Počet nalezených dokumentů: 12276
Publikováno od do

Zamítnuto? Cesta turecko-českých párů za společným životem.
Štempecová, Tereza; Synková, Hana; Hyánková, Tereza
2017 - český
Práce je zaměřena na smíšené turecko-české páry, které v České republice žádají nebo žádaly o udělení přechodného pobytu. Cílem práce je popsat celý proces řízení, všechny kroky a náležitosti, kterými si páry musí projít. Jako další cíl si práce klade poukázat na nedostatky v jednání liniových pracovníků a české byrokracie. Klíčová slova: přechodný pobyt; odbor azylové a migrační politiky; byrokracie; turecko-české páry; temporary stay; Department of Asylum and Migration Policy; bureaucracy; Turkish-Czech couples Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Zamítnuto? Cesta turecko-českých párů za společným životem.

Práce je zaměřena na smíšené turecko-české páry, které v České republice žádají nebo žádaly o udělení přechodného pobytu. Cílem práce je popsat celý proces řízení, všechny kroky a náležitosti, kterými ...

Štempecová, Tereza; Synková, Hana; Hyánková, Tereza
Univerzita Pardubice, 2017

Skladování ve společnosti BOHEMILK, a.s.
Havlová, Jana; Hyršlová, Jaroslava; Kolář, Antonín
2017 - český
Diplomová práce se zabývá problematikou skladování ve společnosti BOHEMILK, a.s. V rámci teoretické části je pozornost věnována procesu skladování, zásobám a také nákladům souvisejícím se skladováním. Poté je provedena analýza skladování materiálů, nedokončené výroby i hotových výrobků ve vybrané společnosti. Výsledky analýzy jsou poté využity pro návrhy manipulační techniky, informačních technologií a obsluhy v nově vybudovaném skladu výrobků. Navržené úpravy jsou ekonomicky zhodnoceny. Klíčová slova: proces skladování; zásoby; náklady na skladování; mlékárenské produkty; storage process; stocks; storage costs; dairy products Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Skladování ve společnosti BOHEMILK, a.s.

Diplomová práce se zabývá problematikou skladování ve společnosti BOHEMILK, a.s. V rámci teoretické části je pozornost věnována procesu skladování, zásobám a také nákladům souvisejícím se skladováním. ...

Havlová, Jana; Hyršlová, Jaroslava; Kolář, Antonín
Univerzita Pardubice, 2017

Hodnocení konkurenční schopnosti vybraného podniku
Vojáčková, Lenka; Kožená, Marcela; Školudová, Jana
2017 - český
Tato práce se zabývá hodnocením konkurenční schopnosti podniku Konzum o.d.. V první části jsou objasněny základní pojmy týkající se konkurenční schopnosti a uvedeny metody měření této problematiky. V druhé části je představený podnik a zhodnocení konkurenční schopnosti pomocí Porterova modelu pěti sil a benchmarkingu. Klíčová slova: konkurenční schopnost; benchmarking; finanční analýza; zákazníci; Konzum; competitiveness; benchmarking; financial analysis; customers; Konzum Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Hodnocení konkurenční schopnosti vybraného podniku

Tato práce se zabývá hodnocením konkurenční schopnosti podniku Konzum o.d.. V první části jsou objasněny základní pojmy týkající se konkurenční schopnosti a uvedeny metody měření této problematiky. V ...

Vojáčková, Lenka; Kožená, Marcela; Školudová, Jana
Univerzita Pardubice, 2017

Marketingová strategie s důrazem na komunikační mix a následnou implementaci
Eichlerová, Zdeňka; Kantorová, Kateřina; Kožená, Marcela
2017 - český
Cílem diplomové práce na téma Marketingová strategie s důrazem na komunikační mix a následnou implementaci je vytvoření marketingové strategie a komunikačního mixu Uni-W. Teoretická část práce obsahuje odborné poznatky z problematiky tvorby marketingové strategie, marketingového mixu, komunikačního mixu a modelu STDC. Praktická část je zaměřena na analýzu současné situace projektu v konkrétním marketingovém prostředí a návrh marketingové strategie a komunikačního mixu projektu Uni-W pro budoucí období. Klíčová slova: marketingová strategie; tvorba marketingové strategie; marketingový mix; komunikační mix; model STDC; marketing strategy; creation of marketing strategy; marketing mix; communication mix; model STDC Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Marketingová strategie s důrazem na komunikační mix a následnou implementaci

Cílem diplomové práce na téma Marketingová strategie s důrazem na komunikační mix a následnou implementaci je vytvoření marketingové strategie a komunikačního mixu Uni-W. Teoretická část práce ...

Eichlerová, Zdeňka; Kantorová, Kateřina; Kožená, Marcela
Univerzita Pardubice, 2017

Prezentace duševních nemocí a duševně nemocných v literatuře a médiích
Hendrychová, Dana; Retka, Tomáš; Kašpar, Oldřich
2017 - český
Práce se věnuje problematice duševně nemocných osob, duševních onemocnění a jejich prezentaci v literatuře a médiích. Věnovat se bude především diskurzivní a obsahové analýze informací jak pozitivního, tak negativního typu. Pracovat bude s teorií diskriminace, stereotypu a předsudku. Výzkum bude zaměřen především na otázku: Jakým způsobem jsou prezentovány duševní nemoci a duševně nemocní v literatuře a médiích? Klíčová slova: média; bulvár; duševní nemoc; deprese; schizofrenie; OCD; media; tabloid; mental illnes; depression; schizofrenia; OCD Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Prezentace duševních nemocí a duševně nemocných v literatuře a médiích

Práce se věnuje problematice duševně nemocných osob, duševních onemocnění a jejich prezentaci v literatuře a médiích. Věnovat se bude především diskurzivní a obsahové analýze informací jak ...

Hendrychová, Dana; Retka, Tomáš; Kašpar, Oldřich
Univerzita Pardubice, 2017

Organizace dálkové železniční osobní dopravy při mimořádných událostech v úseku Praha hl. n. - Kolín
Půlpán, Kamil; Soušek, Radovan; Štěpán, Ondřej
2017 - český
Práce se zabývá zhodnocením vlivu mimořádných událostí na plynulost dálkové železniční osobní dopravy v úseku Kolín Praha hl. n. Na základě zhodnocení vlivu mimořádných událostí jsou navržena organizační opatření vedoucí ke snížení nepříznivého vlivu na železniční provoz. Klíčová slova: mimořádné události; dálková železniční osobní doprava; organizační opatření; železniční doprava; extraordinary events; express trains; organizational measures; railway transportation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Organizace dálkové železniční osobní dopravy při mimořádných událostech v úseku Praha hl. n. - Kolín

Práce se zabývá zhodnocením vlivu mimořádných událostí na plynulost dálkové železniční osobní dopravy v úseku Kolín Praha hl. n. Na základě zhodnocení vlivu mimořádných událostí jsou navržena ...

Půlpán, Kamil; Soušek, Radovan; Štěpán, Ondřej
Univerzita Pardubice, 2017

Analýza hospodaření neziskové organizace
Tichá, Šárka; Sejkora, František; Syřínková, Jitka
2017 - český
Tato diplomová práce se zabývá porovnáním ziskového a neziskového sektoru, od založení po účtování a financování až po zrušení. V praktické části je zhodnoceno hospodaření příspěvkové organizace SOŠ a SOU Stavební Kolín. Je porovnána výše přidělených transferů v návaznosti na využití kapacity školy, provedeno porovnání růstu průměrného platu, výše fondů a finanční analýza v období 2012-2016. Klíčová slova: hospodaření příspěvkové organizace; finanční analýza; účetnictví; neziskový sektor; střední školy; economy of the contributory organization; financial analysis; accountancy; nonprofit sector; high school Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Analýza hospodaření neziskové organizace

Tato diplomová práce se zabývá porovnáním ziskového a neziskového sektoru, od založení po účtování a financování až po zrušení. V praktické části je zhodnoceno hospodaření příspěvkové organizace SOŠ a ...

Tichá, Šárka; Sejkora, František; Syřínková, Jitka
Univerzita Pardubice, 2017

Izotachoforetické stanovení siřičitanu ve víně
Černohorský, Jan; Bartoš, Martin; Mikysek, Tomáš
2017 - český
Diplomová práce se zabývá izotachoforetickým stanovením oxidu siřičitého ve víně. Práce se zaměřuje na stručnou charakteristiku jednotlivých skupin látek, které se vyskytují ve víně (anorganické a organické látky) a na možnosti jejich stanovení. Další kapitoly pojednávají o technologickém postupu výroby vína a o falšování vína. Samostatná kapitola pak popisuje oxid siřičitý a jeho stanovení. V závěru teoretické části je popsáno použití siřičitanů v potravinářském průmyslu a technologie výroby ciderů. V experimentální části je popsáno stanovení volných, vázaných a celkových siřičitanů ve vzorcích bílého vína pomocí metody standardního přídavku a kalibrační přímky, stanovení volných siřičitanů ve vzorcích ciderů a stanovení formaldehydu ve vzorku Kutvirtova kloktadla. Klíčová slova: Víno; oxid siřičitý; složení vína; technologický postup výroby; cidery; Wine; sulfur dioxide; contain wine; technological proces of production; ciders Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Izotachoforetické stanovení siřičitanu ve víně

Diplomová práce se zabývá izotachoforetickým stanovením oxidu siřičitého ve víně. Práce se zaměřuje na stručnou charakteristiku jednotlivých skupin látek, které se vyskytují ve víně (anorganické a ...

Černohorský, Jan; Bartoš, Martin; Mikysek, Tomáš
Univerzita Pardubice, 2017

Antikorozní vlastnosti pigmentů s povrchovou úpravou PANI, PPy a PPDA v organických povlacích na bázi epoxyesterové pryskyřice
John, David; Kalendová, Andréa
2017 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Antikorozní vlastnosti pigmentů s povrchovou úpravou PANI, PPy a PPDA v organických povlacích na bázi epoxyesterové pryskyřice

John, David; Kalendová, Andréa
Univerzita Pardubice, 2017

Racionalizace systému Rekola ve městě Pardubice
Ridoško, Lukáš; Jirsa, Vojtěch; Jelínková, Aneta
2017 - český
Práce se zabývá racionalizací systému Rekola ve městě Pardubice. Jako podklad slouží analýza bike sharing systémů v evropských městech podobných městu Pardubice z pohledu rozlohy, počtu obyvatel a výškových rozdílů. Dalším zdrojem pro samotný návrh je i analýza prostředí Pardubic a dotazníkové šetření u aktuálních i možných budoucích uživatelů tohoto systému. Cílem práce je posoudit výhodnost tohoto systému pro město Pardubice a doporučit či zamítnout tento systém i pro Pardubice. Klíčová slova: bike sharing; City Bike; cyklistická doprava; jízdní kola; Pardubice; Rekola; veřejná půjčovna kol; bike sharing; City Bike; bicycle transport; bicycles; Pardubice; Rekola; public bicycle rental Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Racionalizace systému Rekola ve městě Pardubice

Práce se zabývá racionalizací systému Rekola ve městě Pardubice. Jako podklad slouží analýza bike sharing systémů v evropských městech podobných městu Pardubice z pohledu rozlohy, počtu obyvatel a ...

Ridoško, Lukáš; Jirsa, Vojtěch; Jelínková, Aneta
Univerzita Pardubice, 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze