Počet nalezených dokumentů: 27802
Publikováno od do

Mapování bezbariérovosti vybraných sportovních areálů ve městě Vsetín
SLOVÁK, Michal; JEŠINA, Ondřej
2019 - český
Cílem této bakalářské práce bylo zmapovat vybraná sportovní zařízení ve městě Vsetín z hlediska bezbariérovosti. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, konkrétně na část teoretickou a část výzkumnou. Teoretická část zahrnuje poznatky týkající se různých typů zdravotního postižení a architektonických bariér staveb. Výzkumná část spočívala v mapování bezbariérovosti vybraných sportovních areálů ve městě Vsetín, a to na základě měření a následném zpracování zjištěných hodnot. Tyto hodnoty byly zapisovány do Formuláře pro mapování přístupnosti objektů dle Metodiky kategorizace přístupnosti objektů, kterou vydala Pražská organizace vozíčkářů. K mapování byly zvoleny objekty - Městské lázně Vsetín, které jsou objektem přístupným, a Sportovní hala Vsetín, která je rovněž objektem přístupným. This bachelor thesis deals with the mapping of selected sports facilities in Vsetin in the terms of accessibility. The bachelor thesis is divided into theoretical and experimental parts. The theoretical part contains information about various types of disability and architectural barriers of buildings. The experimental part follows up a mapping of barrier-free sports facilities in Vsetin, based on measurement and subsequent processing of critical values. These values were included in the Form of Object Accessibility Mapping according to the Methodology of Approach Categorization issued by the Prague Wheelchair Organization. The mapping was made up of objects - the Vsetin Municipal Spa, which is an objective approach, and the Vsetin Sports Hall, which is also an accessible building. Klíčová slova: zdravotní postižení; bariéry; přístupnost; sport; aplikované pohybové aktivity; disabilities; barriers; accessibility; sport; adapted physical activity Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Mapování bezbariérovosti vybraných sportovních areálů ve městě Vsetín

Cílem této bakalářské práce bylo zmapovat vybraná sportovní zařízení ve městě Vsetín z hlediska bezbariérovosti. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, konkrétně na část teoretickou a část ...

SLOVÁK, Michal; JEŠINA, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vliv mléčného tuku na rozvoj kardiovaskulárního a metabolického onemocnění
BALCÁRKOVÁ, Petra; PĚRŮŽKOVÁ, Radana
2019 - český
Přehledová bakalářská práce sumarizuje nejnovější dohledané publikované poznatky z elektronických zdrojů, dále zpřehledňuje fakta o vlivu mléčného tuku na rozvoj kardiovaskulárního a metabolického onemocnění, které je v současnosti definováno jako civilizační onemocnění. Specifikuje informace o správném dodržování dietního opatření a činnosti všeobecné sestry v roli edukátorky. Jako zdroj byla použita recenzovaná periodika v českém a anglickém jazyce a také informace z databází Ebsco, Pub Med, ProQuest, Google Scholar. The main subject of this bachelor's thesis summarizes in the newest looked up pieces of knowledge from electronic sources. This survey provides facts about the issue of milk fat and its influence on cardiovascular and metabolic disease, which is defined as a diseases of affluence up to the present day. Next, provides information about the rules of healthy eating habits and about activity of General Nurse in the role of mentor. A reviewed periodical was used as a source in both English and Czech language alike the information from database such as Ebsco, Pub Med, ProQuest, Google Scholar. Klíčová slova: kardiovaskulární onemocnění; metabolické onemocnění; mléčný tuk; dieta; edukace; ošetřovatelská péče; cardiovascular disease; metabolic disease; milk fat; diet; education; nursing care Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Vliv mléčného tuku na rozvoj kardiovaskulárního a metabolického onemocnění

Přehledová bakalářská práce sumarizuje nejnovější dohledané publikované poznatky z elektronických zdrojů, dále zpřehledňuje fakta o vlivu mléčného tuku na rozvoj kardiovaskulárního a metabolického ...

BALCÁRKOVÁ, Petra; PĚRŮŽKOVÁ, Radana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Efekty cvičení rozdílných druhů jógy na vybrané aspekty zdraví člověka
SMRČKOVÁ, Lucie; KUDLÁČEK, Michal
2019 - český
V této bakalářské práci jsou monitorovány benefity, odlišnosti i spojitosti a efekty různých typů jóg s důrazem na ovlivnění zdraví člověka. Práce obsahuje teoretickou část, v níž se zabývám systémem jógy, základními i současnými druhy a vlivy cvičení jógy na zdraví, a praktickou část. V praktické části se zabývám analýzou tělesného složení a životní spokojeností devíti probandek. Tyto probandky jsou rozděleny do tří skupin, podle druhu jógy, kterou praktikují. Je měřeno tělesné složení a předložen dotazník životní spokojenosti pro zjištění vlivu praktikování ashtanga, vinyasa a aero jógy na jednotlivé aspekty zdraví a také zjištění úrovně celkové životní spokojenosti probandek. Z výsledků měření vyplývá, že jednotlivé druhy jógy projevují efekt jak na posílení kosterního svalstva, tak na životní spokojenost testovaných probandek. This thesis presents benefits, differences and similarities of three types of yoga and their impact onto humans' health. In the first part, theory of yoga (history, systematics and various schools of yoga) is described together with its effect onto one's health. In the second part, experiment is described and conducted. All participants are devided into three study groups; aero, ashtanga and vinyasa yoga group. Analysis of participants body muscle/fat constitution and satisfaction with their life is conducted based on effect of each of the studied yoga type. All three yoga types are found to effect muscle/fat body mass. After 8 weeks of experiment duration participants claim to be more satisfied with their life compared to the general level of life satisfaction. Klíčová slova: Jóga; tělesné složení; životní spokojenost; pohybový program; životní styl; Yoga; body composition; life satisfaction; exercise program; lifestyle Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Efekty cvičení rozdílných druhů jógy na vybrané aspekty zdraví člověka

V této bakalářské práci jsou monitorovány benefity, odlišnosti i spojitosti a efekty různých typů jóg s důrazem na ovlivnění zdraví člověka. Práce obsahuje teoretickou část, v níž se zabývám systémem ...

SMRČKOVÁ, Lucie; KUDLÁČEK, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Péče o jizvu po chirurgické operaci u dospělých pacientů
LÁNÍKOVÁ, Hana; NÁDVORNÍKOVÁ, Olga; ŠEVČÍKOVÁ, Blažena
2019 - český
Tato bakalářská práce předkládá aktuální dohledané poznatky o možných způsobech péče o chirurgickou jizvu u dospělých pacientů. Práce je rozdělena do tří částí. V první jsou uvedené obecné informace, které souvisí s péčí o chirurgickou jizvu. Ve druhé části jsou analyzovány vybrané přírodní léčivé látky a farmakologické přípravky a ve třetí jsou analyzovány vybrané nefarmakologické možnosti péče o chirurgickou jizvu. Předložené poznatky byly dohledány v elektronických informačních zdrojích PubMed, Google scholar, EBSCO a Medvik. This bachelor´s thesis addresses actual finding about possible medical care of a surgical scar. The thesis is divided into three parts. In the first there are mentioned general informations regarding the surgical scare care. In the second part there are analyzed selected natural medicinal substances and pharmacological preparations and in the third there are analysed selected non-pharmacological options for surgical scar care. All the submitted finding have been found in electronic information resources PubMed, Google scholar, EBSCO and Medvik. Klíčová slova: jizva; hojení; minimalizace; péče o jizvu; masáž; ošetřovatelská péče; scar; healing; minimization; scar care; massage; nursing care Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Péče o jizvu po chirurgické operaci u dospělých pacientů

Tato bakalářská práce předkládá aktuální dohledané poznatky o možných způsobech péče o chirurgickou jizvu u dospělých pacientů. Práce je rozdělena do tří částí. V první jsou uvedené obecné informace, ...

LÁNÍKOVÁ, Hana; NÁDVORNÍKOVÁ, Olga; ŠEVČÍKOVÁ, Blažena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Ošetřovatelská péče o pacienty s externím fixátorem
ŠEDOVÁ, Eliška; SVOBODOVÁ, Pavla; ŠEVČÍKOVÁ, Blažena
2019 - český
Přehledová bakalářská práce se zabývá problematikou ošetřovatelské péče v traumatologii, a to konkrétně ošetřovatelskou péčí o pacienta s externím fixátorem. V práci je předložen přehled nejnovějších dohledaných aktuálních publikovaných poznatků z oblasti externích fixátorů, komplikací spojených se zavedením externího fixátoru, ošetřovatelské péče o externí fixátory, které spadají do kompetence všeobecné sestry. Předložené poznatky byly dohledány v databázích EBSCO, MEDLINE, PubMed a Google schoolar. This bachelor paper focuses on issues in nursing care in traumatology, specifically on nursing care of patient with external fixator. In this paper there is an overview of the newest found current findings from the fields of external fixator, complications connected with implementation of the external fixator and taking care of external fixators which belong to kompetence of a nurse. All findings were found in databasis of EBSCO, ProQuest, PubMed and Google schoolar. Klíčová slova: Externí fixátor; ošetřovatelská péče; všeobecná sestra; komplikace; External fixator; nursing care; nurse; complication Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Ošetřovatelská péče o pacienty s externím fixátorem

Přehledová bakalářská práce se zabývá problematikou ošetřovatelské péče v traumatologii, a to konkrétně ošetřovatelskou péčí o pacienta s externím fixátorem. V práci je předložen přehled nejnovějších ...

ŠEDOVÁ, Eliška; SVOBODOVÁ, Pavla; ŠEVČÍKOVÁ, Blažena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Analýza srdeční frekvence hráče ledního hokeje (případová studie)
HORÁK, Jiří; BĚLKA, Jan
2019 - český
Cílem této bakalářské práce byla analýza srdeční frekvence hráče v pěti utkáních v ledním hokeji. Šetření probíhalo u hráče nastupujícího za tým University Shields Olomouc hrající Evropskou univerzitní hokejovou ligu (EUHL). Srdeční frekvence byla měřena sporttesterem, který byl umístěn na hrudní části těla. Práce se zaměřuje na porovnávání srdeční frekvence v jednotlivých třetinách. The aim of this thesis was to find out heart rate of an ice-hockey player playing for a university team called University Shields Olomouc in European University Hockey League (EUHL). The analysis was conducted during five matches and the heart rate was measured by a sporttester, which was placed on the player´s chest area. This study focuses on comparison of heart rate during individual periods. Klíčová slova: lední hokej; intenzita zatížení; srdeční frekvence; sportovní výkon; pohybové schopnosti; ice-hockey; load intensity; heart rate; sport performance; physical ability Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Analýza srdeční frekvence hráče ledního hokeje (případová studie)

Cílem této bakalářské práce byla analýza srdeční frekvence hráče v pěti utkáních v ledním hokeji. Šetření probíhalo u hráče nastupujícího za tým University Shields Olomouc hrající Evropskou ...

HORÁK, Jiří; BĚLKA, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Pohybová aktivita studentů Gymnázia Boskovice a jejich rodičů
ŠEVČÍKOVÁ, Daniela; CHMELÍK, František
2019 - český
Tato práce se zabývá pohybovou aktivitou adolescentů a jejich rodičů. Řeší význam pohybové aktivity, problematiku sedavého chování a vztahy mezi pohybovým chováním v rodině. Cílem práce je provést analýzu úrovně a asociací pohybové aktivity a inaktivity studentů Gymnázia Boskovice a jejich rodičů. Do výzkumu se zapojilo celkem 160 probandů. Ke sběru dat bylo využito fitness náramků, záznamových archů a dotazníků. Na základě těchto dokumentů byly zpracovány výsledky, které ukázaly, že většina rodičů, na rozdíl od studentů, plní doporučené množství denního počtu kroků. Mezi pohybovou aktivitou rodičů a jejich dětí byla u většiny zkoumaných jevů zjištěna pozitivní korelace. Výsledky naznačují, že pohybově aktivnější rodiče mají pohybově aktivnější děti a méně aktivní rodiče mají méně aktivní děti. This thesis deals with physical activity of adolescents and their parents. It is focused on the importance of physical activity, the problem of sedentary behaviour and the relationships of physical behaviour among different members in the family. The aim of this thesis is to analyze the level and association of physical activity and inactivity of Boskovice Grammar School students and their parents. A total of 160 probands participated in the research. Fitness bracelets, record sheets and questionnaires were used for data collection. Based on these documents, the results were processed which showed that most of parents, unlike students, follow recommendations for daily steps. Among the physical activity of parents and their children was found a positive correlations in the most of examined phenomena. The results suggest that more physically active parents have more physically active children and less active parents have less active children. Klíčová slova: pohybová aktivita; pohybová inaktivita; sedavé chování; korelace; rodiče a jejich děti; physical activity; physical inactivity; sedentary behaviour; correlation; parents and their children Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Pohybová aktivita studentů Gymnázia Boskovice a jejich rodičů

Tato práce se zabývá pohybovou aktivitou adolescentů a jejich rodičů. Řeší význam pohybové aktivity, problematiku sedavého chování a vztahy mezi pohybovým chováním v rodině. Cílem práce je provést ...

ŠEVČÍKOVÁ, Daniela; CHMELÍK, František
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Edukace dětí s diabetem mellitem 1. typu a jejich rodin v oblasti výživy
BÁRTOVÁ, Kateřina; ANTONÍČKOVÁ, Ilona
2019 - český
Edukace dětí a rodinných příslušníků se vlivem narůstající incidence diabetu stává aktuálním tématem. Přehledová bakalářská práce sumarizuje a předkládá vědecké poznatky zabývající se způsoby edukace v oblasti výživy a jejího využití v praxi. Bylo analyzováno 24 elektronických článků a jeden legislativní dokument. Elektronické články byly dohledány v databázích EBSCO a Medvik. Z analýzy dohledaných dokumentů vyplývá, že edukace dětských diabetiků v oblasti výživy je stěžejní podporou léčby a udržení kvality života, jak pro dítě, tak pro celou rodinu. The education of children and family members is becoming a topical issue due to the increasing incidence of diabetes. The bachelor thesis summarizes and presents scientific findings dealing with ways of education of nutrition and its use in practice. 24 electronic articles and one legislative document were analyzed. Electronic articles were found in EBSCO and Medvik databases. The analysis of the documents found shows that education of pediatric diabetic children in nutrition is a key support for the treatment and maintenance of quality of life for both the child and the whole family. Klíčová slova: edukace; diabetes mellitus; výživa; dítě; education; diabetes mellitus; nutrition; child Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Edukace dětí s diabetem mellitem 1. typu a jejich rodin v oblasti výživy

Edukace dětí a rodinných příslušníků se vlivem narůstající incidence diabetu stává aktuálním tématem. Přehledová bakalářská práce sumarizuje a předkládá vědecké poznatky zabývající se způsoby edukace ...

BÁRTOVÁ, Kateřina; ANTONÍČKOVÁ, Ilona
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Ošetřovatelská péče u pacienta s roztroušenou sklerózou se zaměřením na pokročilé stádium onemocnění
ŠUMŠÁLOVÁ, Lucie; PĚRŮŽKOVÁ, Radana; ŠKOLOUDÍK, David
2019 - český
Přehledová bakalářská práce se zabývá problematikou ošetřovatelské péče o pacienty v pokročilém stádiu roztroušené sklerózy. Jsou zde popsané komplikace, které mohou vzniknout u imobilního pacienta s roztroušenou sklerózou, jako jsou dekubity, zácpa, infekce močových cest, pneumonie a hluboká žilní trombóza. Dále bakalářská práce rozebírá poznatky o rolích všeobecné sestry v péči o pacienta s roztroušenou sklerózou, mezi které patří především role zprostředkovatelky, poradkyně, edukátorky a obhájkyně práv pacienta. Důležitou roli také hrají v diagnostice a v podpoře pacientů a jejich rodin. Poznatky byly dohledány v databázích PubMed, ProQuest, EBSCO host a Google Scholar. The survey bachelor thesis deals with nursing care for patients in advanced stage of multiple sclerosis. Complications that can occur in an immobile patient suffering from multiple sclerosis are described herein, such as decubitus, constipation, urinary tract infection, pneumonia and deep vein thrombosis. Then the bachelor thesis discusses the information of the roles of a general nurse in the care for a patient suffering from multiple sclerosis that include above all the role of a mediator, adviser, educator, and defender of the rights of the patient. An important role of nurses lies also in the diagnostics and in support of patients and their families. The pieces of information were found in the PubMed, ProQuest, EBSCO host, and Google Scholar databases. Klíčová slova: roztroušená skleróza; ošetřovatelská péče; role sestry; komplikace z imobility; dekubity; zácpa; infekce močových cest; pneumonie; hluboká žilní trombóza; multiple sclerosis; nursing care; role of the nurse; complications of imobility; pressure ulcer; constipation; urinary tract infection; pneumonia; deep vein thrombosis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Ošetřovatelská péče u pacienta s roztroušenou sklerózou se zaměřením na pokročilé stádium onemocnění

Přehledová bakalářská práce se zabývá problematikou ošetřovatelské péče o pacienty v pokročilém stádiu roztroušené sklerózy. Jsou zde popsané komplikace, které mohou vzniknout u imobilního pacienta s ...

ŠUMŠÁLOVÁ, Lucie; PĚRŮŽKOVÁ, Radana; ŠKOLOUDÍK, David
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Zkušenosti rodičů s podporou v péči o dítě s těžkým kombinovaným postižením
PRANTLOVÁ, Veronika; DORKOVÁ, Zlatica; VOTOUPAL, Miloš
2019 - český
Cílem práce je popsat zkušenosti rodičů s podporou v péči o dítě s těžkým postižením. Práce obsahuje vymezení základních pojmů a realizaci výzkumu. Výsledky výzkumu poukazují na to, které oblasti života jsou nejvíce ovlivněny postižením dětí a jaká podpora je rodinám poskytována. The aim of the thesis is to describe experiencies of parents with support in care about child with severe disabilities. The work includes definition of basic concepts and presents the research. The research results point out which areas of the family life are most affected by the disbilities of children and what support is provided to the family. Klíčová slova: dítě s postižením; péče; podpora; rodina; zkušenosti; child with disabilities; care; support; family; experiencies Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Zkušenosti rodičů s podporou v péči o dítě s těžkým kombinovaným postižením

Cílem práce je popsat zkušenosti rodičů s podporou v péči o dítě s těžkým postižením. Práce obsahuje vymezení základních pojmů a realizaci výzkumu. Výsledky výzkumu poukazují na to, které oblasti ...

PRANTLOVÁ, Veronika; DORKOVÁ, Zlatica; VOTOUPAL, Miloš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze