Počet nalezených dokumentů: 23547
Publikováno od do

Syndrom vyhoření u policistů a jeho prevence
MARTIŠKA, Rudolf; ZATLOUKAL, Leoš
2019 - český
Diplomová práce pojednává o syndromu vyhoření u policistů Územního odboru PČR Vsetín. Popisuje syndrom vyhoření a jeho prevenci. Cílem práce je zjistit, zda vedeni policie ČR projevuje dostatečný zájem o prevenci syndromu vyhoření podřízených, případně zda poskytuje odbornou pomoc při zvládání stresových situací. Dalším cílem práce je získat informace, zda se u policistů v Územním odboru Vsetín na různých odděleních vyskytují příznaky syndromu vyhoření a zda je prováděna dostatečná prevence k předcházení tohoto syndromu, jak ze strany zaměstnavatele, tak ze strany samotných policistů. V teoretické části jsou vymezeny základní definice, příznaky, stádia, rizikové faktory, profese ohrožené syndromem vyhoření, léčba, prevence, stres, informace o policii ČR a zátěž policistů. Praktická část tvoří metodologii kvantitativního výzkumu. Výzkum je aplikován do praxe. Data dotazníku jsou analyzována a následně porovnávána s výzkumnými otázkami a stanovenými hypotézami. V závěru práce jsou předloženy návrhy. The diploma thesis deals with burnout syndrome of police officers of Territorial Department of Vsetín. It describes burnout and its prevention. The aim of the thesis is to find out whether the management of the Czech police shows sufficient interest in the prevention of burnout syndrome, or whether it provides professional assistance in coping with stressful situations. Another aim of the thesis is to find out whether there are symptoms of burnout syndrome in the various departments of the Vsetín Territorial Department and whether there is sufficient prevention to prevent this syndrome, both by the employer and by the police. The theoretical part defines the basic definitions, symptoms, stages, risk factors, professions endangered by burnout, treatment, prevention, stress, information about the Czech police and the burden of policemen. The practical part is a methodology of quantitative research. Research is applied in practice. The questionnaire data is analyzed and subsequently compared with research questions and hypotheses. At the end of the thesis proposals are presented. Klíčová slova: syndrom vyhoření; stres; symptomy syndromu vyhoření; rizikové faktory; prevence; polici ČR; léčba; burnout syndrome; stress; symptomatic burnout syndrome; risk factors; prevention; police; treatment Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Syndrom vyhoření u policistů a jeho prevence

Diplomová práce pojednává o syndromu vyhoření u policistů Územního odboru PČR Vsetín. Popisuje syndrom vyhoření a jeho prevenci. Cílem práce je zjistit, zda vedeni policie ČR projevuje dostatečný ...

MARTIŠKA, Rudolf; ZATLOUKAL, Leoš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Sledování rozdílu v aktivitě vybraných svalů dominantní dolní končetiny u fotbalistů a basketbalistů v průběhu sezóny
VOLKOVÁ, Kamila; ZAATAR, Amr
2019 - český
Nejvíce exponovaným kloubem u hráčů fotbalu a basketbalu je kloub kolenní, který bývá rovněž nejčastěji poraněn. Z důvodu vysoké tréninkové zátěže a nedostatečné regenerace dochází k těmto zraněním velmi často v průběhu sezóny, a to nejen u vrcholových sportovců v seniorských kategoriích, ale i v kategoriích mládežnických. Cílem studie je pomocí testu vertikálního výskoku snožmo porovnat rozdíly v aktivitě vybraných svalů dominantní dolní končetiny v průběhu sezóny. Výzkumný soubor tvoří fotbalisté SK Sigma Olomouc a basketbalisté SK UP BCM Olomouc ve věkových kategoriích U13 a U15, kteří hrají nejvyšší soutěž ve své kategorii. Celkový počet probandů činil 93 hráčů. Měření výzkumného souboru probíhalo na začátku a na konci sezóny 2016/2017 a bylo uskutečněno pomocí povrchové elektromyografie z m. gastrocnemius medialis, m. biceps femoris a m. semitendinosus dominantní dolní končetiny. Pro určení dominantní dolní končetiny byl použit test výstupu na stupínek. Na začátku sezóny byla v kategorii U13 i U15 zjištěna větší svalová únava u hráčů fotbalu v porovnání s hráči basketbalu ve stejných věkových kategoriích. Výsledky z konce sezóny naopak poukazují na přítomnost větší svalové únavy u hráčů basketbalu v porovnání s hráči fotbalu, a to opět v obou věkových kategoriích. The most exposed joint with footballers and basketball players is a knee joint which - at the same time - gets injured most often. Due to a high training load and insufficient regeneration, such injuries occur very often during the season, not only with professional sportsmen in senior categories, but also in youth categories. The aim of the study is to compare differences - through the application of the test of vertical two-footed jump - in the activity of selected muscles of a dominant lower limb during the season. Research sample is represented by SK Sigma Olomouc footballers and SK UP BCM Olomouc basketball players at the age of up to 13 and up to 15 years who play the highest level of competition in their categories. Total number of probands was 93 players. Measuring of the research sample took place at the beginning and at the end of the season 2016/2017 and it was carried out by means of surface electromyography from m. gastrocnemius medialis, m. biceps femoris and m. semitendinosus of a dominant lower limb. Climb-to-a-small-step test was used to determine the dominant lower limb. At the beginning of the season, bigger muscle fatigue was ascertained - in U13 and U15 categories - with footballers in comparison with basketball players in the same age categories. On the contrary, the results from the end of the season point to the presence of bigger muscle fatigue with basketball players in comparison with footballers, again in both age categories. Klíčová slova: svalová únava; fotbal; basketbal; vertikální výskok; povrchová elektromyografie; SEMG; muscle fatigue; football; basketball; vertical jump; surface electromyography; SEMG Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Sledování rozdílu v aktivitě vybraných svalů dominantní dolní končetiny u fotbalistů a basketbalistů v průběhu sezóny

Nejvíce exponovaným kloubem u hráčů fotbalu a basketbalu je kloub kolenní, který bývá rovněž nejčastěji poraněn. Z důvodu vysoké tréninkové zátěže a nedostatečné regenerace dochází k těmto zraněním ...

VOLKOVÁ, Kamila; ZAATAR, Amr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Evropské řízení o drobných nárocích a evropský platební rozkaz
MATĚJŮ, Tereza; MALACKA, Michal; RYŠAVÝ, Lukáš
2019 - český
V této diplomové práci jsou společně představena řízení o drobných nárocích a řízení o evropském platebním rozkazu, jakožto alternativy pro vymáhání přeshraničních nároků vedle v současnosti existujících vnitrostátních řízení. Z pohledu věřitele se tak nabízí logicky otázka, jakým procesním způsobem má svůj nárok uplatnit. Společné představení obou právních úprav je opodstatněno zejména stejným cílem, jímž je zjednodušení a urychlení řízení ve sporech s přeshraničním prvkem a usnadnění výkonu příslušných rozhodnutí. Obě nařízení mají navíc společný právní základ, jakož i historické kořeny. První kapitola se zabývá vybranými společnými prvky obou nařízení. Nejedná se však o vyčerpávající výčet všech společných prvků, když jsou zde pouze obsaženy instituty, o nichž je vhodné pojednat již na začátku této diplomové práce. Druhá kapitola byla koncipována jako podrobnější analýza nařízení o drobných nárocích. Třetí kapitola má za cíl především upozornit na rozdíly nařízení o EPR oproti nařízení o drobných nárocích, stejně jako představit relevantní judikaturu Soudního dvora EU In this diploma thesis, the European Order for Payment Procedure and the European Small Claims Procedure are presented next to each other, as both procedures should serve as additional and optional means for the claimant, who remains free to resort to a procedure provided for by national law. From creditor´s point of view, the logical question of efficent litigation in cross-border cases, arises. Common presentation of these Regulations is relevant especially because of the common purpose of these Regulations, which is to simplify and speed up the litigation in cross - border cases, as well as to simplify the enforcement of decisions arising from these procedures. Legal basis, as well as historical background are the same. The first chapter deals with common features of both regulations. The list of common features is not comprehensive, since the chapter deals with concepts that is meaningful to mention at the beginning of this thesis. The second chapter´s conception should be conceived as detailed analysis of Small Claims Procedure. The third Chapter aims to accentuate the differences that are noticeable between these 2 legal arrangements, like to present the relevant judgements of Court of Justice of the European Union. Klíčová slova: vymáhání přeshraničních nároků; evropský platební rozkaz; evropské řízení o drobných nárocích; uznání a výkon rozhodnutí bez řízení o exequatur; zjednodušení a urychlení vymáhání přeshraničních nároků; cross - border claims recovery; European Order for Payment; European Small Claims; recognition and enforcement without exequatur; simplification and acceleration in cross - border cases Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Evropské řízení o drobných nárocích a evropský platební rozkaz

V této diplomové práci jsou společně představena řízení o drobných nárocích a řízení o evropském platebním rozkazu, jakožto alternativy pro vymáhání přeshraničních nároků vedle v současnosti ...

MATĚJŮ, Tereza; MALACKA, Michal; RYŠAVÝ, Lukáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Nabývání od neoprávněného dědice v historických souvislostech
CIMBUREK, Jan; RAZIM, Jakub; HORÁK, Ondřej
2019 - český
Tématem diplomové práce je nabývání od neoprávněného dědice v historických souvislostech a je členěna do čtyř základních kapitol. V první části se setkáváme s problematikou vlastnického práva a je zaměřena na základní teoretické problémy spojené s tímto institutem. Následující kapitola přibližuje historický vývoj nabývání od nevlastníka se zaměřením na nabývání od neoprávněného dědice. Výklad je započat v římském právu, které bylo založeno na zásadě "nemo plus iuris." Další část práce se věnuje středověkému právu. V 15. století se poprvé setkáváme s nabýváním od nevlastníka. Přes CT/1766 se dostáváme k ABGB, které patří k nejzdařilejším právním úpravám na našem území. Na něj posléze navazují i OZ/50 a OZ/64 a přinášejí kontinuální právní úpravu. Stěžejní důraz je kladen na současný OZ. Třetí část je věnována zkoumání problematických aspektů nabývání od neoprávněného dědice. Zabýváme se v ní dobrou vírou, předmětem nabytí od neoprávněného dědice a úplatností. V následující kapitole jsou tyto otázky zhodnoceny z pohledu současné právní úpravy a práce je zakončena nastíněním vhodného legislativního řešení. The topic of the thesis is an acquisition from an unlawful heir in a historical context. This thesis is divided into four basic chapters. The first part deals with the issue of property rights and it is focused on the basic theoretical problems associated with this institute. The following chapter describes the historical development of the acquisition from a non-owner focusing on acquisition from an unlawful heir. The interpretation is initiated in Roman law, which was based on the principle of "nemo plus iuris." Next part is devoted to medieval law. In the 15th century we meet for the first time with acquisition from a non-owner. Through CT/1766 we get to ABGB, which belongs to the best legal regulations in our country. The OZ/50 and OZ/64 followed ABGB and brought continuous regulation. The main focus is put on the current OZ. The third part is devoted to exploring problematic aspects of acquisition from an unlawful heir. Thesis deals with good faith, the object of acquisition from an unlawful heir and corruptibility. In the following part these questions are valorized from the perspective of the current legislation. The thesis is finished by approximation of suitable solution in future. Klíčová slova: Nabývání od neoprávněného dědice; nabývání od nevlastníka; dobrá víra; vlastnické právo; dědic; úplatnost.; Acquisition from an unlawful heir; acquisition from a non-owner; good faith; property right; heir; corruptibility; nemo plus iuris; reivindication. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Nabývání od neoprávněného dědice v historických souvislostech

Tématem diplomové práce je nabývání od neoprávněného dědice v historických souvislostech a je členěna do čtyř základních kapitol. V první části se setkáváme s problematikou vlastnického práva a je ...

CIMBUREK, Jan; RAZIM, Jakub; HORÁK, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Hodnocení techniky běhu u žáků atletických sportovních tříd pomocí inerciálních senzorů
MORCINEK, Jan; SVOBODA, Zdeněk
2019 - český
Cílem práce je zhodnocení vztahu mezi variabilitou úhlových rychlostí získaných z inerciálního senzoru, umístěného na zádech v oblasti těžiště těla a technikou, rychlostí běhu, věkem a pohlavím běžců. Výzkumu se zúčastnilo 48 žáků atletických sportovních tříd ve věku 12 až 15 let, kteří v rámci výzkumu absolvovali v rozmezí jednoho týdne deset opakovaných běhů na 60m (5x maximální rychlost, 5x 70% rychlost) v podmínkách atletického tréninku. Pro posouzení vztahů mezi proměnnými byl použit Spearmanův korelační koeficient, rozdíly mezi skupinami byly hodnoceny pomocí Mann Whitney U testu. Výzkum ukázal minimum statisticky významných vztahů mezi variabilitou pohybu těžiště s rychlostí a technikou lokomoce. Jako žádoucí se jeví minimalizace variability úhlové rychlosti pohybu těžiště v sagitální rovině a optimalizace (zvýšení) v rovině transverzální. U dalších hodnocených parametrů nebyla prokázána statistická významnost mimo jiné z důvodu malé velikosti výzkumného souboru. Accelerometry, athletics, inertial measurement unit, running technique, sport training The aim of this work is to valorize the relation between the angular velocity variability measured by inercial measurement unit clipped on body in lumbar part of the back near centre of mass and running technique, velocity, age and gender. 48 participants of athletic sport class in the age from 12 to 15 were involved in research underwent ten repeated 60m runs (2 units of 5 runs) in range of one week in conditions of athletic training. Spearman correlation coefficient for assessment of relationship of variables and Mann Whitney U test for group variability were used for the research. Research discovered a minimum significant relations of angular velocity variability and running technique and velocity. The minimalization of angular velocity variability in saggital plane and optimalization (increase) in transverse appears as suitable for running. Concerning other variables no significance was found among others for small research group. Klíčová slova: Akcelerometrie; atletika; inerciální senzory; sportovní trénink; technika běhu; Accelerometry; athletics; inertial measurement unit; running technique; sport training Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Hodnocení techniky běhu u žáků atletických sportovních tříd pomocí inerciálních senzorů

Cílem práce je zhodnocení vztahu mezi variabilitou úhlových rychlostí získaných z inerciálního senzoru, umístěného na zádech v oblasti těžiště těla a technikou, rychlostí běhu, věkem a pohlavím ...

MORCINEK, Jan; SVOBODA, Zdeněk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Názory vybraných osob se zdravotním postižením na Bruntálsku týkající se významu a poslání sociální práce
SMÉKALOVÁ, Sabina; NOVOSÁD, Libor
2019 - český
Diplomová práce je zaměřena na OZP v kontextu jejich názorů a očekávání vztahujících se k sociální práci a sociálním pracovníkům. Výzkumná část práce je zaměřena jak na vybrané OZP využívající zařízení sociálních služeb, tak na osoby v domácí péči. Cílem práce je zjistit, jak chápou obsah i poslání sociální práce, a co očekávají od sociálních pracovníků. Doposud jsou prezentovány potřeby OZP pouze v rámci sociálních služeb a poskytovaných sociálních dávek. Zjištěné informace proto mohou posloužit k lepšímu a celistvému pochopení potřeb OZP a tím také k ujasnění, do jaké míry jsou očekávání OZP vůči sociálním pracovníkům reálná, a co je popř. třeba změnit. The thesis is focused on people with disabilities in the context of their opinions and expectations related to social work and social workers. The research part of the thesis is focused on selected people with disabilities using social facilities and on persons in home care. The aim of this work is to find out how they understand the content and mission of social work and what they expect from social workers. So far are presented only the needs people with disabilities within social facilities and provided social benefits. The obtained information can serve to better and more comprehensively understand the needs of people with disabilities and thus also to clarify to what extent people with disabilities expectations towards social workers are realistic and what may need to be changed. Klíčová slova: sociální práce; sociální pracovník; zdravotní postižení; sociální služby pro OZP; social work; social worker; disability; social welfare for people with disabilities Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Názory vybraných osob se zdravotním postižením na Bruntálsku týkající se významu a poslání sociální práce

Diplomová práce je zaměřena na OZP v kontextu jejich názorů a očekávání vztahujících se k sociální práci a sociálním pracovníkům. Výzkumná část práce je zaměřena jak na vybrané OZP využívající ...

SMÉKALOVÁ, Sabina; NOVOSÁD, Libor
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Osobní příprava seniorů na potenciálně klesající soběstačnost v kontextu systému sociální pomoci
TESAŘOVÁ, Dagmar; DORKOVÁ, Zlatica; ŠLECHTOVÁ, Hana
2019 - český
Diplomová práce je věnovaná seniorům. Senioři jsou významnou cílovou skupinou sociální práce, která v důsledku očekávaných demografických změn české populace, bude nabývat na významu. Počet seniorů v populaci se zvyšuje v poměrném zastoupení i v absolutních číslech. Tato práce se věnuje mladým seniorům v kohortě 63-73 let a zkoumá jejich osobní přípravu na stáří. Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, jak se senioři připravovali a připravují na potenciálně klesající soběstačnost v kontextu současného systému sociální pomoci? K zodpovězení výzkumné otázky byly stanoveny tyto dílčí cíle: 1. Zjistit, jak senioři prožívají své stáří. 2. Zjistit, zda se orientují v současném systému sociální pomoci ČR. 3. Zjistit, zda se mají na koho obrátit v souvislosti s potenciálně klesající soběstačností. Na základě analýzy odborné literatury a pramenů jsem zpracovala teoretická a další konceptuální východiska pro empirickou část. Pro realizaci výzkumného projektu byla zvolena kvalitativního výzkumná strategie a provedeny kvalitativní rozhovory s mladými seniory. The thesis is devoted to seniors. Seniors are an important target group of social work, which will gain in importance as a result of expected demographic changes in the Czech population. The number of seniors in the population increases in proportional representation even in absolute numbers. This work deals with young seniors in a cohort of 63-73 years and examines their personal preparation for old age. The aim of the research was to find out how seniors were preparing and preparing for potentially declining self-sufficiency in the context of the current social assistance system? To answer the research question, the following sub-goals have been set: 1. To find out how seniors experience their old age. 2. To find out whether they are familiar with the current system of social assistance in the Czech Republic. 3. To find out who to contact with potentially declining self-sufficiency. Based on the analysis of literature and sources, I have elaborated theoretical and other conceptual bases for the empirical part. A qualitative research strategy was chosen to carry out the research project and qualitative interviews with young seniors were conducted. Klíčová slova: senioři; mladí senioři; příprava na stáří; konečnost; systém sociální pomoci ČR; aktivní stárnutí; umění stárnout; koordinátor péče pro seniory; seniors; young old seniors; preparation for old age; finality; system of social assistance in the Czech Republic; active aging; the art of aging; senior care coordinator Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Osobní příprava seniorů na potenciálně klesající soběstačnost v kontextu systému sociální pomoci

Diplomová práce je věnovaná seniorům. Senioři jsou významnou cílovou skupinou sociální práce, která v důsledku očekávaných demografických změn české populace, bude nabývat na významu. Počet seniorů v ...

TESAŘOVÁ, Dagmar; DORKOVÁ, Zlatica; ŠLECHTOVÁ, Hana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Objektivizace funkčních výsledků po operaci ramenního kloubu technikou remplissage.
NOVÁČKOVÁ, Kristýna; KOLÁŘ, Petr; JANČÍKOVÁ, Věra
2019 - český
Abstrakt v ČJ: Úvod: Glenohumerální instabilita ramenního kloubu je často spojená se vznikem kostních lézí na hlavici humeru a glenoidu. Výskyt těchto lézí vede k riziku selhání běžných artroskopických výkonů, proto se v rámci artroskopického ošetření provádí i tzv. remplissage, která má v rámci EBM studií mnohem lepší výsledky, s nižším počtem rekurentních luxací ramenního kloubu. Cíl: Cílem této diplomové práce je objektivizovat funkční výsledky vybraných svalů ramenního kloubu po operaci ramenního kloubu technikou remplissage. Metodika: Experimentální soubor tvořilo 10 probandů, kteří v minulých letech podstoupili operaci ramenního kloubu technikou remplissage. Objektivizace byla prováděna pomocí povrchové polyelektromyografie vybraných svalů, které byly snímány bilaterálně. Pro měření síly byla použita dynamometrie. Testovanými svaly byla pars acromialis deltového svalu, m. infraspinatus a m. latissimus dorsi. Následně byla hodnocena svalová aktivita a maximální svalová síla v průběhu izometrické kontrakce do vnitřní a zevní rotace. S ohledem na cíle výzkumu byly ze snímaných svalů dále zpracovány pouze získané hodnoty z m. infraspinatu. Výsledky: Výsledné hodnoty statistického zpracování neukázaly signifikantní snížení svalové síly do zevní a vnitřní rotace ani signifikantní snížení svalové aktivity m. infraspinatu při maximální izometrické kontrakci do zevní a vnitřní rotace ve srovnání operované a zdravé horní končetiny. Závěr: Technikou remplissage nedochází ke snížení svalové síly do zevní a vnitřní rotace v RAK ani ke snížení svalové aktivity m. infraspinatus při maximální volní izometrické kontrakci do zevní a vnitřní rotace, a tato technika se tedy jeví jako bezpečná z hlediska funkčních výsledků po operaci ramenního kloubu pro glenohumerální instabilitu. Abstrakt v AJ: Introduction: The Glenohumeral instability of the shoulder joint is often associated with the formation of bone lesions on the head of the humerus and glenoid. The occurrence of these lesions results in the risk of failure of common arthroscopic procedures, therefore the so-called remplissage, which has much better results in EBM studies, with lower recurrent luxation of the shoulder joint, is performed in the arthroscopic treatment. Aims: The aim of this thesis is to objectify the functional results of selected muscles of the shoulder joint after the shoulder joint surgery using the remplissage technique. Methods: The experimental group consisted of 10 probands who underwent surgery in the past years with a remplissage technique. Objectification was performed using surface polyelectromyography of selected muscles that were scanned bilaterally. Dynamometry was used to measure force. The muscles tested were the pars acromialis of the deltoid, m. Infraspinatus and m. Latissimus dorsi. Subsequently, muscle activity and maximum muscle strength were evaluated during isometric contraction into internal and external rotation. Taking into cosideration the research objectives, only the values acquired from m. infraspinatus were further analysed. Findings: Comparing operated and healthy upper limb, the findings of statistical analysis did not show any significant reduction of muscle strength into external and internal rotation, nor significant decrease of m. Infraspinatus muscle activity at maximum isometric contraction to external and internal rotation. Conclusion: Remplissage does not reduce muscle strength to external and internal rotation in RAK, nor does it reduce m. Infraspinatus muscle activity at maximum free isometric contraction to external and internal rotation. Therefore, this technique appears safe in relation to functional results post shoulder joint surgery for glenohumeral instability. Klíčová slova: glenohumerální instabilita; ramenní kloub; sval podhřebenový; remplissage; polyelektromyografie; Hill-Sachsovy léze; Bankartovy léze; glenohumeral instability; shoulder joint; musculus infraspinatus; replissage; polyelectromyography; Hill-Sachs lesions; Bankart lesions Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Objektivizace funkčních výsledků po operaci ramenního kloubu technikou remplissage.

Abstrakt v ČJ: Úvod: Glenohumerální instabilita ramenního kloubu je často spojená se vznikem kostních lézí na hlavici humeru a glenoidu. Výskyt těchto lézí vede k riziku selhání běžných ...

NOVÁČKOVÁ, Kristýna; KOLÁŘ, Petr; JANČÍKOVÁ, Věra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Psychosomatika a rehabilitace
CHMELOVÁ, Iveta; HORÁK, Stanislav; KONEČNÝ, Petr
2019 - český
Úvod: Psychosomatická medicína zkoumá, jak psychologické, behaviorální a sociální faktory ovlivňují zdraví a kvalitu života jedince. Čím dál větší procento pacientů trpí chronickými obtížemi, nebo symptomy, pro které tradiční medicína nemá vysvětlení. Při klinickém hodnocení pacientů by zdravotničtí pracovníci, včetně fyzioterapeutů, měli kromě tělesných příznaků brát v potaz také psychické rozpoložení pacienta a jeho celkové fungování v životě. Psychický stav ovlivňuje posturu i svalové napětí. Působení dlouhodobého stresu může vést k úzkosti a/nebo depresi. Fyzioterapeut může s psychosomatickými i psychiatrickými pacienty pracovat s využitím metod, které jsou popsány v této práci. Cíl: Zhodnotit, zda má psychiatrické onemocnění vliv na svalové napětí krátkých extenzorů šíje a trapézových svalů, a liší se v různých situacích u psychiatrických pacientů a u psychicky zdravých osob. Metodika: Studie se zúčastnilo celkem 16 pacientů, muži i ženy ve věku 20-65 let. Z toho se jednalo o 8 pacientů léčících se na psychiatrii s depresí a / nebo úzkostí a 8 pacientů tvořilo srovnávací skupinu bez psychiatrické diagnózy. Proběhlo měření klidového svalového napětí krátkých extenzorů šíje a trapézových svalů na EMG přístroji: 1. v klidu, 2. bezprostředně po vykonání stresového úkolu a 3. po opětovném zrelaxování. Výsledky: Dosažená hodnota statistické významnosti pro testované svaly je vyšší než 0,05. Nepodařilo se prokázat statisticky významný rozdíl mezi výzkumnou a srovnávací skupinou v žádné z testovaných situací. Závěr: Klidové svalové napětí spolehlivě nerozlišuje osoby s psychiatrickými diagnózami od normálních jedinců. Introduction: Psychosomatic medicine explores how psychological, behavioral and social factors affect an individual's health and quality of life. An increasing percentage of patients suffer from chronic problems or symptoms for which traditional medicine has no explanation. Health workers, including physiotherapists, should include in the clinical assessment of a patient not just the physical symptoms but also the patient's emotional state and life functioning. Mental conditions affect posture and muscle tension. The effects of long-term stress can lead to anxiety and / or depression. Physiotherapists may work with both psychosomatic and psychiatric patients by using methods described in this work. Aim: Assess whether psychiatric disease affects the muscle tension of short neck extensors and trapezoid muscles and differs in different situations in psychiatric patients and mentally healthy people. Methods: A total of 16 patients participated in the study, both men and women aged 20-65. This involved 8 patients treated for depression and / or anxiety in psychiatry, and 8 patients were in the comparative group without psychiatric diagnosis. There was a measurement of the resting muscle tension of short neck extensors and trapezoidal muscles on the EMG apparatus: 1. at rest, 2. immediately after the stress task and 3. after re-relaxation. Results: The achieved statistical significance for the tested muscles is greater than 0.05. There was no statistically significant difference between the research and comparison group in any of the tested situations. Conclusion: Resting muscle tension does not reliably distinguish people with psychiatric diagnoses from normal individuals. Klíčová slova: psychosomatika; psychosomatický přístup; celostní přístup; somatizace; psychosomatická fyzioterapie; fyzioterapie a duševní zdraví; psychosomatic medicine; psychosomatic approach; holistic approach; psychosomatic physiotherapy; physiotherapy and mental health Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Psychosomatika a rehabilitace

Úvod: Psychosomatická medicína zkoumá, jak psychologické, behaviorální a sociální faktory ovlivňují zdraví a kvalitu života jedince. Čím dál větší procento pacientů trpí chronickými obtížemi, nebo ...

CHMELOVÁ, Iveta; HORÁK, Stanislav; KONEČNÝ, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vliv modifikací pravidel Biatlonu na vnitřní zatížení u hráčů fotbalu U11
LEPKA, Martin; BĚLKA, Jan
2019 - český
Hlavním cílem práce bylo zjistit změnu vnitřního zatížení během různých variant pohybové hry Biatlon. Dílčími cíli byla příprava variant modifikovaných pravidel u zvolené hry, a zároveň u této hry monitorovat srdeční frekvenci u vybraných hráčů. Následně provést analýzu a syntézu vnitřního zatížení. Praktického měření se zúčastnilo 12 hráčů týmu SK SULKO Zábřeh U11 mezi které bylo rozděleno 10 sporttesterů Polar Team2. Nejdelší dobu strávili hráči ve střední (81-85 % SFmax) a submaximální (85-90 % SFmax) zóně intenzity zatížení, a to při variantách 1 až 5. U variant 6 a 7 byly nejdelší dobu v zóně středně nízké (76-80 % SFmax) intenzity zatížení. Nejvyšší průměrná srdeční frekvence (174 tepů/min) byla naměřena během variant 2 a 4. Naopak nejnižší (165 tepů/min) při variantě 7. The main aim of thesis was to measure change of the inner strain during different variations of the Biatlon movement game. Among minor aims were preparations of modified rules varieties, monitor heart rate among the selected players and perform an analysis and synthesis of the inner strain. The field testing was taken by 12 players of SK SULKO Zábřeh U11, who were distributed 10 Polar Team2 sporttesters. Players spent the majority of time in the medium (81-85% SFmax) and submaximal (85-90% SFmax) intensity zones during variations 1 to 5. The time spent in the medium-low (76-80% SFmax) intensity zone was the highest during variations 6 and 7. The highest avarage heart rate (174 beats per minute) was measured during variations 2 and 4. While the lowest (165 beats per minute) during variation 7. Klíčová slova: pohybová hra; intenzita zatížení; srdeční frekvence; tréninková jednotka; mladší školní věk; movement game; strain intensity; heart rate; training; middle childhood age Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Vliv modifikací pravidel Biatlonu na vnitřní zatížení u hráčů fotbalu U11

Hlavním cílem práce bylo zjistit změnu vnitřního zatížení během různých variant pohybové hry Biatlon. Dílčími cíli byla příprava variant modifikovaných pravidel u zvolené hry, a zároveň u této hry ...

LEPKA, Martin; BĚLKA, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze