Number of found documents: 20820
Published from to

Second pillar - critical analysis
Šuták, Pavel; Klazar, Stanislav; Trgiňa, Gejza
2017 - Czech
This deals with the pension system reform in the Czech Republic with a focus on the second pension pillar. The aim of the thesis is to evaluate the already canceled second pillar, to identify the causes of the failure and to outline in which aspects it could be learned from the experiences of other countries. The thesis describes the development of the reform, its main parameters and the attitudes of individual actors. The main cause of the fall was the low interest of citizens in participation in the second pillar, which was caused mainly by political factors, inappropriate settings and poor citizens' awareness. For future reforms, it would be advisable to take lessons from reforms implemented by other states. This paper describes the reforms in Hungary, the Netherlands and Sweden. Tato diplomová práce se zabývá reformou penzijního systému v České republice se zaměřením na druhý důchodový pilíř. Cílem práce je zhodnotit dnes již zrušený druhý pilíř, identifikovat příčiny selhání a nastínit, v kterých aspektech by bylo možné se poučit ze zkušeností jiných zemí. V práci je popsán vývoj reformy, její hlavní parametry a postoje jednotlivých aktérů. Hlavní příčinou pádu byl mizivý zájem občanů o účast v druhém pilíři, který byl způsoben především politickými faktory, nevhodným nastavením a špatnou informovaností občanů. Pro budoucí reformy by bylo vhodné vzít si poučení z reforem prováděných jinými státy. V této práci byly popsány reformy v Maďarsku, Nizozemsku a Švédsku. Keywords: Maďarsko; Nizozemsko; Švédsko; penze; druhý pilíř; Sweden; second pillar; Netherlands; Hungary; pensions Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Second pillar - critical analysis

This deals with the pension system reform in the Czech Republic with a focus on the second pension pillar. The aim of the thesis is to evaluate the already canceled second pillar, to identify the ...

Šuták, Pavel; Klazar, Stanislav; Trgiňa, Gejza
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Local fees in the Czech Republic
Bublíková, Ilona; Sedmihradská, Lucie; Morávková, Jana
2017 - Czech
The diploma thesis aims to evaluate a proposed amendment to Act No. 565/1990 Coll. Local Fees. This amendment proposes changes to two local fees, while the diploma thesis is focused on a fee from the accommodation capacity. The subject of this work is an analysis of the local fee from the accommodation capacity in selected twenty cities in Cheb district. Therefore, the first part of the thesis explains the system of local fees in the Czech Republic, describes the historical development of local fees and delimits the difference between the concepts of tax and fee. Subsequently, the basic terms necessary for understanding the given issue are defined, such as municipality budget, elements of local fees, generally binding decree and the last part theoretically defines the amount of accommodation capacity itself. The practical part of the thesis focuses on ten selected towns in the Cheb District, which collect the fee from the accommodation capacity and also focuses on ten selected towns from the district town of Cheb which do not charge for the accommodation capacity. The conclusion of this work is focused on summing up knowledge of the local fee from the accommodation capacity of individual cities and on the basis of them evaluates the proposed amendment. Diplomová práce si klade za cíl zhodnotit navrhovanou novelu zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích. Tato novela navrhuje změny dvou místních poplatků, přičemž diplomová práce je zaměřena na poplatek z ubytovací kapacity. Předmětem této práce je rozbor místního poplatku z ubytovací kapacity, a to na vybraných dvaceti městech v okresu města Cheb. Proto je v první části práce vysvětlen systém místních poplatků v České republice, dále je popsán historický vývoj místních poplatků a vymezen rozdíl mezi pojmy daň a poplatek. Následně jsou vymezeny základní pojmy nutné pro pochopení dané problematiky, jako rozpočet obce, prvky místních poplatků, obecně závazná vyhláška a poslední část teoreticky vymezuje samotný poplatek z ubytovací kapacity. Praktická část práce se zaměřuje na deset vybraných měst z okresu Cheb, které vybírají poplatek z ubytovací kapacity a dále se zaměřuje na deset vybraných měst z okresu města Cheb, které poplatek z ubytovací kapacity nevybírají. Závěr práce se věnuje shrnutí poznatků o místním poplatku z ubytovací kapacity u jednotlivých měst a na základě nich hodnotí navrhovanou novelu. Keywords: novela zákona; poplatek z ubytovací kapacity; systém místních poplatků; system of local fees; fee from accommodation capacity; amendment to the law Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Local fees in the Czech Republic

The diploma thesis aims to evaluate a proposed amendment to Act No. 565/1990 Coll. Local Fees. This amendment proposes changes to two local fees, while the diploma thesis is focused on a fee from the ...

Bublíková, Ilona; Sedmihradská, Lucie; Morávková, Jana
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

The Use of Facebook by the Czech Municipalities
Turková, Kateřina; Kouřilová, Jana; Říhová, Gabriela
2017 - Czech
This diploma thesis discusses the evaluation of the extent and way of using the social network called Facebook by the municipalities of the Central Bohemia Region, participating in the local Agenda 21. The subjects of the research are official Facebook pages of the municipalities on the mentioned social network. Emphasis is placed on revealing the relationships between the characteristics of individual municipalities and their activity, or the way of using Facebook. The theoretical part of the thesis provides definitions of the basic terms and the theoretical background. The research questions are formulated in the Methodology chapter. They are answered in the research section of this thesis by using combination of research methods. Official Facebook pages were created by four municipalities (until the 1 January 2016) from total number of twelve municipalities and small municipalities, participating in the local Agenda 21 in the Central Bohemian Region. According to the results of the econometric analysis, the higher the unemployment rate in these municipalities, the more likely it is that the municipality has an official Facebook page. Diplomová práce se zabývá zhodnocením rozsahu a formy využití sociální sítě Facebook obcemi Středočeského kraje, zapojenými do programu místní Agenda 21. Zkoumány jsou tedy oficiální facebookové stránky municipalit na uvedené sociální síti. Důraz je při tom kladen na odhalení vztahů mezi charakteristikami jednotlivých obcí a jejich aktivitou, potažmo způsobem užívání Facebooku. V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy a teoretická východiska diplomové práce. Za pomoci aplikace kombinace metod jsou v praktické části zodpovězené výzkumné otázky, nastolené v kapitole věnované metodologii. Z dvanácti obcí a malých obcí, zapojených programu místní Agenda 21 ve Středočeském kraji, měla založenou oficiální facebookovou stránku k 1. lednu 2016 čtveřice municipalit. Dle výsledků ekonometrické analýzy platí, že čím vyšší je míra nezaměstnanosti v těchto municipalitách, tím větší je pravděpodobnost, že má obec oficiální facebookovou stránku. Keywords: Regresní analýza; Dotazníkové šetření; Facebook; Místní agenda 21; Případová studie; Ekonometrická analýza; Municipality; Středočeský kraj; Polostrukturované rozhovory; Sociální sítě; Regression analysis; Municipalities; Questionnaire survey; Semi-structured interview; Social networks; Case study; Econometric analysis; Central Bohemia Region; Local Agenda 21; Facebook Available in digital repository of the Library of University of Economics.
The Use of Facebook by the Czech Municipalities

This diploma thesis discusses the evaluation of the extent and way of using the social network called Facebook by the municipalities of the Central Bohemia Region, participating in the local Agenda ...

Turková, Kateřina; Kouřilová, Jana; Říhová, Gabriela
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Daň z nehnuteľností na Slovensku
Múčka, Richard; Sedmihradská, Lucie; Špinerová, Zuzana
2017 - Slovak
The diploma thesis deals with the issue of real estate taxation in Slovakia. The aim of the thesis is to explain how real estate taxation in Slovakia is taking place, how real estate tax has contributed to tax revenues and what changes occurred after the introduction of fiscal decentralization in the conditions of the Slovak Republic. Subsequently, the work focuses on the application of the property tax to the selected municipality. To achieve the goals, work is divided into four chapters. The first two chapters are devoted to public administration in Slovakia and fiscal decentralization. The third chapter focuses on the history of property tax in the world and in Slovakia. The last fourth chapter presents the impact of the real estate tax on the tax revenues of the capital Bratislava. Diplomová práce se věnuje problematice zdanění nemovitých věcí na Slovensku. Cílem práce je vysvětlit jak dochází ke zdanění nemovitostí na Slovensku, jak se daň z nemovitých věcí podílí na daňových příjmech a k jakým změnám došlo po zavedení fiskální decentralizace v podmínkách Slovenské republiky. Následně se práce zaměřuje na aplikaci daně z nemovitostí na vybranou obec. Pro splnění cílů je práce rozdělena do čtyř kapitol. První dvě kapitoly se věnují veřejné správě na Slovensku a fiskální decentralizaci. Třetí kapitola je zaměřena na historii daně z nemovitostí ve světě a na Slovensku. V poslední čtvrté kapitole je znázorněn dopad daně z nemovitostí na daňové příjmy hlavního města Bratislava. Keywords: daň z nemovitostí; veřejná správa; fiskální decentralizace; public administration; fiscal decentralization; property tax Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Daň z nehnuteľností na Slovensku

The diploma thesis deals with the issue of real estate taxation in Slovakia. The aim of the thesis is to explain how real estate taxation in Slovakia is taking place, how real estate tax has ...

Múčka, Richard; Sedmihradská, Lucie; Špinerová, Zuzana
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Local Charges in the Czech republic
Papay, Jindřich; Sedmihradská, Lucie; Hovorka, Petr
2017 - Czech
In last years, in connection with a possible amendment to the Law on Local Fees, there has been talk of a change in spa or recreation fees and a charge on accommodation capacity. This diploma thesis aims to analyze the current state of local fees with a detailed focus on both tourist fees and to assess the impact of a possible change on Municipal budgets. The analysis is based on data from the Ministry of Finance's Information Portal Monitor. The data from the Ministry of Finance's Information Portal Monitor was chosen because the Ministry of Regional Development draws upon its analysis. A special part is devoted to the municipality of Janov. The analysis of the village is based on information, which was obtained from the representatives of the municipality during a personal interview. The diploma thesis concludes that impacts on individual municipalities are very disparate and that the impact assessment must be carried out individually. Surface modification fee change could have a negative impact on small municipalities. Furthermore, defining investment in tourism has also been problematic. Many municipalities report inaccurate data on tourism expenditure. Expenditure that is directly related to tourism is often not included in the cost items. It is therefore not possible to estimate how much municipalities invest in traveling. The best solution is to adjust rates where both fees remain optional. V posledních letech se v souvislosti s možnou novelou zákona o místních poplatcích hovoří o změně poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatku z ubytovací kapacity. Předkládaná diplomová práce si dává za cíl analyzovat současný stav místních poplatků s detailním zaměřením na oba turistické poplatky a posoudit dopad případné novelizace na rozpočty obcí. Při analýze dopadu na jednotlivé obce je vycházeno z údajů z informačního portálu Ministerstva financí Monitor. Jako hlavní zdroj byl zvolen z důvodu toho, že by z něho mělo vycházet při své analýze také Ministerstvo pro místní rozvoj. Zvláštní část je pak věnována obci Janov. Analýza obce je provedena na základě informací, které byly získány od zástupců obce při osobním rozhovoru. Diplomová práce dochází k závěru, že dopady na jednotlivé obce jsou velmi disparitní a při posuzování dopadu se musí postupovat individuálně. Plošná změna poplatku by mohla mít negativní vliv zejména na malé obce. Dále se jako problematické ukázalo definování investic do cestovního ruchu. Mnoho obcí své výdaje, které svým charakterem patří do položky cestovního ruchu, uvádějí v jiných nákladových položkách a nelze tak přesně odhadnout, kolik prostředků skutečně do cestovního ruchu obce investují. Jako nejlepším řešení vychází pouhá úprava sazeb s tím, že oba poplatky zůstanou fakultativní. Keywords: rozpočet obce; Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt; Místní poplatky; Místní poplatek z ubytovací kapacity; cestovní ruch; Municipal Budget; Tourist Taxes; Local Charges; Tourism Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Local Charges in the Czech republic

In last years, in connection with a possible amendment to the Law on Local Fees, there has been talk of a change in spa or recreation fees and a charge on accommodation capacity. This diploma thesis ...

Papay, Jindřich; Sedmihradská, Lucie; Hovorka, Petr
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Primeranosť kapitálu českých bánk v kontexte makroprudencionálnej politiky
Janoušek, Adam; Brůna, Karel; Gevorgyan, Kristine
2017 - Slovak
The theme of this diploma thesis is the capital adequacy of Czech banks in the context of macro-prudential policy. The aim of this diploma thesis is quantitative and qualitative analysis of the capital ratios of the Czech banking sector in the context of Basel III and CRD IV capital regulation. The work for the selected period analyzes the development of the capital structure of the Czech banking sector as a whole and for individual segments of banks. The work also focuses on the determinants that influenced the capital changes in addition to the change in the volume of capital itself. The resistance of the banking sector to the unfavorable development of the financial system is analyzed through the stress tests of the Czech National Bank. Tématem diplomové práce je kapitálová přiměřenost českých bank v kontextu makroobezřetnostní politiky. Cílem diplomové práce je kvantitativní a kvalitativní analýza kapitálových poměrů českého bankovního sektoru, v kontextu pravidel regulace kapitálu Basel III a CRD IV. Práce za zvolené období analyzuje vývoj kapitálové struktury českého bankovního sektoru jako celku a také za jednotlivé segmenty bank. Kromě změny objemu samotného kapitálu se práce zaměřuje také na determinanty, které změnu kapitálu ovlivnili. Odolnost bankovního sektoru vůči nepříznivému vývoji finančního systému je analyzována prostřednictvím zátěžových testů České národní banky. Keywords: regulace kapitálu; kapitálové poměry; Basel III; NSFR; LCR; proticyklická rezerva; makroobezřetnostní politika; CRD IV; CRD IV; macropdrudential policy; NSFR; regulation of capital; Basel III; countercyclical capital buffer; LCR; capital ratios Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Primeranosť kapitálu českých bánk v kontexte makroprudencionálnej politiky

The theme of this diploma thesis is the capital adequacy of Czech banks in the context of macro-prudential policy. The aim of this diploma thesis is quantitative and qualitative analysis of the ...

Janoušek, Adam; Brůna, Karel; Gevorgyan, Kristine
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Extinction of private entrepreneurship in Czechoslovakia in context of legal changes in 1948 - 1964
Danielovský, Martin; Szobi, Pavel; Jakubec, Ivan
2017 - Czech
The aim of this thesis is to describe and analyze the gradual disappearance of private enterprise in Czechoslovakia in the years 1948 - 1964 based on the analysis of relevant laws and regulations. The theoretical part deals with the analysis of legislation giving effect to nationalization, these laws puts into political and economic framework of the former Czechoslovakia. Thesis will concentrate not only on the second wave of nationalization and the state interventions in the economy that occurred after February 1948, but it emphasizes that the first significant changes in the national economy appear in the Czechoslovakia in the period before February 1948 through presidential decrees from October 1945. The analytical part of thesis evaluates the progress of the nationalization on the example of the eight selected enterprises. Thesis brings finding that the conduct of the nationalization of chosen companies largely meet legal requirements on nationalization. On the other hand, it is necessary to take into account that the legislation governing the nationalization was strongly influenced by the political means that their aim was to destroy private enterprise. Cílem diplomové práce je popsat a analyzovat postupný zánik soukromého podnikání v Československu v letech 1948 - 1964 a to na základě rozboru příslušných právních norem. Teoretická část práce se zabývá rozborem právních předpisů zakotvujících znárodnění, přičemž tyto právní předpisy zasazuje do politického a ekonomického rámce tehdejšího Československa. Práce se soustředí nejen na druhou vlnu znárodnění a státní zásahy do ekonomiky, ke kterým došlo po únoru 1948, ale akcentuje, že k prvním významným změnám v národním hospodářství došlo v Československu ještě v období před únorem 1948 prostřednictvím dekretů prezidenta republiky z října 1945. Analytická část práce hodnotí průběh znárodnění na příkladu osmi vybraných podniků. Práce přináší zjištění, že průběh znárodnění zkoumaných podniků z velké části odpovídal zákonným požadavkům na znárodnění. Na druhé straně je však nutné vzít v potaz, že právní předpisy upravující znárodnění byly silně ovlivněny politickou situací v Československu, to znamená, že jejich cílem byla likvidace soukromého podnikání. Keywords: Československo; znárodnění; soukromé podnikání; centrálně plánovaná ekonomika; private enterprise; nationalization; centrally planned economy; Czechoslovakia Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Extinction of private entrepreneurship in Czechoslovakia in context of legal changes in 1948 - 1964

The aim of this thesis is to describe and analyze the gradual disappearance of private enterprise in Czechoslovakia in the years 1948 - 1964 based on the analysis of relevant laws and regulations. The ...

Danielovský, Martin; Szobi, Pavel; Jakubec, Ivan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Designing a controlling concept using the business intelligence system
Hejdánek, Michal; Král, Bohumil; Houser, Václav
2017 - Czech
The Master Thesis deals with the use of the controlling concept in business management, Business Intelligence systems and their interconnection. The aim is to propose this integration link on the example of a particular company and at the same time to give management recommendations in areas that will be evaluated in the analysis as insufficient. The theoretical part of this thesis is divided into three main chapters. The first deals with the definition of controlling, its tools and organizations. The second one describes business intelligence, not just the basic principles of this technology, but also the choice of tools and the implementation process are explained. The following chapter lists two software tools that combine controlling and business intelligence in practice. The practical part is divided into a general description of the company, analysis of the applied elements of controlling and then the proposal of solution of insufficient areas and the process of BI implementation, which contains 12 steps which would enable to implement the BI concept. Diplomová práce se zabývá využitím koncepce controllingu pro řízení společnosti, systémy Business Inteligence a jejich propojením. Cílem je navrhnout toto integrační propojení na příkladu konkrétní společnosti a současně dát doporučení managementu v oblastech, které budou vyhodnoceny v analýze jako nedostatečné. Teoretická část je rozdělena do tří hlavních kapitol. První se věnuje vymezením controllingu, jeho nástroji a organizací. Druhá se zabývá konceptem business intelligence, přičemž jsou zde kromě pojmu vysvětleny základní principy této technologie, výběr nástroje a postup implementace. V následující kapitole jsou uvedeny dva softwarové nástroje, které představují propojení controllingu a business intelligence v praxi. Praktická část je následně rozčleněna na obecný popis společnosti, analýzu uplatňovaných prvků controllingu a poté návrh řešení nedostatečných oblastí a postup implementace BI, který obsahuje 12 kroků, které by umožnily uvedený koncept úspěšně zavést. Keywords: Datový model; Business Intelligence; Tableau; Dashboard; Controllingová koncepce; BNS; Business Navigation; Procesní model; Tableau; Dashboard; Data model; Controlling concept; BNS; Business Navigation; Process model; Business Intelligence Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Designing a controlling concept using the business intelligence system

The Master Thesis deals with the use of the controlling concept in business management, Business Intelligence systems and their interconnection. The aim is to propose this integration link on the ...

Hejdánek, Michal; Král, Bohumil; Houser, Václav
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

The effect of the clame "superfoods" in consumer behaviour
Neťuková, Markéta; Vondra, Zdeněk; Pešek, Ondřej
2017 - Czech
The master thesis is concerned with the effect of the clame superfood and its impact in consumer behaviour. The aim of this thesis is to find out how consumers perceive the phenomenon of superfoods and how this claim effect their consumer behaviour. The theoretical part of the thesis defines and explains the terminology related to the key term superfoods such as functional foods, superfruits and organic foods. Subsequently the thesis edentifies the rules of a food labeling with the emphasis on health and nutrition-related claims. The thesis then examines the recent development of the superfoods market with its trends either from the local and the global point of view. The theoretical part is ended by the analysis of the methodology The Six Elements of Superfruits Success, which defines the six elements leading to a successful business strategy in a field of superfoods industry. The empirical part of the thesis shows the survey results of the effect of the clame superfoods and organic foods on products and its impact in consumer behaviour in the Czech Republic. The thesis then deals with the case study Jeřáb (a product containing a superfood). The thesis draws up a draft proposal for a new communication strategy of Jeřáb with the emphasis on the fact that Jeřáb is a product containing a superfood. Diplomová práce se zabývá označením superpotravina a dopady jeho užití na chování spotřebitelů. Hlavním cílem práce je zjistit, jak spotřebitelé vnímají fenomén superpotravin a jak toto označení ovlivňuje jejich spotřební chování. Teoretická část práce uvádí a vysvětluje terminologii spojenou s pojmem superpotravina. Vysvětluje související pojmy jako je funkční potravina, superovoce a biopotravina. Následně práce rozebírá pravidla značení potravin s důrazem na ty, které nesou zdravotní a nutriční tvrzení. Nastíněn je i současný vývoj trhu superpotravin, na světové a lokální úrovni včetně aktuálních trendů. Teoretická část práce je zakončena rozborem metodologie The Six Elements of Superfruits Success, která definuje šest prvků úspěšné strategie podnikatelského záměru v oblasti superpotravin. Praktická část práce je tvořena výzkumem dopadů na chování spotřebitele a vliv na posun vnímání produktu v okamžiku užití označení superpotravina a biopotravina v České republice. Následně se praktická část věnuje případové studii Jeřáb (produkt obsahující superpotravinu). Jeřábu je navržena nová komunikační strategie s důrazem na skutečnost, že se jedná o produkt obsahující superpotravinu. Keywords: spotřební chování; biopotravina; komunikační strategie; superpotravina; funkční potravina; functional foods; communication strategy; consumer behaviour; organic foods; superfoods Available in digital repository of the Library of University of Economics.
The effect of the clame "superfoods" in consumer behaviour

The master thesis is concerned with the effect of the clame superfood and its impact in consumer behaviour. The aim of this thesis is to find out how consumers perceive the phenomenon of superfoods ...

Neťuková, Markéta; Vondra, Zdeněk; Pešek, Ondřej
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Marketing comunication of a company: A proposal of a company design
Bessenyey, Viktorija; Horný, Stanislav; Seko, Martin
2017 - Czech
This work focuses on corporate marketing communication means which are used to reach its target groups. In the theoretical part, important aspects of corporate communications are examined, especially the communication of the company through a unified corporate visual identity. In the practical part these findings are applied to a particular company, it describes its current model of communication and subsequently a redesign of its visual communications is proposed and processed in graphic program. Tato práce se věnuje firemní marketingové komunikaci, prostředkům, které využívá k zasažení svých cílových skupin. V teoretické části jsou zkoumány nejdůležitější aspekty firemní komunikace, zejména pak komunikace firmy skrze jednotný vizuální firemní styl. V praktické části se pak tyto poznatky aplikují na konkrétní firmu, kde je popsán její současný styl vizuální komunikace a následně navržen její redesign a zpracován v grafickém programu. Keywords: Vizuální styl; Komunikace; Marketing; Logo; Firemní identita; Corporate Identity; Visual identity; Communication; Marketing; Logo Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Marketing comunication of a company: A proposal of a company design

This work focuses on corporate marketing communication means which are used to reach its target groups. In the theoretical part, important aspects of corporate communications are examined, especially ...

Bessenyey, Viktorija; Horný, Stanislav; Seko, Martin
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases