Počet nalezených dokumentů: 328
Publikováno od do

Regulace energetiky v rozvojových zemích
Jelínková, Kateřina,; Hrubý, Zdeněk
2005 - český
Klíčová slova: energie; Práce bakalářské; Regulace; Země rozvojové Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Regulace energetiky v rozvojových zemích

Jelínková, Kateřina,; Hrubý, Zdeněk
Univerzita Karlova, 2005

Komparácia dôchodkových systémov Českej a Slovenskej republiky a ich reforiem
Hajko, Michal,; Schneider, Ondřej
2005 - slovenský
Česká a Slovenská republiky tvorili do roku 1993 niekoľko desaťročí spoločný štát s jedným dôchodkovým systémom. Z dôvodu rovnakých východzích podmienok po rozdelení federácie je možné porovnať súčasný stav obidvoch samostatných systémov a zhodnotiť pozitíva i negatíva uskutočnených zmien. Práca zahŕňa všeobecný úvod do penzijnej problematiky, podrobný popis štruktúry a vývoja oboch systémov, ako aj postupne uskutočňovaných zmien. Najvýznamnejšia časť obsahuje porovnanie kľúčových charakteristík oboch systémov a komparáciu dôsledkov uskutočnenej slovenskej dôchodkovej reformy s dopadmi českých reformných plánov. The paper starts with a general introduction to the topic of pensions, contains a detailed description of the structure and evolution of both pension systems as well as unfolds the implemented changes along the time line. Last but not least, the paper elaborates the sustainability of both systems in the context of unfavourable demographic development. The core part of the document highlights the key characteristics of the two systems and compares the impacts of the implemented Slovak pension reform with those of the Czech reform plans. Klíčová slova: důchody; Práce bakalářské; důchodové reformy; důchodové systémy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Komparácia dôchodkových systémov Českej a Slovenskej republiky a ich reforiem

Česká a Slovenská republiky tvorili do roku 1993 niekoľko desaťročí spoločný štát s jedným dôchodkovým systémom. Z dôvodu rovnakých východzích podmienok po rozdelení federácie je možné porovnať ...

Hajko, Michal,; Schneider, Ondřej
Univerzita Karlova, 2005

Tax competition and economic growth
Roháč, Dalibor; Schneider, Ondřej
2005 - anglický
Klíčová slova: daně; Evropská unie; Práce bakalářské; Růst hospodářský Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Tax competition and economic growth

Roháč, Dalibor; Schneider, Ondřej
Univerzita Karlova, 2005

Duchovní rozměr rockové hudby
Kočner, Karel; Ryšková, Mireia
2005 - český
Klíčová slova: rock; náboženství (fenomén) Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Duchovní rozměr rockové hudby

Kočner, Karel; Ryšková, Mireia
Univerzita Karlova, 2005

The Czech bond market - still an emerging one?
Honěk, Tomáš,; Mejstřík, Michal
2005 - český
The paper deals with the Czech bond market. It attempts to give the reader an insight into various market components and segments. The author starts with a brief description of the history, which started soon after the Velvet Revolution. The paper continues with a description of the involved institutions that set the rules, regulate and oversee the bond market. The market is also examined in order to give the reader a prospective on the issue of new securities and the mechanism of trading. Subsequently an up-to-date overview of available debt instruments is given. Lastly the market figures are analyzed and where possible compared with data from other countries. The market size is evaluated as well as the liquidity of trading on the stock exchange. The author also observes the structure of the issuers and the duration of issued debt securities. The paper further focuses on the spread analysis. It is found out that the yield is almost identical as in other developed European markets. At the end the author summarizes the findings and tries to answer the question whether the Czech bond market belongs to the developed or emerging markets. After confronting the facts, the author concludes that the Czech bond market is becoming a vital part of the European market and can be considered as a developed one. Práce se zabývá českým trhem dluhopisů. Klade si otázku, zda jej zařadit mezi vyspělé trhy nebo stále ještě mezi trhy nerozvinuté. Práce přistupuje k tématu z různých pohledů. Vychází z historického vývoje, kde si všímá rozvoje obchodování s dluhopisy i přes nepříznivé výchozí podmínky. Dále jsou popsány základní instituce vstupující do regulace, legislativního rámce i do tržních mechanismů. Práce udává přehled obchodovaných a používaných instrumentů a v závěru popisuje trh pomocí měřitelných ukazatelů. Je sledován jak objem emitovaných dluhopisů tak objemy obchodů na burze. Autor srovnává veličiny se sousedními státy. Trh je dále popsán z hlediska délky doby do splatnosti emitovaných titulů, výskytu emisí v cizí měně a struktury emitentů. Sledovány jsou i údaje o výnosech a autor zjišťuje že se zásadně neliší od výnosů v ostatních státech Evropské Unie. V závěru práce autor konfrontuje získané poznatky s úvodní otázkou, tedy zda patří český trh dluhopisů mezi vyspělé trhy. Po zvážení faktů se přiklání k názoru, že jej lze zařadit již mezi vyspělé trhy. Klíčová slova: obligace; Práce bakalářské; trhy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
The Czech bond market - still an emerging one?

The paper deals with the Czech bond market. It attempts to give the reader an insight into various market components and segments. The author starts with a brief description of the history, which ...

Honěk, Tomáš,; Mejstřík, Michal
Univerzita Karlova, 2005

Obchod s elektřinou na liberalizovaném trhu - využití derivátních produktů
Drnek, Luboš,; Hrubý, Zdeněk
2005 - český
V práci jsou popsány dopady liberalizace elektroenergetického odvětví na obchodování s elektrickou energií. Jako jeden z hlavních následků tohoto procesu je označena zvýšená rizikovost spojená s podnikatelskými aktivitami v tomto oboru a to především cenové riziko a riziko objemu. V práci jsou diskutovány různé nástroje jejich řízení, podrobně je v tomto ohledu pojednáno o derivátních produktech. Deriváty cen elektřiny pro jištění rizika ceny a deriváty počasí pro jištění rizika objemu, ilustrované na konkrétních příkladech; burzovní obchod jako způsob eliminace rizika protistrany. Stručně jsou též uvedeny formy realizace burzovního obchodu s elektřinou, existující evropské burzy a přehled aktuálně nabízených produktů. Nakonec je připojena úvaha o potenciálu derivátních obchodů v podmínkách ČR. In this paper impacts of power industry deregulation on electricity trading are analyzed. As one of the most significant consequence of this process, a higher risk of entrepreneurial activities in this sector is recognized. Among others, price risk and volume risk are the most considerable. Different tools to manage the energy risk are discussed, a detailed approach in this respect is dedicated to energy derivatives and its trading. Derivatives of price indices to manage the electricity price risk including illustration of its application, weather derivatives to hedge against volume risk and exchange trading as a way to reduce the counter-party risk. In brief, particular exchange trading methods are introduced together with a list of existing power exchanges in Europe and currently offered products. In the end there is a short consideration of a possible potential of energy derivatives in the Czech market. Klíčová slova: elektřina; Práce bakalářské; trhy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Obchod s elektřinou na liberalizovaném trhu - využití derivátních produktů

V práci jsou popsány dopady liberalizace elektroenergetického odvětví na obchodování s elektrickou energií. Jako jeden z hlavních následků tohoto procesu je označena zvýšená rizikovost spojená s ...

Drnek, Luboš,; Hrubý, Zdeněk
Univerzita Karlova, 2005

Je v socializme možná kalkulácia?
Orogványiová, Petra,; Gregor, Martin
2005 - slovenský
Klíčová slova: Kalkulace ekonomická; Práce bakalářské; Socializmus Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Je v socializme možná kalkulácia?

Orogványiová, Petra,; Gregor, Martin
Univerzita Karlova, 2005

Některé aspekty francouzského sociálního státu
Baboučková, Drahomíra,; Havel, Jiří
2005 - český
Na základě stručného shrnutí vývoje francouzské ekonomiky a společnosti po druhé světové válce tato práce popisuje některé podstatné rysy francouzského modelu sociálního státu a francouzského systému sociálního pojištění. Rovněž se zabývá jedním z hlavních a dlouhodobých problémů francouzské ekonomiky, kterým je nezaměstnanost. Na makroekonomické úrovni zkoumá její vztah s hospodářským růstem s využitím Okunova zákona. Klade přitom důraz na růst a nezaměstnanost od sklonku 70. let po současnost a prezentuje ARMA model pro Okunův zákon v podmínkách francouzské ekonomiky. Jak institucionální, tak i ekonometrická analýza ukazují na význam hospodářského růstu pro snižování nezaměstnanosti, jež se jeví jako vážná výzva pro udržitelný rozvoj francouzského sociálního státu. Based on a rather restricted analysis of post-war development of French economy and society, this paper describes some essential features of the French welfare state and the French system of social security. As the unemployment rate is one of the main problems of the French economy we also describe on a macroeconomic level the relationship between economic growth and unemployment rate based on the Okun’s Law. It pays great attention to growth and unemployment rate since the late 70’s and presents an ARMA model for analysis of the Okun’s Law in the French economy. Both analyses, the French social policy and the technical analysis, underline the importance of the economic growth for dealing with the unemployment rate, which seems to be considerable challenge for the future sustainable development of the French welfare state. Klíčová slova: Práce bakalářské; sociální stát Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Některé aspekty francouzského sociálního státu

Na základě stručného shrnutí vývoje francouzské ekonomiky a společnosti po druhé světové válce tato práce popisuje některé podstatné rysy francouzského modelu sociálního státu a francouzského systému ...

Baboučková, Drahomíra,; Havel, Jiří
Univerzita Karlova, 2005

Uplatnění handicapovaných na trhu práce v České republice
Janoudová, Hana,
2005 - český
Klíčová slova: Postižení zdravotní; Práce bakalářské; Trh práce; Zaměstnání Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Uplatnění handicapovaných na trhu práce v České republice

Janoudová, Hana,
Univerzita Karlova, 2005

Obchod s elektřinou na liberalizovaném trhu - využití derivátních produktů
Drnek, Luboš,
2005 - český
Klíčová slova: elektřina; Práce bakalářské; trhy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Obchod s elektřinou na liberalizovaném trhu - využití derivátních produktů

Drnek, Luboš,
Univerzita Karlova, 2005

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze