Počet nalezených dokumentů: 208
Publikováno od do

Lexikální galicizmy v ruském jazyce a možnosti jejich využití ve výuce ruštiny jako druhého a dalšího cizího jazyka
Vicaire, Xenie; Fenclová, Marie; Rozboudová, Lenka; Hoskovec, Tomáš
2020 - ruský
This thesis focuses on lexical Gallicisms in the frame of borrowings from foreign languages to the Russian lexicon. Based on the current state of the art in linguistics and linguodidactics we are assessing lexical Gallicisms in terms of their effective use in Russian didactics as a second or another foreign language. For this reason our work investigates the occurrence of lexical Gallicisms and their forms of presentation as well as their current application within textbooks of Russian language used in primary and secondary schools. We also question to what extent the work with semantic loans is actually reflected within textbooks used in the Czech education system. Our research integrates as well a panel of teachers feed-back on their experience and readiness regarding the possibilities of using semantic loans and internationalisms to broaden students vocabulary. The purpose of the empirical part of the thesis is the verification of the effectiveness of the developed worksheets related to selected subjects covered by textbooks under review that are regarded as representative in terms of lexical Gallicisms. We conclude that the current policies for teaching foreign languages in EU member states, namely in the Czech education system, do not yet take full advantage of the plurilingual language... Tématem této disertační práce jsou lexikální galicizmy v rámci přejímek z cizích jazyků v ruské slovní zásobě. Vycházejíce ze současného stavu poznání v lingvistice a lingvodidaktice, nahlížíme lexikální galicizmy z hlediska jejich efektivní využitelnosti v didaktice ruštiny, a to jmenovitě jako druhého či dalšího cizího jazyka. K tomuto účelu v práci sledujeme výskyt lexikálních galicizmů a jejich formy prezentace a aplikace v učebních metodických souborech pro ruský jazyk používaných na základních a středních školách. Zároveň si klademe otázku do jaké míry se práce s přejímkami odráží ve vzdělávacích dokumentech platných v českém školství. Opíráme se o výzkum zkušeností a postojů učitelů ohledně možností využití přejímek a internacionalizmů k rozšiřování slovní zásoby žáků. Záměrem experimentální části této práce je ověření účinnosti pracovních listů, navazujících na vybrané tematické okruhy zkoumaných učebnic, jež jsou pro lexikální galicizmy reprezentativní. Dospíváme k závěru, že současné jazykové politiky školských systémů zemí EU a jmenovitě české školství dosud nevyužívá všech možností, které nabízí plurilingvní jazyková situace v Evropě. Jmenovitě a mimo jiné se jedná o možnost širší opory o předchozí jazykovou zkušenost žáků, kterou v této práci sledujeme konkrétně na vztahu mezi slovní... Klíčová slova: didaktika cizích jazyků; ruština jako druhý a další cizí jazyk; učebnice ruského jazyka; slovní zásoba; přejímky; lexikální galicizmy; internacionalizmy; foreign language didactics; Russian as second and another foreign language; textbooks of Russian language; vocabulary; borrowings; semantic loan and semantic calque; lexical Gallicisms; internationalisms Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Lexikální galicizmy v ruském jazyce a možnosti jejich využití ve výuce ruštiny jako druhého a dalšího cizího jazyka

This thesis focuses on lexical Gallicisms in the frame of borrowings from foreign languages to the Russian lexicon. Based on the current state of the art in linguistics and linguodidactics we are ...

Vicaire, Xenie; Fenclová, Marie; Rozboudová, Lenka; Hoskovec, Tomáš
Univerzita Karlova, 2020

Pravoslavné mnišství v Rusku 19. století
Pišl, Vitalij; Luptáková, Marina; Ventura, Václav
2020 - ruský
Klíčová slova: монашество; просьбой аскетическая века культура; века монастыри; возводившихся иерархи; жизни русское монастыри иночество; формах женское наставников монашество; пирамиды обитель; поделился старчество Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Pravoslavné mnišství v Rusku 19. století

Pišl, Vitalij; Luptáková, Marina; Ventura, Václav
Univerzita Karlova, 2020

Jazykolamy v ruském a českém jazyce
Korneeva, Evgeniia; Rozboudová, Lenka; Konečný, Jakub
2020 - ruský
Klíčová slova: jazykolam; jazykověda; folklór; folklórní žánry; dětský folklór; tongue-twister; linguistics; folklore; folklore genres; children's folklore Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Jazykolamy v ruském a českém jazyce

Korneeva, Evgeniia; Rozboudová, Lenka; Konečný, Jakub
Univerzita Karlova, 2020

Kultura ruského šlechtického "sboru" a jeho vyobrazení v literatuře 19. století
Bykanova, Yulia; Vasilyeva, Elena; Rozboudová, Lenka
2020 - ruský
The subject matter of the present paper is the culture of the Russian nobility and its image in the 19th century Russian literature. The aim of the thesis is to study the issue of the closeness of the nobility to the Russian nation's culture. The theoretical part of the paper deals with the history of the nobility: its formation, advancement and prosperity. The concepts of «culture», «Russian culture» and their constituents are explored in the thesis next. This part is aimed at analyzing the main elements of the noble class' culture. A philological analysis of the two 19th century literary works, namely «Eugene Onegin» by A.S. Pushkin and «War and Peace» by L.N. Tolstoy, is conducted in the third chapter to identify the elements of the nobility's culture. After the spheres of culture have been established they were analyzed, namely the relation between the upper class' culture and the culture of the whole Russian nation; education and upbringing; everyday culture; life conditions; matters of marriage, family, love and relationships; leisure and social life; the notion of the manor as the center of the countryside culture. The study showed the examples of both elements of remoteness and closeness to the culture of Russian people. Studies carried out in the theoretical and practical part of the... Předmětem této diplomové práce je kultura ruské šlechty a její vyobrazení v ruské literatuře XIX. století. Cílem této práce je analýza tématu blízkosti ruské šlechty k lidovým pramenům. Teoretická část je zaměřena na historii ruské šlechty: její vznik a rozvoj. Dále práce rovněž popisuje pojmy «kultura», «ruská kultura», oblasti kultury. Táto část práce je zaměřena na zkoumání základních prvků kultury ruského šlechtického «sboru». V praktické části se práce zabývá filologickou analýzou dvou literárních děl, jmenovitě «Evžen Oněgin» A. Puškina a «Vojna a mír» L. Tolstého. Pozornost je věnována vyobrazení kultury ruské šlechty a jejímu vztahu k ruskému národu. V práci jsou uvedeny následující sféry šlechtické kultury: vztah kultury šlechty ke kultuře ruského národu; vzdělávání a výchova; každodenní kultura; životní podmínky; otázky manželství, rodiny, lásky a vztahů; volný čas a společenský život; kultura šlechtických usedlostí. V práci bylo projednáno o tom, jak kultura šlechtického «sboru» ovlivňovala kulturu ostatních lidí a následně celou ruskou národní kulturu. Byly zjištěny rysy vzdálenosti šlechtického sboru od národu ale také bylo zjištěno mnoho podobností v tradicích šlechty a rolníků. Zkoumání v teoretické a praktické části práce naznačují, že vzdělaná a progresivní šlechta věřila, že... Klíčová slova: Русская культура; дворянское сословие; крепостное право; Золотой век; русские писатели XIX века; Russian culture; nobility; serfdom; Golden Age; the 19th century Russian writers Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Kultura ruského šlechtického "sboru" a jeho vyobrazení v literatuře 19. století

The subject matter of the present paper is the culture of the Russian nobility and its image in the 19th century Russian literature. The aim of the thesis is to study the issue of the closeness of the ...

Bykanova, Yulia; Vasilyeva, Elena; Rozboudová, Lenka
Univerzita Karlova, 2020

Přejatá pojmenování osob v ruštině počátku 21. století: sémantika a fungování
Ziganshina, Diana; Giger, Markus; Stranz-Nikitina, Veronika
2020 - ruský
Univerzita Karlova Filozofická fakulta Ústav východoevropských studií Diplomová práce Bc. Ziganshina Diana Ř Á Á Í Š Ě ČÁ STOLETÍ: SÉMANTIKA A FUNGOVÁNÍ ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ VEDOUCÍ PRÁCE: Ráda bych na tomto místě poděkovala především své vedoucí práce, Dr.Phil. Markusu Gigerovi, za ochotu ujmout se vedení dané práce, obětavost a vstřícnost při řešení jejích jednotlivých otázek, stejně jako za pozorné a kritické čtení. Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně, že jsme řádně citovala všechny použité prameny a literaturu a že práce nebyla využita v rámci jiného vysokoškolského studia či k získání jiného či stejného titulu. V Praze dne ……………………… Na počátku 21. století je možné v ruském jazyce pozorovat intenzivní pronikání velkého množství přejaté lexiky, jež je, v oblasti pojmenování osob, odlišná ze stránky sémantické i strukturální. Cílem zkoumání bude komplexní studium specifik přejatých slov označujících pojmenování osob z pohledu jejich významu a funkce. Zdrojem pozorování budou přejatá podstatná jména zaznamenaná v lexikografických publikacích na přelomu 20. a 21. století. Vycházeli jsme z údajů "Velkého výkladového slovníku ruského jazyka" D. N. Ušakova (1930) a také z Národního korpusu ruského jazyka, ve kterém... Univerzita Karlova Filozofická fakulta Ústav východoevropských studií Diplomová práce Bc. Ziganshina Diana Ř Á Á Í Š Ě ČÁ STOLETÍ: SÉMANTIKA A FUNGOVÁNÍ ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА: СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ VEDOUCÍ PRÁCE: Ráda bych na tomto místě poděkovala především své vedoucí práce, Dr.Phil. Markusu Gigerovi, za ochotu ujmout se vedení dané práce, obětavost a vstřícnost při řešení jejích jednotlivých otázek, stejně jako za pozorné a kritické čtení. Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně, že jsme řádně citovala všechny použité prameny a literaturu a že práce nebyla využita v rámci jiného vysokoškolského studia či k získání jiného či stejného titulu. V Praze dne ……………………… Na počátku 21. století je možné v ruském jazyce pozorovat intenzivní pronikání velkého množství přejaté lexiky, jež je, v oblasti pojmenování osob, odlišná ze stránky sémantické i strukturální. Cílem zkoumání bude komplexní studium specifik přejatých slov označujících pojmenování osob z pohledu jejich významu a funkce. Zdrojem pozorování budou přejatá podstatná jména zaznamenaná v lexikografických publikacích na přelomu 20. a 21. století. Vycházeli jsme z údajů "Velkého výkladového slovníku ruského jazyka" D. N. Ušakova (1930) a také z Národního korpusu ruského jazyka, ve kterém... Klíčová slova: přejímání|cizojazyčná slovní zásoba|podstatná jména|pojmenování osob|ruština|21. století; borrowings|Russian|foreign lexis|nouns|personal denominations|21st century Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Přejatá pojmenování osob v ruštině počátku 21. století: sémantika a fungování

Univerzita Karlova Filozofická fakulta Ústav východoevropských studií Diplomová práce Bc. Ziganshina Diana Ř Á Á Í Š Ě ČÁ STOLETÍ: SÉMANTIKA A FUNGOVÁNÍ ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В РУССКОМ ...

Ziganshina, Diana; Giger, Markus; Stranz-Nikitina, Veronika
Univerzita Karlova, 2020

FRAZÉMY V POLITICKÉM DISKURZU (NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÝCH PROJEVŮ POLITIKŮ V RUSKU A ČESKÉ REPUBLICE)
Rycheva, Ekaterina; Rajnochová, Natalie; Mokienko, Valerij; Stěpanova, Ludmila
2019 - ruský
In the dissertation the author presents the analysis of the use of phraseological units in modern political discourse in Russia and the Czech Republic. The author shows that phraseology can be a tool for increasing the expressiveness of a speech, for contacting and influencing the audience in the political discourse. The analysis of cognitive and pragmatic specifics of idioms and metalanguage commentaries in the speech of politicians in a comparative aspect is carried out. As a result the author showes the specifics of the use of phraseological units in describing the speech image of a politician. Key words: phraseology, phraseologism, discourse, political discourse, political linguistics, cognitive linguistics, image of a politician, speech portrait of a politician. Předkládaná disertační práce je věnována analýze frazeologických jednotek používaných v současném politickém diskurzu v Rusku a České republice. Popisuje funkce frazémů objevujících se v politickém diskurzu, které slouží jako prostředek ke zvýšení expresivity projevu, navázání kontaktu s publikem a jako prostředek nepřímého ovlivňování komunikačního partnera. Rovněž se zabývá analýzou kognitivních a pragmatických aspektů užití frazémů a metajazykových komentářů vyskytujících se v projevech politiků v porovnávacím pohledu. Práce popisuje specifika užití frazeologických jednotek podílejících se na vytváření jazykového obrazu politika. Klíčová slova: frazeologie, frazeologismus, diskurz, politický diskurz, politická lingvistika, kognitivní lingvistika, image politika, jazykový obraz politika. Klíčová slova: frazeologie|frazeologismus|diskurz|politický diskurz|politická lingvistika|kognitivní lingvistika|image politika|jazykový obraz politika; phraseology|phraseologism|discourse|political discourse|political linguistics|cognitive linguistics|image of a politician|speech portrait of a politician Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
FRAZÉMY V POLITICKÉM DISKURZU (NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÝCH PROJEVŮ POLITIKŮ V RUSKU A ČESKÉ REPUBLICE)

In the dissertation the author presents the analysis of the use of phraseological units in modern political discourse in Russia and the Czech Republic. The author shows that phraseology can be a tool ...

Rycheva, Ekaterina; Rajnochová, Natalie; Mokienko, Valerij; Stěpanova, Ludmila
Univerzita Karlova, 2019

FRAZÉMY V POLITICKÉM DISKURZU (NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÝCH PROJEVŮ POLITIKŮ V RUSKU A ČESKÉ REPUBLICE)
Rycheva, Ekaterina; Rajnochová, Natalie; Mokienko, Valerij; Stěpanova, Ludmila
2019 - ruský
In the dissertation the author presents the analysis of the use of phraseological units in modern political discourse in Russia and the Czech Republic. The author shows that phraseology can be a tool for increasing the expressiveness of a speech, for contacting and influencing the audience in the political discourse. The analysis of cognitive and pragmatic specifics of idioms and metalanguage commentaries in the speech of politicians in a comparative aspect is carried out. As a result the author showes the specifics of the use of phraseological units in describing the speech image of a politician. Key words: phraseology, phraseologism, discourse, political discourse, political linguistics, cognitive linguistics, image of a politician, speech portrait of a politician. Předkládaná disertační práce je věnována analýze frazeologických jednotek používaných v současném politickém diskurzu v Rusku a České republice. Popisuje funkce frazémů objevujících se v politickém diskurzu, které slouží jako prostředek ke zvýšení expresivity projevu, navázání kontaktu s publikem a jako prostředek nepřímého ovlivňování komunikačního partnera. Rovněž se zabývá analýzou kognitivních a pragmatických aspektů užití frazémů a metajazykových komentářů vyskytujících se v projevech politiků v porovnávacím pohledu. Práce popisuje specifika užití frazeologických jednotek podílejících se na vytváření jazykového obrazu politika. Klíčová slova: frazeologie, frazeologismus, diskurz, politický diskurz, politická lingvistika, kognitivní lingvistika, image politika, jazykový obraz politika. Klíčová slova: frazeologie|frazeologismus|diskurz|politický diskurz|politická lingvistika|kognitivní lingvistika|image politika|jazykový obraz politika; phraseology|phraseologism|discourse|political discourse|political linguistics|cognitive linguistics|image of a politician|speech portrait of a politician Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
FRAZÉMY V POLITICKÉM DISKURZU (NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÝCH PROJEVŮ POLITIKŮ V RUSKU A ČESKÉ REPUBLICE)

In the dissertation the author presents the analysis of the use of phraseological units in modern political discourse in Russia and the Czech Republic. The author shows that phraseology can be a tool ...

Rycheva, Ekaterina; Rajnochová, Natalie; Mokienko, Valerij; Stěpanova, Ludmila
Univerzita Karlova, 2019

Památná Křesťanská místa na našem území z období IX. - X. století
Sinenki, Vladislav; Vopatrný, Gorazd Josef; Luptáková, Marina
2019 - ruský
The thesis addresses the monuments of Great Moravian church architecture and is based on the material accumulated during the past century. It analyzes the influence of different architectural styles, the hypotheses by different scholars and the existing contradictions between them. The thesis covers a selection of church buildings many of which possess a special spiritual value. Special attention is paid to the hypothesis of the construction date and architectural sources of Ste. Catherine church in Tamovice. Of special interest are the interviews and consultations with leading Czech and German researchers, historians and archeologists carried out while working on the thesis. Klíčová slova: Храм; храмовая архитектура; археология; христианство; Кирилло-Мефодиевская миссия; святые равноапостольные Кирилл (Константин Философ) и Мефодий; Великая Моравия; Великоморавское княжество; кельты; кельтское христианство; Church; construction development; Saints Cyril and Methodius; Byzantine Christian Theologians; Christian missionaries; Eastern Orthodox Church; Great Moravia; Roman Church; Old Church Slavonic; Byzantine Empire; Archeology Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Památná Křesťanská místa na našem území z období IX. - X. století

The thesis addresses the monuments of Great Moravian church architecture and is based on the material accumulated during the past century. It analyzes the influence of different architectural styles, ...

Sinenki, Vladislav; Vopatrný, Gorazd Josef; Luptáková, Marina
Univerzita Karlova, 2019

Ruské a české národní tradice vánočního období ve výuce ruštiny
Klimets, Anna; Rozboudová, Lenka; Vasilyeva, Elena
2019 - ruský
The diploma thesis deals with the analysis and detailed description of the basic holidays of the civil year. The theoretical part of the thesis contains the study of the most popular folk traditions, religious rituals and beliefs of the Slavs, the way how Christian church (Catholic and Orthodox) influenced on the origin of fundamental traditions and rituals. There is also a description of the way the major Slavonic holidays are held. Czech and Russian traditions are compared in order to find some basic similarities and differences between them and to analyze the development of the traditions in historical context. Such issues as language pedagogy, intercultural language competence and how to use traditions at Russian lessons at primary and secondary schools are also emphasized in the work. The practical part of the thesis deals with the analysis of some books used for teaching Russian language at Czech schools in order to find out how customs, folk traditions and holidays are described and presented. It also contains the research of the contemporary situation at Czech schools in the form of the testing of the teachers of Russian language and the students of elementary and secondary schools. The aim of the research is to find out which methods the teachers are dealing with for the successful... Diplomová práce představuje popis, srovnání a analýzu hlavních svátků kalendářního roku v zimním období a s nimi spojenými národními tradicemi а náboženstvím. Teoretická část se skládá ze dvou částí. První část se věnuje historickým a náboženským předpokladům vzniku jednotlivých svátků a tradic a také jejich změnám a přeměnám v průběhu času. V práci se zkoumá jak vliv slovanských náboženství a obřadů, tak i vliv katolické a pravoslavné církve na jednotlivé národní tradice. Srovnávací analýza českých a ruských svátků a tradic má za cíl představit podobnosti a rozdíly mezi těmito svátky a tradicemi. Ve druhé teoretické části je věnována pozornost problematice použití tradic z lingvodidaktického hlediska. Důraz je kladen na vztah jazyka a kultury ve výuce ruského jazyka a také na rozvoj interkulturní komunikační kompetence ve výuce reálií na základní a střední škole. Praktická část práce představuje analýzu některých učebních souborů, které jsou používány ve výuce ruského jazyka v České republice, s cílem zjistit, jakým způsobem jsou prezentovány a popsány ruské tradiční svátky a národní obyčeje. V závěrečné části jsou prezentovány výsledky šetření mezi učiteli ruského jazyka a žáky základních a středních škol. Cílem šetření je zjistit, jaké metody učitelé využívají při prezentaci ruských svátků... Klíčová slova: Ruské tradice; české tradice; zvyky; obyčeje; lingvodidaktika; metodologie; ruský jazyk; svátky; Advent; Vánoce; Nový rok; Tři králové; Rituals; traditions; Russian customs and traditions; Czech customs and traditions; holidays; language pedagogy; comparison; language teaching methodology; Russian language; religion; Advent; Christmas; New Year; Three Kings; Baptism of Jesus Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Ruské a české národní tradice vánočního období ve výuce ruštiny

The diploma thesis deals with the analysis and detailed description of the basic holidays of the civil year. The theoretical part of the thesis contains the study of the most popular folk traditions, ...

Klimets, Anna; Rozboudová, Lenka; Vasilyeva, Elena
Univerzita Karlova, 2019

Motiv osudovosti v tvorbě V.S. Vysockého
Bockova Abakumova, Ekaterina; Hlaváček, Antonín; Vasilyeva, Elena
2019 - ruský
Klíčová slova: osud; poezie; motivy; tvorba V. Vysockého; fate; prophetism; poetry; Vysotsky's creation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Motiv osudovosti v tvorbě V.S. Vysockého

Bockova Abakumova, Ekaterina; Hlaváček, Antonín; Vasilyeva, Elena
Univerzita Karlova, 2019

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze