Počet nalezených dokumentů: 4475
Publikováno od do

Generování kódu z modelů Petriho sítí
Frlička, Eduard; Janoušek, Vladimír; Kočí, Radek
2023 - slovenský
PNtalk je jazyk využívaný na modelovanie objektovo orientovaných petriho sietí. Existujúci simulátor implementovaný v jazyku Smalltak slúži na modelovanie a ladenie, pre nasadenie v praxi, je potrebné reprezentovať tieto modely efektívnejšie. Táto práca sa zaoberá práve tvorbou efektívnejšej reprezentácie, konkrétne transformáciou do jazyku C++. V práci boli riešené problémy paralelného vyhodnocovania petriho sietí, optimalizácie vyhodnocovania prechodov a dynamické typovanie. PNtalk is a language used for modelling of object-oriented Petri nets. The existing simu- lator implemented in Smalltalk language is used mainly for modelling and debugging. For practical use, however, a more efficient representation of Petri net models is needed. This work presents a C++ representation of object-oriented Petri nets. Klíčová slova: Petri networks; PNtalk; C++; code generator; compiler Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Generování kódu z modelů Petriho sítí

PNtalk je jazyk využívaný na modelovanie objektovo orientovaných petriho sietí. Existujúci simulátor implementovaný v jazyku Smalltak slúži na modelovanie a ladenie, pre nasadenie v praxi, je potrebné ...

Frlička, Eduard; Janoušek, Vladimír; Kočí, Radek
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Rekonstrukce poškozené části otisku prstů s využitím neuronových sítí
Bobocký, Boris; Dyk, Tomáš; Kanich, Ondřej
2023 - slovenský
V tejto práci navrhujem spôsob rekonštrukcie poškodených odtlačkov s využitím genera- tývnych protichodných sieti (GAN), implementovaných s Pythonom a knižnicou PyThorch. Vytrénoval som špecifický GAN model na približne dvadsaťtisícovom datasete, vytvorenom nástrojom Anguli a ďalšími nástrojmi na simuláciu poškodenia. Tento prístup produkoval vynikajúce výsledky a mohol by mať široké uplatnenie v biometrických systémoch. Táto práca zvýrazňuje potenciál hlbokého učenia v oblastiach rekonštrukcie obrazu a biometrie. In this paper, I propose a method for reconstructing damaged fingerprints using generative adversarial networks (GANs), implemented with Python and the PyThorch library. I have trained a specific GAN model on a dataset of approximately twenty thousand prints, created with Anguli and other damage simulation tools. This approach produced excellent results and could have wide application in biometric systems. This work highlights the potential of deep learning in the fields of image reconstruction and biometrics. Klíčová slova: reconstruction; damaged fingerprints; damage localization; fingerprints; neural networks; GAN; image reconstuction Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Rekonstrukce poškozené části otisku prstů s využitím neuronových sítí

V tejto práci navrhujem spôsob rekonštrukcie poškodených odtlačkov s využitím genera- tývnych protichodných sieti (GAN), implementovaných s Pythonom a knižnicou PyThorch. Vytrénoval som špecifický GAN ...

Bobocký, Boris; Dyk, Tomáš; Kanich, Ondřej
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Integrace výpočetních zdrojů Amazon Compute Cloud do systému k-Dispatch
Kupčo, Patrik; Jaroš, Marta; Jaroš, Jiří
2023 - slovenský
Cieľom tejto práce je zoznámiť sa zo službami platformy Amazon Web Services (AWS), v hlavnom rade so službou EC2, ktorá poskytuje výpočtové prostriedky prostredníctvom cloudu. Tak isto zoznámiť sa z aktuálnym riešením systému k-Dispatch pre automatizované spúšťanie a monitorovanie výpočtových úloh, a následne navrhnúť a vyvinúť prostriedky pre integráciu služby EC2 do systému k-Dispatch. Vytvorené riešenie ponúka nástroj, pomocou ktorého je možné vytvoriť konfiguráciu pre EC2 HPC zhluk, ktorý je možné pomocou nástroju aj nasadiť. Ďalej bolo vytvorené komunikačné rozhranie, slúžiace na komunikáciu zo spomínaným zhlukom. The main goal of this thesis is to get introduced to the Amazon Web Services (AWS) platform, especially the EC2 compute capacity service, next goal is to get introduced to the current solution of the k-Dispatch system for automatic launch and monitoring of computing jobs, and in the end to propose and develop utilities for the integration of the EC2 service into the k-Dispatch system. The developed solution offers a tool that can be used to create a configuration for an EC2 HPC cluster, which can also be deployed using the tool. Furthermore, a communication interface has been created to communicate with the said cluster. Klíčová slova: k-Dispatch; AWS; Amazon Web Services; EC2; REST API Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Integrace výpočetních zdrojů Amazon Compute Cloud do systému k-Dispatch

Cieľom tejto práce je zoznámiť sa zo službami platformy Amazon Web Services (AWS), v hlavnom rade so službou EC2, ktorá poskytuje výpočtové prostriedky prostredníctvom cloudu. Tak isto zoznámiť sa z ...

Kupčo, Patrik; Jaroš, Marta; Jaroš, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Procedurální generování faktorů strachu
Hundáková, Terézia; Vlnas, Michal; Milet, Tomáš
2023 - slovenský
Cieľom tejto práce je vytvoriť herné hororové demo v Unity s procedurálne generovaným prostredím a udalosťami. Práca skúma trh aktuálnych riešení, zaoberá sa teóriou strachu a herného vývoja. Ďalej popisuje do detailu navrhnuté herné mechaniky a spôsob, akým boli tieto mechaniky implementované. Výsledkom práce je herné demo s procedurálne generovaným labyrintom, v ktorom sa hráč snaží z tohto labyrintu utiecť. Po ceste naňho číhajú rôzne druhy strašidelných nástrah. The aim of this thesis is to create a horror game demo in Unity with procedurally generated environment and events. The work examines the market of current solutions and deals with the theory of fear and game development. It also describes designed mechanics of the game in detail and the way they have been implemented. The result of the work is a game demo with procedurally generated labyrinth, from where the player tries to escape. All kinds of scary traps await for them along the way. Klíčová slova: game; game demo; Unity; procedural generation; maze; horror; fear factors Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Procedurální generování faktorů strachu

Cieľom tejto práce je vytvoriť herné hororové demo v Unity s procedurálne generovaným prostredím a udalosťami. Práca skúma trh aktuálnych riešení, zaoberá sa teóriou strachu a herného vývoja. Ďalej ...

Hundáková, Terézia; Vlnas, Michal; Milet, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Přehled optimalizačních algoritmů inspirovaných přírodou
Jendrálová, Martina; Zbořil, František; Zbořil, František
2023 - slovenský
Cieľom tejto práce bolo preskúmať a porovnať účinnosť štyroch optimalizačných algoritmov inšpirovaných prírodou pri hľadaní extrémov funkcií na rôznych testovacích funkciách. Jednalo sa o algoritmus mačacej svorky, algoritmus sociálno-emocionálnej optimalizácie, algoritmus echolokácie delfínov a algoritmus harmonického vyhľadávania. Ako testovacie funkcie pre hľadanie extrému funkcie boli použité Rosenbrockova funkcia, Griewankova funkcia a Rastringinova funkcia. V rámci práce sú popísané jednotlivé experimenty a vyhodnotená úspešnosť daných algoritmov. The aim of this work was to investigate and compare the efficiency of four nature-inspired optimization algorithms in finding function extremes on various test functions. The algorithms included the cat swarm optimization algorithm, social-emotional optimization algorithm, dolphin echolocation algorithm, and harmony search algorithm. The chosen test functions for extreme searching were Rosenbrock function, Griewank function, and Rastrigin function. The work includes descriptions of individual experiments and evaluates the success of these algorithms in finding function extremes. Klíčová slova: optimization algorithms; algorithms based on group intelligence; algorithms inspired by biology; algorithms inspired by physical and chemical phenomena; cat swarm algorithm; social-emotional optimization algorithm; dolphin echolocation algorithm; harmonic search algorithm; function extrema search Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Přehled optimalizačních algoritmů inspirovaných přírodou

Cieľom tejto práce bolo preskúmať a porovnať účinnosť štyroch optimalizačných algoritmov inšpirovaných prírodou pri hľadaní extrémov funkcií na rôznych testovacích funkciách. Jednalo sa o algoritmus ...

Jendrálová, Martina; Zbořil, František; Zbořil, František
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Analýza pracoviště pro měření proudového postranního kanálu
Gajdošík, Ester; Martinásek, Zdeněk; Gerlich, Tomáš
2023 - slovenský
Táto bakalárska práca sa zameriava na realizáciu merania prúdového postranného kanála na troch experimentálnych pracoviskách s implementovaným šifrovacím algoritmom AES-128. Pre tieto účely sú použité FPGA dosky SAKURA G, SAKURA X a Chipwhisperer CW305. Teoretická časť práce sa zameriava na princípy útokov pomocou postranných kanálov, kde najväčšia pozornosť je venovaná prúdovej analýze a jej dvom metódam – jednoduchej (SPA) a diferenciálnej (DPA). Cieľom praktickej časti je porovnať získané priebehy z jednotlivých pracovísk pomocou detekcie úniku TVLA metódami (Test Vector Leakage Assessment). This bachelor’s thesis focuses on the implementation of a Power side channel attack on three experimental workplaces with the implemented AES-128 encryption algorithm. For these purposes are used FPGA boards SAKURA G, SAKURA X and Chipwhisperer CW305. The theoretical part of the work is focused on the principles of side channel attacks, while the main emphasis is on power analysis and its two methods – simple (SPA) and differential (DPA). The aim of the practical part is to compare the waveforms obtained from workplaces using the TVLA (Test Vector Leakage Assessment) leakage detection methods. Klíčová slova: DPA; FPGA; power analysis; power side channel; Side-channel; t-test; TVLA Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Analýza pracoviště pro měření proudového postranního kanálu

Táto bakalárska práca sa zameriava na realizáciu merania prúdového postranného kanála na troch experimentálnych pracoviskách s implementovaným šifrovacím algoritmom AES-128. Pre tieto účely sú použité ...

Gajdošík, Ester; Martinásek, Zdeněk; Gerlich, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Návrh změn konceptu motivačního programu pro zaměstnance ve vybrané organizaci
Gajdarik, Adam; Plešková, Adriana; Petrová, Kateřina
2023 - slovenský
Bakalárska práca sa zaoberá návrhom na zmenu konceptu motivačného programu pre zamestnancov prostredníctvom metódy kvantitatívneho výskumu. V teoretickej časti sú definované základné pojmy motivácia, spokojnosť zamestnancov a motivačný program. Analytická časť obsahuje analýzu súčasného motivačného systému vybranej spoločnosti. Zber údajov bol realizovaný metódou dotazníkového prieskumu, ktorého cieľom bolo zistiť spokojnosť zamestnancov so súčasným motivačným programom. Z výsledkov dotazníkového prieskumu vyplýva, že zamestnanci sú so súčasným systémom odmeňovania do určitej miery spokojní. Posledná časť práce sa zameriava na 6 možných návrhov na zlepšenie tohto systému. The bachelor thesis focuses on the proposal for a change in the concept of the motivational program for employees through the method of quantitative research. In the theoretical part, the basic concepts of motivation, employee satisfaction and motivational program are defined. The analytical part contains the analysis of the present motivational system of the selected company. The data collection was carried out using a questionnaire survey method, the aim of which was to find out the satisfaction of employees with the current motivational program. The results of the questionnaire survey show that employees are satisfied with the current reward system to some extent. The last part of the thesis focuses on 6 possible suggestions for improvement of this system. Klíčová slova: Motivation; motivational program; human resources; satisfaction; benefit Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Návrh změn konceptu motivačního programu pro zaměstnance ve vybrané organizaci

Bakalárska práca sa zaoberá návrhom na zmenu konceptu motivačného programu pre zamestnancov prostredníctvom metódy kvantitatívneho výskumu. V teoretickej časti sú definované základné pojmy motivácia, ...

Gajdarik, Adam; Plešková, Adriana; Petrová, Kateřina
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Fotovoltaické systémy
Fenyvesi, Aurel; Kudela, Libor; Toman, Filip
2023 - slovenský
Cieľom bakalárskej práce bolo spracovať ucelený prehľad fotovoltických systémov, ich využitia a popísať možné smery ich vývoja. Práca má rešeršný charakter. Spracovaná je v rozsahu piatich kapitol. Prvá kapitola objasňuje využiteľnosť slnečného žiarenia. Druhá kapitola popisuje fotovoltický článok, princíp jeho fungovania, elektrické vlastnosti a definuje štyri generácie vývoja. Ďalšia kapitola charakterizuje jednotlivé časti fotovoltických systémov. V štvrtej kapitole sú definované druhy fotovoltických systémov a ich využitie. Posledná, piata kapitola bližšie analyzuje možné smery vývoja fotovoltických článkov ako i celých systémov. The aim of the bachelor thesis was to provide a comprehensive overview of photovoltaic systems, their applications, and to present possible directions for their development. The thesis has a research character. It is presented in five chapters. First chapter explains the usability of solar radiation. Second chapter describes the photovoltaic cell, its principles of operation, electrical properties and defines four generations of development. Next chapter characterizes the different parts of photovoltaic systems. Fourth chapter defines the types of photovoltaic systems and their applications. The last, fifth chapter provides more detailed analyses of possible directions of development of photovoltaic cells, as well as, whole systems. Klíčová slova: Photovoltaic system; solar cell; silicon; inverter; PN junction Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Fotovoltaické systémy

Cieľom bakalárskej práce bolo spracovať ucelený prehľad fotovoltických systémov, ich využitia a popísať možné smery ich vývoja. Práca má rešeršný charakter. Spracovaná je v rozsahu piatich kapitol. ...

Fenyvesi, Aurel; Kudela, Libor; Toman, Filip
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Modelování chodicích robotů s pasivní dynamikou
Cvik, Dominik; Hrabec, Jakub; Grepl, Robert
2023 - slovenský
Uvedená bakalárska práca sa zaoberá vytvorením modelu chodiaceho robota s pasívnou dynamikou. V rešeršnej časti práce je popísaná klasifikácia dvojrozmerných konštrukcií robotov s pasívnou dynamikou a popis vybraných existujúcich fyzických realizácií takýchto konštrukcií. V ďalšej kapitole práce je vybraná konkrétna konštrukcia synthetic wheel, pre ktorú sú analyticky odvodené pohybové rovnice. Tie slúžia na získanie počiatočných hodnôt stavových veličín, ktoré sú neskôr dosadené do simulácie rovnakého modelu v Simscape Multibody. Získané počiatočné hodnoty sú tiež dosadené do riešenia pohybových rovníc. Z porovnania priebehov stavových veličín získaných zo simulácie a analytického výpočtu vyplýva veľká zhoda medzi týmito prístupmi, až na malé odchýlky, ktoré sú vysvetlené zjednodušujúcimi predpokladmi použitými pri analytickom výpočte. The presented bachelor's thesis deals with the creation of a model for a passive dynamic walking robot. The research part of the thesis describes the classification of two-dimensional robot designs with passive dynamics, along with a description of selected existing physical implementations of such designs. Equations of motion for the synthetic wheel design are derived analytically in the next chapter. These derived equations of motion are used to obtain initial values of variables, which will later be substituted in the simulation of the same model in Simscape Multibody. These obtained initial values are also substituted into the solution of the equations of motion. A comparison of the state variable time progressions obtained from the simulation and the analytical calculation shows a high agreement between these approaches, with only minor deviations, which are explained by the simplifying assumptions used in the analytical calculation. Klíčová slova: Passive Dynamics; Simulink; Simscape Multibody; Walking Robots; Simulation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Modelování chodicích robotů s pasivní dynamikou

Uvedená bakalárska práca sa zaoberá vytvorením modelu chodiaceho robota s pasívnou dynamikou. V rešeršnej časti práce je popísaná klasifikácia dvojrozmerných konštrukcií robotov s pasívnou dynamikou a ...

Cvik, Dominik; Hrabec, Jakub; Grepl, Robert
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Sledování obsahu lepku v odrůdách ječmene doporučených pro výrobu Českého piva
Barčinová, Nikola; Boško, Rastislav; Svoboda, Zdeněk
2023 - slovenský
Na stanovenie obsahu lepku v odrodách jačmeňa doporučených pre výrobu Českého piva bola použitá sendvičová imunoanalýza ELISA. Je to momentálne najpoužívanejšia metóda na stanovenie lepku v potravinárskom priemysle. Sledovanie obsahu lepku v surovinách a potravinách z nich vyrobených je dôležité hlavne pre ľudí trpiacich celiakiou. Intolerancia lepku je autoimunitné ochorenie, ktoré spôsobuje morfologické a funkčné zmeny tenkého čreva. Momentálne je jej najúčinnejšou liečbou dodržiavanie bezlepkovej diéty. V rámci bakalárskej práce bol sledovaný obsah lepku v 14 vzorkách jačmeňa. Na meranie bol použitý set RIDASCREEN® Gliadin. Výsledky boli spracované pomocou softwaru RIDA SOFT Win.NET. Obsah lepku sa vo vzorkách jačmeňa pohyboval v rozmedzí od 36,3 g/kg do 82,5 g/kg. Sandwich enzyme-linked immunosorbent assay ELISA was used for determination of gluten in barley varieties recommended for the production of Czech beer. Currently, it is the most widely used method for determining gluten in the food industry. Monitoring the gluten content in raw materials and foods made from them is especially important for people suffering from celiac disease. Gluten intolerance is an autoimmune disorder that causes morphological and functional changes in the small intestine. Currently, the most effective treatment is following a gluten-free diet. In this bachelor thesis, content of gluten in 14 barley samples was monitored. The RIDASCREEN® Gliadin set was used for the measurement. Results were evaluated with RIDA SOFT Win.NET software. Content of gluten in the barley samples varied from 36,3 g/kg to 82,5 g/kg. Klíčová slova: Gluten; barley; celiac disease; Czech beer; ELISA Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Sledování obsahu lepku v odrůdách ječmene doporučených pro výrobu Českého piva

Na stanovenie obsahu lepku v odrodách jačmeňa doporučených pre výrobu Českého piva bola použitá sendvičová imunoanalýza ELISA. Je to momentálne najpoužívanejšia metóda na stanovenie lepku v ...

Barčinová, Nikola; Boško, Rastislav; Svoboda, Zdeněk
Vysoké učení technické v Brně, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze