Počet nalezených dokumentů: 10110
Publikováno od do

Analýza vlastností magnetických signálů vyzařovaných v průběhu vývoje přírodních bleskových výbojů
Kolmašová Ivana; Andrea Kolínská; Záhlava Jan
2020 -
V této práci jsou analyzovány elektromagnetické signály generované přírodními bleskovými výboji se zaměřením na jejich iniciaci a vývoj. Magnetické vlnové formy naměřené širokopásmovým přijímačem (5 kHz–37 MHz) umístěným na pozemní stanici Ersa na ostrově Korsika jsou porovnávány s vysokofrekvenčními (VHF) zdroji záření detekovanými meřícími stanicemi bleskové mapovací sítě SAETTA v úzkém frekvenčním pásmu (60–66 MHz). Z bleskových výbojů detekovaných od září do prosince 2015 bylo identifikováno 176 záporných a 23 kladných zpětných výbojů, jejichž vlastnosti jsou podrobněji studovány. U všech iniciačních pulzů bylo v jejich čase výskytu velmi málo 3D lokalizovaných VHF zdrojů. Pouze pro 24 záporných a 2 kladné výboje byl první iniciační pulz v časové shodě s prvním 3D lokalizovaným VHF zdrojem. Byla však zjištěna časová korespondence mezi peaky iniciačních pulzů a VHF zdroji detekovanými jednotlivými SAETTA stanicemi. Za použití 3D lokalizovaných VHF zdrojů je také zkoumán vývoj výbojů v oblaku.Results of an analysis of electromagnetic signals emitted by natural lightning discharges, focusing on their initiation and development, are presented in this thesis. Magnetic field waveforms observed by a broadband (5 kHz–37 MHz) receiver located at the ground station Ersa (Corsica) are compared to sources of narrowband (60–66 MHz) very high frequency (VHF) radiation detected by Lightning Mapping Array SAETTA. 176 negative and 23 positive return strokes were identified from September to December 2015 and their properties are studied. For 24 negative and 2 positive flashes, the time of the first preliminary breakdown (PB) pulse corresponded to the first 3D localized VHF source. Generally, only a few VHF sources during the time intervals of PB pulse sequences were localized. However, there was very good time correspondence between PB pulses and VHF sources detected by individual SAETTA stations. Using the localized VHF sources, the development of discharges inside a thundercloud is investigated. Klíčová slova: bleskový výboj; iniciační fáze; zpětný výboj; elektromagnetická měření; iniciace blesku; lightning flash; preliminary breakdown; return stroke; electromagnetic measurements; lightning initiation Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Analýza vlastností magnetických signálů vyzařovaných v průběhu vývoje přírodních bleskových výbojů

V této práci jsou analyzovány elektromagnetické signály generované přírodními bleskovými výboji se zaměřením na jejich iniciaci a vývoj. Magnetické vlnové formy naměřené širokopásmovým přijímačem (5 ...

Kolmašová Ivana; Andrea Kolínská; Záhlava Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Studium okrajového plazmatu v tokamacích pomocí pokročilých elektrických sond
Svoboda Vojtěch; Petr Mácha; Podolník Aleš
2020 -
Tato práce se zabývá studiem okrajového plazmatu v tokamacích pomocí pokročilých elektrických sond. V první a druhé kapitole je čtenáři poskytnut teoretický úvod do základních pojmů z fyziky okrajového plazmatu, elektrických sond a numerických simulací. V experimentální části je pro tokamak COMPASS a GOLEM provedena analýza sondových dat, se zaměřením na fluktuace parametrů plazmatu a jejich profily. Je pozorován pokles úrovně relativních fluktuací parametrů plazmatu v oblasti rychlostní střihové vrstvy a diskutován vliv kvazikoherentního módu na tento pokles. Porovnáním výsledků numerických simulací tunelové sondy s experimentálně měřenými veličinami je měřena elektronová teplota s vysokým časovým rozlišením. Na elektronové straně tunelové sondy získáváme dobrý souhlas mezi experimentem a simulacemi.This diploma thesis is dedicated to edge plasma studies in tokamaks by the means of advanced electric probes. After introduction of the theory and basic concepts of edge plasma physics, electric probes and numerical simulations, the analysis of probe data from COMPASS and GOLEM tokamaks is performed. Main focus is given to the fluctuations of plasma parameters and their respective profiles. A decrease of the level of relative fluctuations of plasma parameters in the velocity shear layer is observed and the impact of a quasicoherent mode on this decrease is discussed. The electron temperature is determined by the interpolation of measured tunnel probe current ratio in the scope of a wide parametric scan performed by numerical simulations, resulting in a high time resolution. This technique is cross-checked by a comparison with established electron temperature measurement methods. A good agreement between experiment and simulations on the electron side of the tunnel is observed. Klíčová slova: tokamak; okrajové plazma; elektrické sondy; particle-in-cell; tokamak; edge plasma; electric probes; particle-in-cell Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Studium okrajového plazmatu v tokamacích pomocí pokročilých elektrických sond

Tato práce se zabývá studiem okrajového plazmatu v tokamacích pomocí pokročilých elektrických sond. V první a druhé kapitole je čtenáři poskytnut teoretický úvod do základních pojmů z fyziky ...

Svoboda Vojtěch; Petr Mácha; Podolník Aleš
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Výkonové lasery ve výzkumu prvkového složení meziplanetární hmoty pro aplikace v experimentální astronomii a kosmonautice
Ferus Martin; Anna Křivková; Krůs Miroslav
2020 -
Cílem diplomové práce je představit vybrané aplikace výkonových laserů v oblasti studia a simulace spekter a plazmatu meteorů za přesně kontrolovaných laboratorních podmínek, experimentů s interakcí laserového záření s reálnými vzorky meteoritů za použití různých typů laserových zdrojů a výzkumu dynamiky laserového ablačního plazmatu meteoritů. Na základě výsledků je provedeno zhodnocení a extrapolace parametrů výkonových laserů snad využitelných v oblasti kosmonautiky a laboratorní astrofyziky a astrochemie. Diplomová práce je v kontextu současných aplikací ve výzkumu kosmu doplněna teoretickým úvodem do základů atomové spektroskopie, fyziky meteorů, klasifikace meteoritů a interakce laserových zdrojů s materiály.The aim of the diploma thesis is to intdroduce chosen applications of power lasers in the following areas of study and simulation of spectra and meteor plasma in exactly controlled laboratory conditions, experiments with interaction of laser radiation with real meteor samples using different types of laser sources and finally in the area of research of dynamics of laser ablation meteor plasma. On the grounds of the results, an evaluation and extrapolation of power lasers parameters possibly usable in the field of astronautics and laboratory astrophysics and astrochemistry. The diploma thesis is in the context of current applications in space research complemented by theoretical introduction into the basis of atomic spectroscopy, meteor physics, clasifications of meteorites and interaction of laser sources with materials. Klíčová slova: laser; LIBS; meteor; meteorit; meziplanetární hmota; laser; LIBS; meteor; meteorite; interplanetary matter Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Výkonové lasery ve výzkumu prvkového složení meziplanetární hmoty pro aplikace v experimentální astronomii a kosmonautice

Cílem diplomové práce je představit vybrané aplikace výkonových laserů v oblasti studia a simulace spekter a plazmatu meteorů za přesně kontrolovaných laboratorních podmínek, experimentů s interakcí ...

Ferus Martin; Anna Křivková; Krůs Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Ubíhající elektrony v tokamacích a jejich detekce segmentovanými křemíkovými detektory
Marčišovský Michal; Sergei Kulkov; Kulhánek Petr
2020 -
Relativistické ubíhající elektrony (RE) jsou považovány za nebezpečné v prostředí tokamaků, jelikož nesou velké energie, kterou mohou deponovat v komponentách vakuové komory a poškodit je, pokud nejsou udrženy. Proto je nutno studovat mechanizmy generace RE, hledat způsoby, jak potlačit generace RE nebo zmírnit důsledky jejich kontaktu s komorou tokamaku. Hybridní polovodičové detektory přináší do diagnostiky RE řádu možností a výhod, jako dobré energetické, prostorové a časové rozlišení, radiační odolnost a flexibilitu ve měření díky malým rozměrům. Tato práce shrnuje fyzikální základy generace RE, jejich diagnostiky a mitigace. Dále popisuje fyzikální základy polovodičů, jejich vlastnosti a detektory, které na polovodičích jsou založeny. Nakonec uvádí výsledky z měření hybridním polovodičovým detektorem Timepix3 během jedenácté RE kampaně na tokamaku COMPASS.Relativistic runaway electrons (RE) are considered dangerous for the tokamak integrity as they carry significant energy that can be deposited in its chamber components if not confined. Therefore, it is important to study mechanisms of the RE generation, to develop methods, how their generation can be avoided or how their impact can be mitigated. Hybrid semiconductor detectors bring variety of advantages and possibilities to the RE diagnostics. Among them are good energy and spatial resolutions, good radiation hardness, and flexibility in terms of measurements due to their small dimensions. This thesis summarizes physics of the RE generation, methods of diagnostics and mitigation; physics and characteristics of semiconductors and semiconductor detectors. An analysis of measurements conducted with the Timepix3 detector during the 11th RE campaign at the COMPASS tokamak is presented. Klíčová slova: tokamak; ubíhající elektrony; polovodičové detektory; Timepix3; tokamaks; runaway electrons; semiconductor detectors; Timepix3 Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Ubíhající elektrony v tokamacích a jejich detekce segmentovanými křemíkovými detektory

Relativistické ubíhající elektrony (RE) jsou považovány za nebezpečné v prostředí tokamaků, jelikož nesou velké energie, kterou mohou deponovat v komponentách vakuové komory a poškodit je, pokud ...

Marčišovský Michal; Sergei Kulkov; Kulhánek Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Perspektivy dezinfekčních účinků nízkoteplotního plazmatu při paliativní onkologické léčbě
Kříha Vítězslav; Anna Machková; Khun Josef
2020 -
Existuje velké množství biomedicínských aplikací netermálního plazmatu, například sterilizace. Pokud je navíc produkováno za atmosferického tlaku lze jej využít i pro další medicínské aplikace, jako je ošetření ran (regenerace tkáně a protizánětlivý efekt), koagulace krve, antibakteriální léčba, podpora buněčné proliferace a další. Je zde též několik studií zabývajících se plazmatem vyvolanou apoptózou a tlumením aktivity nádorových buněk, které potvrzují možnou budoucí aplikaci plazmové terapie u nádorových onemocnění. Toto pole výzkumu – plazmová medicína – je velmi široké a multidisciplinární, zasahuje do fyziky, inženýrství, biologie, medicíny, je staré přibližně pouhé dvě dekády a za posledních pár let zaznamenalo výrazný růst. Stále však není detailně porozuměno všem fyzikálním a biochemickým procesům, které hrají roli v interakci netermálního plazmatu s buňkami a tkáněmi. V předkládané práci je prezentována literární rešerše v oblasti vlivu netermálního (nerovnovážného, atmosferického) plazmatu a plazmatem ošetřených roztoků na dezinfekci a hojení ran, léčbu nádorových onemocnění, mechanismu jeho účinku a přehled zdrojů netermálního plazmatu využitelných ve zdravotnictví. Následná praktická část obsahuje in vitro experimenty s ošetřováním kultur vybraných mikroorganismů, významných z hlediska onkologických ran a infekcí spojených se zdravotní péčí v onkologii, netermálním plazmatem a zkoumání synergického efektu kombinace plazmatu a antiseptických obvazů.It was recently demonstrated that plasma has sterilizing, blood-coagulation, tissue regenerating, induction of endothelial cell proliferation and anti-inflammatory effects. Non-thermal atmospheric pressure plasma has been proposed as a new tool for various biological and medical applications such as wound healing. Plasma medicine is interdisciplinary field of research requiring close collaboration between physicists, engineers, biologists, biochemists, and medical experts. There are also studies on plasma induced apoptotic and proliferation-inhibitory effect on cancer cells, clarified so far, the possibility of cancer plasma therapy application in the future. Although many studies has been performed in this field of knowledge and our understanding of the fundamental mechanisms playing important roles in the interaction between low temperature plasma and biological cells and tissues has greatly expanded, much remains to be done to get a through and detailed picture of all the physical and biochemical processes that enter into play. In this work is presented literary research in the field of influence of non-thermal (nonequilibrium, atmospheric pressure) plasma and plasma treated solutions on wound disinfection and healing, cancer treatment, the mechanism issue of this processes and the overview of plasma sources used in healthcare. The practical part includes the in vitro experiments of plasma treatment of microbial samples corresponding to microorganisms which are significant in the term of oncological lesions and research regarding the synergy effect of combination of plasma and antiseptic dressings. Klíčová slova: Plazmová medicína; netermální plazma za atmosferického tlaku (CAP); plazmatem aktivované roztoky; reaktivní formy kyslíku a dusíku (RONS); Plasma medicine; cold atmospheric plasma (CAP); plasma activated solutions; reactive oxygen and nitrogen species (RONS) Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Perspektivy dezinfekčních účinků nízkoteplotního plazmatu při paliativní onkologické léčbě

Existuje velké množství biomedicínských aplikací netermálního plazmatu, například sterilizace. Pokud je navíc produkováno za atmosferického tlaku lze jej využít i pro další medicínské aplikace, jako ...

Kříha Vítězslav; Anna Machková; Khun Josef
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Konfigurovatelný nástroj pro tvorbu syntetických dat
Bittner Jiří; Tomáš Bubeníček; Neoral Michal
2020 -
Při vyhodnocování funkcionality algoritmů z oboru počítačového vidění či při trénování nových algoritmů za pomocí metody strojového učení, velké množství algoritmů obsahujících dodatečné ground truth výstupy, které reprezentují ideální výsledek daných algoritmů. V této práci jsme analyzovali existující datatové sady určené pro počítačové vidění. Zkoumali jsme, jak jsou taková data získávána jak ve skutečném světě, tak pomocí simulací. Navrhli jsme nástroj na zjednodušení tvorby syntetických dat tohoto typu a naimplementovali jsme ho jako rozšíření editoru Unity. Naše implementace je schopná využít texturované 3D modely a na jejich základě generovat mimo jiné informaci o povrchových normálách, hloubkových mapách, sémantické segmentace, optického toku a pohybových maskách. S využitím našeho nástroje jsme vygenerovali tři ukázkové datové sady.When evaluating existing computer vision algorithms or training new machine learning algorithms, large datasets of various images with ground truth, the ideal known solution to the currently solved problem, need to be acquired. We review existing real-life datasets containing ground truth, which are used in computer vision, and explore how they were acquired. We then recount different synthetic datasets, and survey the different ways such data can be calculated. We propose a tool to simplify generation of such data, and implement such tool as an extension of the Unity editor. Our implementation is able to use textured 3D models to generate image sequences with additional labeling, such as surface normals, depth map, object segmentation, optical flow, motion segmentation among others. We use the tool to create a set of three example datasets. Klíčová slova: Generování syntetických dat; Výpočet ground truth; Optický tok; Herní enginy ve strojovém učení; Synthetic dataset generation; Ground truth computation; Optical flow; Game engines in Machine learning Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Konfigurovatelný nástroj pro tvorbu syntetických dat

Při vyhodnocování funkcionality algoritmů z oboru počítačového vidění či při trénování nových algoritmů za pomocí metody strojového učení, velké množství algoritmů obsahujících dodatečné ground truth ...

Bittner Jiří; Tomáš Bubeníček; Neoral Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Realistické metriky 3D scén
Hendrich Jakub; Vladimír Vlček; Janisch Jaromír
2020 -
Práce se zabývá analýzou složitosti scén ve 3D prostoru pomocí metrik. Hodnoty těchto metrik jsou porovnávány s výkonem algoritmů pro renderování scén. Výstupem práce je aplikace v jazyce C++, která dokáže nad zadanou scénou vypočítat hodnoty metrik (tyto statistiky uloží do prostého textového souboru) a zároveň na základě jejich hodnot vizualizovat scénu v interaktivním prostředí. Uživatel má možnost nastavení několika atributů, které přidávají další funkcionalitu. Také je k dispozici nástroj, který danou scénu inkrementálně mění. Pro podporu hromadného testování různých kombinací metrik, transformovaných scén a způsobu jejich renderování je připraven skript, který možnost takového testování zajišťuje a zároveň kompaktně ukládá výstupní data. Dále umožňuje vytváření grafů podle potřeb uživatele, aby usnadnil vizuální vyhodnocení výsledků. Na závěr je vyhodnocen vztah mezi hodnotami metrik a algoritmy stavby a traverzace hierarchie obalových těles.The thesis deals with analysing the complexity of 3D scenes via metrics. Values of the metrics are compared to the performance of algorithms for rendering scenes. The result of this thesis is an application written in C++ that can calculate the metrics (and save the statistics into a plain text file) and also supports visualising the scene based on the values of the metrics in an interactive environment. The user has the option to select other attributes that extend the functionality. There is also a tool available that can make incremental changes in a scene. To support testing various combinations of metrics, transformed scenes and their methods of rendering, a script has been created, which provides this functionality and also saves the output data compactly. There is also an option to automatically create graphs based on the user's need to make the visual evaluation of the results more comfortable. In the end, an evaluation is made about the relation between values of metrics and algorithms for constructing and traversing bounding volume hierarchies. Klíčová slova: Výpočetní geometrie; Renderování; Hierarchie obalových těles; Computational geometry; Rendering; Bounding volume hierarchy Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Realistické metriky 3D scén

Práce se zabývá analýzou složitosti scén ve 3D prostoru pomocí metrik. Hodnoty těchto metrik jsou porovnávány s výkonem algoritmů pro renderování scén. Výstupem práce je aplikace v jazyce C++, která ...

Hendrich Jakub; Vladimír Vlček; Janisch Jaromír
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Tenkovrstvé kovové oxidy vytvářené pomocí pulsní laserové depozice
Horynová Eva; Michal Ott; Remeš Zdeněk
2020 -
Tato diplomová práce se věnuje tematice pulsní laserové depozice a vytváření tenkých vrstev kovových oxidů pomocí zmíněné metody. V první části jsou popsány základní fyzikální principy, na nichž je PLD založena, a její význačná specifika. Dále jsou uvedeny základní vlastnosti oxidů přechodových kovů a některé možnosti jejich uplatnění, zejména v oblasti solárních článků. Následuje druhá část, v níž je popsána experimentální příprava vzorků vrstev oxidu molybdenového a zkoumání laserových stop, sledované vlastnosti a použité měřicí metody. Na závěr jsou vyhodnoceny dosažené výsledky; připravené vrstvy jsou posouzeny z hlediska jejich tloušťky, velikosti zrn a optických vlastností, jimiž jsou transmise, koeficient absorpce, index lomu a koeficient útlumu. Na základě velikosti laserových stop je rovněž posouzena hustota energie laserových pulsů.This masters’s thesis focuses on the subject of the pulsed laser deposition and creating metal oxide thin films using said method. In the first part, the basic physical principles on which PLD is based are described, as well as it’s main specifics. Further on, the basic properties of transition metal oxides are stated, also some of the possibilities of their application, especially in the field of solar cells. Following is the second part, which describes the experimental preparation of molybdenum trioxide film samples, examination of laser spots, observed properties, and used measurement methods. In conclusion, the achieved results are evaluated; the films prepared are assessed according to their thickness, grain size, and optical properties, specifically their transmission, absorption coefficient, refractive index, and extinction coefficient. Based on the size of the laser spots, the laser pulse fluence is assessed as well. Klíčová slova: Tenká vrstva; laserová ablace; pulsní laserová depozice; oxid přechodového kovu; transparentní vodivý oxid; oxid molybdenový; solární článek; Thin Film; Laser Ablation; Pulsed Laser Deposition; Transition Metal Oxide; Transparent Conducting Oxide; Molybdenum Trioxide; Solar Cell Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Tenkovrstvé kovové oxidy vytvářené pomocí pulsní laserové depozice

Tato diplomová práce se věnuje tematice pulsní laserové depozice a vytváření tenkých vrstev kovových oxidů pomocí zmíněné metody. V první části jsou popsány základní fyzikální principy, na nichž je ...

Horynová Eva; Michal Ott; Remeš Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Vzdálené realistické zobrazování pro VR a mobilní zařízení
Bittner Jiří; Jaroslav Kravec; Hendrich Jakub
2020 -
Klasické VR poskytujú vysokú kvalitu vizualizácie, ale obmedzujú pohyb užívateľa, keďže sú pripojené k PC káblom a mobilné VR majú iba GPU s relatívne nízkym výkonom. Cieľom práce je dosiahnuť dobrý VR zážitok bez obmedzenia na pohyb: vysoká obnovovacia frekvencia a okamžitá zmena zobrazenia pri zmene polohy hlavy. V našom riešení, scéna je vykresľovaná na vzdialenom výkonnom serveri do viacerých vrstiev, zabalená do jednej textúry, skomprimovaná a s potenciálnou viditeľnou množinou trojuholníkov posielaná klientovi. Klient zobrazuje scénu s vyššou obnovovaciou frekvenciou, ako je aktualizovana zo servera.Wired VR headsets provide high visual quality, but restrain the user's movement by being connected to PC with cable, and untethered headsets have only mobile GPU, which has relatively low performance. We focus on providing smooth VR experience without restriction on movement: high refresh rate and immediate effect of head movement on the rendering to prevent motion sickness. Video streaming of rendering provides high refresh-rate and quality but can also have high latency. In our approach, the scene is rendered on the server to multiple layers using depth peeling, packed to texture, and with a potentially visible set of triangles streamed to the client. This method supports temporal frame up-sampling and provides low latency. Results show that it is a potential alternative to existing image-based methods and atlas streaming approaches. Klíčová slova: virtualna realita; vzdálené vykreslování; tenky klient; sledování paprsku; virtual reality; remote rendering; streaming; low power clients; thin clients; ray tracing Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Vzdálené realistické zobrazování pro VR a mobilní zařízení

Klasické VR poskytujú vysokú kvalitu vizualizácie, ale obmedzujú pohyb užívateľa, keďže sú pripojené k PC káblom a mobilné VR majú iba GPU s relatívne nízkym výkonom. Cieľom práce je dosiahnuť dobrý ...

Bittner Jiří; Jaroslav Kravec; Hendrich Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Hmatové modely pro seniory se zrakovým postižením
Macík Miroslav; Dina Chernova; Rechtberger Václav
2020 -
Starší lidé s těžkým poškozením zraku často žijí v ústavních zařízeních poskytujících specializovanou péči. Tato skupina uživatelů má specifické potřeby, schopnosti a preference, především z hlediska orientace v prostoru, interakce s technologiemi a volnočasových aktivit. V této práci jsem navrhla pipeline pro rekonstrukci budovy z obrazů, které splňují požadavky patentu „Trojrozměrný model budovy primárně pro zrakově postižené starší dospělé“ pro vytvoření taktilní 3D mapy pro zrakově postižené starší dospělé. Pipeline byla navržena, implementována a testována s cílovou skupinou uživatelů pomocí metody User-centered design. Výsledky hodnocení ukazují, že je stále co zlepšovat. Dále jsem navrhla a vytiskla vnější část budovy domova Palata. Tištěný 3D model byl poté přilepen na dřevěný model vytvořený vedoucím mé práce v rámci implementace výše uvedeného patentu. Vyhodnotila jsem model, který jsem vytvořila, s nevidomým odborníkem. Odorník sdílil spoustu cenných poznatků, jak model vylepšit.Older adults with severe vision impairments often live in residential care institutions that provide specialized care. This user group has specific needs, abilities, and preferences, primarily from the perspective of orientation in space, interaction with technologies, and free-time activities. In this thesis I have proposed a pipeline for reconstruction of a building from images that satisfies the requirements of the patent 'Three-dimensional model of a building primarily for visually impaired older adults' for creation of a tactile 3D map for the visually impaired older adults. The pipeline was designed, implemented and tested with a target user group using the User-centered design method. The results of the evaluation show that there's still a lot to be improved. Furthermore, I have designed and 3D printed an exterior part of the Home Palata building. The printed 3D model was then glued to a wooden model created by Ing. Miroslav Macík, Ph.D. as part of the implementation of the patent mentioned before. I have evaluated the model that I have created with a visually impaired expert. He has shared a lot of valuable insights to improve the model. Klíčová slova: nevidomé; slepý; slabý zrak; starší dospělí; palata; navigace; orientace; vnitřní; venkovní; 3D model; 3D tisk; 3D tiskárna; vnější stavební část; fasáda; 3D budova; hmatová mapa; interaktivní; visually impaired; blind; low vision; older adults; residential care institution; palata; navigation; orientation; indoor; outdoor; inside; outside; 3D model; 3D printed; 3D printer; external building part; facade; 3D building; tactile map; interactive Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Hmatové modely pro seniory se zrakovým postižením

Starší lidé s těžkým poškozením zraku často žijí v ústavních zařízeních poskytujících specializovanou péči. Tato skupina uživatelů má specifické potřeby, schopnosti a preference, především z hlediska ...

Macík Miroslav; Dina Chernova; Rechtberger Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2020

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze