Počet nalezených dokumentů: 163
Publikováno od do

Optimalizace vývoje aplikací na platformě IBM BPM
Náplava Pavel; Prokipčák Ivan; Daněček Jiří
2018 - slovenský
Diplomová práca sa zaoberá optimalizáciou webových aplikácií na platforme IBM Business Process Manager, kde je na základe štatistiky najčastejších problémov formulovaná sada najlepších postupov, ktorej správnosť a univerzálna využiteľnosť je prakticky overená na zvolenom systéme.The aim of this diploma thesis is optimization of web applications on the IBM Business Process Manager platform, where the best pracites are formulated based on the statistics of common bugs and problems, whose correctness and universal usability is practically verified on the selected system. Klíčová slova: Business Process Manager,BPMN,najlepšie postupy,optimalizácia,webová aplikácia; Business Process Manager,BPMN,methodology,best practices,optimization,web application Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Optimalizace vývoje aplikací na platformě IBM BPM

Diplomová práca sa zaoberá optimalizáciou webových aplikácií na platforme IBM Business Process Manager, kde je na základe štatistiky najčastejších problémov formulovaná sada najlepších postupov, ...

Náplava Pavel; Prokipčák Ivan; Daněček Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Příprava a charakterizace vícesložkových exotických granátů
Bárta Jan; Kuzár Maroš; Cabalka Martin
2018 - slovenský
Táto diplomová práca rieši fotochemickú prípravu nanopráškových multikomponentných granátov a ich obaľovanie vybranými materiálmi. Ožarovaním vodného roztoku UV žiarením a následnou kalcináciou bol pripravený granát Gd3Ga2,5Al2,5O12 dopovaný Ce3+ a bola vykonaná optimalizácia veľkosti častíc, ako aj postup obaľovania tohto granátu zlatom, granátom Lu3Al5O12 či vrstvou SiO2. Pripravené materiály boli charakterizované metódou XRD, RL a TEM. Analýza metódou XRD potvrdila vysokú čistotu fáz v materiáloch. Hrubá vrstva zlata a SiO2 spôsobila výrazné zhášanie luminiscencie, zatiaľ čo vrstva Lu3Al5O12 výrazne zmenila rádioluminiscenčné spektrum materiálu, a teda došlo k difúzii katiónov Gd3+ apravdepodobne i Lu3+ medzi fázami. Na snímkach získaných metódou TEM bolo možné pozorovať nerovnomerné a niekedy neúspešné obalenie granátu požadovanými vrstvami. Je však zrejmé, že obaľovanie granátov môže viesť k novým materiálom so zaujímavými luminiscenčnými či inými vlastnosťami.This Master's thesis deals with photochemical preparation of nanopowder multicomponent garnets and coating them with selected materials. Ce3+ doped Gd3Ga2.5Al2.5O12 was prepared using irradiation of aqueous solution by UV light and subsequent calcination with the intention to yield small particle size. Particles of this garnet were also coated with a gold, Lu3Al5O12 and SiO2 layer. All prepared materials were studied by XRD, RL and TEM. XRD characterization confirmed high purity of prepared materials, but TEM images showed uneven coverage of garnet particles by coating materials. Gold and SiO2 coating resulted in severe luminescence quenching, while Lu3Al5O12 layer greatly altered the luminescence spectrum, suggesting interphase diffusion of Gd3+ and possibly also Lu3+cations. Nevertheless, garnet coating can lead to new materials with interesting luminescence or other properties. Klíčová slova: granát,fotochémia,luminiscencia,GGAG:Ce,keramika; multicomponent garnet,core-shell,GGAG:Ce,LuAG,gold,SiO2,luminiscence,ceramic scintillator Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Příprava a charakterizace vícesložkových exotických granátů

Táto diplomová práca rieši fotochemickú prípravu nanopráškových multikomponentných granátov a ich obaľovanie vybranými materiálmi. Ožarovaním vodného roztoku UV žiarením a následnou kalcináciou bol ...

Bárta Jan; Kuzár Maroš; Cabalka Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2018

GIS rozšíření pro ClueMaker
Sušický Marek; Beneš Jozef; Kuchař Jaroslav
2018 - slovenský
Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou, návrhom a realizáciou modulu do aplikácie ClueMaker firmy Profinit EU, ktorej hlavnou funkciou je vizualizácia dát uložených v databázach. Tento nový modul umožňuje analyzovať dáta z databáz aj vzhľadom na ich geografickú lokalitu. Pri vývoji pluginu bola využitá knižnica WorldWind vyvíjaná agentúrou NASA.This master thesis deals with analysis, design and implementation of module for application ClueMaker of company Profinit EU. Its main function is visualization of data from databases. This new module allows for analysis of data from database according to their geographic location. For implementation was used WorldWind library developed by United States' agency NASA. Klíčová slova: ClueMaker,GIS,WMS,NASA WorldWind,vizualizácia dát,analýza dát; ClueMaker,GIS,WMS,NASA WorldWind,data visualization,data analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
GIS rozšíření pro ClueMaker

Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou, návrhom a realizáciou modulu do aplikácie ClueMaker firmy Profinit EU, ktorej hlavnou funkciou je vizualizácia dát uložených v databázach. Tento nový modul ...

Sušický Marek; Beneš Jozef; Kuchař Jaroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Ustředňování přes události a seřazení událostí podle tvaru očima femtoskopie
Tomášik Boris; Cimerman Jakub; Šumbera Michal
2018 - slovenský
Už niekoľko desiatok rokov skúmajú vedci vo svetových laboratóriach zrážky atómových jadier pri vysokých energiách. Jedným z ich cieľov je skúmanie kvarkovo-gluónovej plazmy, ktorá pri týchto zrážkach vzniká. Po zrážke sa plazma postupne mení na plyn hadrónov nazývaný horúca hmota. Táto horúca hmota však nie je homogénna a expanduje nerovnomerne kvôli nehomogenitám v počiatočnom rozdelení hustoty energie. To má za následok merateľnú anizotropiu produkcie hadrónov. Okrem samotného spektra anizotropia ovplyvňuje aj dvojčasticové korelácie v relatívnej hybnosti. V prvej časti tejto práce sa zaoberáme tým, ako priemerovanie cez veľké množstvo udalostí ovplyvňuje tvar pozorovanej korelačnej funkcie.V druhej časti sme sa zamerali na korelačné polomery simulovaných udalostí. Udalosti sme zoradili podľa ich podobnosti a skúmali sme azimutálnu závislosť korelačných polomerov v malých triedach udalostí, ktoré sa navzájom líšia tvarom. Táto metóda je opísaná a ukázaná na udalostiach simulovaných niekoľkými generátormi udalostí.Scientists in world laboratories investigate high energy collisions of atomic nuclei for several decades. One of their objectives is the research of quark-gluon plasma, which is created in these collisions. After collision, plasma changes into a gas of hadrons. The hot drop of matter is customarily called fireball. This fireball isn't homogeneous and expands anisotropically due to inhomogeneities of the initial energy density distribution. This leads to measurable anisotropy of produced hadrons. Anisotropies also affect the two-particle correlations in relative momentum. In the first part of this work we investigate how averaging over a large number of events influences the shape of the observed correlation function. In the second part we focus on correlation radii of simulated events. We sort events according to their similarity and investigate the azimuthal dependence of the correlation radii within events classes which differ in shape. The method is explained and demonstrated on events simulated with various event generators. Klíčová slova: kvark-gluónová plazma,Blast-wave model,korelačná femtoskopia,ustredňovanie udalostí,triedenie udalostí podľa tvaru; Quark-gluon plasma,Blast-wave model,correlation femtoscopy,events averaging,event shape sorting Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Ustředňování přes události a seřazení událostí podle tvaru očima femtoskopie

Už niekoľko desiatok rokov skúmajú vedci vo svetových laboratóriach zrážky atómových jadier pri vysokých energiách. Jedným z ich cieľov je skúmanie kvarkovo-gluónovej plazmy, ktorá pri týchto zrážkach ...

Tomášik Boris; Cimerman Jakub; Šumbera Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Kompozitní nosiče pro nová vícefázová teranostika
Vlk Martin; Sakmár Michal; Čepa Adam
2018 - slovenský
Táto diplomová práca je zameraná na štúdium a prípravu kompozitných nosičov, ktoré môžu byť použité ako viacfázové teranostiká. Tie pri správnom podaní uľahčujú priebeh diagnostiky a následnej terapie nádorových ochorení Pre viacfázové teranostiká platí, že pripravené nanočastice, sú označené za pomocí už značeného komplexu v in vivo podmienkach. V práci bolo pripravených viacero druhov kompozitných nosičov na báze HApu a TiO2 s fosfonátmi, ktoré boli označené terapeutickým rádionuklidom 223Ra, používaným pri cielenej alfa terapii alebo diagnostickými rádionuklidmi 68Ga a 99mTc. U kompozitov značených 223Ra boli testované in vitro stability v prostrediach fyziologického roztoku, krvného séra, krvnej plazmy, a 5% roztoku albumínu. Časť experimentov je tiež zameraná na syntézu dvoch fosfónových kyselín a to (3-amino-1-hydroxypropyliden) bisfosfónovú kyselinu a (2-amino-1-hydroxyethylidén) bisfosfónovú kyselinu, ktoré boli následné zrážané s nanočasticami hydroxyapatitu a pripravené kompozitné zlúčeniny boli povrchovo značené s 99mTc s výťažkom nad 95%. Ďalej boli pripravené kompozitné zlúčeniny HAp s fosfónovými kyselinami, u ktorých bola stanovovaná veľkosť vzniknutých častíc a ich následná elektrostatická stabilizácia pomocou 1% roztoku HCl alebo 1% roztoku NH4OH. Na záver boli vykonané in vivo a in vitro experimenty s kompozitom N-(fosfónometyl)iminodioctová kyselina-HAp označeným 223Ra, u ktorého bola pozorovaná najmenšia veľkosť častíc a najväčšia stabilita vo vodnom roztoku.This thesis is focused on the study and preparation of composite carriers useable as multiphasic theranostics that would ease diagnostic procedure and subsequent therapy of cancer diseases. Prepared nanoparticles are labelled using already labelled complex under in vivo conditions. In this thesis, several kinds of composite carriers on the basis of HAp and TiO2 with phosphonates were prepared. The carriers were labelled with therapeutic radionuclide 223Ra used in targeted alpha therapy or diagnostic radionuclides 68Ga and 99mTc. Composite materials labelled with 223Ra were subjected to in vitro stability measurements in physiological solution, blood serum, blood plasma and 5% albumin solution. Several experiments were focused on the synthesis of the following phosphonic acids: (3-amino-1-hydroxyprophyliden) bisphosphonic acid and (2-amino-1-hydroxyethylidene) bisphosphonic acid. The acids were subsequently precipitated with hydroxyapatite nanoparticles and the resulting composite compounds were surface-labelled with 99mTc with the yield greater than 95 %. Next, composite compounds of HAp with phosphonic acids were prepared and the particle size of the compounds was determined. Subsequently, electrostatic stabilization of the particles using 1% HCl or 1% NH4OH solution was performed. Finally, in vivo and in vitro experiments using 223Ra-labelled N-(fosfonomethyl)iminodiacetic acid -HAp composite with the lowest particle size and the highest stability in aqueous solution were performed. Klíčová slova: teranostika,hydroxyapatit,polyfosfónové kyseliny,nanočastice,kompozitné zlúčeniny,stabilitné štúdie,223Ra,99mTc,68Ga; Theranostics,hydroxyapatite,polyphosphonic acids,composite compounds,nanoparticles,stability studies 223Ra,99mTc,68Ga Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Kompozitní nosiče pro nová vícefázová teranostika

Táto diplomová práca je zameraná na štúdium a prípravu kompozitných nosičov, ktoré môžu byť použité ako viacfázové teranostiká. Tie pri správnom podaní uľahčujú priebeh diagnostiky a následnej terapie ...

Vlk Martin; Sakmár Michal; Čepa Adam
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Koherentně buzený Fe:CdMnTe laser
Jelínková Helena; Csanaková Bianka; Nejezchleb Karel
2018 - slovenský
Diplomová práca ?Koherentne buzený Fe:CdMnTe laser? sa zaoberá laserovou generáciou aktívneho prostredia Fe:CdMnTe v strednej infračervenej oblasti (2 - 8 um) pri kryogénnych teplotách. V rámci práce bol prevedený rešerš dosial skonštruovaných laserových systémov využívajúcich železo ako aktivátor a pozornost bola venovaná aj matrici CdMnTe ako z hladiska materiálových vlastností, tak aj z hladiska laserovej techniky. V rámci experimentálnej časti bolo zostrojených pät laserových systémov Fe:CdMnTe s rôznymi parametrami aktívneho prostredia i rezonátoru, čerpaných laserom Dy:PbGa2S4. Bola prevedená charakteristika výstupných parametrov týchto laserov z hladiska energetickej závislosti, časového priebehu, priestorovej štruktúry a emisného spektra s dôrazom na závislost výstupných parametrov na teplote aktívneho prostredia.The Masters thesis ?Coherently pumped Fe:CdMnTe laser? deals with the laser generation of the active medium Fe:CdMnTe in the middle infrared region (2 - 8 ?m) at cryogenic temperatures. In the course of the work, we have conducted the research of iron-based laser active materials and systems and attention was also devoted to the CdMnTe matrix both in terms of material properties as well as in terms of laser technology. In the experimental part, five Fe:CdMnTe laser systems with various parameters of the active media and the resonator, pumped by the Dy:PbGa2S4 laser were constructed. The characteristics of the output parameters of these lasers in terms of output energy, pulse duration, spatial structure and emission spectrum, with an emphasis on the dependence of the outputparameters on the temperature of the active environment, were determined. Klíčová slova: infračervená oblast,laser,Fe:CdMnTe,Dy:PbGa2S4,pevnolátkové lasery; MID-IR region,laser,Fe:CdMnTe,Dy:PbGa2S4,solid-state lasers Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
Koherentně buzený Fe:CdMnTe laser

Diplomová práca ?Koherentne buzený Fe:CdMnTe laser? sa zaoberá laserovou generáciou aktívneho prostredia Fe:CdMnTe v strednej infračervenej oblasti (2 - 8 um) pri kryogénnych teplotách. V rámci práce ...

Jelínková Helena; Csanaková Bianka; Nejezchleb Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

MUZEUM TĚŠNOV
Koucký Roman; Šoková Andrea; Cihlářová Monika
2018 - slovenský
Cílem diplomové práce je navržení nové budovy muzea jako řešení nedostatku výstavních ploch Muzea hlavního města Prahy při exponáty spojené s urbanistickým vývojem Prahy.The theme of the diploma project is design a new museum building like answer to absence of enough space for exhibition of history urban planning of Prague. Klíčová slova: muzeum,plánování,Praha,urbanismus; museum,planning,Prague,urbanism Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
MUZEUM TĚŠNOV

Cílem diplomové práce je navržení nové budovy muzea jako řešení nedostatku výstavních ploch Muzea hlavního města Prahy při exponáty spojené s urbanistickým vývojem Prahy.The theme of the diploma ...

Koucký Roman; Šoková Andrea; Cihlářová Monika
České vysoké učení technické v Praze, 2018

TRŽNICE
Redčenkov Boris; Trpčevski Zoran; Eristavi Irakli
2018 - slovenský
Hlavnou témou diplomovej práce je tržnica. Úlohou je preverenie kapacity a potenciálu parcely, ktorá sa nachádza v prieluke medzi ulicami Hviezdoslavova a Továrenská v Košiciach. Jedná sa o významnú lokalitu v tesnej blízkosti najdôležitejšej ulice v meste.The main theoretical theme of a diploma thesis is markethall. The task is to examine the capacity and the potential of the site located between Hviezdoslavova and Tovarenska streets in Kosice. It is a significant area, located right next to the most important street of the whole town. Klíčová slova: Košice,Prieluka,Polyfunkcia,Tržnica,Bývanie; Kosice,Vacant lot,Polyfunctional,Markethall,Housing Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
TRŽNICE

Hlavnou témou diplomovej práce je tržnica. Úlohou je preverenie kapacity a potenciálu parcely, ktorá sa nachádza v prieluke medzi ulicami Hviezdoslavova a Továrenská v Košiciach. Jedná sa o významnú ...

Redčenkov Boris; Trpčevski Zoran; Eristavi Irakli
České vysoké učení technické v Praze, 2018

SAKRÁLNÍ PROSTOR
Kraus David; Styk Miroslav; Závodný Lubomír
2018 - slovenský
V každom veku sa cirkev nachádza v novej situácií, má svoje osobité, časové sebaporozumenie, svoju osobitú tvár. Práve toto sebaporozumenie by mala zohľadňovať osobitá výrazová forma. Našou otázkou však nemá byť len vonkajšia reprezentácia kostola, ale predovšetkým jeho vlastná podstata. Čo má dnešný kostol vyjadrovať a čomu má slúžiť? Vo svojom návrhu sa zaoberám fenoménom sakrálneho priestoru. Kresťanským kostolom pre saleziánov v bratislavskej Petržalke. Sakrálnym priestorom v 21. storočí. Myslím si, že najúprimnejším spôsobom akým architekt môže stvárniť sakrálny priestor je, že bude riskovať svoju vlastnú verziu daného miesta. Cieľom je vytvoriť priestor pre liturgiu, v ktorom zažijeme emóciu. Priestor, ktorý povznesie naše mysle k Bohu. Miesto nerušivé, harmonické, upokojujúce, prírodné. Ticho. Vychádzam z kresťanských pravzorov a hľadám novú formu. Ide o sakrálny priestor, ktorého atmosféra vychádza z osobnej skúsenosti, nadväzuje na prežitý zážitok a opiera sa o historickú tradíciu.In every age, church stands in front of a new situation, it has its own up-to-date understanding, its own face. It is this exact self-understanding that should take into account the original expression form. Our question should not only be the external representation of the church, but above all its nature. What is today´s church supposed to express and what is its purpose? In my proposal I deal with the phenomenon of sacral space.I deal with the christian church for salesians in Petržalka. I deal with the sacral space in 21. century. I believe that the purest way how an architect can form a sacral space is that he will risk his own version of given space. The goal is to create a place for liturgy, where we can experience an emotion. A place that will rise our minds to God. A peaceful, harmonic, calm, natural, inviting place. Silence. I am searching for a new form based on christian archetyp pattern. The atmosphere of the sacral space comes from a personal experience, follows the experienced sensation and has its roots in historical tradition. Klíčová slova: komunita,saleziáni,cirkev,súčasnosť,Bratislava,Petržalka,historická tradícia,vlastná verzia sakrálního priestoru,člověk,spoločnosť,svet,náboženstvo,symbolika; community,salesians,church,contemporary,Bratislava,Petržalka,historical tradition,own version of sacral space,man,society,world,religion,symbolism Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
SAKRÁLNÍ PROSTOR

V každom veku sa cirkev nachádza v novej situácií, má svoje osobité, časové sebaporozumenie, svoju osobitú tvár. Práve toto sebaporozumenie by mala zohľadňovať osobitá výrazová forma. Našou otázkou ...

Kraus David; Styk Miroslav; Závodný Lubomír
České vysoké učení technické v Praze, 2018

PAMÁTNÍK TŘÍ ODBOJŮ
Hradečný Tomáš; Priehodová Bronislava; Šimek Vít
2018 - slovenský
Predmetom práce je návrh obnovy statku ako miesta uchovania pamäti pripomínajúcej podmienky vzniku a života troch odbojov. Zmyslom návrhu je vytvorenie dôstojného priestoru, ktorý prostredníctvom expozície umožňuje zoznámenie mladej generácie a verejnosti s časťou našej histórie.The subject of my thesis is refurbishment of a farm which represents a family involved in all three resistance movements. The new space presents the history to young adults and public with dignity. Klíčová slova: Statok v Lošanech,pamätník,expozícia histórie 20. storočia,I.,II. a III. odboj,rodina Mašínových,vidiek; memorial,farm,expo,three resistance movements,countryside,Masin family Plné texty jsou dostupné na jednotlivých katedrách ČVUT.
PAMÁTNÍK TŘÍ ODBOJŮ

Predmetom práce je návrh obnovy statku ako miesta uchovania pamäti pripomínajúcej podmienky vzniku a života troch odbojov. Zmyslom návrhu je vytvorenie dôstojného priestoru, ktorý prostredníctvom ...

Hradečný Tomáš; Priehodová Bronislava; Šimek Vít
České vysoké učení technické v Praze, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze