Počet nalezených dokumentů: 18208
Publikováno od do

Vliv označení "superpotravina" na chování spotřebitelů
Neťuková, Markéta; Vondra, Zdeněk; Pešek, Ondřej
2017 - český
Diplomová práce se zabývá označením superpotravina a dopady jeho užití na chování spotřebitelů. Hlavním cílem práce je zjistit, jak spotřebitelé vnímají fenomén superpotravin a jak toto označení ovlivňuje jejich spotřební chování. Teoretická část práce uvádí a vysvětluje terminologii spojenou s pojmem superpotravina. Vysvětluje související pojmy jako je funkční potravina, superovoce a biopotravina. Následně práce rozebírá pravidla značení potravin s důrazem na ty, které nesou zdravotní a nutriční tvrzení. Nastíněn je i současný vývoj trhu superpotravin, na světové a lokální úrovni včetně aktuálních trendů. Teoretická část práce je zakončena rozborem metodologie The Six Elements of Superfruits Success, která definuje šest prvků úspěšné strategie podnikatelského záměru v oblasti superpotravin. Praktická část práce je tvořena výzkumem dopadů na chování spotřebitele a vliv na posun vnímání produktu v okamžiku užití označení superpotravina a biopotravina v České republice. Následně se praktická část věnuje případové studii Jeřáb (produkt obsahující superpotravinu). Jeřábu je navržena nová komunikační strategie s důrazem na skutečnost, že se jedná o produkt obsahující superpotravinu. The master thesis is concerned with the effect of the clame superfood and its impact in consumer behaviour. The aim of this thesis is to find out how consumers perceive the phenomenon of superfoods and how this claim effect their consumer behaviour. The theoretical part of the thesis defines and explains the terminology related to the key term superfoods such as functional foods, superfruits and organic foods. Subsequently the thesis edentifies the rules of a food labeling with the emphasis on health and nutrition-related claims. The thesis then examines the recent development of the superfoods market with its trends either from the local and the global point of view. The theoretical part is ended by the analysis of the methodology The Six Elements of Superfruits Success, which defines the six elements leading to a successful business strategy in a field of superfoods industry. The empirical part of the thesis shows the survey results of the effect of the clame superfoods and organic foods on products and its impact in consumer behaviour in the Czech Republic. The thesis then deals with the case study Jeřáb (a product containing a superfood). The thesis draws up a draft proposal for a new communication strategy of Jeřáb with the emphasis on the fact that Jeřáb is a product containing a superfood. Klíčová slova: spotřební chování; biopotravina; komunikační strategie; superpotravina; funkční potravina; functional foods; communication strategy; consumer behaviour; organic foods; superfoods Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Vliv označení "superpotravina" na chování spotřebitelů

Diplomová práce se zabývá označením superpotravina a dopady jeho užití na chování spotřebitelů. Hlavním cílem práce je zjistit, jak spotřebitelé vnímají fenomén superpotravin a jak toto označení ...

Neťuková, Markéta; Vondra, Zdeněk; Pešek, Ondřej
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Marketingová komunikace vybrané firmy; návrh vizuální komunikace
Bessenyey, Viktorija; Horný, Stanislav; Seko, Martin
2017 - český
Tato práce se věnuje firemní marketingové komunikaci, prostředkům, které využívá k zasažení svých cílových skupin. V teoretické části jsou zkoumány nejdůležitější aspekty firemní komunikace, zejména pak komunikace firmy skrze jednotný vizuální firemní styl. V praktické části se pak tyto poznatky aplikují na konkrétní firmu, kde je popsán její současný styl vizuální komunikace a následně navržen její redesign a zpracován v grafickém programu. This work focuses on corporate marketing communication means which are used to reach its target groups. In the theoretical part, important aspects of corporate communications are examined, especially the communication of the company through a unified corporate visual identity. In the practical part these findings are applied to a particular company, it describes its current model of communication and subsequently a redesign of its visual communications is proposed and processed in graphic program. Klíčová slova: Vizuální styl; Komunikace; Marketing; Logo; Firemní identita; Corporate Identity; Visual identity; Communication; Marketing; Logo Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Marketingová komunikace vybrané firmy; návrh vizuální komunikace

Tato práce se věnuje firemní marketingové komunikaci, prostředkům, které využívá k zasažení svých cílových skupin. V teoretické části jsou zkoumány nejdůležitější aspekty firemní komunikace, zejména ...

Bessenyey, Viktorija; Horný, Stanislav; Seko, Martin
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Zavedení reportingového systému v konkrétní společnosti
Pavlová, Tereza; Matyáš, Ondřej; Fibírová, Jana
2017 - český
Předmětem diplomové práce je zavedení nového reportingového systému ve společnosti EDUA Group, s.r.o. Prvním cílem práce je analýza stávajícího stavu reportů. Součástí tohoto cíle je analýza zdrojových systémů společnosti, controllingu a samotných reportů. Na základě těchto poznatků byl stanoven druhý cíl práce, a to návrh nových reportů. S tímto cílem souvisí návrhy na zlepšení stávající situace v reportingu společnosti. The main concern of this master thesis is the introduction of a new reporting system at EDUA Group, s.r.o. The first goal of the thesis is to analyse the current condition of the reports. Part of this goal is to analyse the company's source systems, controlling, and the reports themselves. The second goal of the thesis was determined thanks to this findings. The second goal is the proposal of the new reports. With this goal are linked the proposals how to improve the current situation in company reporting. Klíčová slova: Controlling; Reporting; Report; Marže; Alokace; Kalkulace; Náklady; Edua Group, s.r.o.; Costs; EDUA Group, s.r.o.; Margins; Allocation; Calculation; Controlling; Report; Reporting Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Zavedení reportingového systému v konkrétní společnosti

Předmětem diplomové práce je zavedení nového reportingového systému ve společnosti EDUA Group, s.r.o. Prvním cílem práce je analýza stávajícího stavu reportů. Součástí tohoto cíle je analýza ...

Pavlová, Tereza; Matyáš, Ondřej; Fibírová, Jana
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Problematika podvodů se zaměřením na podvodné účetní výkaznictví
Vondrová, Jana; Králíček, Vladimír; Molín, Jan
2017 - český
Předložená diplomová práce s názvem Problematika podvodů se zaměřením na podvodné účetní výkaznictví analyzuje podvodné účetnictví v České republice a ve světě. První část si klade za cíl seznámit čtenáře se základními kameny účetnictví, konkrétně s obecnými zásadami a regulací této oblasti. Přiblížena jsou i důležitá východiska této práce jako vnitřní kontrolní systém a vnitropodnikové směrnice, které tvoří souhrn vzájemně propojených kontrol přispívající k ochraně majetku jednotky. Následuje obecná charakteristika podvodného jednání, která je dělena na tři větve: neoprávněné nakládání s aktivy, korupce a zkreslování výkazů. Poslední část je tvořena analýzou podvodného jednání a vybranými účetními případy. Jedná se zvláště o analýzu účetnictví pojišťovny M. P. a. s. (která i přes tyto problémy nadále funguje), medializovaný skandál obchodního řetězce Tesco s hrůznými dopady na akcie a představení případu Skansky. This presented thesis entitled Fraud Issues Focusing on Fraudulent Financial Reporting deals fraudulent accounting in the Czech Republic and the world. The first part aims to introduce the reader to the cornerstone of accounting, specifically basic accounting principles and regulation. An important starting point of this thesis is also an internal control system and an internal directives. These consist of a set of interconnected controls contributing to the protection of entity's property. After that follows a general description of fraudulent conduct with a partition of misappropriation asset handling, corruption and misstatement of financial statements. The last part consists of an analysis of fraudulent behaviour and selected accounting cases. Specifically, these are the frauds of insurance company M. P. a. s. (which continues to work despite these issues), the Tesco scandal with effects on shares and the case of Skanska Klíčová slova: Skanska; pojišťovna M. P. a. s; podvodné účetnictví; podvod; Tesco; Tesco; Skanska; insurance company M. P. a. s.; fraud; fraudulent accounting Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Problematika podvodů se zaměřením na podvodné účetní výkaznictví

Předložená diplomová práce s názvem Problematika podvodů se zaměřením na podvodné účetní výkaznictví analyzuje podvodné účetnictví v České republice a ve světě. První část si klade za cíl seznámit ...

Vondrová, Jana; Králíček, Vladimír; Molín, Jan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Limity profesní odpovědnosti ve vztahu k profesím auditora, daňového poradce a účetního pracovníka s ohledem na povinnost mlčenlivosti
Belšánová, Ivana; Molín, Jan; Králíček, Vladimír
2017 - český
Diplomová práce "Limity profesní odpovědnosti ve vztahu k profesím auditora, daňového poradce a účetního pracovníka s ohledem na povinnost mlčenlivosti" je zaměřena na detailnější rozpracování vybraného konkrétního segmentu profesní odpovědnosti daných profesí, a to na právní a etické povinnosti v oblasti dodržování povinnosti mlčenlivosti a možností jejího prolamování. Úvodní části diplomové práce se věnují mlčenlivosti z hlediska historického vývoje a jejímu významu v současnosti. Dále je nastíněna oblast odpovědnosti morální a etické, právní odpovědnosti v obecné rovině a mlčenlivosti jako specifické povinnosti. Pojetí mlčenlivosti u profesí auditorů, daňových poradců a účetních pracovníků představuje stěžejní náplň předkládané práce. Povinnost mlčenlivosti profese auditorů je významně ovlivněna veřejným zájmem na prezentovaných informacích v podobě názoru na účetní závěrky auditovaných subjektů, a tedy možnosti zákonem podpořeného prolamování dané povinnosti jsou nejrozsáhlejší, důkazem čehož je i novela zákona o auditorech, účinná od 1. 10. 2016. Povinnost mlčenlivosti daňového poradce byla donedávna na zákonné bázi vymezena velmi striktně. Změnu přinesla judikatura Nejvyššího soudu v listopadu 2015, který srovnáním principiálně rovnocenných podmínek pro realizaci právní odpovědnosti v oblasti mlčenlivosti daňového poradce a advokáta dovozuje také obdobnost oprávnění obou profesí v případech prolomení mlčenlivosti. Účetní profese není legislativně upravena, a tedy dodržování povinnosti mlčenlivosti také není právně zakotveno. Profesní účetní, kteří jsou certifikováni, jsou však povinni dodržovat etický kodex, vydávaný profesní komorou. Závěrečná část práce se soustředí na komparaci povinnosti mlčenlivosti vybraných profesí auditorů, daňových poradců a profesních účetních s profesí advokátní. The thesis "Limitations of professional liability in relation to the professions of auditor, tax adviser and accountant with regard to the duty of confidentiality" focuses on a more detailed elaboration of the selected specific segment of professional liability of the given professions, on the legal and ethical obligations in the field of confidentiality and the possibility of its breaking. The introductory part of the thesis deals with confidentiality in terms of historical development and its importance in the present. Further, it outlines the area of moral and ethical responsibility, legal liability in general, and confidentiality as a specific duty. The concept of confidentiality of the professions of auditors, tax advisers and accountants represents the core of the presented work. The duty of confidentiality of the profession of auditors is significantly influenced by the public interest in the presented information in the form of opinion on the financial statements of the audited entities, and thus the possibilities of the legally supported breaking of this obligation are the most extensive, as evidenced by the amendment to the Act on Auditors, effective from 1 October 2016. The duty of confidentiality of the tax adviser has until recently been strictly defined on a legal basis. The change was brought by the Supreme Court's case law in November 2015, which by comparing the principally equivalent conditions for the exercise of legal liability in the area of confidentiality of the tax adviser and attorney, also deduces the similarities of competencies of both professions in cases of breaking the confidentiality. The accounting profession is not regulated by law, and therefore the confidentiality obligation is also not legally enforceable. However, professional certified accountants are required to comply with the Code of Conduct issued by the Professional Chamber. The final part of the thesis focuses on comparing the duty of confidentiality of the selected professions of auditors, tax advisers and professional accountants with the attorney-at-law profession. Klíčová slova: auditor; advokát; etický kodex; daňový poradce; prolomení mlčenlivosti; povinnost mlčenlivosti; veřejný zájem; profesní účetní; tax adviser; auditor; breaking of confidentiality auditor; Duty of confidentiality; public interest; professional accountant; code of ethics; attorney-at-law Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Limity profesní odpovědnosti ve vztahu k profesím auditora, daňového poradce a účetního pracovníka s ohledem na povinnost mlčenlivosti

Diplomová práce "Limity profesní odpovědnosti ve vztahu k profesím auditora, daňového poradce a účetního pracovníka s ohledem na povinnost mlčenlivosti" je zaměřena na detailnější rozpracování ...

Belšánová, Ivana; Molín, Jan; Králíček, Vladimír
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Bytová péče v meziválečném Československu
Hladík, Jan; Jakubec, Ivan; Fabianková, Klára
2017 - český
Práce se zabývá důkladným zmapováním vývoje instrumentaria bytové politiky meziválečného Československa v čase s ohledem na potřeby tehdejšího obyvatelstva. Před samotnou analýzou tématu, práce nabízí charakteristiku bytové politiky a trhu s bydlením. V rámci odborné diskuse o dopadech konkrétních nástrojů bytové politiky na trh s bydlením i celou ekonomiku jsou formulovány závěry o tom, jak by měla vypadat úspěšná bytová politika. Přestože je práce zaměřena na meziválečné Československo, pro správné pochopení fungování mechanismů československé bytové politiky, je zde zahrnutý i krátký přehled bytové politiky uplatňované v Rakousku-Uhersku. Na tomto základu je pak chronologicky analyzován legislativní rámec a dopady jednotlivých nástrojů bytové politiky v Československu. Dochází zde ke zjištění, že československá bytová politika měla jasnou koncepci, byla relativně předvídatelná a výrazně se v průběhu času zlepšilo poskytování služeb potřebným v rámci této politiky. V pozdějších letech se také dokázala lépe přizpůsobit vzniklým situacím v ekonomice. Závěry práce jsou podpořeny především studiem dobových pramenů, jež mají povahu odborných monografií či studií a zejména periodicky vydávaných statistických výkazů. The thesis deals with a chronologicall detailed mapping of the evolution of interwar Czechoslovakia housing policy instruments, taking into account the needs of the population at that time. Prior to the analysis of the topic, the thesis offers the characteristics of housing policy and the housing market. As part of the expert discussion on the impact of specific housing policy instruments on the housing market and the entire economy, conclusions are drawn on how successful housing policy should look like. Although the work is focused on the interwar Czechoslovakia, a brief overview of the housing policy implemented in Austria-Hungary is also included for a proper understanding of the functioning of the Czechoslovak housing policy. This thesis chronologically analyzes the legislative framework and impacts of individual housing policy instruments in Czechoslovakia. There is a finding that Czechoslovak housing policy had a clear concept, was relatively predictable and significantly improved during the period in provision of services required by poor people. In the later years, it also managed to better adapt to the changing economic situations. Conclusions of the thesis are mainly supported by study of period sources, which have the character of monographs or studies and especially periodically published statistical reports and yearbooks. Klíčová slova: bytová výstavba; regulace nájemného; bytová politika; bytová tíseň; housing construction; rent regulation; Housing policy; housing distress Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Bytová péče v meziválečném Československu

Práce se zabývá důkladným zmapováním vývoje instrumentaria bytové politiky meziválečného Československa v čase s ohledem na potřeby tehdejšího obyvatelstva. Před samotnou analýzou tématu, práce nabízí ...

Hladík, Jan; Jakubec, Ivan; Fabianková, Klára
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Determinanty vzniku a vývoje čínské konzumní společnosti
Horňáková, Petra Sofia; Skřivan, Aleš; Tajovský, Ladislav
2017 - český
Tato práce předkládá studii čínské konzumní společnosti ze dvou úhlů. Jako hlavní determinanty vývoje konsumerismu v Číně identifikuje konfuciánství, maoismus a dengismus. Jelikož konfuciánství stejně jako maoismus zcela odmítly materiální životní styl jako akceptovatelný pouze po ideologické transformaci a redefinisii socialismu bylo možné aby konzumní společnost v Číně vznikla. Tak se stalo v roce 1979 kdy se zrodil takzvaný konsumerismus s čínskými rysy jako systém podporující materiální bohatství jako způsob života.Z ekonomického pohledu pak Čína jako agrární ekonomika s nízkou mírou urbanizace mohla nastoupit na cestu konzumního způsobu života jen po provedení hlubokých strukturálních reforem, ke kterým došlo po roce 1979. Deng Xiaopingovy reformy se tak ukázaly jako zásadní pro rozvoj čínské konzumní společnosti. This study provides institutional and economic analysis of the phenomenom of consumerism in China. It identifies confucianism, maoism and dengism as key determinats of its development. As confucianism as well as maoism both declined consumerism as way of life from cultural point of view consumer society could develop in China only after ideological redefinition of what socialism is. As in 1979 chinese socialism was defined as system generating material wealth consumer society together with rapid economic growth started arising. From economic point of as China was agrarian economy with low rate of urbanization only after deep structural economic changes consumerism could arose. That happened after 1979. Deng Xiaoping reforms proved to be key break point for rising Chinese consumer society. Klíčová slova: konzumerismus; spotřeba; Čína; consumption; China; consumerism Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Determinanty vzniku a vývoje čínské konzumní společnosti

Tato práce předkládá studii čínské konzumní společnosti ze dvou úhlů. Jako hlavní determinanty vývoje konsumerismu v Číně identifikuje konfuciánství, maoismus a dengismus. Jelikož konfuciánství stejně ...

Horňáková, Petra Sofia; Skřivan, Aleš; Tajovský, Ladislav
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Audit v oblasti hotelnictví
Kučerová, Ilona; Králíček, Vladimír; Smělý, Jiří
2017 - český
Diplomová práce se zabývá problematikou auditu v hotelnictví. Na začátku práce je popsána charakteristika hotelnictví a vývoj cestovního ruchu v České republice. Druhá kapitola se zabývá externím auditem a jeho průběhem, další kapitola je věnována internímu auditu. Následně jsou oba audity porovnány a jsou vymezeny základní rozdíly mezi nimi. Praktická část je zaměřena na analýzu současného stavu auditu v hotelnictví. Jedním z cílů analýzy je zjistit, kolik hotelů v Praze má povinnost nechat ověřit účetní závěrku auditorem. Závěrečná část této kapitoly uvádí získaná data z dotazníkového šetření na téma provádění interního auditu v hotelnictví. The diploma thesis deals with the audit of the hotel industry. At the beginning of the thesis is described the characteristics of hotel and tourism development in the Czech Republic. The second chapter deals with external audit and the audit process, the next chapter is focused on internal audit. Subsequently, both audits are compared and basic differences between them are defined. The practical part is focused on analysis of the current situation of audit in the hotel industry. One of the objectives of the analysis is to find out how many hotels in Prague must have audit the financial statements by the auditor. The final part of this chapter provides the data obtained from the questionnaire survey on the topic of internal audit in the hotel industry Klíčová slova: finanční situace; zpráva auditora; externí audit; Hotel; interní audit; financial situation; auditor´s report; internal audit; external audit; Hotel Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Audit v oblasti hotelnictví

Diplomová práce se zabývá problematikou auditu v hotelnictví. Na začátku práce je popsána charakteristika hotelnictví a vývoj cestovního ruchu v České republice. Druhá kapitola se zabývá externím ...

Kučerová, Ilona; Králíček, Vladimír; Smělý, Jiří
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Oceňování v účetnictví a jeho vliv na zdanění
Andrýsková, Adéla; Molín, Jan; Králíček, Vladimír
2017 - český
Cílem diplomové práce je popsat problematiku oceňování v účetnictví a jeho vlivu na zdanění v rámci aktuální platné legislativy. Popisuje základní zásady oceňování, charakteristiku a způsoby oceňování některých vybraných oblastí účetnictví podle české právní úpravy a podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Práce porovnává výhody a nevýhody některých metod a oceňovacích bází a jejich vliv na zdanění. Závěrem práce je zmíněna problematika transferových cen či oceňování v insolvenčním řízení. The goal of the diploma thesis is to describe problems of accounting valuation and issues connected with prices, which are used for income tax purposes within current valid legislation. The thesis decribes basic valuation principles, characterization and valuation methods of some selected section according to the Czech legislation and IFRS. The thesis compares advantages and disadvantages of some valuation methods and valuation base and their influence on taxes. At the end of the thesis is the issue of transfer pricing or accounting valuation in insolvency. Klíčová slova: insolvence; daň z příjmů; aktiva a pasiva; IFRS; převodní ceny; ceny; metody oceňování; Oceňování; účetnictví; transfer pricing; insolvency; income tax; assets and liabilities; IFRS; accounting; prices; valuation; valuation methods Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Oceňování v účetnictví a jeho vliv na zdanění

Cílem diplomové práce je popsat problematiku oceňování v účetnictví a jeho vlivu na zdanění v rámci aktuální platné legislativy. Popisuje základní zásady oceňování, charakteristiku a způsoby oceňování ...

Andrýsková, Adéla; Molín, Jan; Králíček, Vladimír
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Category management na straně dodavatele
Michálková, Eva; Koudelka, Jan; Láska, Martin
2017 - český
Diplomová práce se zabývá category managementem na straně dodavatele. Hlavním cílem práce je sestavit možné návrhy optimálního umístění vybrané kategorie. Teoreticko-metodologická část se věnuje teoretickému vymezení procesu category managementu. V praktické části je potom proveden detailní category management proces u vybraného retailera (řetězec Ahold). Praktická část je založena na primárních i sekundárních datech. Primární data představují kvantitativní dotazník a vlastní pozorování spojené s následným rozhovorem. Jako sekundární data posloužila především data MML-TGI, GfK reporty a Nielsen reporty. Práce klade velký důraz na nákupní chování zákazníků. Na závěr práce jsou na základě provedených analýz sestaveny možné návrhy optimálního umístění kategorie a řetězci jsou navrhnuty možná doporučení pro zlepšení. The Master´s Thesis deals with the category management on the supplier´s side. The main objective of the thesis is to find the best shelf optimization for the selected categories. In the theoretical part there are defined the main terms and the category management process. The analytical part is then focused on the whole category management process in Albert. The analytical part is based on primary and secondary data. The primary data consists of quantitative questionnaire, observation and interview with customers. The secondary data are based on MML-TGI research, GfK reports and Nielsen reports. In the thesis there is a big emphasis on the customer shopping behaviour. At the end of the thesis there are given shelf proposals and recommendations to the retailer. Klíčová slova: nákupní chování; category management; merchandising; shopping behaviour; category management; merchandising Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Category management na straně dodavatele

Diplomová práce se zabývá category managementem na straně dodavatele. Hlavním cílem práce je sestavit možné návrhy optimálního umístění vybrané kategorie. Teoreticko-metodologická část se věnuje ...

Michálková, Eva; Koudelka, Jan; Láska, Martin
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze