Použitá omezení (1)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 286853
Publikováno od do

Závěť
Havlíková, Julie; Lederer, Vít; Frinta, Ondřej
2024 - český
Testament The diploma thesis explores a significant aspect of inheritance law testaments as a means of posthumous property disposition. The primary objective is to comprehensively describe and analyse the existing legal framework governing testaments, as stipulated in Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code. In contrast to preceding regulations, this current legislation provides a broad spectrum of options empowering the testator to shape the destiny of their estate after death. The examination of testaments and associated legal constructs extends beyond a mere scrutiny of statutory provisions. The study incorporates a jurisprudential perspective, encompassing both contemporary and historical dimensions. The analysis draws insights from commentaries, explanatory reports, professional articles, and diverse literary sources, with a brief exploration of foreign legal paradigms. The first chapter serves as an introduction to inheritance law, elucidating its fundamental principles and contextualizing the traditional tenets of this legal domain. This section also scrutinizes the presumptions underlying inheritance. In the ensuing chapter, the focus shifts to a detailed exploration of testaments, encompassing aspects such as acquisition capacity, error resolution, and testament interpretation. A comparative analysis... Záv Tato diplomová práce pojednává o jednom z po ízení pro p ípad smrti, a to o záv ti. Cílem práce je popsat a rozebrat nyní ú innou právní úpravu záv ti obsaženou v zákon . 89/2012 Sb., ob anský zákoník, která oproti úprav p edcházející z staviteli nabízí široké spektrum možností, jak ovlivnit osud svého majetku po smrti. Jak na záv , tak na instituty s ní související je v práci pohlíženo nejen z hlediska právní úpravy samotné, ale rovn ž z hlediska judikatury, pokud možno aktuální, ale i historické. Sou asn je erpáno z komentá , d vodových zpráv, odborných lánk a dalších literárních zdroj v etn krátkého nahlédnutí do právních úprav zahrani ních. Kapitola první je úvodem do d dického práva obecn . Nalézá se v ní také pojednání o tradi ních zásadách tohoto právního odv tví v etn rozboru p edpoklad d d ní. V následující druhé kapitole je o záv ti pojednáno podrobn ji v etn po izovací zp sobilosti, problematiky omylu a výkladu záv ti. Rovn ž je zde nastín no porovnání záv ti s d dickou smlouvou a dov tkem, které jsou dalšími po ízeními pro p ípad smrti. Kapitola t etí je v nována formám záv ti v etn záv tí privilegovaných. Kapitola tvrtá se zaobírá institutem, který se v ú inné právní úprav nevyskytuje, avšak diskuze o jeho zavedení v právním prost edí probíhají. Tímto institutem je záv ve form videa.... Klíčová slova: závěť; dědic; zůstavitel; testament; heir; testator Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Závěť

Testament The diploma thesis explores a significant aspect of inheritance law testaments as a means of posthumous property disposition. The primary objective is to comprehensively describe and analyse ...

Havlíková, Julie; Lederer, Vít; Frinta, Ondřej
Univerzita Karlova, 2024

Analýza potřeb seniorů se závislostí na alkoholu ve střednědobé ústavní léčbě
Ondráčková, Petra; Šťastná, Lenka; Svěcená, Kateřina
2024 - český
Background: Owing to current demographic trends reflecting an aging population, there is an increase in the group of older individuals facing issues related to alcohol consumption. This group is increasingly seeking assistance within the network of addiction services, including medium-term institutional treatment. Due to the unique physical, emotional, and cognitive characteristics associated with aging seniors and older adults respond differently to treatment compared to younger adults. Currently, healthcare providers often lack sufficient interventions related to treatment and harm reduction for substance use among older adults, addressing a broad-spectrum risk associated with substance use in this age group. Goals: The goal of the thesis is to use needs analysis to determine the needs of older users in medium-term institutional treatment and to assess whether the range of interventions meets these needs. Additionally, the thesis aims to identify potential improvements to the service better address these needs. Methodology: Semi-structured interviews were conducted with clients undergoing medium- term institutional treatment. The research sample, consisting of 7 men and 6 women aged 65 and older, was selected through intentional (purposive) sampling, specifically employing purposive selection... Východiska: V důsledku aktuálních demografických trendů projevujících se stárnutím populace, dochází k nárůstu skupiny starších osob s problémy z užívání alkoholu, která se začíná stále častěji objevovat v síti adiktologických služeb, včetně střednědobé ústavní léčby. Vzhledem k jedinečným fyzickým, emocionálním a kognitivním vlastnostem spojeným se stárnutím senioři a starší dospělí reagují na léčbu odlišně než mladší dospělí. V současné době však poskytovatelé zdravotní péče často nedisponují dostatkem intervencí týkajících se léčby a snižování škod spojených s užíváním návykových látek u starších dospělých, které by řešily široké spektrum rizik spojených s užíváním v tomto věku. Cíle: Cílem diplomové práce je pomocí analýzy potřeb zjistit, jaké mají starší uživatelé ve střednědobé ústavní léčbě potřeby a zda nabídka intervencí tyto potřeby pokrývá, případně jak službu vylepšit, aby je pokrývala. Metody: Byly uskutečněny polostrukturované rozhovory s klienty ústavní střednědobé léčby. Výzkumný soubor tvořící 7 mužů a 6 žen starších 65 a více let byl vybrán metodou záměrného výběru, konkrétně se jednalo o záměrný (účelový) výběr přes instituce. K analýze dat byla použita metoda zachycení vzorců ("gestaltů"). Výsledky: Z výsledků práce vyplývá, že respondenti jsou převážně spokojeni s poskytovanými... Klíčová slova: střednědobá ústavní léčba; alkohol; senioři; analýza potřeb; medium-term institutional treatment; alcohol; seniors; needs analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Analýza potřeb seniorů se závislostí na alkoholu ve střednědobé ústavní léčbě

Background: Owing to current demographic trends reflecting an aging population, there is an increase in the group of older individuals facing issues related to alcohol consumption. This group is ...

Ondráčková, Petra; Šťastná, Lenka; Svěcená, Kateřina
Univerzita Karlova, 2024

Diskurzivní analýza politické komunikace v Poslanecké sněmovně u projednávání novely zákona č. 329/2021 Sb. o poskytování péče o dítě v dětské skupině ve volebním období 2017-2021
Černá, Jitka; Hejzlarová, Eva; Angelovská, Olga
2024 - český
Children's groups are one of the effective family policy tools for reconciling family and working life. At the same time, within the current system of pre-school care in the Czech Republic, they supplement the insufficient capacity of kindergartens. In 2014, Act No. 247/2014 Coll. on children's groups was approved, which basically defined the conditions and standards in which children's groups operate. Tools for reconciling family and working life, which include children's groups, came to the fore following the adoption of the European Directive 2019/1158 on work-life balance. Children's groups were funded by the European Operational Programme Employment, but this could only be drawn on until 2022. Therefore, in 2021, the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic discussed the need to reconsider the funding of children's groups and, at the same time, to revise the conditions for running children's groups. The thesis aims to investigate the communication strategies of political actors on the topic of children's groups using the method of discursive analysis, at the same time comparing the communication of children's groups with the way of communication of other topics from the remit of social affairs in the election programmes of the then parliamentary parties in the 2017 and 2021... Dětské skupiny jsou jedním z účinných nástrojů rodinné politiky pro slaďování rodinného a pracovního života. Zároveň v rámci současného systému předškolní péče v České republice doplňují nedostatečnou kapacitu mateřských školek. V roce 2014 byl schválen zákon č. 247/2014 Sb. o dětské skupině, který základně definoval podmínky a standardy, ve kterých se pohybují dětské skupiny. Nástroje pro slaďování rodinného a pracovního života, ke kterým patří i dětské skupiny, se dostaly do popředí zájmu po přijetí evropské směrnice 2019/1158 o work- life balance. Dětské skupiny byly financovány z evropského operačního programu Zaměstnanost, který ale bylo možné čerpat pouze do roku 2022. V roce 2021 proto v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky probíhala diskuse o nutnosti přehodnocení financování dětských skupin a zároveň o revizi podmínek provozování dětských skupin. Diplomová práce si klade za cíl zkoumat komunikační strategie politických aktérů u tématu dětských skupin metodou diskurzivní analýzy, zároveň komunikaci dětských skupin porovnává se způsobem komunikace dalších témat z gesce sociálních věcí ve volebních programech tehdejších parlamentních stran ve volbách v roce 2017 a 2021. Teoretickým veřejně-politickým rámcem pro tuto práci bude teorie tří proudů, která bude aplikována ve fázi nutnosti... Klíčová slova: rodinná politika; politická komunikace; dětské skupiny; novela zákona o dětských skupinách; slaďování rodinného a pracovního života; work-life balance; family policy; political communication; children's groups; amendment to the Children's Groups Act; reconciliation of family and working life; work-life balance Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Diskurzivní analýza politické komunikace v Poslanecké sněmovně u projednávání novely zákona č. 329/2021 Sb. o poskytování péče o dítě v dětské skupině ve volebním období 2017-2021

Children's groups are one of the effective family policy tools for reconciling family and working life. At the same time, within the current system of pre-school care in the Czech Republic, they ...

Černá, Jitka; Hejzlarová, Eva; Angelovská, Olga
Univerzita Karlova, 2024

Náboženský sionismus a rok 1967: Změna paradigmatu?
Broschardt, Michal; Kalhousová, Irena; Plíštilová, Tereza
2024 - český
This thesis examines the development of the ideas of religious Zionism with an emphasis on the changes after the 1967 Six-Day War. Conceptually, the thesis draws on the literature on nationalism accenting its territorial and religious aspects. The first part elaborates the original moderate character of religious Zionism, which was mostly manifested by pragmatism and a willingness to compromise. In the aftermath of the Six-Day War, the thesis analyses the decline of this moderate pragmatism, which is replaced by a messianic Zionism inspired by the ideas of Abraham Kook. This thesis considers the main factor of change to be the issue of control of newly acquired territories, which has become particularly relevant to the whole of Israeli society. The influence of messianic Zionists fostered a change towards territorial expansionism within the movement, closely tied to the belief in the redemptive mission of the State of Israel. At the same time, a strong anti-Arab sentiment and vision of Jewish exclusivity within the state emerged in the religious Zionism. A key role in this transformation was played by the Gush Emunim movement, which had a defining influence on the activities of the modern settler movement in the West Bank, Golan Heights and Gaza. After demise of Gush Emunim, religious Zionism... Tato diplomová práce zkoumá vývoj myšlenek náboženského sionismu s důrazem na změny po šestidenní válce v roce 1967. Práce konceptuálně vychází z literatury o nacionalismu se zaměřením na teritoriální a náboženské aspekty. V první části je rozpracován původní, převážně umírněný charakter náboženského sionismu, který se povětšinou projevoval pragmatismem a vůlí ke kompromisům. V důsledku šestidenní války práce analyzuje útlum tohoto umírněného pragmatismu, který nahradil mesianistický sionismus inspirovaný myšlenkami Abrahama Kooka. Za hlavní faktor změny tato práce považuje otázku kontroly nově nabytého území, která se stala obzvlášť relevantní pro celou izraelskou společnost. Pod vlivem mesianistů došlo uvnitř hnutí k přeorientování směrem k teritoriálnímu maximalismu, který je spojen s představou redemptivní role Izraele. Zároveň se uvnitř náboženského sionismu objevil silný protiarabský sentiment a vize židovské výlučnosti uvnitř státu. Klíčovou roli v této transformaci sehrálo uskupení Guš Emunim, které se stalo určující pro aktivity moderního osadnického hnutí na Západním břehu Jordánu, Golanských výšinách a v Gaze. Po zániku Guš Emunim došlo k větší decentralizaci náboženského sionismu, přesto jeho vliv zůstává patrný až do současnosti. Část nábožensky sionistického spektra se však více... Klíčová slova: Náboženský sionismus; Nacionalismus; Izrael; Šestidenní válka; Rok 1967; Guš Emunim; Religious Zionism; Nationalism; Israel; Six Day War; 1967; Gush Emunim Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Náboženský sionismus a rok 1967: Změna paradigmatu?

This thesis examines the development of the ideas of religious Zionism with an emphasis on the changes after the 1967 Six-Day War. Conceptually, the thesis draws on the literature on nationalism ...

Broschardt, Michal; Kalhousová, Irena; Plíštilová, Tereza
Univerzita Karlova, 2024

Úspěšnost think-tanků jako aktérů veřejné politiky
Majerčíková, Kristína; Frič, Pavol; Jelínková, Marie
2024 - slovenský
Think tanks are active actors in the political process and form an integral part of political culture. In the socio-political context, they fulfill the role of data and knowledge providers, assisting with information for political actors, while also operating in the private and public sectors.They supplycredible informationand offer important insights.Their form varies based on the environment they operate in. This work examines four selected Czech think tanks: the Institute for European Policy Europeum, the Institute for Politics and Society, the Center for Security PolicyEuropean Values, and the Masaryk Democratic Academy. Through set objectives,the work explores the effectiveness of thinktanks and their connectionwith experts, and through personal interaction,examines the most successful areas, supplementingthis with the level of experts using the concept of theories of change and selected impact indicators. I confirm that the success of the selectedthink tanks is in fulfillingtheir missions' objectives and is associated with highly qualified experts. However, the work does not shy away from challenges in a range of issues. Think-tank sú aktívnymi aktérmi v politickom procese a patria medzi neoddeliteľnú súčasť politickej kultúry. V sociálno-politickom kontexte spĺňajú atribút dodávateľov dát, znalostí a pomáhajú s podkladmi pre politickýchaktérov,ale neopomínajúani pôsobenie v súkromnom a verejnom sektore. Sú dodávateľmi dôveryhodných podkladov a poskytujú dôležité poznatky. Ich podoba sa odlišuje na základe prostredia,v ktorom sa pohybujú. Práca skúma štyri vybrané české think-tanky, ktorými sú Institut pro evropskou politiku Europeum, Institut pro politiku a společnost,Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty a Masarykovu demokratickúakademii. Práca prostredníctvom vytýčených cieľov skúma úspešnosť think-tankov a prepojenie s ich odborníkmi a vďaka osobnej interakcii skúma najúspešnejšie oblasti a dopĺňa to úrovňou odborníkov vďaka konceptuteórií zmeny a vybraných indikátorovvplyvu. Potvrdzujem,že ich úspešnosť vybraných think-tankov je naplnením ich cieľov v ich misiách a súvisí s vysokvalifikovanými odborníkmi. Nevyhýba sa však výzvam v celej rade otázok. Klíčová slova: think-tanky; úspešnosť; teória zmeny; indikátory vplyvu; aktéri verejnej politiky; think-tanks; influence; success; theory of success; indicators of the influence; public policy actors Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Úspěšnost think-tanků jako aktérů veřejné politiky

Think tanks are active actors in the political process and form an integral part of political culture. In the socio-political context, they fulfill the role of data and knowledge providers, assisting ...

Majerčíková, Kristína; Frič, Pavol; Jelínková, Marie
Univerzita Karlova, 2024

Změny v krajině v povodí vodárenských nádrží Švihov a Vír I
Červeňanská, Karolína; Lipský, Zdeněk; Kučera, Tomáš
2024 - český
This thesis deals with the analysis of landscape changes using the index of change and the index of development in the catchments area of our two key water reservoirs Švihov and Vír I using CORINE Land Cover and LUCC Czechia data from the time of their building to the present, with a particular focus on the landscape changes in particular protection zones. The theoretical part of the thesis focuses on the reservoirs, the legislative background of water protection and the interaction between water reservoirs, landscape and people. Furthermore, the thesis deals with the concept of landscape and especially with the development of landscape and population in our country from the middle of the 19th century to the present. The importance of the two reservoirs is also described, including their physical-geographic characteristics and the history of the delineation of the protection zones in their catchment areas. In the practical part, the observed time horizons, the selected territorial units and their delimitation within the protection zones are specified in more detail. In the chapter of Results, the observed changes in landscape cover, land use and population are described, both for the entire catchment area and in more detail for the particular protection zones in all the periods studied. The... Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu krajinných změn pomocí indexu změny a indexu vývoje v povodí našich dvou klíčových vodárenských nádrží Švihov a Vír I za využití dat CORINE Land Cover a LUCC Czechia od doby jejich vzniku po současnost, a to zejména se zaměřením na vývoj krajiny v jednotlivých ochranných pásmech. Teoretická část práce je zaměřena na vodní nádrže, legislativní ukotvení ochrany vod a na vzájemné působení vodárenských nádrží, krajiny a člověka. Dále se práce se věnuje pojmu krajina a zejména vývoji krajiny a obyvatelstva na našem území od poloviny 19. století po současnost. Dále je popsán význam obou vodárenských nádrží včetně jejich fyzickogeografických charakteristik a historie vymezení ochranných pásem v jejich povodí. V praktické části jsou blíže upřesněny sledované časové horizonty, vybrané územní jednotky a jejich vymezení v rámci ochranných pásem. V kapitole Výsledky jsou popsány sledované změny v krajinném pokryvu, ve využití krajiny a změny v počtu obyvatelstva, a to jak na území celého povodí, tak blíže pro jednotlivá ochranná pásma ve všech sledovaných obdobích. Intenzita těchto změn v zájmových povodích je graficky znázorněna v mapových výstupech, které jsou přílohou této diplomové práce. Z výsledků vyplynulo, že v povodí vodní nádrže Švihov a VN Vír I byly... Klíčová slova: vodárenská nádrž; obyvatelstvo; využití krajiny; krajinný pokryv; krajinné změny; vývoj obyvatelstva; index změny; index vývoje; water-supply reservoir; population; land use; land cover; landscape changes; population development; index of change; index of development Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Změny v krajině v povodí vodárenských nádrží Švihov a Vír I

This thesis deals with the analysis of landscape changes using the index of change and the index of development in the catchments area of our two key water reservoirs Švihov and Vír I using CORINE ...

Červeňanská, Karolína; Lipský, Zdeněk; Kučera, Tomáš
Univerzita Karlova, 2024

Politické strany v současných rámcích procesu tvorby veřejných politik: Unitární kolektivní aktér, nebo dynamická organizace?
Roskam, Kim; Novotný, Vilém; Jusić, Mirna
2024 - anglický
Klíčová slova: Public Policy Frameworks; Political Parties; Three Party Faces; Parliamentary Democracy;Advocacy Coalition Framework; Institutional Analysis and Development Framework,Multiple Streams Framework; Narrative Policy Framework; Policy Feedback Theory,Punctuated Equilibrium Theory Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Politické strany v současných rámcích procesu tvorby veřejných politik: Unitární kolektivní aktér, nebo dynamická organizace?

Roskam, Kim; Novotný, Vilém; Jusić, Mirna
Univerzita Karlova, 2024

Možnosti ergoterapie v posilování motivace a vůle u lidí s psychotickým onemocněním
Dvořáková, Lucie; Pluhaříková-Pomajzlová, Jana; Jelínková, Jana
2024 - český
The thesis deals with the possibilities of influencing motivation and volition in patients with psychotic illness in occupational therapy. The aim of the thesis is to translate the Volitional Questionnaire and to verify its implementation in the Czech cultural environment. The theoretical part deals with the different theories of motivation and will in relation to occupational therapy, it primarily concentrates on the factors that create unique context of motivation and volition of an individual, as well as the possibilities to influence this context. The part further discusses the motivation and volition of the individual with psychotic illness. The theoretical section concludes with the Model of Human Occupation itself, the Volitional Questionnaire and the subsequent Remotivation Process. The practical part deals with the issue of back-translation of the Volitional Questionnaire and its implementation in the Czech environment. The questionnaire is evaluated by the author in predetermined areas, its use in health and community services is compared, and field notes taken during the testing of the questionnaire are also considered. The questionnaire was tested on 29 probands, on four of them repeatedly. The conclusion of the practical part evaluates the Volitional Questionnaire as an advantageous... Diplomová práce se zabývá možnostmi ovlivnění motivace a vůle u pacientů s psychotickým onemocněním v ergoterapii. Cílem práce je překlad Dotazníku vůle a ověření jeho zavedení do českého kulturního prostředí. Teoretická část řeší jednotlivé teorie motivace a vůle ve vztahu k ergoterapii, zabývá se v první řadě faktory vytvářející jedinečný kontext motivace a vůle jedince a stejně tak i možnostmi, jak tento kontext ovlivnit. Rozebírá motivaci a vůli jedince s psychotickým onemocněním. Závěr teoretické části je věnován samotnému Modelu lidského zaměstnávání, Dotazníku vůle a následnému Remotivačnímu procesu. Praktická část řeší problematiku zpětného překladu Dotazníku vůle a jeho zavedení do českého prostředí. Dotazník je hodnocen autorkou v předem stanovených oblastech, je srovnáno jeho využití ve zdravotní a komunitní službě, pomocným nástrojem jsou i terénní poznámky vedené během testování dotazníku. Ten byl vyzkoušen na 29 probandech, z toho u čtyř opakovaně. Závěr praktické části vyhodnocuje Dotazník vůle jako výhodný nástroj pro zavedení do českého kulturního prostředí s dobrou využitelností pro následnou intervenci u pacientů s psychotickým onemocněním. Zmiňuje ale určité limitace, například v podobě absence kompletního překladu navazujícího Remotivačního procesu. Zároveň nastiňuje další... Klíčová slova: Psychotická onemocnění; motivace a vůle; Model lidského zaměstnávání; Dotazník vůle; Psychotic Illness; Motivation and Volition; Model of Human Occupation; Volitional Questionnaire Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Možnosti ergoterapie v posilování motivace a vůle u lidí s psychotickým onemocněním

The thesis deals with the possibilities of influencing motivation and volition in patients with psychotic illness in occupational therapy. The aim of the thesis is to translate the Volitional ...

Dvořáková, Lucie; Pluhaříková-Pomajzlová, Jana; Jelínková, Jana
Univerzita Karlova, 2024

Environmentální populismus na Slovensku
Baroková, Bernadeta; Vejchodská, Eliška; Plaček, Michal
2024 - slovenský
The aim of this thesis is to identify the characteristics of environmental populism in Slovakia, which has been promoted by right-wing parties, labelled as populist, and which has been promoted in relation to the issues of nature conservation and the climate crisis in speeches in the National Council of the Slovak Republic on a specific bill amending Act No. 543/2002 Coll. on the Protection of Nature and the Countryside, the so-called reform of national parks. The theoretical part identifies the status and challenges of nature conservation in Slovakia, the attitudes of experts and the general public, as well as the proposed reform of national parks. The theoretical framework of the thesis includes the definition of populism and environmental populism and other phenomena associated with populism. The empirical part consists of an analysis using two methods - qualitative critical discourse analysis and quantitative method of holistic grading of 161 speeches of actors who were elected to the Parliament in 2020 on the electoral lists of Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (Kotlebovi - the People's Party Our Slovakia) and We are Family (Sme rodina). One of the most significant findings of the research is that environmental populist discourse is present in the debate on the reform of national... Cieľom tejto práce je zistiť, aké sú znaky environmentálneho populizmu na Slovensku, ktorý šírili pravicové strany, označené ako populistické, a ktorý sa šíril vo vzťahu k témam ochrany prírody a klimatickej krízy vo vystúpeniach v Národnej rade Slovenskej republiky pri konkrétnom návrhu zákona, ktorý mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, tzv. reforma národných parkov. V teoretickej časti je identifikovaný stav a výzvy ochrany prírody na Slovensku, postoje odbornej a širokej verejnosti, ako aj navrhovaná reforma národných parkov. Teoretický rámec práce zahŕňa vymedzenie populizmu a environmentálneho populizmu, a ďalších fenoménov, ktoré sa s populizmom vyskytujú. Empirická časť pozostáva z analýzy prostredníctvom dvoch metód - kvalitatívnej kritickej diskurzívnej analýzy a kvantitatívnej metódy holistického známkovania 161 vystúpení aktérov, ktorí sa dostali do parlamentu v roku 2020 na kandidátnych listinách strán Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko a Sme rodina. Medzi najzásadnejšie zistenia výskumu patrí, že environmentálny populistický diskurz sa v diskusii o reforme národných parkov vyskytuje. Analyzovaní aktéri v diskurze používajú koncepty antielitizmu, ľudocentrizmu, a ekonomickej marginalizácie ľudí. Spojenie populistických pravicových strán a... Klíčová slova: environmentálna politika; environmentálny populizmus; populizmus; pravica; populistická radikálna pravica; národné parky; ochrana prírody; klimatická kríza; Slovensko; environmental policy; environmental populism; populism; right-wing; populist far right; national parks; protection of nature; climate crisis; Slovakia Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Environmentální populismus na Slovensku

The aim of this thesis is to identify the characteristics of environmental populism in Slovakia, which has been promoted by right-wing parties, labelled as populist, and which has been promoted in ...

Baroková, Bernadeta; Vejchodská, Eliška; Plaček, Michal
Univerzita Karlova, 2024

Tvorba strategických a koncepčních dokumentů na úrovni ministerstev České republiky (se zaměřením na Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany)
Bitnerová, Marie-Anna; Ochrana, František; Nekola, Martin
2024 - český
Marie-Anna Bitnerová VERASP, FSV UK Abstract The diploma thesis deals with strategic planning at the level of ministries of the Czech Republic (with a focus on the Ministry of the Interior and the Ministry of Defence). It focuses on the creation of strategic and conceptual documents at the state level and thus describes the process through the lens of the theoretical framework of the Multiple streams framework. The research was carried out on the basis of in-depth interviews with nine employees of the Ministry of the Interior and the Ministry of Defence (who actively or passively participated in the creation of the documents), two experts in strategic planning and one respondent from the Fire Rescue Service in Prague, who is responsible for the agenda. The thesis analyses and then explains the creation of the materials from the initial idea of creation to the final acceptance, implementation, and evaluation. It also focuses on the individual variables that enter the process - time pressure, conflict of interest, the influence of political elections, politicization, etc., and on the actors involved who play a crucial role in the process (officials and their superiors, elected politicians including the government, and experts). One of the main outputs and answers to the research questions are the negatives of... Marie-Anna Bitnerová VERASP, FSV UK Abstrakt Diplomová práce pojednává o strategickém plánování na úrovni ministerstev České republiky (se zaměřením na Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany). Zabývá se tvorbou strategických a koncepčních dokumentů na resortní úrovni a popisuje tak daný proces optikou teoretického rámce teorie tří proudů. Výzkum byl uskutečněn na základě hloubkových rozhovorů s devíti zaměstnanci Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany (kteří se aktivně či pasivně podíleli na tvorbě daných dokumentů), dvou expertů na strategické plánování a jednoho respondenta z Hasičského záchranného sboru Praha, jemuž přísluší daná agenda. Práce analyzuje a poté vysvětluje vznik daných materiálů od prvotní idey vzniku až po závěrečné přijetí, realizaci a evaluaci. Zaměřuje se taktéž na jednotlivé proměnné, které do procesu vstupují - časový tlak, střet zájmů, vliv politických voleb, politizace atd. a na zúčastněné aktéry, kteří v procesu hrají zásadní roli (úředníci a jejich nadřízení, zvolení politici včetně vlády a experti). Jedním z hlavních výstupů a odpovědí na výzkumné otázky jsou nalezená negativa celého procesu, která narušují efektivitu strategického plánování. Mezi ně patří nedostatek financí; nedostatečné kapacity; problematika realizace; neschopnost dlouhodobého plánování a prioritizace;... Klíčová slova: Veřejná správa; česká ministerstva; strategické plánování; strategický management; strategické dokumenty; koncepční dokumenty; Ministerstvo vnitra; Ministerstvo obrany; Public administration; Czech ministries; strategic planning; strategic management; strategic documents; conceptual documents; the Ministry of the Interior; the Ministry of Defence Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Tvorba strategických a koncepčních dokumentů na úrovni ministerstev České republiky (se zaměřením na Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany)

Marie-Anna Bitnerová VERASP, FSV UK Abstract The diploma thesis deals with strategic planning at the level of ministries of the Czech Republic (with a focus on the Ministry of the Interior and the ...

Bitnerová, Marie-Anna; Ochrana, František; Nekola, Martin
Univerzita Karlova, 2024

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze