Number of found documents: 23117
Published from to

Validace efektivity současného systému distribuce učebnic
Teichmann Dušan; Jan Tarabec; Kozel Petr
2021 -
Cílem bakalářské práce je ověřit na základě dostupných dat efektivitu distribuce ve firmě zabývající se distribucí učebnic po celé České republice. První část práce je teoretická, ve které jsou charakterizovány jednotlivé distribuční systémy. Následuje seznámení se současným systémem distribuce a formulace řešeného problému. Pro řešení optimalizačního problému je navržen modifikovaný Clarke-Wrightův algoritmus zohledňující specifické technologické aspekty daného distribučního systému a aplikovaný na vybraný týden roku 2020.The aim of the bachelor’s thesis is to verify the efficiency of distribution on the basis of available data in a company dealing with the distribution of textbooks throughout the Czech Republic. The first part of the work is theoretical, in which the individual distribution systems are characterized. Following is an introduction to the current delivery system and the formulation of the problem. To solve the optimization problem, a modified Clarke-Wright algorithm is proposed, taking into account the specific technological aspects of the given distribution system and applied to the selected week of 2020. Keywords: logistika; distribuce učebnic; optimalizace; Clarke-Wrightův algoritmus; logistics; distribution of textbooks; optimization; Clarke-Wright algorithm Available in digital repository of ČVUT.
Validace efektivity současného systému distribuce učebnic

Cílem bakalářské práce je ověřit na základě dostupných dat efektivitu distribuce ve firmě zabývající se distribucí učebnic po celé České republice. První část práce je teoretická, ve které jsou ...

Teichmann Dušan; Jan Tarabec; Kozel Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Návrh zvýšení úrovně vyhodnocení customer experience letišť
Stojić Slobodan; Štěpán Studnička; Kafková Markéta
2021 -
Bakalářská práce představuje detailněji problematiku customer experience a problematiku jejího vyhodnocení ze strany letišť. Práce ukazuje možnosti zapojení technologií do jejího rozvoje a poukazuje na to, co může využití technologií znamenat do budoucna. Obsahuje analýzu nejkritičtějších procesů z pohledu cestujících a popis konkrétních řešení, která by mohla tyto problémy alespoň částečně odstranit. Součástí práce je také pohled na změny v oblasti customer experience v době pandemie.Bachelor thesis introduce customer experience in detail and evaluation of customer experience from airports perspective. The thesis presents implementation possibilities of technology into its growth and the possible way of use in the future. It contains the analysis of the most critical processes from the passengers‘ point of view, and the specific solutions description which could eliminate some of the issues. Also, the thesis describes the view on pandemic changes in customer experience. Keywords: customer experience; letiště; terminál; cestující; využití technologií; customer experience; airports; terminal; passengers; technologies usage Available in digital repository of ČVUT.
Návrh zvýšení úrovně vyhodnocení customer experience letišť

Bakalářská práce představuje detailněji problematiku customer experience a problematiku jejího vyhodnocení ze strany letišť. Práce ukazuje možnosti zapojení technologií do jejího rozvoje a poukazuje ...

Stojić Slobodan; Štěpán Studnička; Kafková Markéta
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Ověření průjezdnosti požární techniky v městské části Praha 11 - Chodov
Trešl Ondřej; David Korbelář; Černý Hynek
2021 -
Cílem této bakalářské práce na téma „Ověření průjezdnosti požární techniky v městské části Praha 11 – Chodov“ je ověřit průjezdnost hasičských vozidel hustě zastavěnou sídlištní plochou, konktrétně v městské části Praha 11 – Chodov, pomocí nově vytvořených vlečných křivek vycházejících z hasičských vozidel, které nebyly využívány při dosavadním projektování místních komunikací. Následně jsou navržena vhodná opatření, která vedou k eliminaci rizikovosti míst, kde v současné době nastává problém při průjezdu hasičskou technikou.The aim of this bachelor thesis on the topic “Verification of the passability of fire-fighting vehicles in Prague 11 – Chodov“ is to verify passability of fire trucks in densely built-up housing estates, especially in the Prague 11 – Chodov. Using newly created swept paths based on fire-fighting vehicles that have not been used in previous projecting of local roads. Subsequently, appropriate measures are proposed to eliminate the risk of places where there is currently a problem with the passability of fire-fighting vehicles. Keywords: požární vozidlo; hasičský záchranný sbor; vlečné křivky; fotogrammetrie; bytová zástavba; fire-fighting vehicles; fire brigade; swept paths; photogrammetry; housing estates Available in digital repository of ČVUT.
Ověření průjezdnosti požární techniky v městské části Praha 11 - Chodov

Cílem této bakalářské práce na téma „Ověření průjezdnosti požární techniky v městské části Praha 11 – Chodov“ je ověřit průjezdnost hasičských vozidel hustě zastavěnou sídlištní plochou, konktrétně v ...

Trešl Ondřej; David Korbelář; Černý Hynek
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Hodnocení možnosti sdílení techniky pro odbavení letadel na Letišti Praha
Stojić Slobodan; Jakub Nový; Křížek Jindřich
2021 -
Předmětem této bakalářské práce je vytvořit a ohodnotit možnosti sdílení techniky pro odbavení letadel na letišti Praha, kde působí více handlingových společností. Součástí předmětu práce je analýza současného stavu v oblasti odbavování letadel na ploše letiště nebo očekávaný dopad zavedení systému na letiště Praha. V bakalářské práci je navržen systém sdílení zavazadlových vozíků mezi odbavovací společnosti. Systém sdílení je definován pomocí základních vztahů mezi zúčastněnými stranami. Přínosem systému sdílení klecových vozíků je zefektivnění odbavovacího procesu na letišti Praha.The subject of this bachelor's thesis is to create and evaluate the possibilities of sharing equipment for aircraft handling at Prague Airport, where several handling companies operate. Part of the subject is an analysis of the current state in the field of aircraft handling at the airport or the expected impact of the introduction of the system on Prague Airport. The bachelor's thesis proposes a system for sharing baggage carts between handling companies. The sharing system is defined by the basic relationships between the stakeholders. The benefit of the trolley sharing system is the streamlining of the handling process at the Prague Airport. Keywords: Technický handling; odbavení na ploše; zavazadlový vozík; Letiště Václava Havla Praha; provozovatel letiště; vlastník vozíků; odbavovací společnost; sdílení techniky; smlouva; Technical handling; ground handling; baggage trolley; Václav Havel Airport Prague; airport operator; trolley owner; handling company; equipment sharing; contract Available in digital repository of ČVUT.
Hodnocení možnosti sdílení techniky pro odbavení letadel na Letišti Praha

Předmětem této bakalářské práce je vytvořit a ohodnotit možnosti sdílení techniky pro odbavení letadel na letišti Praha, kde působí více handlingových společností. Součástí předmětu práce je analýza ...

Stojić Slobodan; Jakub Nový; Křížek Jindřich
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Sběr a analýza dat v sledování letové způsobilosti jiných než složitých letadel
Lališ Andrej; Martina Liptáková; Ďuk Jiří
2021 -
Cílem práce je upravení systému sledování zachování letové způsobilosti (ACAM) jiných než složitých letadel Úřadem pro civilní letectví, tak, aby odpovídal standardizovaným metodikám. Nejdříve jsou rozebrány systémy používané pro sběr a zpracování dat, dále jsou analyzovány dostupné a potenciální datové zdroje, které tvoří základ modelu systému vytvořeného pomocí unifikovaného modelovacího jazyku (UML). V další části práce je navržena metoda vyhodnocování rizikovosti letadel, podle které jsou letadla doporučována na kontrolu. Modely i postupy vyhodnocení jsou v závěru práce validovány, mohou tak být použity v praxi či sloužit jako základ pro softwarový systém sloužící pro vyhodnocení rizikovosti letadla.The aim of the work is to modify the system of Aircraft Continuing Airworthiness Monitoring (ACAM) for non-complex aircraft, used by the Civil Aviation Authority, so that it corresponds to standardized methodologies. First, the systems used for data collection and processing are analyzed. Then the available and potential data sources are analyzed and form the basis of the system model created using the Unified Modeling Language (UML). In the next part of the work, a method for evaluating the risk of aircraft is proposed, according to which aircraft are recommended for inspection. Models and evaluation procedures are validated at the end of the work, so they can be used in practice or serve as a basis for a software system used to evaluate the risk of the aircraft. Keywords: ACAM; bezpečnost; riziko události; rizikovost letadla; sběr a analýza dat; sledování letové způsobilosti; UML; úřad pro civilní letectví; ACAM; aircraft risk; airworthiness monitoring; civil aviation authority; data collection and analysis; occurrence risk; safety; UML Available in digital repository of ČVUT.
Sběr a analýza dat v sledování letové způsobilosti jiných než složitých letadel

Cílem práce je upravení systému sledování zachování letové způsobilosti (ACAM) jiných než složitých letadel Úřadem pro civilní letectví, tak, aby odpovídal standardizovaným metodikám. Nejdříve jsou ...

Lališ Andrej; Martina Liptáková; Ďuk Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Cykličnost parametru NACp ve zprávách ADS-B a jejich možná příčina
Hospodka Jakub; Michael Matejovie; Topková Tereza
2021 -
Cílem bakalářské práce je objasnění možných příčin cyklického chování parametru NACp v datech ADS-B. V práci nejprve popisuji systém ADS-B a jeho parametry kvality. V další kapitole seznamuji s jevy kosmického počasí, které mohou mít vliv na chování parametru NACp. Poté vyhodnocuji naměřená data z ADS-B z období se zvýšenou aktivitou Slunce v září 2017, porovnávám je s daty ze satelitů GOES a Dopplerovskými měřeními fluktuací a poruch v ionosféře nad Českou republikou a hledám prokazatelný vliv. Následně rozebírám data ze tří období bez význačné aktivity Slunce. Na závěr diskutuji možné příčiny a závislost tohoto chování na složení objemu provozu v danou dobu.The aim of the bachelor thesis is to clarify the possible causes of the cyclic behavior of the NACp parameter in ADS-B data. In my work I first describe the ADS-B system and its quality parameters. In the next chapter I introduce the phenomena of space weather that can affect the behavior of the NACp parameter. Then I evaluate the measured data from ADS-B from the period with increased solar activity in September 2017, compare them with data from GOES satellites and Doppler measurements of fluctuations and disturbances in the ionosphere over the Czech Republic and look for a demonstrable effect. Subsequently, I analyze data from three periods without significant activity of the Sun. Finally, I discuss the possible causes and the dependence of this behavior on the composition of the volume of traffic at a given time. Keywords: Automatický závislý přehledový systém; kosmické počasí; Navigation Accuracy Category for position; Automatic Dependent Surveillance broadcast; Space weather; Navigation Accuracy Category for position Available in digital repository of ČVUT.
Cykličnost parametru NACp ve zprávách ADS-B a jejich možná příčina

Cílem bakalářské práce je objasnění možných příčin cyklického chování parametru NACp v datech ADS-B. V práci nejprve popisuji systém ADS-B a jeho parametry kvality. V další kapitole seznamuji s jevy ...

Hospodka Jakub; Michael Matejovie; Topková Tereza
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Experimentální hodnocení rozdělení pozornosti při IFR letech
Stojić Slobodan; Matúš Rudinský; Valenta Viktor
2021 -
Používanie zariadenia na sledovanie pohybu očí sa používa na skúmanie rozdelenia pozornosti v čoraz viac odvetviach a ani letectvo nie je výnimka. S rozvojom nových technológií vo virtuálnej realite máme k dispozícií zariadenie, ktoré dokáže v dostatočnej kvalite vytvárať projekciu obrazu a zároveň zaznamenávať pohyb očí. Toto zariadenie s použitím leteckého simulátoru nám umožní sledovať pohyb očí počas simulácie IFR letu. Cieľom práce je vyhodnotenie rozdelenia pozornosti počas IFR letu na základe sledovania pohybu očí u pilotov vo výcviku v rôznych jeho fázach. Na meranie bolo pozvaných celkovo 23 pilotov, ktorý sa nachádzali v štádiách výcviku od VFR po koniec IFR. K vyhodnoteniu dát boli piloti rozdelený do troch skupín a bola zvolená metóda AOI a vizualizácie pohybu očí.The use of eye-tracking is used to examine the distribution of attention in increasingly more and more industries and neither aerospace is not an exception. With the development of new technologies in a virtual reality we have a device that can create image projection and record eye movement at sufficient quality. This device using airplane simulator will allow us to track eye movement during IFR flight simulation. The aim of the thesis is to evaluate the distribution of attention during IFR flight based on eye movement monitoring for pilots in training in various phases. A total of 23 pilots were invited to experiment at the training from the VFR to the end of IFR. The pilots were divided into three groups for evaluation and the AOI method with eye motion visualization was chosen. Keywords: Sledovanie pohybu očí; IFR let; Pohyb očí; FOVE 0; Virtuálna realita; Oblasti záujmu; Vizualizácia pohybu očí; Eye-tracking; IFR flight; Eye movement; FOVE 0; Virtual reality; Area of interest; Scanpath visualization Available in digital repository of ČVUT.
Experimentální hodnocení rozdělení pozornosti při IFR letech

Používanie zariadenia na sledovanie pohybu očí sa používa na skúmanie rozdelenia pozornosti v čoraz viac odvetviach a ani letectvo nie je výnimka. S rozvojom nových technológií vo virtuálnej realite ...

Stojić Slobodan; Matúš Rudinský; Valenta Viktor
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Ochrana letadla před optickými zdroji elektromagnetického záření
Hospodka Jakub; Adam Výbošťok; Valenta Viktor
2021 -
Predmetom bakalárskej práce „Ochrana letadla před optickými zdroji elektromagnetického záření” je vykonať praktické experimenty ožarovania lietadla s ľahko dostupnými laserovými zariadeniami pri rôznych podmienkach. Následne tieto namerané dáta vyhodnotiť.The subject of the bachelor thesis “Aircraft protection against optical sources of electromagnetic radiation” is to execute practical experiments of irradiation of airplane with easily accessible laser devices under different circumstances. Subsequently evaluate these measured data. Keywords: Elektromagnetické žiarenie; laser; ochranné priestory; ľudské oko; ožiarenie; laserový lúč; Electromagnetic radiation; laser; safety areas; human eye; irradiation; laser beam Available in digital repository of ČVUT.
Ochrana letadla před optickými zdroji elektromagnetického záření

Predmetom bakalárskej práce „Ochrana letadla před optickými zdroji elektromagnetického záření” je vykonať praktické experimenty ožarovania lietadla s ľahko dostupnými laserovými zariadeniami pri ...

Hospodka Jakub; Adam Výbošťok; Valenta Viktor
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Elektromobilita jako nástroj zvyšování kvality MHD
Vančura Pavel Edvard; Michal Mieszek; Otradovec Pavel
2021 -
Předmětem bakalářské práce „Elektromobilita jako nástroj zvyšování kvality MHD“ je zhodnocení aktuálního stavu elektromobility ve veřejné dopravě. První část je věnována historii, současnému stavu a obecně teoretickým základům elektromobility ve veřejné dopravě a s tím související i standardy kvality. Druhá část obsahuje dotazník, obecné vyhodnocení, popis silných a slabých stránek probírané problematiky.The subject of the bachelor thesis „Electromobility as means of increasing public transport quality“ is appraisal of electromobility and its current situation in public transport. The first part is dedicated to history, current situation and theory of electromobility in public transport and the quality standards. The second part contains questionnaire, general appraisal, strengths and weaknesses of this topic. Keywords: Elektromobilita; elektrobus; MHD; kvalita; Electromobility; electro bus; public transport; quality Available in digital repository of ČVUT.
Elektromobilita jako nástroj zvyšování kvality MHD

Předmětem bakalářské práce „Elektromobilita jako nástroj zvyšování kvality MHD“ je zhodnocení aktuálního stavu elektromobility ve veřejné dopravě. První část je věnována historii, současnému stavu a ...

Vančura Pavel Edvard; Michal Mieszek; Otradovec Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Analýza leteckého spojení mezi Vietnamem a EU
Vittek Peter; Tuan Anh Nguyen; Vokatý Tomáš
2021 -
Tématem bakalářské práce „Analýza leteckého spojení mezi Vietnamem a EU“ je rozbor leteckého spojení mezi Evropskou unií a Vietnamem. Práce se zaměřuje na hlavní oblasti jako je analýza současné situace v letecké přepravě pasažérů a zboží mezi Vietnamem a EU, analýza vlivů působících na leteckou přepravu a určení výhledu vývoje na nejbližších 5 let. Výhled byl modelován pomocí regresní analýzy. Další cíle práce jsou definice geografické a logické struktury řešeného problému a validace získaných výsledků a aplikování do kontextů práce.This Bachelor's thesis, Analysis of the Air Connection Between Vietnam and the EU, analyses flight connections between the European Union and Vietnam. The thesis focuses on specific areas such as the evaluation of the current state of passenger and cargo shipping between EU and Vietnam, analysis of the factors that influence air transportation, and estimation of the development prospects for the next five years. The prediction was modeled using regression analysis. Other goals of the thesis are to define the geographical and logical structures of the discussed problem, validate the obtained results, and apply them to the context of the work. Keywords: Vietnam; EU; predikce 2025; nákladní a pasažérská přeprava; Vietnam; EU; prediction 2025; cargo and passenger transport Available in digital repository of ČVUT.
Analýza leteckého spojení mezi Vietnamem a EU

Tématem bakalářské práce „Analýza leteckého spojení mezi Vietnamem a EU“ je rozbor leteckého spojení mezi Evropskou unií a Vietnamem. Práce se zaměřuje na hlavní oblasti jako je analýza současné ...

Vittek Peter; Tuan Anh Nguyen; Vokatý Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases