se vyskytují velmi podobné geologické a morfologické poměry. Pro určení stability svahu je zásadní určení kritické a reziduální pevnosti. Za tímto účelem byly provedeny laboratorní zkoušky a zároveň byly testovány korelační vztahy, které dokáží předpovědět pevnostní parametry na základě indexových parametrů. Dále byla vytvořena geometrie sesuvného území se sezonními variacemi hladiny podzemní vody. Získané parametry a geometrie byly použity pro výpočet stability v programu Plaxis. Stupeň stability svahu se pohybuje kolem hodnoty 1 v závislosti na výšce hladiny podzemní vody. Klíčová slova: stabilita svahu; sesuv; mechanické vlastnosti Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Analýza svahového pohybu Dubičná - mechanické vlastnosti slínovců a stabilitní poměry

Diploma thesis Bc. Vojtěch Pospíchal Analysis of slope movement Dubičná - mechanical properties of mudstones and stability ratios ABSTRACT This thesis deals with the stability conditions of the ...

Pospíchal, Vojtěch; Jerman, Jan; Racek, Ondřej
Univerzita Karlova, 2024

Evoluce množství jaderné DNA rodu Mallomonas a její souvislost s ekofyziologií
Čížková, Natálie; Čertnerová, Dora; Trávníček, Pavel
2024 - český
The variability of genome size among eukaryotes and its consequences remains largely unknown. This is particularly true for unicellular eukaryotic organisms, also known as protists, whose nuclear DNA content is still largely unexplored. Across plants or animal studies, it has been repeatedly demonstrated that genome size is closely associated with cell size and may also be related to other eco-physiological parameters, such as growth rate, metabolic rate, or life strategy. In protists, the cell represents their entire body, allowing for the direct assessment of the impact of genome size on organismal phenotypic traits. In this thesis, with the use of flow cytometry, the absolute amount of nuclear DNA was estimated for 165 strains of the genus Mallomonas (Chrysophyceae) belonging to 64 species, revealing diversity in nuclear DNA content for nearly 1/4 of the globally recognized diversity of this genus. Based on the obtained data, up to 100-fold variability in nuclear DNA content was found across Mallomonas species (0.12 pg - 11.4 pg). Detected intraspecific variability in nuclear DNA content suggests the influence of various evolutionary mechanisms, for example multiple-fold difference in DNA content (even within closely related species) suggest frequent polyploidization in the genus Mallomonas.... Variabilita velikosti genomu mezi eukaryoty a souvislosti vyplývající z této variability jsou z velké části stále neznámé. To platí zejména pro jednobuněčné eukaryotické organismy neboli protista, o jejichž obsahu jaderné DNA je k dispozici jen minimum údajů. Napříč studiemi zabývajícími se rostlinami či živočichy však bylo mnohokrát prokázáno, že je velikost genomu úzce spjata s velikostí buňky a může také souviset s dalšími ekofyziologickými parametry, jako je například rychlost růstu, rychlost metabolismu anebo životní strategie. U protist představuje buňka jejich celé tělo a umožnuje tak sledovat přímý vliv velikosti genomu na fenotypové projevy organismu. V této diplomové práci se podařilo pomocí průtokové cytometrie stanovit absolutní množství jaderné DNA pro 165 kmenů rodu Mallomonas (Chrysophyceae, Stramenopila) náležících k 64 druhům, čímž byla odhalena diverzita v množství jaderné DNA pro téměř 1/4 celosvětově uznávané diverzity tohoto rodu. Na základě získaných dat byla zjištěna až 100násobná variabilita v množství jaderné DNA napříč druhy Mallomonas (0.12 pg - 11.4 pg). Detekovaná vnitrodruhová variabilita v množství jaderné DNA ukazuje na působení nejrůznějších evolučních mechanismů. Násobné změny (i v rámci blízce příbuzných druhů) naznačují, že u rodu Mallomonas zřejmě dochází k... Klíčová slova: velikost genomu; velikost buňky; průtoková cytometrie; Mallomonas; evoluce; rychlost pohybu buňky; genome size; cell size; flow cytometry; Mallomonas; evolution; cell velocity Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Evoluce množství jaderné DNA rodu Mallomonas a její souvislost s ekofyziologií

The variability of genome size among eukaryotes and its consequences remains largely unknown. This is particularly true for unicellular eukaryotic organisms, also known as protists, whose nuclear DNA ...

Čížková, Natálie; Čertnerová, Dora; Trávníček, Pavel
Univerzita Karlova, 2024

Přehloubení karů ve Vysokých Tatrách
Nadžadyová, Alexandra; Křížek, Marek; Margold, Martin
2024 - slovenský
Cirque overdeepening in the High Tatras Abstract: The High Tatras are currently an unglaciated mountain range with distinct glacial and periglacial shapes, as they were among the most glaciated mountain ranges during the Pleistocene. This allowed the formation of glacial cirques in the valley heads, which nowadays serve as ideal paleoenvironmental indicators. The aim of this work is therefore to determine the extent of cirque overdeepening in the Slovak part of the High Tatras and to establish the relationship of cirque overdeepening to standard morphometric, positional, and environmental characteristics of cirques. Based on the current digital elevation model (DEM), cirque edges, steps, and foot of cirque walls were defined and the values of morphometric parameters important for the construction of longitudinal profiles (k-curves, c-curves) were determined, thanks to which the overdeepening of the cirques was determined. The average value of the overdeepening of all the cirques according to the k coefficient was 0,85 (ranging from 0,51 to 1,46) and according to the c coefficient it was -0,97 (ranging from -0,11 to -2,96). The resulting inventory of 110 cirques was therefore used to analyse the relationships of the overdeepening coefficients to the above characteristics among themselves. The values of the... Prehĺbenie karov vo Vysokých Tatrách Abstrakt: Vysoké Tatry predstavujú v súčasnosti nezaľadnené pohorie s výraznými ľadovcovými a periglaciálnymi tvarmi, keďže počas pleistocénu patrili medzi pohoria s najväčším zaľadnením. Z toho dôvodu bol umožnený v záveroch dolín vznik ľadovcových karov, ktoré v dnešnej dobe slúžia ako ideálne paleoenvironmentálne indikátory. Cieľom práce je preto stanoviť mieru prehĺbenia karov v slovenskej časti Vysokých Tatier a stanoviť vzťah prehĺbenia karov k štandardným morfometrickým, polohovým a environmentálnym charakteristikám karov. Na základe aktuálneho digitálneho modelu reliéfu (DMR) sa vymedzili karové hrany, stupne, úpätia karových stien a stanovili sa hodnoty morfometrických parametrov dôležitých pre konštrukciu pozdĺžnych profilov (k-kriviek, c-kriviek), vďaka ktorým sa určilo prehĺbenie karov. Priemerná hodnota prehĺbenia všetkých karov podľa koeficientu k vyšla 0,85 (v rozmedzí od 0,51 do 1,46) a podľa koeficientu c vyšla -0,97 (v rozmedzí od -0,11 do -2,96). Výslednou inventarizáciou 110 karov sa tak medzi sebou analyzovali vzťahy koeficientov prehĺbenia k vyššie uvedeným charakteristikám. Hodnotami koeficientov prehĺbenia tatranských karov sa potvrdilo výrazné minulé glaciálne pôsobenie. Potvrdilo sa, že koeficient c nemá signifikantné korelácie k iným... Klíčová slova: kar; glaciálne prehĺbenie; pleistocén; klasifikácia; Vysoké Tatry; cirque; glacial overdeepening; Pleistocene; classification; the High Tatras Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Přehloubení karů ve Vysokých Tatrách

Cirque overdeepening in the High Tatras Abstract: The High Tatras are currently an unglaciated mountain range with distinct glacial and periglacial shapes, as they were among the most glaciated ...

Nadžadyová, Alexandra; Křížek, Marek; Margold, Martin
Univerzita Karlova, 2024

Geopolitická analýza ozbrojeného konfliktu v Jemenu
Brzicová, Kateřina; Jelen, Libor; Tureček, Břetislav
2024 - český
This thesis delves into a detailed geopolitical analysis of the armed conflict in Yemen, examining the influences and factors that led to this conflict and the actors that have shaped this conflict since its escalation in 2015. The thesis aims to find the interconnectedness and motivations for the involvement of internal and external actors in the conflict in Yemen. Its primary goal is to find what motivates these actors to engage in the Yemen conflict and to examine their influence on the course and dynamics of the conflict. The thesis uses the methods of critical discourse analysis to examine the narratives and positions of the involved parties, enabling a deeper understanding of the political and ideological motivations and strategies that influence the course of the conflict. The analysis revealed the dominant narrative of internal and external actors through which they present and conceptualize the conflict and their role in the conflict and how they use this narrative to legitimize their actions - military and political. Despite standing on opposite sides of theconflict, the actors utilize similar narratives, adapting language to fit their agendas. Emphasizing defense and sovereignty, regional and security and stability, they accuse their opponents of responsibility for the continuation of... Tato diplomová práce se věnuje podrobné geopolitické analýze ozbrojeného konfliktu v Jemenu, zkoumajíc vlivy a faktory, které k tomuto konfliktu vedly a aktéry, které tento konflikt formují od jeho eskalace v roce 2015. Práce si klade za cíl nalézt propojenosti a motivace k účasti vnějších a vnitřních aktérů v konfliktu v Jemenu. Hlavním cílem je zjištění, co motivuje tytoaktéry k zapojení do jemenského konfliktu a prozkoumat jejich vliv na průběh a dynamiku konfliktu. Práce využívá metod kritické diskurzivní analýzy pro zkoumání narativů a postojů jednotlivých zúčastněných stran, což umožňuje hlubší pochopení politických a ideologických motivací a strategií, které ovlivňují průběh konfliktu. Analýza odhalila dominující narativ vnitřních i vnějších aktérů, skrze který prezentují a koncipují konflikt a svou roli v konfliktu a jak tento narativ používají k legitimizaci svých činů - vojenských i politických. Aktéři konfliktu využívají podobné narativy i přesto, že stojí na opačných stranách konfliktu, jazyk ale upravují tak, aby se hodil do jejich agendy. Zdůrazňují obranu a suverenitu země, regionální a bezpečnost a stabilitu, obviňují své protivníky z odpovědnostiza trvání konfliktu a za prohlubování utrpení lidu Jemenu. Skrze narativ dále zdůrazňují legitimitu svých akcí a vojenských operací,... Klíčová slova: Jemen; konflikt v Jemenu,Vojenská intervence v Jemenu; Saúdská Arábie; Írán; mezinárodně uznávaná válka Jemenu; hnutí Hútiů; Spojené arabské emiráty; Jižní přechodná ráda; Spojené státy americké; kritická diskurzivní analýza; geopolitika; Yemen; conflict in Yemen; Saudi-led intervention; Saudi Arabia; Iran; Yemen's internationally recognized war; Houthi movement; United Arab Emirates; Southern Transitional Council; United States of America; critical discourse analysis; geopolitics Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Geopolitická analýza ozbrojeného konfliktu v Jemenu

This thesis delves into a detailed geopolitical analysis of the armed conflict in Yemen, examining the influences and factors that led to this conflict and the actors that have shaped this conflict ...

Brzicová, Kateřina; Jelen, Libor; Tureček, Břetislav
Univerzita Karlova, 2024

Variabilita semen Lepidium campestre v závislosti na koncentraci dostupných živin
Tučková, Kristýna; Mašková, Tereza; Dostál, Petr
2024 - český
Seed production allows plants to maintain their genetic diversity, survive in dormancy through unfavourable conditions and disperse to new distant sites. Seed's own size reflects the amount of provisions designated for its germination, thus the rate and success of its germination. Seed size can also suggest dispersion distance, a chance to avoid seed predators, and how likely the seedling will withstand unfavourable conditions right after germination and before the formation of necessary structures for growth independent of maternal supplies. In general, the more nutrients a plant acquires during seed production, the bigger the number or size of seeds it can produce. In some cases, more nutrient uptake can lead to the production of more numerous and bigger seeds simultaneously, however, the direction of increased investment in reproduction highly depends on plant species. This work studies the effect of nutrient gradient in the environment on the variability of seed size in Lepidium campestre. It explores how seed traits change along the maternal environmental nutrient gradient, specifically how their number, size and seed coat thickness responds to the gradient. Subsequently, this work discusses the persistence of the maternal nutrient effect in the second generation, phenomenon called the... Tvorba semen umožňuje rostlinám udržovat genetickou variabilitu, přečkávat v dormanci nepříznivé podmínky a šířit se na nová stanoviště. Jejich individuální velikost zobrazuje množství zásob připravených ke klíčení. Zároveň nastiňuje jejich úspěšnost a rychlost klíčení, dálku disperze, šanci vyhnout se predátorům semen a odolat těsně po vyklíčení nepříznivým vlivům, než se semenáčkům vyvinou všechny potřebné struktury k samostatnému růstu. Obecně platí, že čím více živin mateřská rostlina v průběhu tvorby semen získává, tím větší počet nebo velikost semen může tvořit. V nějakých případech mohou být větší i početnější zároveň, nicméně směr zvýšení reprodukční investice závisí na druhu. Tato diplomová práce se zabývá vlivem dostupnosti živin v prostředí na variabilitu velikostí semen rostlin druhu Lepidium campestre. Prozkoumává, jakým způsobem se spolu s koncentrací živin v zálivce mateřských rostlin mění vlastnosti semen, jmenovitě jejich množství, velikost a tloušťka osemení. Následně diskutuje s literaturou vliv maternálních živin, nazývaný efekt meternálního prostředí, přetrvávající i v druhé generaci a jakým způsobem by mohl ovlivnit klíčení semen a vývoj semenáčků. Experiment s pěti koncentracemi živin v zálivce rostlin ukázal silný negativní vliv živin na tvorbu a vlastnosti semen. Zjištění,... Klíčová slova: hmotnost semen; vnitrodruhová variabilita; maternální efekt; klíčení; vývoj semenáčků; seed mass; intraspecific variation; maternal effect; germination; seedling development Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Variabilita semen Lepidium campestre v závislosti na koncentraci dostupných živin

Seed production allows plants to maintain their genetic diversity, survive in dormancy through unfavourable conditions and disperse to new distant sites. Seed's own size reflects the amount of ...

Tučková, Kristýna; Mašková, Tereza; Dostál, Petr
Univerzita Karlova, 2024

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze