Počet nalezených dokumentů: 2712
Publikováno od do

Nové technologie v oblasti cestování a cestovního ruchu
Dieu Nguyen, Thuong; Walek, Agata; Smutný, Milan
2024 - anglický
Cílem téhle bakalářské práce je prozkoumat transformující dopad nových technologií na odvětví cestovního ruchu se zaměřením na informační a komunikační technologie (ICT), E-turismus, umělou inteligenci (AI), rozšířenou realitu (AR) a virtuální realitu (VR). S důrazem na zvýšenou dostupnost informací je probírána historie přechodu od tradičních způsobů dopravy k integraci moderní přepravy a internetu. Práce se zabývá definicí, funkčností a praktickým využitím umělé inteligence, rozšířené reality a virtuální reality a zkoumá jejich výhody a problémy. Jsou představeny praktické implementace v cestovním ruchu, jako jsou prohlídky muzeí s podporou AR a virtuální prohlídky destinací. Adaptabilita těchto technologií a jejich role při obnově turistického odvětví ukazuje, že se dokážou vypořádat s pandemií COVID-19. Jsou zdůrazněna etická dilemata, jejich vhodná implementace a potřeba regulace pro udržitelný růst v tomto novém prostředí, neboť zavádění těchto inovací nadále mění cestovní ruch, jak jej známe. This bachelor´s thesis aims to explore the transformative impact of emerging technologies on the tourism industry, with a focus on Information and Communication Technology (ICT), E-tourism, Artificial Intelligence (AI), Augmented Reality (AR), and Virtual Reality (VR). Emphasising the increased availability of information, the history of the transition from traditional methods of transport to the integration of modern transportation and the Internet is discussed. The paper discusses the definition, functionality and practical application of artificial intelligence, augmented reality, and virtual reality to examine their advantages and challenges. It is important to note that while these technologies offer immense potential, their implementation is not without difficulties. The challenges of implementing these technologies in tourism, such as high initial costs and the need for skilled personnel, are discussed. The adaptability of these technologies and their role in rebuilding the industry shows that they managed to cope with the COVID-19 pandemic. Ethical dilemmas, appropriate implementation and the need for regulations are highlighted for sustainable growth in this new landscape, as the introduction of these innovations continues to shape tourism as we know it. Klíčová slova: artificial intelligence; tourism; virtual reality; augmented reality; umělá inteligence; cestovní ruch; virtuální realita; rozšířená realita Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Nové technologie v oblasti cestování a cestovního ruchu

Cílem téhle bakalářské práce je prozkoumat transformující dopad nových technologií na odvětví cestovního ruchu se zaměřením na informační a komunikační technologie (ICT), E-turismus, umělou ...

Dieu Nguyen, Thuong; Walek, Agata; Smutný, Milan
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Creating a Python-based Automated System for Recognizing Emotions from Facial Expressions.
Zima, Samuel; Malik, Aamir Saeed; Hussain, Yasir
2024 - anglický
Táto práca skúma rozpoznávanie výrazu tváre (angl. facial expression recognition - FER) pomocou hlbokého učenia so zameraním na použitie v zariadeniach s obmedzenou pamäťou a výpočtovými zdrojmi. Začína výskumom emócií a výrazov tváre z psychologického, biologického a sociologického hľadiska. Jadro výskumu tvorí návrh a implementácia automatizovaného systému pre FER s použitím súboru dát FER-2013. Tento systém využíva prispôsobenú architektúru SqueezeNet rozšírenú o jednoduchý obchvat, vrstvy náhodného odpadu neurónov a vrstvy dávkovej normalizácie. Tento systém dosahuje na súbore dát FER-2013 presnosť 66,37 %. Pre porovnávaciu analýzu sa tento model porovnal s upravenou architektúrou VGG16, ktorá dosiahla presnosť 65,09 %. Táto práca poskytuje cenné poznatky o vývoji menších, efektívnejších modelov strojového učenia pre FER, ktoré sú použiteľné pre široké spektrum zariadení vrátane nízkovýkonných procesorov a vstavaných zariadení. This thesis examines facial expression recognition (FER) using deep learning by focusing on its application in devices with limited memory and computational resources. It begins by researching emotions and facial expressions from psychological, biological, and sociological perspectives. The core of this thesis involves the design and implementation of an automated FER system using the FER-2013 dataset. This system uses a customized SqueezeNet architecture enhanced with a simple bypass, dropout layers and batch normalization layers. This system achieves an accuracy of 66.37 % on the FER-2013 dataset. For comparative analysis, this model was compared with a customized VGG16 architecture which achieved an accuracy of 65.09 %. This thesis provides valuable insights into the development of smaller, more efficient machine learning models for FER which are usable in a wide range of devices, including low-performance CPUs and embedded devices. Klíčová slova: facial expression recognition; emotions; facial expressions; anatomy of the face; convolutional neural networks; machine learning; deep learning; SqueezeNet; VGG16; embedded devices; FER-2013; rozpoznávanie výrazov tváre; emócie; výrazy tváre; anatómia tváre; konvolučné neurónové siete; strojové učenie; hlboké učenie; SqueezeNet; VGG16; vstavané zariadenia; FER-2013 Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Creating a Python-based Automated System for Recognizing Emotions from Facial Expressions.

Táto práca skúma rozpoznávanie výrazu tváre (angl. facial expression recognition - FER) pomocou hlbokého učenia so zameraním na použitie v zariadeniach s obmedzenou pamäťou a výpočtovými zdrojmi. ...

Zima, Samuel; Malik, Aamir Saeed; Hussain, Yasir
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Hra s haptickou zpětnou vazbou
Prokofiev, Oleksandr; Beran, Vítězslav; Polášek, Tomáš
2024 - anglický
Tato bakalářská práce podrobně popisuje tvorbu digitální hry s názvem "Cut the Red!" která integruje technologii haptické zpětné vazby. Hra je 3D logická hra vyvinutá pomocí Unity a jejím cílem je zneškodnit bombu vyřešením různých miniher. Práce obsahuje úvod do herního průmyslu a jeho historii, zkoumání moderních alternativních přístupů k uživatelskému rozhraní a jejich aplikaci v herních ovladačích. Kromě toho podrobně popisuje proces vytváření dokumentu o designu hry a vysvětluje implementaci různých herních prvků. Hra je poté testována v krátkém uživatelském studiu, aby se získala zpětná vazba ohledně herních mechanik a celkového zážitku hráče. This bachelor's thesis details the creation of a digital game called "Cut the Red!" that integrates haptic feedback technology. The game is a 3D puzzle game developed using Unity, and its objective is to defuse a bomb by resolving various mini-games. The thesis includes an introduction to the gaming industry and its history, an exploration of modern alternative approaches to user interface, and their application in game controllers. Additionally, it details the process of creating a game design document and explains the implementation of various game elements. The game is then tested in a short user study to gather feedback on its mechanics and overall player experience. Klíčová slova: game; game design; Unity; haptic feedback; PlayStation; consoles; C\#; UI; VR; hra; herní design; Unity; haptická zpětná vazba; PlayStation; konzole; C\#; UI; VR Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Hra s haptickou zpětnou vazbou

Tato bakalářská práce podrobně popisuje tvorbu digitální hry s názvem "Cut the Red!" která integruje technologii haptické zpětné vazby. Hra je 3D logická hra vyvinutá pomocí Unity a jejím cílem je ...

Prokofiev, Oleksandr; Beran, Vítězslav; Polášek, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Webová aplikace pro vizualizaci problémů v letovém provozu
Slivka, Matej; Lazúr, Juraj; Hynek, Jiří
2024 - anglický
V tejto práci analyzujem celý proces spracovanie letových problemov pre spoločnosť Kiwi. Hlavným cieľom je vytvoriť webovú aplikáciu, ktorá by štatistický spracovala poskytnuté data a vizualizovala ich. Aplikácia by mala uľahčiť prácu s rôznými databázami. Počas procesu vytvárania webovej aplikácie som sa rozhodol vytvoriť uživateľské rozhranie pomocou, ktorého by si uźivateľ dokázal jednoducho zadať filtry na vyhľadavnie z databáz. Vytvoril som frontend a backend, ktorý budú medzi sebou komunikovať pomocou API volaní. Jeden z najviac žiadaných cieľov práce je vyhľadavanie v databázach. Aplikácia by mala pomôcť firme, poskytujúcej letecké služby, s riadením letov a vytvoriť štatistickú analýzu nad poskytnutými leteckými datami. V práci som zdokumetnoval celý proces vytvárania služby. This thesis is focused on analysing the whole process of parsing flight disruptions for the Kiwi company. The main goal is to create a web application which will create statistical analysis on provided flight disruptions and visualise them. The application should ensure easier access to all disruptions from various databases. I created a frontend and backend, which will need to communicate together using API calls. While creating a web application, I simulated the behaviour of the Kiwi company services for development purposes. One of my most desired goals is to search in databases using the proposed application. The web application should serve aviation-providing company in managing flight disruptions and creating statistical analysis based on provided flight data. In this thesis, I documented the whole process of creating the service. Klíčová slova: data visualisation; flights; flight disruptions; web application; air traffic; vizualizacia dat; lety; letový problém; webová aplikacie; letová doprav Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Webová aplikace pro vizualizaci problémů v letovém provozu

V tejto práci analyzujem celý proces spracovanie letových problemov pre spoločnosť Kiwi. Hlavným cieľom je vytvoriť webovú aplikáciu, ktorá by štatistický spracovala poskytnuté data a vizualizovala ...

Slivka, Matej; Lazúr, Juraj; Hynek, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Návrh networkingové platformy pro začínající firmy využívající principy lean canvas a koncepci minimálního životaschopného produktu
Varga, Michal; Chlebovský, Vít; Zich, Robert
2024 - anglický
Abstrakt Bakalárska práca sa zameriava na strategický rozvoj start-upovej networkingovej platformy na pôde univerzity. Práca nachádza podmienky rozvoja networkingovej platformy pre študentov a akademických pracovníkov VUT v Brne s podnikateľským myslením. Hlavným cieľom platformy je prepojiť študentov a akademických pracovníkov z rôznych fakúlt a zapojiť ich do tvorby nových start-upových tímov a projektov. Cieľom tejto práce je nájsť správne aspekty networkingovej platformy, ktoré musia byť začlenené do tejto študentskej platformy, a vytvoriť MVP (minimal viable product). Na dosiahnutie predpokladaného cieľa sa použilo niekoľko teoretických modelov a metód, aby sa pokryl čo najpresnejší strategický plan rozvoja tejto platformy. Kľúčové slová: platforma, sieť, výskum, študenti, projekty, MVP, podnikanie. Abstract This bachelor's thesis focuses on strategic development of start-up networking platform on the university grounds. The thesis finds the key of development of the networking platform for students and academic staff of Brno University of Technology with an entrepreneurial mindset. The main goal of the platform is to connect students and academic staff from different faculties to engage in creating new start-up teams and projects. Objective of this thesis is to find the right aspects of the networking process that has to be incorporated into this student networking platform and create an MVP (minimal viable product). To reach the estimated goal, several theoretical models and methods were used to cover as precise a strategic plan for the development of the platform as possible. Klíčová slova: Keywords platform; networking; research; students; projects; MVP; entrepreneurship; start-up; lean canvas; Kľúčové slová Platforma; sieť; výskum; študenti; projekty; MVP; podnikanie; start-up; lean canvas Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Návrh networkingové platformy pro začínající firmy využívající principy lean canvas a koncepci minimálního životaschopného produktu

Abstrakt Bakalárska práca sa zameriava na strategický rozvoj start-upovej networkingovej platformy na pôde univerzity. Práca nachádza podmienky rozvoja networkingovej platformy pre študentov a ...

Varga, Michal; Chlebovský, Vít; Zich, Robert
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Výpočty elektrických a magnetických polí na 2D grafenové nanoelektronice
Richter, Jiří; Zlámal, Jakub; Bartošík, Miroslav
2024 - anglický
Tato bakalářská práce ze zabývá výpočty elektrického pole v grafenovém biosenzoru na principu polem řízeného tranzistoru a magnetického pole generovaného permanentními magnety pro testování Hallovy sondy v programu COMSOL Multiphysics. Uspořádání molekul elektrolytu u horního hradla a efekt tohoto uspořádání na jeho kapacitu jsou studovány prostřednictvím definování netriviálních průběhů dielektrické funkce v kapce elektrolytu ve vytvořeném modelu biosenzoru. Dále je studováno rozložení a homogenita magnetického pole v oblasti pozice Hallovy sondy při jejím testování. Vlivy držáků magnetů, příčného vychýlení, jejich vzdálenosti a teploty jsou parametry vůči nimž se vyhodnocují vlastnosti pole. This bachelor thesis aims to simulate the electric field in a graphene biosensor based on the field-effect transistor design and the magnetic field generated by permanent magnets for the purpose of graphene Hall probe testing in COMSOL Multiphysics simulation software. The arrangement of molecules of an electrolyte near the top-gate electrode and its effect on its capacitance is studied through the definition of non-trivial dielectric function dependencies in an electrolyte droplet in the biosensor model. Next, the magnetic field distribution and homogeneity in the area of the Hall probe are also studied. The influence of the magnet holders, lateral displacement, their separation distance and temperature are the parameters against which the field properties are investigated. Klíčová slova: graphene; biosensor; Hall probe; electric field; magnetic field; simulation; grafen; biosenzor; Hallova sonda; elektrické pole; magnetické pole; simulace Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výpočty elektrických a magnetických polí na 2D grafenové nanoelektronice

Tato bakalářská práce ze zabývá výpočty elektrického pole v grafenovém biosenzoru na principu polem řízeného tranzistoru a magnetického pole generovaného permanentními magnety pro testování Hallovy ...

Richter, Jiří; Zlámal, Jakub; Bartošík, Miroslav
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Simulace procházení webu člověkem
Doležal, Jáchym; Setinský, Jiří; Hranický, Radek
2024 - anglický
Tato práce představuje slibný nástroj pro automatizovanou webovou navigaci a plnění specifických cílů podle rozhodnutí daných velkým jazykovým modelem, který používá aktuální informace z dané stránky. Výsledky simulátoru s modelem GPT 4 Turbo demonstrují efektivitu tohoto nástroje, který dosahuje úspěšnosti přes 80% v dokončování předem definovaných cílů. Výsledky dokazují použiteljnost tohoto nástroje v reálných případech užití. This work introduces a promising tool for automated web navigation and achieving specific goals based on decisions made by a Large Language Model using information from a current page. The results of the simulator with model GPT 4 Turbo demonstrate the tool’s effectiveness, achieving over 80% success in completing predefined goals. The results show the usability of this tool in real use cases. Klíčová slova: Human behavior simulation; Transformers; OpenAI; Web technologies; Technological advancements; Large Language Models; Website automation; Simulace lidského chování; Transformátory; OpenAI; Webové technologie; Technologický pokrok; Velké jazykové modely; Automatizace webových stránek Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Simulace procházení webu člověkem

Tato práce představuje slibný nástroj pro automatizovanou webovou navigaci a plnění specifických cílů podle rozhodnutí daných velkým jazykovým modelem, který používá aktuální informace z dané stránky. ...

Doležal, Jáchym; Setinský, Jiří; Hranický, Radek
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Hledání slabých stránek Hyperscanu
Hrabovský, Jiří; Vojnar, Tomáš; Síč, Juraj
2024 - anglický
Cilem této bakalářské práce je vysvětlit, jak funguje open source vyhledávač regulárních výrazů Hyperscan, a poskytnutí přehledu algoritmů, které interně používá. Druhým cílem je pomocí experimentů zjistit, jak moc lze ovlivnit výkon Hyperscanu skenovaným textem. Na základě zdrojového kódu a článků od autorů Hyperscanu je v kapitole 3 vysvětleno, jak Hyperscan vyhledává regulární výrazy v textu a v kapitole 4 jsou vysvětleny implementace konečných automatů používaných Hyperscanem. Různé způsoby zpomalení vyhledávačů regulárních výrazů jsou zhodnoceny a je zvolena metoda, která je založena na fungování jedné z implementací konečných automatů používaných v Hyperscanu. Na základě zvolené metody je implementován generátor, který pro vybraný výraz vygeneruje text, jehož skenování by mělo Hyperscanu zabrat výrazně déle než u normálního textu. Provedené benchmarky ukázaly, že pro některé regulární výrazy způsobil generovaný text v porovnání vůči náhodnému textu výrazné prodloužení vyhledávání Hyperscanem. U nejvíce ovlivněného regulárního výrazu trvalo skenování generovaného textu více než 8000krát déle než skenování náhodného textu. This Bachelor's thesis aims to explain how the open sourced regular expression matcher Hyperscan works, and provide overview of algorithms it uses internally. The second objective is conducting experiments to determine how much can the performance of the matcher be affected by the scanned text. Based on the source code and articles by the authors of Hyperscan the overview of how Hyperscan scans the text for patterns is provided in chapter 3 and the implementations of NFA (Nondeterministic Finite Automata) used by the Hyperscaned are explained in chapter 4. How could the matcher be slowed down by input text is discussed and approach focusing on specific implementation of NFA used by Hyperscan is proposed. Generator using the proposed approach that is able to generate text for some expressions, that when scanned using Hyperscan with the given expression takes significantly longer that normal text. Conducted benchmark showed that for some expressions the generated text caused the Hyperscan to scan significantly longer. The most affected regular expression took more than 8000 times longer when scanning the generated text than the random text. Klíčová slova: regular expressions; regex matching; Hyperscan; finite state automata; regulární výrazy; vyhledávání regulárních výrazů; Hyperscan; konečné automaty Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Hledání slabých stránek Hyperscanu

Cilem této bakalářské práce je vysvětlit, jak funguje open source vyhledávač regulárních výrazů Hyperscan, a poskytnutí přehledu algoritmů, které interně používá. Druhým cílem je pomocí experimentů ...

Hrabovský, Jiří; Vojnar, Tomáš; Síč, Juraj
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Měření tloušťky kontaminačních vrstev ve skenovací elektronové mikroskopii pomocí zpracování obrazu
Macek, Matěj; Munzar, Milan; Čadík, Martin
2024 - anglický
Motivací pro vznik této práce byl cíl společnosti Thermo Fisher Scientific vyvinout metodu měření tloušťky kontaminačních vrstev na snímcích ze skenovací elektronové mikroskopie (SEM) pomocí pokročilých technik zpracování obrazu. Hlavním cílem je vytvořit automatizované metody pro kvantifikaci kontaminace v obrazech, které nepříznivě ovlivňují zobrazování ve výzkumu v oblasti materiálových věd, pomocí technik zpracování obrazu. V této studii shromažďujeme soubor dat snímků s kontaminací a ručně anotujeme masky pro každý snímek. Tyto anotace budou sloužit k doladění a vyhodnocení účinnosti námi navrhovaných metod. Použitím kombinace algoritmů detekce hran a modelů strojového učení, konkrétně vyladěné sítě DeepLabv3, tato práce zvyšuje přesnost a účinnost detekce kontaminace. Analyzátor kontaminace založený na detekci hran (EDCA) využívá tradiční metody zpracování obrazu, zatímco model DeepLabv3 zavádí přístup strojového učení, který robustně zvládá různorodé obrazové podmínky. Srovnávací analýzy prokazují účinnost těchto metod při poskytování spolehlivých, škálovatelných a podrobných měření kontaminačních vrstev, což významně přispívá k rozvoji oboru materiálových věd. The motivation for this thesis arises from the aim of the Thermo Fisher Scientific company to develop a method to measure the thickness of contamination layers in scanning electron microscopy (SEM) images through advanced image processing techniques. The primary aim is to create automated methods for quantifying contamination in images that adversely impact imaging in material science research, using image processing techniques. In this study, we collect a dataset of images with contamination and manually annotate masks for each image. These annotations will serve to fine-tune and evaluate the effectiveness of the methods we propose. By employing a combination of edge detection algorithms and machine learning models, specifically a fine-tuned DeepLabv3 network, this work enhances the precision and efficiency for contamination detection. The edge Detection-Based Contamination Analyzer (EDCA) utilizes traditional image processing methods, while the DeepLabv3 model introduces a machine learning approach to robustly handle diverse imaging conditions. Comparative analyses demonstrate the effectiveness of these methods in providing reliable, scalable, and detailed measurements of contamination layers, significantly contributing to the field of materials science. Klíčová slova: Scanning Electron Microscopy (SEM); Image Processing; Contamination Thickness Measurement; Edge Detection; Machine Learning; DeepLabv3; Material Science; Rastrovací elektronová mikroskopie (SEM); zpracování obrazu; měření tloušťky kontaminace; detekce hran; strojové učení; DeepLabv3; studie materiálů Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Měření tloušťky kontaminačních vrstev ve skenovací elektronové mikroskopii pomocí zpracování obrazu

Motivací pro vznik této práce byl cíl společnosti Thermo Fisher Scientific vyvinout metodu měření tloušťky kontaminačních vrstev na snímcích ze skenovací elektronové mikroskopie (SEM) pomocí ...

Macek, Matěj; Munzar, Milan; Čadík, Martin
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Analýza a návrh blokovacích kondenzátorů v digitální standardní knihovně technologie CMOS 65 nm
Kučera, Radek; Bartoš, Pavel; Král, Vojtěch
2024 - anglický
Tato práce se zabývá návrhem blokovacích kondenzátorů ve formě CMOS tranzistorů pro stabilizaci napájecího napětí v digitální standardní knihovně se zaměřením na 65 nm technologii. Úvod poskytuje přehled CMOS technologie a popis MOS struktur. Analýza porovnává čtyři topologie blokovacích kondenzátorů (NMOS, PMOS, CMOS, Cross-Coupled) a identifikuje Cross-Coupled jako nejlepší volbu. Poslední část se zaměřuje na návrh a optimalizaci layoutu blokovacích kondenzátorů. Byly vytvořeny čtyři různé layouty, optimalizované pro kapacitu, činitel jakosti, svodový proud a kompromis mezi těmito faktory, aby mohly být integrovány do standardních digitálních knihoven podle specifických aplikací. This work deals with the design of decoupling capacitors in the form of CMOS transistors for stabilizing the supply voltage in a digital standard library, focusing on 65 nm technology. The introduction provides an overview of CMOS technology and a description of MOS structures. The analysis compares four topologies of decoupling capacitors (NMOS, PMOS, CMOS, Cross-Coupled) and identifies Cross-Coupled as the best choice. The last part focuses on the design and optimization of the layout of decoupling capacitors. Four different layouts were created, optimized for capacity, quality factor, leakage current, and a compromise between these factors, to be integrated into standard digital libraries according to specific applications. Klíčová slova: CMOS; MOSFET; decoupling capacitors; leakage; noise; voltage drops; integrated circuit; digital standard cells; 65 nm technology; CMOS; MOSFET; blokovací kondenzátor; šum; úbytky napětí; integrovaný obvod; digitálně standardní buňky; 65 nm technologie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Analýza a návrh blokovacích kondenzátorů v digitální standardní knihovně technologie CMOS 65 nm

Tato práce se zabývá návrhem blokovacích kondenzátorů ve formě CMOS tranzistorů pro stabilizaci napájecího napětí v digitální standardní knihovně se zaměřením na 65 nm technologii. Úvod poskytuje ...

Kučera, Radek; Bartoš, Pavel; Král, Vojtěch
Vysoké učení technické v Brně, 2024

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze