Použitá omezení (3)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 2501
Publikováno od do

Virtualizované prostředí pro analýzu síťového provozu malware
Martykán, Tomáš; Kolář, Dušan; Uhříček, Daniel
2023 - anglický
Malware představuje podstatnou hrozbu pro bezpečnost internetu. Tato bakalářská práce představuje virtuální prostředí pro analýzu síťového provozu malware. Zvolený přístup využívá programovací jazyk Rust k vývoji softwarového firewallu, který inteligentně filtruje síťový provoz a umožňuje malwaru bez rizika běžet v sandboxech. Výsledky ukazují účinnost tohoto přístupu v různých scénářích v filtrování a analýze ruzných typů škodlivého síťového provozu a minimalizaci rizik souvisejících s analýzou vzorků malware. Malware is a major threat to the security of the Internet. This bachelor's thesis presents a virtual environment for the analysis of malware network traffic. Its approach uses the Rust programming language to develop a software firewall capable of intelligently filters network traffic, allowing malware to run without risk in sandboxes. The evaluation of the solution demonstrates its effectiveness in different scenarios to filter and analyze various types of malware while minimizing the risk associated with running malware samples. Klíčová slova: Malware; firewall; filtering; network traffic analysis; honeypot; virtualization; Rust; Malware; firewall; filtrování; analýza síťového provozu; virtualizace; honeypot; Rust Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Virtualizované prostředí pro analýzu síťového provozu malware

Malware představuje podstatnou hrozbu pro bezpečnost internetu. Tato bakalářská práce představuje virtuální prostředí pro analýzu síťového provozu malware. Zvolený přístup využívá programovací jazyk ...

Martykán, Tomáš; Kolář, Dušan; Uhříček, Daniel
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Prediktory přesnosti konvolučních neuronových sítí
Karásek, Daniel; Mrázek, Vojtěch; Piňos, Michal
2023 - anglický
V posledním desetiletí došlo k obrovskému skoku v pokroku neuronových sítí, a to především díky možnosti učit větší sítě než kdy dřív. Pouhé zvětšování velikosti sítí ale není dostatečným prostředkem k jejich dalšímu zefektivnění. Z tohoto důvodu dochází ke komplexnějšímu výzkumu architektur sítí. Jeho velkou slabinou je potřeba natrénovat každou architekturu pro zjištění jejího výkonu na daném problému. To může v některých případech zabírat i dny. Alternativou k učení může být využití prediktoru přesnosti neuronové sítě. Tato práce se zabývá zhodnocením a reimplementací několika vybraných prediktorů určených pro klasifikační konvoluční sítě. Last decade has seen a great progress in research of artificial neural network. This progress is mostly consequence of possibility to train larger models than ever before through parallelisation. However researchers reached a point where pure scaling of neural networks does not lead to major improvements. This led to a more complex research of neural network architectures, which introduced new obstacles. The most significant obstacle is the need to evaluate the accuracy of many individual architectures with various hyper-parameters. In some cases even single evaluation can take up to hours on highly specialized computers. One of the methods that can be used to overcome this obstacle is neural network accuracy predictor. Predictors are a group of algorithms that focus on estimating the final validation accuracy of a neural network with no or significantly limited training. This thesis aims to review and reimplement several accuraccy predictors for convolutional neural networks classificators. Klíčová slova: convolutional neural networks; accuracy predictor; neuroevolution; Konvoluční neuronové sítě; prediktor přesnosti; neuroevoluce Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Prediktory přesnosti konvolučních neuronových sítí

V posledním desetiletí došlo k obrovskému skoku v pokroku neuronových sítí, a to především díky možnosti učit větší sítě než kdy dřív. Pouhé zvětšování velikosti sítí ale není dostatečným prostředkem ...

Karásek, Daniel; Mrázek, Vojtěch; Piňos, Michal
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Simulace šíření infekčních onemocnění v lidské populaci
Vaňo, Michal; Peringer, Petr; Strnadel, Josef
2023 - anglický
Epidémie predstavujú trvalú hrozbu pre život a ekonomiku krajín. Napriek ich ničivému potenciálu, ich dopad je možné zjemniť študovaním chorôb, ktoré tieto epidémie spôsobujúu, a predpoveďou ich dosahu. Modelovanie epidémií je kľúčové pre pochopenie šírenia infekčných chorôb a hodnotenie účinnosti zdravotných zásahov. Táto bakalárska práca najprv predstavuje a porovnáva kompartmentálne a multiagentné modely, dva primárne prístupy v oblasti epidemiologického modelovania. Zvoleným prístupom pre túto prácu je multiagentné modelovanie, ktoré bolo dôkladne analyzované a následne transformované na abstraktný model šírenia chorôb. Model je navrhnutý tak, aby bol spustiteľný na akomkoľvek slovenskom meste a poskytol všestranný nástroj na pochopenie dynamiky chorôb v rôznych lokalitách. Abstraktný model bol implementovaný v Pythone. Záverečná časť práce pozostáva z vykonania experimentov na analýzu rôznych scenárov a rôznych opatrení. Tieto experimenty prispievajú k hlbšiemu pochopeniu dynamiky šírenia chorôb a môžu byť zdrojom informácií pri tvorbe politiky v oblasti verejného zdravia. Práca ponúka prehľadnú štúdiu rôznych prístupov k modelovaniu a vyvíja všestranný model založený na agentoch, ktorý je možné rozšíriť podľa dostupných údajov. Epidemics present an everpresent threat to human life and economy. Despite their destructive potential, their harm can be mitigated by careful studies and predictions. Modeling epidemics is crucial for understanding the spread of infectious diseases and evaluating the effectiveness of health interventions. This bachelor thesis first introduces and compares compartmental and agent-based models, two primary approaches in the field of epidemiological modeling. The chosen approach for this work is agent-based modeling, which has been thoroughly analyzed and subsequently transformed into an abstract model of disease spread. The model is designed to be adaptable to any given Slovak city, providing a versatile tool for understanding disease dynamics in various locations. The model is implemented in Python. The final part of the thesis consists of conducting experiments to analyze different scenarios and health interventions. These experiments contribute to a deeper understanding of disease spread dynamics and can inform policy-making in public health. The thesis offers a comprehensive study of different modeling approaches and develops a versatile agent-based model which can be expanded according to the available data. Klíčová slova: simulation; epidemic; compartmental models; agent-based models; SIR model; simulácia; epidémia; kompartmentálne modely; multiagentné modely; SIR model Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Simulace šíření infekčních onemocnění v lidské populaci

Epidémie predstavujú trvalú hrozbu pre život a ekonomiku krajín. Napriek ich ničivému potenciálu, ich dopad je možné zjemniť študovaním chorôb, ktoré tieto epidémie spôsobujúu, a predpoveďou ich ...

Vaňo, Michal; Peringer, Petr; Strnadel, Josef
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Metody fúze dat z nesourodých snímačů pro lokalizaci
Ioani, Leida; Hanák, Pavel; Juráň, Radovan
2023 - anglický
Tato práce je zaměřena na UWB technologii, konkrétně nový IEEE 802.15.4z standart a IMU senzory. Cílem je popsat princip pozicování pomocí UWB, bezpečnostní prvky, možnosti překonání potenciálních hrozeb a vylepšení přesnosti lokalizace v reálném čase pomocí fúze dat s IMU. Praktická část porovnává několik optimalizačních algoritmů pro pozicování. This thesis is focused on the UWB technology, specifically the new IEEE 802.15.4z standard, and IMU sensors. The goal is to describe the positioning principles of UWB, its security aspects, and ways to overcome possible difficulties and improve accuracy in industrial real time localization applications through sensor fusion with IMU. The practical part compares several optimization algorithms for positioning. Klíčová slova: UWB; IMU sensors; inertial navigation; real time localization; sensor fusion; UWB; IMU senzory; inerciální navigace; lokalizace v reálném čase; fúze dat Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metody fúze dat z nesourodých snímačů pro lokalizaci

Tato práce je zaměřena na UWB technologii, konkrétně nový IEEE 802.15.4z standart a IMU senzory. Cílem je popsat princip pozicování pomocí UWB, bezpečnostní prvky, možnosti překonání potenciálních ...

Ioani, Leida; Hanák, Pavel; Juráň, Radovan
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Marketingový mix podniku a návrh na jeho zlepšení
Kirchner, Jakub; Schüller, David; Milichovský, František
2023 - anglický
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Marketingový mix podniku a návrh na jeho zlepšení

Kirchner, Jakub; Schüller, David; Milichovský, František
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Studium elektronické odezvy dvouhradlového grafenového selektivního biosenzoru
Brdečko, Ondřej; Vaníčková, Elena; Bartošík, Miroslav
2023 - anglický
Detekce glukózy je důležitá zejména kvůli diabetes mellitus, nemoci, která způsobuje nestabilní hladinu cukru v krvi. Kvůli této nemoci je potřeba spolehlivý senzor glukózy pro aplikaci v medicíně. V této práci je popsán dvouhradlový biosenzor na bázi grafenového polem řízeného tranzistoru a je zkoumána jeho odezva na roztoky glukózy o různých koncentracích. Odezva senzoru je zkoumána pro zapojení horního hradla i spodního hradla. Glucose sensing is important mainly because of the diabetes mellitus, a disease that causes unstable blood sugar level. Cause of this disease, reliable glucose sensor is needed for medical applications. In this thesis, a dual gated graphene field effect transistor biosensor for glucose sensing is described and its response on glucose solutions of different concentrations is tested. The sensor is tested for top gate configuration and bottom gate configuration. Klíčová slova: Glucose sensing; graphene FET; double-gate; Detekce glukózy; grafénový polem řízený tranzistor; dvojné hradlo Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Studium elektronické odezvy dvouhradlového grafenového selektivního biosenzoru

Detekce glukózy je důležitá zejména kvůli diabetes mellitus, nemoci, která způsobuje nestabilní hladinu cukru v krvi. Kvůli této nemoci je potřeba spolehlivý senzor glukózy pro aplikaci v medicíně. V ...

Brdečko, Ondřej; Vaníčková, Elena; Bartošík, Miroslav
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Tepelný management EV, BEV, PHEV a FCEV vozidel
Doležal, David; Beran, Martin; Bazala, Jiří
2023 - anglický
Tato bakalářská práce se zabývá tepelným managementem elektrických vozidel. Jsou zde popsány funkce jednotlivých tepelných komponent a nároky na ně kladené. V poslední části jsou rozebrány a porovnány koncepce systémů používaných výrobci současných vozidel. This bachelor's thesis aims to present the thermal management of electric vehicles. It describes the basic principles and requirements of the individual thermal components. In the final part, the designs of the systems used by the current vehicle manufacturers are analyzed and compared. Klíčová slova: Thermal management; EV; PHEV; FCEL; heat pump; BTMS; EV cooling; EV heating; Tesla; Tepelný management; EV; PHEV; FCEL; tepelné čerpadlo; BTMS; chlazení elektromobilu; vytápění elektromobilu; Tesla Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Tepelný management EV, BEV, PHEV a FCEV vozidel

Tato bakalářská práce se zabývá tepelným managementem elektrických vozidel. Jsou zde popsány funkce jednotlivých tepelných komponent a nároky na ně kladené. V poslední části jsou rozebrány a porovnány ...

Doležal, David; Beran, Martin; Bazala, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Analýza a detekce malwaru typu PWS
Blažek, Jan; Ricci, Sara; Dzurenda, Petr
2023 - anglický
Cílem této bakalářské práce je studium problematiky škodlivého kódu a jeho jednotilivých typů se specifickým zaměřením na typ PWS (z angl. Password Stealers). Práce představuje různé metody analýzy binárního spustitelného kódu jako jsou statická a dynamická analýza, nebo sandboxing. Použitím těchto metod bylo analyzováno jedenáct rodin malwaru. Tři z nich jsou novými objevy. Práce taktéž pojednává o tvorbě detekčních a klasifikačních pravidel a jejich následné implementace v jazyku YARA. V textu je vytvořeno několik detekčních pravidel klasifikující specifické rodiny typu PWS. V práci jsou uvedeny výsledná data znázorňující šíření popsaného malwaru v uživatelské bázy společnosti Avast. Na konci práce je vypracováno laboratrní cvičení zaměřené na reverzní inženýrství a analýzu malwaru. The aim of this bachelor’s thesis is to study the issue of malicious code and its various types, with a specific focus on the type known as Password Stealers (PWS). The thesis presents various methods of analyzing binary executable code, such as static and dynamic analysis, or sandboxing. Using these methods, eleven malware families have been analyzed. Three of them are new discoveries. The thesis also deals with the creation of detection and classification rules and their subsequent implementation in the YARA language. Several detection rules are created in the text to classify specific families of PWS types. The thesis presents the resulting data illustrating the spread of the described malware in the user base of the Avast company. Finally, a laboratory exercise focused on reverse engineering and malware analysis is presented at the end of the thesis. Klíčová slova: YARA; malware; reverse engineering; info-stealer; YARA; malware; reverzní inženýrství; info-stealer Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Analýza a detekce malwaru typu PWS

Cílem této bakalářské práce je studium problematiky škodlivého kódu a jeho jednotilivých typů se specifickým zaměřením na typ PWS (z angl. Password Stealers). Práce představuje různé metody analýzy ...

Blažek, Jan; Ricci, Sara; Dzurenda, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Zátěžové testování emailové komunikace
Takács, Peter; Sikora, Marek; Člupek, Vlastimil
2023 - anglický
Táto práca sa zaoberá vylepšením SMTP a Mail Reader Samplerov pre JMeter, ktoré umožňujú výber konkrétnych sieťových rozhraní, podporu IPv6 a možnosť testovania pomocou viacerých zdrojových IP adries a portov a vývojom nového modulu, ktorý dokáže spúšťať a zastavovať služby e-mailového servera. Teoretická časť sa zameriava na protokoly používané v e-mailovej komunikácii vrátane protokolov SMTP, IMAP a POP3 a na funkčnosť testovania výkonnosti. Praktická časť sa zameriava najmä na vylepšenie vzorkovača SMTP, vzorkovača čítačky pošty a vývoj nového modulu emulátora e-mailového servera. Testuje sa v nej aj funkčnosť a vplyv nových funkcií a modulov. Výsledky týchto testov sú analyzované na konci tejto práce. This thesis deals with the improvement of SMTP and Mail Reader Samplers for JMeter that allow the selection of specific network interfaces, support for IPv6, and the ability to test using multiple source IP addresses and ports and the development of a new module that can start and stop email server services. The theoretical part focuses on the protocols used in email communications, including SMTP, IMAP, and POP3, and the functionality of performance testing. The practical part focuses mainly on improving the SMTP Sampler, Mail Reader Sampler, and the development of the new Email Server Emulator module. It also tests the functionality and impact of the new features and modules. The results of these tests are analyzed at the end of this thesis. Klíčová slova: JMeter; Load Testing; Email Server; Network Interface; Java; POP3; IMAP; SMTP; JMeter; Záťažové Testovanie; E-mailový Server; Sieťové Rozhranie; Java; POP3; IMAP; SMTP Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zátěžové testování emailové komunikace

Táto práca sa zaoberá vylepšením SMTP a Mail Reader Samplerov pre JMeter, ktoré umožňujú výber konkrétnych sieťových rozhraní, podporu IPv6 a možnosť testovania pomocou viacerých zdrojových IP adries ...

Takács, Peter; Sikora, Marek; Člupek, Vlastimil
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Drony/ bezpilotní letouny používané v oblasti zájmové a rekreační
Šibor, Vojtěch; Jašková, Jana; Rujbrová, Šárka
2023 - anglický
Tato bakalářská práce nabízí přehled všech dronů používaných v současnosti, hlavním cílem je ovšem představit drony pro volnočasové aktivity. První kapitola dělí letouny podle jejich konstrukce, velikosti a typu pohonu. Dále se práce zaměřuje na drony hobby a rekreační, konkrétně na stroje technologické společnosti DJI, FPV letouny a na zábavní průmysl. Následně jsou zmíněny oblasti, ve kterých jsou drony využívány, například armáda, zemědělství nebo revize budov. Poté pojednává o evropské legislativě související s drony a práci uzavírá kapitola o nehodách dronů a možnostech, jak jim předejít. This bachelor’s thesis provides a list of drone technology used today and its main aim is to introduce drones for leisure activities. The first chapter divides drones according to their design, size and type of propulsion. The further chapter focuses on hobby and recreational drones, specifically the aircraft of the technology company DJI, FPV drones and the entertainment industry. Subsequently, the thesis mentions the areas where drones are used, such as the military, agriculture and building inspections. Finally, it goes through European drone legislation and is concluded with a chapter about drone accidents and ways to prevent them. Klíčová slova: UAVs; Drones for recreational purposes; RC aircraft; Drone classification; FPV; Bezpilotní letouny; drony používané v rekreační oblasti; RC modely; dělení dronů; FPV Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Drony/ bezpilotní letouny používané v oblasti zájmové a rekreační

Tato bakalářská práce nabízí přehled všech dronů používaných v současnosti, hlavním cílem je ovšem představit drony pro volnočasové aktivity. První kapitola dělí letouny podle jejich konstrukce, ...

Šibor, Vojtěch; Jašková, Jana; Rujbrová, Šárka
Vysoké učení technické v Brně, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze