Počet nalezených dokumentů: 510
Publikováno od do

FITCOIN: peněženka pro Android
Starý Jan; Trieu Quang Minh; Podloucký Martin
2018 - anglický
FITcoin je kryptoměna, která je paralelně vyvíjena dalšími studenty FIT ČVUT. Jedná se o triviální verzi Bitcoinu, která slouží ke studijním účelům pochopit její náležitosti a technologie, které tvoří základ každé kryptoměny. Cílem této práce je popsat, jak obecně fungují mobilní peněženky, jakým způsobem získávají a ověřují transakce. Na základě této analýzy navrhnout a vytvořit mobilní peněženku v operačním systému Android a popsat komunikaci kryptoměny FITcoin. Zvolený problém byl vyřešený za pomocí Bloom filteru a metod kryptografie na bázi eliptických křivek. Výsledný prototyp je zdokumentovaný a otestovaný. V příloze práce lze nalézt aplikační balíček výsledného prototypu a snímky z jejího používání.FITcoin is a trivial cryptocurrency, which is developed by students of CTU FIT. It is a trivial form of Bitcoin which serves for study purposes to understand its requisites and technologies which form the basis of every cryptoccurency. The goal of this thesis is to describe how a mobile wallet works, how it obtains and verifies the transactions. Based on this analysis, design and implement a mobile wallet in the operating system Android and describe a communication protocol for cryptocurrency FITcoin. The prototype is documented and tested. The application package of the resulting prototype and screenshots of the usage can be found in the attachments. Klíčová slova: mobilní peněženka v OS Android,analýza kryptoměny Bitcoin,simple verification payment,blockchain,lightweight client,transakce v kryptoměnách,komunikační protokol v peněženkách,Bloomův filtr,fitcoin; mobile wallet in OS Android,general analysis of cryptocurrency Bitcoin,simple verification payment,blockchain,lightweight client,transactions in cryptocurrency,communication protocol of wallets,Bloom filter,fitcoin Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
FITCOIN: peněženka pro Android

FITcoin je kryptoměna, která je paralelně vyvíjena dalšími studenty FIT ČVUT. Jedná se o triviální verzi Bitcoinu, která slouží ke studijním účelům pochopit její náležitosti a technologie, které tvoří ...

Starý Jan; Trieu Quang Minh; Podloucký Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Bitcoinová peněženka pro Android podporující zařízení TREZOR
Starý Jan; Skála Matouš; Starosta Štěpán
2018 - anglický
Tato práce se zabývá návrhem Bitcoinové peněženky pro OS Android, která využívá zařízení TREZOR jako úložiště privátních klíčů. Navržená aplikace umožňuje zobrazit seznam transakcí, vytvořit novou transakci, podepsat ji pomocí zařízení a odeslat do sítě. Vedlejším přínosem této práce je navržení Android knihovny pro usnadnění komunikace se zařízením TREZOR.The goal of this thesis is to design a Bitcoin wallet for the Android OS, using the TREZOR device as a secure private key storage. The implemented application allows to see transactions history, to compose a new transaction, sign it and broadcast it to the network. The secondary contribution of this thesis is designing an Android library simplifying the communication with the TREZOR device. Klíčová slova: mobilní aplikace,Android,Bitcoin,kryptoměna,hardwarová peněženka,TREZOR,kryptografie,Kotlin; mobile application,Android,Bitcoin,cryptocurrency,hardware wallet,TREZOR,cryptography,Kotlin Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Bitcoinová peněženka pro Android podporující zařízení TREZOR

Tato práce se zabývá návrhem Bitcoinové peněženky pro OS Android, která využívá zařízení TREZOR jako úložiště privátních klíčů. Navržená aplikace umožňuje zobrazit seznam transakcí, vytvořit novou ...

Starý Jan; Skála Matouš; Starosta Štěpán
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Rozpoznávání souvislé řeči s využitím neuronových sítí
Skrbek Miroslav; Zvada Adam; Šimeček Ivan
2018 - anglický
Tato bakalářska práce se zaměřuje na oblast rozpoznávání řeči s pomocí neuronových sítí a klade si za cíl implementovat "end-to-end" rozpoznávač řeči jako hlasové uživatelské rozhraní pro robota NAO. Uvažovaná architektura rozpoznávače řeči je složena ze tří důležitých částí: extrakce příznaků signálu řeči za použtí metody mel-frekvenčních kepstrálních koeficientů, rozpoznávače v podobě rekurentní neuronové sítě s "long-short- term-memory" buňkami a algoritmu "connection temporal classification" k získání finalního převedeného textu. Výsledkem této práce je "end-to-end" rozpoznávač řeči, natrénovaný na VCTK korpusu a implementovaný v programovacím jazyce Python s využitím knihovny hlubokého učení TensorFlow.The aim of this bachelor thesis is to explore the field of speech recognition using neural networks with a goal to implement end-to-end speech recognizer as voice-user interface for robot NAO. The proposed speech recognizer architecture is consisted from three main components: feature extraction of speech signal using mel-frequency cepstrum coefficients method, recognizer as recurrent neural networks with long-short-term-memory cells, and connection temporal classification algorithm for predicting the final transcription. The result of this work is end-to-end speech recognizer trained on VCTK corpus and implemented in programming language Python, using deep learning library TensorFlow. Klíčová slova: neuronové sítě,rekurentní neuronové sítě,rozpoznávání řeči,TensorFlow,CTC,LSTM,Robot NAO,Python; neural networks,recurrent neural networks,speech recognition,TensorFlow,CTC,LSTM,Robot NAO,Python Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Rozpoznávání souvislé řeči s využitím neuronových sítí

Tato bakalářska práce se zaměřuje na oblast rozpoznávání řeči s pomocí neuronových sítí a klade si za cíl implementovat "end-to-end" rozpoznávač řeči jako hlasové uživatelské rozhraní pro robota NAO. ...

Skrbek Miroslav; Zvada Adam; Šimeček Ivan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Ověřování elektronických podpisů v PDF
Kokeš Josef; Stefan Tomáš; Zahradnický Tomáš
2018 - anglický
Tématem předkládané práce je oblast digitálního podpisu se zvláštním důrazem na jeho použití v PDF souborech. Práce poskytuje stručný úvod do problematiky včetně základních principů, podstatných vlastností, popisuje také základní strukturu PDF souboru. Podrobněji se zabývá různými typy digitálních podpisů, které se v PDF souborech vyskytují. Způsob ověření základního druhu digitálního podpisu PDF souboru v Linuxu je demonstrován pomocí knihovny v jazyce C a jednoduché konzolové aplikace.The subject of the presented thesis is the area of digital signatures with special attention to their use in PDF files. A short introduction containing basic principles and a summary of essential features are provided, as well as the basics of the PDF file structure. Different types of digital signatures in PDF files are described in more detail. A way to verify the validity of the basic PDF digital signature in Linux is demonstrated with a library written in C and a simple command line application. Klíčová slova: elektronický podpis,ověřování,PDF,C knihovna,Linux; digital signature,verification,PDF,C library,Linux Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Ověřování elektronických podpisů v PDF

Tématem předkládané práce je oblast digitálního podpisu se zvláštním důrazem na jeho použití v PDF souborech. Práce poskytuje stručný úvod do problematiky včetně základních principů, podstatných ...

Kokeš Josef; Stefan Tomáš; Zahradnický Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Nástroj pro analýzu procesů v jádře os Android na platformě Raspberry PI
Kubalík Pavel; Vaivod Roman; Skrbek Miroslav
2018 - anglický
Cilem této práce je vyvinout diagnostický nástroj pro komponenty systému Android přeneseného na platformu Raspberry Pi. Projekt se skládá ze dvou části. Prvná cást je o portováni Androidu na Raspberry Pi, která vytváři prostředi pro vývoj. Druhou části je vývoj samotného diagnostického nástroje. Řešeni pro obě části je založeno na stávajicich projektech. Do portu Android byl použit projekt android-rpi a pro vývoj nástroju byl použit procesni pamětový statistický nástroj procmem a nástroj atrace určený pro sledováni systémových události. Výsledkem tohoto projektu je zpusob, jak možné sloučit funkčnosti procmem a atrace a vyvinout nový diagnostický nástroj s měřenim paměti i výkonu.The goal of this thesis is to develop a diagnostic tool for components of Android system ported to Raspberry Pi platform. Project consists of two parts. First one is about portation of Android to Raspberry Pi to create an environment for development. Second part is development of diagnostic tool itself. Solution for both parts is based on existing projects. To port Android was used project android-rpi while for tool development were used process memory statistic tool procmem and system events tracer atrace. Result of this project was finding a way to merge procmem and atrace functionality and develop a new diagnostic tool with both memory and performance measurements. Klíčová slova: android,raspberry pi,portace,diagnostický program,výkon,spotřeba paměti,linux,jádro,události jádra,spotřeba procesoru; android,raspberry pi,porting,diagnostic tool,performance,memory usage,linux,kernel,kernel events,cpu usage Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Nástroj pro analýzu procesů v jádře os Android na platformě Raspberry PI

Cilem této práce je vyvinout diagnostický nástroj pro komponenty systému Android přeneseného na platformu Raspberry Pi. Projekt se skládá ze dvou části. Prvná cást je o portováni Androidu na Raspberry ...

Kubalík Pavel; Vaivod Roman; Skrbek Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Návrh produktu řešícího personalizaci obsahu statických webových stránek na základě dat
Černý Jan; Petrášová Lea; Maldonado Lopez Juan Pablo
2018 - anglický
Tato práce popisuje proces vývoje produktu pro personalizaci webových stránek na základě strojového učení z pozice produktového manažera. Definuje roli a zodpovědnosti produktového manažera a teoreticky popisuje proces vývoje nového produktu. Tento popis je pak aplikován v reálném světě. Výsledkem této práce je definice minimálního produktu, který je však hodnotný v očích zákazníka, technologicky uskutečnitelný a potenciálně ziskový.This thesis describes the process of creating a machine learning-based website personalization product from the product manager's perspective. It defines the product manager's role and responsibilities, and describes the process of creating a new digital product in theory. This process is then applied in the real world. The result of this thesis is a definition of the minimum viable product that is valuable in the eyes of a customer, technologically feasible and viable business-wise. Klíčová slova: produktový management,produktový manažer,produktový design,umělá inteligence,web,personalizace,mvp,b2b; product management,product manager,product design,artifi- cial intelligence,web,personalization,business,mvp,b2b Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Návrh produktu řešícího personalizaci obsahu statických webových stránek na základě dat

Tato práce popisuje proces vývoje produktu pro personalizaci webových stránek na základě strojového učení z pozice produktového manažera. Definuje roli a zodpovědnosti produktového manažera a ...

Černý Jan; Petrášová Lea; Maldonado Lopez Juan Pablo
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Neřízená segmentace písní v audiozáznamu koncertu
Kalvoda Tomáš; Nevyhoštěný Petr; Šimeček Ivan
2018 - anglický
Desítky milionů celých živých koncertů jsou k dispozici na službách pro sdílení video- a audiozáznamů, a seznamy písní spolu s časovými údaji jsou podstatnou informací, která je s nimi poskytována. Jelikož je ruční anotace repetitivní a časově náročná, automatický nástroj je velmi hodnotný. Tato bakalářská práce předkládá řešení pro neřízenou segmentaci písní v audiozáznamu koncertu. Podle mých poznatků je to vůbec první pokus o řešení problému takto zadefinovaného. Hranice segmentů jsou určeny pomocí široce používaného testu logaritmického věrohodnostního poměru a tři různé modely pro klasifikaci jsou představeny. Na shromážděném datasetu, obsahujícím různé hudební žánry a kvality zvuku, dosahuje implementovaný systém 88,92% f-skóre a 81,30% specifičnosti správně označených sekund audio signálu. Celkové výsledky ukazují, že je jeho detekce hranic poměrně úspěšná, a může tedy sloužit jako obstojný základní model k porovnání s budoucími řešeními.Tens of millions of full live concerts are available on video- and audio-sharing services, and set lists with song time annotations are an essential information provided with them. Since the manual annotation is repetitive and time-consuming, an automatic tool is very valuable. This thesis proposes a solution to the unsupervised song segmentation in full concert audio. To my best knowledge, it is the first attempt to deal with the problem of this particular definition. Segment boundaries are identified by the log-likelihood ratio method and three different models for the classification are introduced. On the collected dataset, containing various musical genres and audio quality, the implemented system achieves 88.92% f-measure and 81.30% specificity of correctly labeled seconds in audio signal. Overall results show that its boundary detection is relatively successful, and therefore it serves as a decent baseline system for future solutions. Klíčová slova: segmentace písní,celé koncerty,neřízený,transformace s konstantním Q,mel-škálované spektrum,střední kvadratická energie,spektrální centroid,spektrální tok,spektrální plochost,logaritmický věrohodnostní poměr,detekce anomálií; song segmentation,full concerts,unsupervised,constant-Q transform,mel-scaled spectrum,root-mean-square energy,spectral centroid,spectral flux,spectral flatness,log-likelihood ratio,anomaly detection Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Neřízená segmentace písní v audiozáznamu koncertu

Desítky milionů celých živých koncertů jsou k dispozici na službách pro sdílení video- a audiozáznamů, a seznamy písní spolu s časovými údaji jsou podstatnou informací, která je s nimi poskytována. ...

Kalvoda Tomáš; Nevyhoštěný Petr; Šimeček Ivan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Ivestiční konverzační bot s hlasovým ovládáním
Šedivý Jan; Drábek Jan; Vozárová Pavla
2018 - anglický
Tato práce rozebírá analýzu, návrh a vývoj hlasového inteligentního konverzačního bota na platformě Amazon Alexa, který umožňuje uživatelům získávat informace ohledně akciového trhu. Cílem aplikace je snížit vstupní bariéru do světa akciových trhů pro širokou veřejnost, využitím intuitivního hlasového rozhraní. Vytvořený konverzační bot se zaměřuje na vzdělávání uživatele ohledně akciových trhů, umožnění rychlého a jednoduchého získání novinek ohledně obchodovaných společností a celkovému udržení informovanosti uživatele. Aplikace cílí v první řadě na lidi se zájmem o investování na akciovém trhu a aspirující investory, přesto, může být velmi přínosná i pro již zkušenější investory.This project explores the analysis, design, and development of a voice-enabled intelligent conversation bot for the Amazon Alexa platform which allows users to get information about the stock trading market. Thanks to the intuitive voice interface, the goal of the application it to lower the barrier of getting into the stock trading domain for the general public. The created chatbot focuses on educating the user about stock markets, giving a fast and easy way to find out about the news regarding the trading companies and generally keeping the user up to date on the most important trading information. The application targets firstly people interested in stock market investments and aspiring investors, however, using this application could provide great value even to more experienced investors. Klíčová slova: chatbot,ovládání hlasem,investice,akciový trh,vzdělávání,Amazon Alexa,Alexa Skill,python; chatbot,voice-enabled,investments,stock markets,education,Amazon Alexa,Alexa Skill,python Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Ivestiční konverzační bot s hlasovým ovládáním

Tato práce rozebírá analýzu, návrh a vývoj hlasového inteligentního konverzačního bota na platformě Amazon Alexa, který umožňuje uživatelům získávat informace ohledně akciového trhu. Cílem aplikace je ...

Šedivý Jan; Drábek Jan; Vozárová Pavla
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Vizualizace dojezdnosti
Baier Jan; Šlégl Zdeněk; Šimeček Ivan
2018 - anglický
Cílem této práce je především vytvoření desktopové aplikace, která umožní najít nejlepší místo pro sraz při využití veřejné dopravy. První část práce se zabývá hledáním a analýzou dostupných zdrojů vstupních dat. V další části se zaměřuje na algoritmy řešící vyhledávání nejkratší cesty a jejich možnou aplikaci na náš problém. Zkoumá také možnosti vizualizace dopravní dostupnosti. A konečně, v poslední časti, se za využití znalostí získaných předchozí analýzou, zabývá vytvořením aplikace. Ta je schopná zpracovat data, vypočítat dostupnost do všech okresů a na závěr tato data zobrazit na heat mapě.The purpose of this thesis is to create a desktop application helping people to find the best place to meet with use of the public transport. First part of the project examine different sources and formats of input data. In next part, main emphasis is on algorithms solving the shortest path problem and their possible application on our problem. Further, it examines possibilities of transport accessibility visualization. Finally, with the use of knowledge gained during analysis, application is created. It is capable of collecting necessary data, calculating best connection to all tiers in Czechia and finally visualizing calculated results on a heat map. Klíčová slova: Vizualizace dopravní dostupnosti,předzpracování dat,veřejnádoprava,desktopová aplikace,C++; Transport accesibility visualization,data preprocessing,publictranposrt,desktop application,C++ Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Vizualizace dojezdnosti

Cílem této práce je především vytvoření desktopové aplikace, která umožní najít nejlepší místo pro sraz při využití veřejné dopravy. První část práce se zabývá hledáním a analýzou dostupných zdrojů ...

Baier Jan; Šlégl Zdeněk; Šimeček Ivan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Aplikace ElateMe pro Android (pokračování)
Pauš Petr; Liferov Ilia; Štěpán Pavel
2018 - anglický
Systém ElateMe je kombinace socíalní sítě a crowdfundingové platformy. Systém pomáhá uživatelům vytvářet přání a přispívat na přání ostatních uživatelů. Jednoduše řečeno, systém ElateMe řeší problém obdarování vhodným dárkem člena rodiny, přítele nebo kolegu. Systém je integrován do autorizačního systému Facebooku, a proto uživatel ani nemusí vytvářet ElateMe účet, aby mohl systém používat. Aplikace jsou dostupné pro různé platformy, například pro webový prohlížeč, operační systémy Android a iOS. Aplikace používají backendový server, který řídí přání a příspěvky, posílá různé notifikace. Cílem této bakalářské práce je pokračování ve vývoje klientské aplikace pro operační systém Android, kterou začal vyvíjet ve své bakalářské práci Georgii Solovev. Nejprve je potřeba zanalyzovat nové zákaznické požadavky, například správu přání, podporu přispívání a nové metody plateb (pomocí baknovní karty, PayPal, bitcoinů a Android Pay). Existující architektura aplikace může být zlepšená v případě potřeby a všechny důležité bugy musí být opravené. Nakonec je potřeba vytvořit vhodné testy pro aplikační kód a automatizovat je. Tento text obsahuje analýzu a návrh nových požadavků, aktualizované diagramy, popisy důležitých změn v architektuře aplikace, úvod do testování aplikačního kódu a automatizace testů. Nové požadavky (především platby) byly úspěšně implementovány a popsány pomocí vhodných UML diagramů. Testy byly napsané a úspěšně automatizované.The ElateMe system is a combination of social network and crowdfunding platform. It helps users to create own wishes and contribute to the others. Simply said, the ElateMe system solves the problem of giving a suitable gift to a family member, a friend or a colleague. The ElateMe system is integrated into Facebook authorization systems, so a user does not even need to create an ElateMe account in order to use the system. Applications for the ElateMe system are available on different platforms such as web browsers, Android and iOS. Applications use a backend server, which manages wishes, contributions, sending various notifications and so on. The goal of this thesis is to continue to develop the ElateMe application for the Android operating system, which was started by Georgii Solovev in his thesis. First of all, it is needed to analyze and implement new user re- quirements, such as wish managing, handling of contributions, new methods of payment (wish bank card, PayPal, bitcoins and Android Pay). Existing application architecture may be improved if necessary, and all critical bugs should also be fixed. Finally, it is required to write appropriate tests for the application's code and automate them. This text contains the new requirements analysis and design, updated plat- form specific diagrams, description of important changes of the application ar- chitecture, an introduction to the application's code testing and automation. The new customer's requirements (especially payments) were successfully im- plemented and described with appropriate UML diagrams. The application's code tests were created and successfully automated. Klíčová slova: Klientská aplikace,Socíalní síť,Crowdfunding,Platby,Testovaní,Průběžná integrace,Bitcoin,PayPal,Android Pay,Android,Java,RxJava 2,Robolectric,JUnit,Mockito; Client app,Social network,Crowdfunding,Payments,Testing,Continuous integration,Bitcoin,PayPal,Android Pay,Android,Java,RxJava 2,Robolectric,JUnit,Mockito Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Aplikace ElateMe pro Android (pokračování)

Systém ElateMe je kombinace socíalní sítě a crowdfundingové platformy. Systém pomáhá uživatelům vytvářet přání a přispívat na přání ostatních uživatelů. Jednoduše řečeno, systém ElateMe řeší problém ...

Pauš Petr; Liferov Ilia; Štěpán Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze