Počet nalezených dokumentů: 3577
Publikováno od do

Důvody odchodu do domova pro seniory
LÁTALOVÁ, Eva; SKARUPSKÁ, Helena
2010 - český
Práce je zaměřena na důvody , které vedou seniory hospitalizované ve zdravotnickém zařízení k tomu, že si žádají o umístění v domovech pro seniory. The thesis is focused on the reasons for which seniors (pensioners, old people) who are hospitalized in medical facilities leave for retirements homes. Klíčová slova: Senior; sociální služby; příspěvek na péči; sociální práce; geriatrie; stáří; rodina; geriatrické ústavnictví; domov pro seniory.; Senior (old man; pensioner); social services; allowance; social work (assistance); geriatrics; old age; family; geriatrics institutions; retirements homes (old people's home). Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Důvody odchodu do domova pro seniory

Práce je zaměřena na důvody , které vedou seniory hospitalizované ve zdravotnickém zařízení k tomu, že si žádají o umístění v domovech pro seniory....

LÁTALOVÁ, Eva; SKARUPSKÁ, Helena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Socializace dětí v moderní rodině
BROĎÁKOVÁ, Jitka; KADLEC, Tomáš
2010 - český
Bakalářská práce pojednává o socializaci dítěte v moderní rodině. V práci je charakterizována nejen moderní společnost a rodina, ale je zde zejména podrobně vysvětleno a rozebráno, jaký vliv má na socializaci dítěte jeho rodina, jaké plní rodina funkce, rodičovské postoje a jsou zde vysvětleny výchovné rodinné styly včetně jejich vlivu na chování dítěte. V práci je definován nejen pojem socializace, genderová socializace, ale okrajově je zde řešena otázka vlivu školy a masmédií na utváření osobnosti. The Bachelor thesis is focused on child´s socialization in a "modern family". There isn´t characterized the modern society and a family only but particularly explained and analysed influence of the family on a child´s socialization in a detail, the family functions as well as parents´ attitudes. It also deals with educational family styles which have their own influence on child´s behavior. In the thesis there are described terms like socialization, gender socialization and marginally the question of the school authority and mass communications. Klíčová slova: socializace; rodina; moderní společnost; škola; socialization; family; modern society; school Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Socializace dětí v moderní rodině

Bakalářská práce pojednává o socializaci dítěte v moderní rodině. V práci je charakterizována nejen moderní společnost a rodina, ale je zde zejména podrobně vysvětleno a rozebráno, jaký vliv má na ...

BROĎÁKOVÁ, Jitka; KADLEC, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Neplacení výživného jako právní a sociální problém
BRÁZDA, Radek; NEUMEISTER, Pavel
2010 - český
Cílem této práce je představit problematiku vyživovací povinnosti vůči nezletilému dítěti. V první části mé práce jsem se jen v krátkosti věnoval rodině a jejímu vývoji v dnešní společnosti. V další části jsem nastínil otázku stanovení výživného v některých státech Evropské unie a v České republice. Na závěr vyhodnocení možného řešení této problematiky. The aim of the thesis is to introduce a problem of under age child support liability. The first part is dedicated to family and its evolution within the contemporary society. The following part outlines determination of child maintenance in some countries of the European Union and in the Czech Republic. The final part presents assessment of a possible solution. Klíčová slova: rodina; funkce rodiny; dysfunkce rodiny; rozvodovost; vyživovací povinnost; trestní postih; family; family role; disfunctional family; divorce rate; child support liability; criminal penalty Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Neplacení výživného jako právní a sociální problém

Cílem této práce je představit problematiku vyživovací povinnosti vůči nezletilému dítěti. V první části mé práce jsem se jen v krátkosti věnoval rodině a jejímu vývoji v dnešní společnosti. V další ...

BRÁZDA, Radek; NEUMEISTER, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Způsoby a formy volnočasových aktivit u věznů ve věznici se zvýšenou ostrahou
JAROŠ, Pavel; POPELKA, Jiří
2010 - český
Cíl mé práce: Zmapovat obecně formy a způsoby volnočasových aktivit, možnosti, nabídky. Zaměřit se na věznici se zvýšenou ostrahou Mírov. Specifikovat zvláštnosti výkonu trestu odnětí svobody se zvýšenou ostrahou, zmapovat nabídku volnočasových aktivit a ve výzkumné části zpracovat a popsat činnosti a zapojení odsouzených do programů zacházení Metodika: Statistické zpracování výsledků, porovnání odsouzených v jednotlivých programech zacházení, vyjádřit ochotu a stupně či míru zapojení odsouzených do nabízených volnočasových aktivit. The target of this thesis: To map general forms and types of free time activities, the opportunities and offers. To focus on the Mírov increased surveillance prison. To specify the peculiarities of sentence of increased surveillance imprisonment; to map the offer of free time activities and, in the research section, to process and describe the activities and involvement of the condemned into treatment programs. Methodology: Statistical processing of results, comparison of the condemned in individual treatment programs; to express the willingness and involvement grade of the condemned to participate in the offered. Klíčová slova: Kázeňské opatření; Evropská vězeňská pravidla; Zákon o výkonu trestu odnětí svobody; Řád výkonu trestu odnětí svobody; Disciplinary measures; European prison rules; Sentence of Imprisonment Act; Sentence of Imprisonment Code Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Způsoby a formy volnočasových aktivit u věznů ve věznici se zvýšenou ostrahou

Cíl mé práce: Zmapovat obecně formy a způsoby volnočasových aktivit, možnosti, nabídky. Zaměřit se na věznici se zvýšenou ostrahou Mírov. Specifikovat zvláštnosti výkonu trestu odnětí svobody se ...

JAROŠ, Pavel; POPELKA, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Působení terapií na skupinu osob s mentální retardací
FRIDRICHOVÁ, Lucie; RŮŽIČKOVÁ, Veronika
2010 - český
Bakalářská práce se zabývá především expresivními terapiemi, které můžeme uplatňovat při práci s osobami, které mají různý stupeň mentální retardace. Jedna kapitola je věnována také vzdělávání a profesnímu uplatnění těchto osob. The aim of this work are expressive therapy that are used in humaan labour with person which have any type of mental retardation. One of the chapter is about education and employment these individua person. Klíčová slova: Mentální retardace; klasifikace mentální retardace; vzdělávání; terapeutické metody; expresivní terapie.; Mental retardation; the claassification of mental retardation; education; therapeutical methods; expressive therapy. Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Působení terapií na skupinu osob s mentální retardací

Bakalářská práce se zabývá především expresivními terapiemi, které můžeme uplatňovat při práci s osobami, které mají různý stupeň mentální retardace. Jedna kapitola je věnována také vzdělávání a ...

FRIDRICHOVÁ, Lucie; RŮŽIČKOVÁ, Veronika
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Specifikace nejčastějších problémových situací při výuce na střední odborné škole
KOTLANTOVÁ, Jana; MUSILOVÁ, Marcela
2010 - český
Bakalářská práce se zaměřila na nejčastější problémové situace na střední odborné škole. Teoretická část shrnuje poznatky z odborné pedagogické literatury. Problémové situace jsou zde rozebrány z různých úhlů. V praktické části jsou pomoci dotazníku zjišťovány postoje a názory učitelů. Cílem bylo zjistit, s jakými problémovými situacemi se učitelé nejčastěji setkávají a jak je řeší. Bylo zjištěno, že většina učitelů musí při výuce problémové situace řešit. This work is engaged in the most frequent situations at the vocatinonal school. The theoretic part summarizes knowledge of professional pedagogic literature. Problematic situations are analyzed in many views. In the empirical part attitudes and opinions of teachers are found. The aim of this work was found what problematic situations are met by teachers most frequently and how these problems are solved. It was found most teachers have to solve some problematic situations during the classes. Klíčová slova: Problémová situace; problémový student; problémové chování; poruchy chování; řešení konfliktů; Problematic situation; problematic student; problem behaviour; behaviour disorders; solution of a conflict Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Specifikace nejčastějších problémových situací při výuce na střední odborné škole

Bakalářská práce se zaměřila na nejčastější problémové situace na střední odborné škole. Teoretická část shrnuje poznatky z odborné pedagogické literatury. Problémové situace jsou zde rozebrány z ...

KOTLANTOVÁ, Jana; MUSILOVÁ, Marcela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

DROGY A PRIMÁRNÍ PREVENCE DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V RÝMAŘOVĚ
PUPÍK, Josef; TICHÁ, Iveta
2010 - český
Bakalářská práce ?Drogy a primární prevence drogových závislostí na středních školách v Rýmařově? se snaží zmapovat reálnou situaci současné mládeže, jejich vztah k návykovým látkám a obecné povědomí o této problematice . V teoretické části práce jsou popsány jednotlivé druhy drog z hlediska historického, z hlediska závislosti a rozděluje návykové látky do jednotlivých skupin podle jejich účinků a rizik užívání. Ve výzkumné části jsou zpracovány výsledky výzkumu realizovaného na třech středních školách v roce 2010 v Rýmařově. Cílem výzkumu bylo zjistit v jaké míře se studenti setkávají s drogami a jaké jsou jejich aktuální zkušenosti a názory v oblasti návykových látek. The bachelor thesis ?Drugs and primary prevention of drug addition at secondary schools in Rýmařov ?strives to survey the objective juveniles? situation - their relation to habit-forming substances and their general awareness of the above mentioned. The theoretical part describes the particular types of drugs with regard to the historical development and dependence level; thereinafter the classification of drugs according to the addictive actions and risk factors is defined. Following part elaborates on results of the actual research carried out on the sample of three secondary schools in 2010 in Rýmařov. The experimental purpose was to discover the extent of scholars? contiguity with drugs and their current experiences and attitudes towards the habitudinal substances. Klíčová slova: Drogy; primární prevence; drogová závislost; střední školy; současná mládež; Drugs; primary prevention; drug addition; secondary schools; juveniles situation Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
DROGY A PRIMÁRNÍ PREVENCE DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V RÝMAŘOVĚ

Bakalářská práce ?Drogy a primární prevence drogových závislostí na středních školách v Rýmařově? se snaží zmapovat reálnou situaci současné mládeže, jejich vztah k návykovým látkám a obecné povědomí ...

PUPÍK, Josef; TICHÁ, Iveta
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Příprava střední generace na stáří
MIŠKÓCIOVÁ, Marie; SKARUPSKÁ, Helena
2010 - český
V práci se věnuji vybraným aspektům přípravy střední generace na stáří, a to celoživotnímu vzdělávání, životnímu stylu, ekonomickým a finančním otázkám. V první kapitole vymezuji základní pojmy a téma prezentuji v celostátním a celoevropském kontextu. Další kapitoly teoretické části jsou zaměřeny na výše zmíněné aspekty a praktická část zkoumá, do jaké míry se lidé ve středním věku zapojují do systému ekonomického a finančního zabezpečení. Na základě interpretace dat získaných pomocí dotazníkového šetření zodpovídám tři výzkumné otázky, jež jsem si stanovila v úvodu práce. Odpovědi se mohou stát zajímavým východiskem pro další zkoumání. The thesis deals with preparation of middlescence people to ageing process. I concentrate on certain aspects, namely lifelong learning, life-style, economic and financial matters. In the first chapter the main concepts and terms are defined and the whole theme is contextualized within Czech and European reality. The rest of the theoretical part is focused on the aspects mentioned above, while the practical part of the thesis aims at investigating to what extent middlescence people get involved in the system of financial and economic security. I used a questionnaire, the results of which enabled me to answer three questions set in the introduction to the thesis. The output could become a basis for a consecutive research. Klíčová slova: Demografie; stárnutí; stáří; celoživotní učení; životní styl; ekonomické a finanční aspekty.; Demography; ageing process; senescence; lifelong learning; life-style; economic and financial aspects. Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Příprava střední generace na stáří

V práci se věnuji vybraným aspektům přípravy střední generace na stáří, a to celoživotnímu vzdělávání, životnímu stylu, ekonomickým a finančním otázkám. V první kapitole vymezuji základní pojmy a téma ...

MIŠKÓCIOVÁ, Marie; SKARUPSKÁ, Helena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Volnočasové aktivity seniorů ve vybraném zařízení
NÁLEPOVÁ, Blanka; MUSILOVÁ, Marcela
2010 - český
Práce je zaměřena na problematiku trávení volného času uživatelů služby v domově pro seniory The work is aimed at a problem how to spend free time of Useres of service in Home for seniors Klíčová slova: Gerontologie; stáří; bydlení seniorů; ergoterapie; gerontagogika; domov pro seniory; volnočasové aktivity; Gerontology; age; Living seniors; ergoterapie; Elderly education; home for seniors; free time activities Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Volnočasové aktivity seniorů ve vybraném zařízení

Práce je zaměřena na problematiku trávení volného času uživatelů služby v domově pro seniory


The work is aimed at a problem how to spend free time of Useres of service in Home for seniors

NÁLEPOVÁ, Blanka; MUSILOVÁ, Marcela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Důvody odchodu do domova pro seniory - vazba na potřeby této cílové skupiny
NOVOTNÁ, Zdeňka; KOCOURKOVÁ, Vladimíra
2010 - český
Tato bakalářská práce sleduje problematiku života současné stárnoucí populace. Teoretická část se zabývá základní charakteristikou cílové skupiny stárnoucích lidí a fenoménem stáří. Popisuje zdravotní a sociální problémy stárnoucích lidí, které jsou nejčastějším důvodem pro jejich rozhodnutí, strávit své stáří v domově pro seniory. Část práce je věnována potřebám člověka a způsobu jejich uspokojování, který se v procesu stárnutí lidského organismu mění. Empirická část práce je zaměřena na průzkumné šetření postojů vzorku populace starší 65 let, které je zaměřeno na ověření důvodů seniorů, které by byly rozhodující pro nástup do zařízení poskytujícího pobytové sociální služby. Jsou zde zkoumány příčiny obav z takového způsobu řešení prožití poslední etapy života a priority seniorů, při případném využití institucionální péče. This bachelor thesis monitors the problems of living of the current aging population. Theoretical part deals with the basic characteristic of the target group of elderly people and with the phenomenon called old age. It describes health and social problems of elderly people which are the most common reason for their decision to spend their old age in an old people´s home. One part of the thesis is devoted to human needs and to the way how to meet them, which changes during the aging process of human organism. The empirical part of the thesis focuses on the evaluation of attitudes of a population sample aged over 65. This evaluation concentrates on reasons of elderly people that would be decisive for their accession to an institution providing accommodation social services. Causes of fear of such a method of settling how to spend the last stage of life and priorities of elderly people when making use of institutional care are examined here. Klíčová slova: senior; stáří; věk; involuční změny; ztráta soběstačnosti; potřeby člověka; domovy pro seniory; aktivní stárnutí; senior; old age; age; involutionary changes; loss of self-sufficiency; human needs; old people´s homes; active ageing Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Důvody odchodu do domova pro seniory - vazba na potřeby této cílové skupiny

Tato bakalářská práce sleduje problematiku života současné stárnoucí populace. Teoretická část se zabývá základní charakteristikou cílové skupiny stárnoucích lidí a fenoménem stáří. Popisuje zdravotní ...

NOVOTNÁ, Zdeňka; KOCOURKOVÁ, Vladimíra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze