Počet nalezených dokumentů: 68641
Publikováno od do

Bytový dům Hodonice
Jackulíková, Denisa; Novotný, Miloslav; Novotný, Miloslav
2024 - český
Diplomová práce byla zpracována pro novostavbu bytového domu ve stupni projektové dokumentace pro provedení stavby. Objekt je součástí nové rezidenční zóny budované v areálu bývalého JZD v obci Hodonice u Znojma. Projekt byl zpracován v souladu s územním plánem a respektuje okolní zástavbu. Cílem bylo navrhnout objekt, který obyvatelům poskytne nové rezidenční bydlení odpovídající dnešním standardům. Jedná se o částečně podsklepený objekt s jedním podzemním podlažím a třemi nadzemními podlažími. V suterénu objektu se nachází sklepní kóje přirazené jednotlivým bytům, technické místnosti, místnost pro kola a kočárky a sušárna. V nadzemních podlažích se nachází celkem dvanáct bytů o dispozicích 1+kk, 2+kk a 4+kk. Třetí podlaží bytového domu je ustoupené, což dalo prostor k vytvoření teras, které přináší krásné výhledy na okolní krajinu. Na jednoplášťové ploché střeše jsou umístěné fotovoltaické panely a tepelná čerpadla. Novostavba bytového domu splňuje požadavky na budovu s téměř nulovou spotřebou energie. The diploma thesis was prepared for the new construction of an apartment building at the stage of project documentation for the execution of the construction. The building is part of a new residential zone built on the premises of the former JZD in the village of Hodonice near Znojmo. The project was developed in accordance with the spatial plan and respects the surrounding development. The goal was to design a building that would provide residents with new residential housing that meets today's standards. It is a partially basement building with one basement floor and three aboveground floors. In the basement of the building there are cellar cubicles assigned to individual apartments, technical rooms, a room for bikes and strollers and a drying room. On the upper floors there are a total of twelve apartments with layouts of 1+kk, 2+kk and 4+kk. The third floor of the apartment building is set back, which gave space for the creation of terraces that offer beautiful views of the surrounding countryside. Photovoltaic panels and heat pumps are placed on the flat roof. The new construction of the apartment building meets the requirements for a building with almost zero energy consumption. Klíčová slova: novostavba; bytový dům; bytové jednotky; rezidenční bydlení; Hodonice; dům s téměř nulovou spotřebou energie; new construction; apartment building; apartment units; residential housing; Hodonice; house with almost zero energy consumption Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Bytový dům Hodonice

Diplomová práce byla zpracována pro novostavbu bytového domu ve stupni projektové dokumentace pro provedení stavby. Objekt je součástí nové rezidenční zóny budované v areálu bývalého JZD v obci ...

Jackulíková, Denisa; Novotný, Miloslav; Novotný, Miloslav
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Analýza účinnosti fotokatalytického efektu u povrchových úprav
Holubová, Petra; Žák, Antonín; Žižková, Nikol
2024 - český
Práce se zabývá možným využitím fotokatalytického efektu ve stavební praxi. Povrchy s takovým typem úpravy mají schopnost tzv. samočistícího efektu. Na základě rešerše byly sepsány základní principy hodnocení fotokatalytických látek a jeho možné aplikace. Dále byla nastíněna problematika špinění fasádních omítek. Za cíl bylo kladeno analyzovat účinnost fotokatalytického efektu u povrchových úprav. K navrhnuté omítkové směsi byl přidán fotokatalyzátor o dvou typech (anatas a rutil) a dvou koncentrací (2 % a 5 %). Dále byly vzorky znečišťovány barvivy a prachovými částicemi a poté byly vzorky uloženy do zkušební komory QUV nebo vystaveny klimatickým podmínkám v exteriéru. Na vzorcích byla hodnocena fotoaktivita jednotlivých omítkových směsí na základě barevnostní změny během testování. Omítka s TiO2 ve formě anatasu dávkovaný v 5 %, dle modifikovaného hodnocení na základě standardů UNI 11259 a JIS 1703-2:2007, vykazovala fotokatalytické vlastnosti, a tím docházelo k procesu samočištění. The thesis deals with the possible use of the photocatalytic effect in construction practice. Surfaces with this type of treatment have the ability of a so-called self-cleaning effect. Based on the research, the basic principles of the evaluation of photocatalytic substances and its possible applications were written down. Furthermore, the issue of staining facade plasters was outlined. The goal was to analyze the effectiveness of the photocatalytic effect in surface treatments. A photocatalyst of two types (anatase and rutile) and two rounds (2% and 5%) was added to the plaster mix. Next, the samples were contaminated with dyes and dust particles, and then the samples were placed in the QUV tester or exposed to outdoor climatic conditions. The photoactivity of individual plaster mixtures was evaluated on the samples based on color changes during testing. Plaster with TiO2 in the form of anatas dosed in 5%, according to a modified evaluation based on UNI 11259 and JIS 1703-2:2007 standards, photocatalytic properties, and thus a self cleaning process occurred. Klíčová slova: TiO2; anatas; rutil; omítka; samočištění; TiO2; anatase; rutile; plaster; self-cleaning Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Analýza účinnosti fotokatalytického efektu u povrchových úprav

Práce se zabývá možným využitím fotokatalytického efektu ve stavební praxi. Povrchy s takovým typem úpravy mají schopnost tzv. samočistícího efektu. Na základě rešerše byly sepsány základní principy ...

Holubová, Petra; Žák, Antonín; Žižková, Nikol
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Udržitelný rozvoj z pohledu veřejného sektoru
Klimeš, Zdeněk; Hromádka, Vít; Matějková, Jitka
2024 - český
Diplomová práce se věnuje problematice hodnocení udržitelného rozvoje měst. Teoretická část je zpracována formou rešerše odborné literatury, ze které vyplývají důležité ukazatele pro návrh metodiky hodnocení udržitelného rozvoje města. Rešerše popisuje základní pojmy týkající se veřejného sektoru, samosprávy měst, udržitelného rozvoje a veřejných investic. Stěžejní částí práce je návrh metodiky, která má pomoci městským samosprávám rozpoznat silné a slabé stránky udržitelnosti města a následně může také sloužit jako podklad pro investiční rozhodování. Tato metodika je založena na multikriteriální analýze zvolených klíčových ukazatelů, jež hodnotí fungování a udržitelnost měst. Cílem této práce je nabídnout městům praktický nástroj, který pomůže nejen se zhodnocením stavu, ale bude také přispívat ke zlepšování udržitelnosti městských oblastí, jako center a původců podstatných ekonomických, ekologických a sociálních dějů. The thesis focuses on the evaluation of sustainable urban development. The theoretical part is processed as literature research, from which important indicators for the design of the methodology of sustainable development assessment of the city are derived. The research presents basic concepts related to the public sector, local government, sustainable development, and public investments. The core part of the thesis is the design a methodology to help local governments to identify the strengths and weaknesses of the city's sustainability. Additionally, it can serve as a basis for investment decision-making. This methodology is based on a multi-criteria analysis of selected key indicators that assess the functionality and sustainability of cities. The aim of this work is to offer cities a practical tool that will not only help with the assessment of the situation, but will also contribute to improving the sustainability of urban areas as centers and producers of significant economic, ecological, and social processes. Klíčová slova: Veřejný sektor; veřejný zájem; veřejná moc; veřejná správa; samospráva; město; veřejné finance; veřejné investice; veřejná podpora; veřejné zakázky; udržitelnost; udržitelný rozvoj; udržitelné město; životní prostředí; multikriteriální analýza.; Public sector; public interest; public power; public administration; local government; city; public finance; public investment; public support; public procurement; sustainability; sustainable development; sustainable city; environment; multi-criteria analysis. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Udržitelný rozvoj z pohledu veřejného sektoru

Diplomová práce se věnuje problematice hodnocení udržitelného rozvoje měst. Teoretická část je zpracována formou rešerše odborné literatury, ze které vyplývají důležité ukazatele pro návrh metodiky ...

Klimeš, Zdeněk; Hromádka, Vít; Matějková, Jitka
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Numerická analýza visko-elastických materiálových modelů
Michálková, Veronika; Lang, Rostislav; Trcala, Miroslav
2024 - český
Použitelnost betonových konstrukcí je multifyzikálním problémem, kde je mimo jiné provázána viskoelasticita s plasticitou nebo poškozením. Práce je zaměřena na analýzu a testování izotropního viskoelastického materiálového modelu založeného na zobecněném Kelvinově řetězci. Kelvinův řetězec je popsán detailněji pro 1D napjatost a následně je ukázáno jeho použití pro víceosou 2D rovinnou napjatost. V této práci jsou provedeny celkem 3 studie, jež používají Kelvinův řetězec. První studie se týká analýzy Kelvinova řetězce s poškozením na několika benchmarkových úlohách pro dotvarování. Druhá studie srovnává výsledky Kelvinova řetězce včetně poškození s experimentem na úloze tříbodového ohybu nosníku. Třetí studie se týká analýzy Kelvinova řetězce s poškozením na úloze relaxace napětí v zatíženém betonovém nosníku a srovnání výsledků s výpočtem v softwaru ANSYS a s experimentálním měřením. Cílem je analyzovat vliv parametru na průběh časově závislého chování betonu a také vliv počtu časových přírůstků N na výsledek. The serviceability of concrete structures is a multiphysical problem where viscoelasticity is interrelated with plasticity or damage, among other things. This work focuses on the analysis and testing of an isotropic viscoelastic material model based on a generalized Kelvin chain. The Kelvin chain is described in detail for 1D strain and then its application to multi-axial 2D plane strain is shown. In this paper, a total of 3 studies are carried out using the Kelvin chain. The first study concerns the analysis of the Kelvin chain with damage on several benchmark refinement problems. The second study compares the results of the Kelvin chain including damage with an experiment on a three-point beam bending problem. The third study concerns the analysis of the Kelvin chain with damage on a stress relaxation problem in a loaded concrete beam and compares the results with the ANSYS calculation and experimental measurements. The aim is to analyze the effect of the parameter on the time-dependent behavior of the concrete and also the effect of the number of time increments N on the result. Klíčová slova: viskoelasticita; Kelvinův řetězec; časově závislá analýza; metoda konečných prvků; dotvarování; poškození; viscoelasticity; Kelvin chain; time-dependent analysis; finite element method; creep; damage Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Numerická analýza visko-elastických materiálových modelů

Použitelnost betonových konstrukcí je multifyzikálním problémem, kde je mimo jiné provázána viskoelasticita s plasticitou nebo poškozením. Práce je zaměřena na analýzu a testování izotropního ...

Michálková, Veronika; Lang, Rostislav; Trcala, Miroslav
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Analýza a řešení dopravy ve městě Znojmo
Kovaříková, Ilona; Radimský, Michal; Matuszková, Radka
2024 - český
Diplomová práce se zaměřuje na dopravní situaci v okresním městě Znojmo v Jihomoravském kraji. Práce řeší jednotlivé dopravní módy zejména silniční dopravu a cyklistickou dopravu, ale také dopravu statickou (dopravu v klidu), kdy je řešeno parkování a návrh optimalizace. V diplomové práci je také okrajově řešena železniční a autobusová veřejná doprava. První část práce je věnována stávajícímu stavu jednotlivých módů dopravy v celém katastru města Znojma, ale protože do katastrálního území Znojma spadá doprava i v extravilánu, je práce převážně zaměřena na dopravu v intravilánu. Je analyzováno dopravní zatížení dle Celostátního sčítání dopravy ŘSD a stupeň automobilizace z databází registru silničních vozidel Ministerstva dopravy. V druhé části práce řeší vybraná problematická místa ve Znojmě, návrh opatření pro zlepšení komfortu a bezpečnosti účastníků provozu. Dále je řešeno parkování, kdy bylo město rozděleno do oblastí dle funkčního využití a byly vyhledány nedostatky a následně navrženo optimální řešení. The thesis focuses on the traffic situation in the district town of Znojmo in the South Moravian Region. The thesis deals with individual traffic modes, especially road traffic and cycling, but also with static traffic (traffic at rest), where parking and optimization design is addressed. The thesis also marginally deals with rail and bus public transport. The first part of the thesis is devoted to the existing state of the individual modes of transport in the entire cadastral area of Znojmo, but since the cadastral area of Znojmo also includes transport in the extravilan, the thesis is mainly focused on transport in the intravilan. The traffic load according to the National Traffic Census of the Regional Directorate of Transport and the degree of motorization from the databases of the Road Vehicle Register of the Ministry of Transport are analysed. In the second part of the thesis, selected problem spots in Znojmo are addressed, and measures for improving the comfort and safety of road users are proposed. Furthermore, parking is addressed, where the city was divided into areas according to functional use and the shortcomings were found and then the optimal solution was proposed. Klíčová slova: Doprava; silniční doprava; dopravní analýza; město; Znojmo; intenzita dopravy; nehodovost; veřejný prostor; doprava v klidu; statická doprava; cyklistická doprava; autobusová doprava; železniční doprava; intravilán.; Transport; road transport; traffic analysis; city; Znojmo; traffic intensity; accident rate; public space; traffic at rest; static traffic; cycling; bus transport; rail transport; intravilan. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Analýza a řešení dopravy ve městě Znojmo

Diplomová práce se zaměřuje na dopravní situaci v okresním městě Znojmo v Jihomoravském kraji. Práce řeší jednotlivé dopravní módy zejména silniční dopravu a cyklistickou dopravu, ale také dopravu ...

Kovaříková, Ilona; Radimský, Michal; Matuszková, Radka
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Analýza nákladů stavebních objektů
Gregovská, Kateřina; Zimmermann, Lukáš; Výskala, Miloslav
2024 - český
Cílem diplomové práce je analýza nákladů inženýrských staveb z hlediska jejich rozdělení podle stavebních nebo jiných dílů. Práce se v první části zaměřuje na analýzu nákladů kanalizačních řadů. Analýza je vytvořena na několik desítek rozpočtů reálných kanalizačních řadů, kde se porovnají technické parametry, ekonomické parametry, parametry na vzniklé sutě a kalkulační parametry. Ze všech číselných parametrů se následně vyhodnocuje minimum, maximum, průměrné hodnoty a medián. Další část diplomové práce se věnuje vytvoření rozpočtů na 1 mb pro výkop v zatravněné ploše, komunikaci a chodníku. Rozpočty zahrnují určité parametry, které se zjistily z předchozí analýzy. Z vytvořených rozpočtů se následně zjišťuje chování celkové ceny při změně hloubky výkopu a při změně průměru potrubí. Také se při změnách těchto parametrů zkoumá pracnost, množství odvezené sutě, zásyp zpětně použitou a novou zeminou a odvoz vykopané zeminy na skládku. Hlavním smyslem je kombinace porovnání všech parametrů a zjištění optimálních řešení. V konečné fázi se ceny jednotlivých rozpočtů kanalizačních řadů porovnávají s cenovými ukazateli. The aim of the thesis is to analyse the costs of civil engineering structures in terms of their distribution according to construction or other parts. The first part of the thesis focuses on the cost analysis of sewer lines. The analysis is made on several dozen budgets of real sewer lines, where the technical parameters, economic parameters, parameters on debris generated and costing parameters are compared. From all numerical parameters, the minimum, maximum, average and median values are then evaluated. The next part of the thesis deals with the creation of budgets per 1 mb for excavation in grassed area, road and pavement. The budgets include certain parameters that were found from the previous analysis. The budgets created are then used to determine the change in total cost with changes in excavation depth and pipe diameter. Also, as these parameters change, the labour, the amount of debris removed, backfilling with reused and new soil, and disposal of excavated soil to the landfill are examined. The main purpose is to combine the comparison of all the parameters and find the optimal solutions. In the final stage, the prices of the individual sewer line budgets are compared with the price indicators. Klíčová slova: Cena; rozpočet; kalkulace; náklady; cenový ukazatel; kanalizace; stoková síť; kanalizační řad; materiál; hloubka výkopu; pracnost; suť; zásyp; Price; budget; calculation; cost; price index; sewerage; sewer network; sewer line; material; excavation depth; labour; rubble; backfill Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Analýza nákladů stavebních objektů

Cílem diplomové práce je analýza nákladů inženýrských staveb z hlediska jejich rozdělení podle stavebních nebo jiných dílů. Práce se v první části zaměřuje na analýzu nákladů kanalizačních řadů. ...

Gregovská, Kateřina; Zimmermann, Lukáš; Výskala, Miloslav
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Řízení rizik ve stavebním podniku
Jelenová, Kateřina; Marhold, Petr; Nováková, Jana
2024 - český
Cílem diplomové práce je zpracování řízení rizik ve stavebním podniku. Diplomová práce je rozdělena na dvě části. V první, teoretické části, je řešeno řízení rizik a je zde uvedena základní teorie patřící do této problematiky. V druhé, praktické části, je problematika řízení rizik ve stavebním podniku aplikována na konkrétní realizované stavební zakázce. Výstupem práce je zpracování, vyhodnocení rizik a provedení návrhu na ošetření nepřijatelných a závažných rizik. The aim of the master‘s thesis is to process risk management in a construction company. The master‘s thesis is divided into two parts. In the first, theoretical part, risk management is solved and the basic theory belonging to this issue is presented. In the second, practical part, the issue of risk management in a construction company is applied to a specific implemented construction contract. The output of the work is the processing and evaluation of risks and the implementation of a proposal for the treatment of unacceptable and serious risks. Klíčová slova: Řízení rizik; riziko; SWOT analýza; silné a slabé stránky; příležitosti a hrozby; analýza rizik; trojimperativ; identifikace rizik; hodnocení rizik; ošetření rizik; management rizik; výpočet rizika; Risk management; risk; SWOT analysis; strengths and weaknesses; opportunities and threats; risk analysis; triple imperative; risk identification; risk assessment; risk treatment; risk management; risk calculation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Řízení rizik ve stavebním podniku

Cílem diplomové práce je zpracování řízení rizik ve stavebním podniku. Diplomová práce je rozdělena na dvě části. V první, teoretické části, je řešeno řízení rizik a je zde uvedena základní teorie ...

Jelenová, Kateřina; Marhold, Petr; Nováková, Jana
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Návrh autonomní sídelní jednotky
Moraes, Barbora; Tichý, Jan; Májek, Jan
2024 - český
Diplomová práce se zaměřuje na vymezení předpokladů pro existenci a fungování autonomní sídelní jednotky. Specifikuje dílčí oblasti zvyšující míru autonomie malé sídelní jednotky. Obsahuje návrhy doporučení ve vybraných oblastech udržitelného urbanismu, životního prostředí, sociálního prostředí a ekonomiky. The diploma thesis focuses on defining the prerequisites for the existence and functioning of an autonomous settlement unit. It specifies sub-areas increasing the degree of autonomy of a small residential unit. It contains draft recommendations in selected areas of sustainable urbanism, the environment, the social environment and the economy. Klíčová slova: sídelní jednotka; obec; míra autonomie; udržitelnost; životní prostředí; settlement unit; municipality; degree of autonomy; sustainability; environment Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Návrh autonomní sídelní jednotky

Diplomová práce se zaměřuje na vymezení předpokladů pro existenci a fungování autonomní sídelní jednotky. Specifikuje dílčí oblasti zvyšující míru autonomie malé sídelní jednotky. Obsahuje návrhy ...

Moraes, Barbora; Tichý, Jan; Májek, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Vliv příčného ztužení oblouků dvoukolejného železničního mostu při dynamické odezvě
Bureš, Vojtěch; Vlk, Zbyněk; Martinásek, Josef
2024 - český
Předmětem této diplomové práce je statická a dynamická analýza oblouků ocelového železničního mostu a zkoumaní vlivu jejich ztužení. Byl vytvořen deskostěnový model v programu Ansys, ten následně zatížen a staticky posouzen dle teorie druhého řádu s vloženými imperfekcemi. Dynamická analýza se věnovala vlivu ztužení na dlouhodobou životnost konstrukce. Výsledky na modelech s obloukovými ztužidly a bez ztužidel byly porovnány. The subject of this diploma thesis is static and dynamic analysis of arches of a steel railway bridge and investigation of the influence of their stiffening. A shell model was created in Ansys, which was then loaded and statically checked according to the second-order analysis with inserted imperfections. The dynamic analysis focused on the influence of stiffening on the long-term service life of the structure. The results on models with and without arched stiffener were compared. Klíčová slova: Ansys; nelineární analýza; imperfekce oblouku; modální analýza; dynamický součinitel; dynamická analýza; oblouková ztužidla; Ansys; nonlinear analysis; arch imperfection; modal analysis; dynamic coefficient; dynamic analysis; arch stiffeners Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vliv příčného ztužení oblouků dvoukolejného železničního mostu při dynamické odezvě

Předmětem této diplomové práce je statická a dynamická analýza oblouků ocelového železničního mostu a zkoumaní vlivu jejich ztužení. Byl vytvořen deskostěnový model v programu Ansys, ten následně ...

Bureš, Vojtěch; Vlk, Zbyněk; Martinásek, Josef
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Sportovní centrum
Krampla, Jan; Havířová, Zdeňka; Lavický, Miloš
2024 - český
Předmětem diplomové práce je novostavba sportovního objektu, který se nachází v atletickém areálu Dukla v Pardubicích. Objekt má jedno podzemní podlaží s hromadnými garážemi a jedno nadzemní podlaží se sportovní halou a jejím zázemím. Střecha stavby je plochá. V zázemí objektu se nachází recepce s bufetem, šatny, wc, sprchy, sauny a ochlazovací bazén, masáž a Kneippův chodík. Technické zázemí objektu se nachází v suterénu. Vstup do objektu je ze západní strany přístupovým chodníkem z venkovního parkoviště. Konstrukční systém je skeletový s pláštěm z keramických bloků. Stropy jsou žb (C30/37) až na střechu nad sportovní halou, která je zastřešena panely spiroll, ležícími na předpjatých vaznících. Stavba je založena na černé vaně z betonu C30/37. Obvodový plášť je zateplen kontaktním zateplení ETICS tl. 200 mm The subject of the masters thesis is the new construction of a object for sport which is located in sport area Dukla in Pardubice. The building has a basement with parking and one floor with sport hall and other parts. The object is covered with flat roof. In the background of the building there is reception with bufet, changing rooms, toilets, showers, saunas and cooling pool, massage room and Kneipp walk. The utility roon is located in the basement. Entrance to the building is on the west side where there is also parking lot with walk leading to entrance. The object is made of collumns made of reinforced concrete and slabs of the same material. The outer fasade of the object is made from ceramic blocks Porotherm and insulated with ETICS system with the width of 200 mm Klíčová slova: Sportovní centrum; plochá střecha; černá vana; keramické tvárnice Porotherm; předpjatý panel SPIROLL; předpjatý železobetonový vazník; ETICS; železobeton; Sportovní hala; Sport center; flat roof; "black tub"; ceramic blocks Porotherm; prestressed panel SPIROLL; prestressed truss; ETICS; reinforced concrete; sport hall Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Sportovní centrum

Předmětem diplomové práce je novostavba sportovního objektu, který se nachází v atletickém areálu Dukla v Pardubicích. Objekt má jedno podzemní podlaží s hromadnými garážemi a jedno nadzemní podlaží ...

Krampla, Jan; Havířová, Zdeňka; Lavický, Miloš
Vysoké učení technické v Brně, 2024

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze