Počet nalezených dokumentů: 26692
Publikováno od do

Databáze a dostupnost sbírkových předmětů k výzkumným účelům
2023 -
Bakalářské práce se zabývá problematikou dostupnosti fyzických sbírek a materiálů ke studijním účelům osobně, nebo v online databázích. Zkoumat budu také proměnu v dostupnosti v průběhu let, databáze sbírek a nalezených nevystavovaných artefaktů a nálezů. Zejména se bude jednat o oblast paleo-antropologie, protože v tomto oboru je tato problematika diskutovaná již řadu let. Použitými výzkumnými metodami a technikami je vedle rešerše literatury, a online zdrojů, které se tímto tématem zabývají také dotazníkové šetření. Cílem dotazníkového šetření bude zjistit, jaké zkušenosti mají badatelé s přístupností k nálezům a datům výzkumů. Klíčová slova: paleoantropologie; terénní výzkum; otevřený přástup; muzejní výzkum Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Databáze a dostupnost sbírkových předmětů k výzkumným účelům

Bakalářské práce se zabývá problematikou dostupnosti fyzických sbírek a materiálů ke studijním účelům osobně, nebo v online databázích. Zkoumat budu také proměnu v dostupnosti v průběhu let, databáze ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Sociální a kulturní aspekty psychedelické zkušenosti
2023 -
Bakalářská práce se věnuje sociálním a kulturním aspektům psychedelické zkušenosti. Cílem mé práce je nalézt možný vliv psychedelik na prostor, kde jsou užívány. V teoretické části se zaměřuji na pojem psychedelická zkušenost a na jednotlivé kontexty, ve kterých se psychedelika skloňují. V praktické části se snažím pohledět do emické perspektivy informátorů a interpretovat jejich psychedelické zkušenosti. Klíčová slova: psychedelika; psychedelická zkušenost; alternativní spiritualita; set; setting Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Sociální a kulturní aspekty psychedelické zkušenosti

Bakalářská práce se věnuje sociálním a kulturním aspektům psychedelické zkušenosti. Cílem mé práce je nalézt možný vliv psychedelik na prostor, kde jsou užívány. V teoretické části se zaměřuji na ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Piagetova psychologie morálního vývoje
2023 -
Tématem této bakalářské práce je Piagetova psychologie morálního vývoje a poukázání na souvislosti jeho teorie morálky s teorií Émile Durkheima. Cílem práce bude přiblížit jejich teorie a poukázat na to, v čem se liší. Klíčová slova: dítě; morálka; hra; pravidla; heteronomie; autonomie; morální realismus Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Piagetova psychologie morálního vývoje

Tématem této bakalářské práce je Piagetova psychologie morálního vývoje a poukázání na souvislosti jeho teorie morálky s teorií Émile Durkheima. Cílem práce bude přiblížit jejich teorie a poukázat na ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Mýtus o stvoření v severské a slovanské mytologii: srovnání s biblickou zprávou o stvoření
2023 -
Tato práce se zabývá stvořitelskými mýty Germánů, Slovanů a biblickou zprávou o stvoření. V práci jsou představeny dochované záznamy stvořitelských mýtů, jejich obsah a okolnosti jejich záznamu. Pro lepší pochopení formování těchto příběhů a jejich záznamu, jsou připojeny i základní informace o počátečním formování daného národa a jeho mytologické tradice. Cílem práce je nejdříve představit a následně porovnat stvořitelské příběhy a nalézt jejich rozdíly a podobnosti. Klíčová slova: stvořitelský mýtus; kosmogonie; antropogonie; germáni; slované; biblické stvoření Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Mýtus o stvoření v severské a slovanské mytologii: srovnání s biblickou zprávou o stvoření

Tato práce se zabývá stvořitelskými mýty Germánů, Slovanů a biblickou zprávou o stvoření. V práci jsou představeny dochované záznamy stvořitelských mýtů, jejich obsah a okolnosti jejich záznamu. Pro ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Člověk a věc v novověké filozofii racionalistické tradice
2023 -
Bakalářská práce představuje dva hlavní myslitele novověkého racionalismu, Reného Descarta a Gottfrieda Wilhelma Leibnize, u nichž je prezentována koncepce světa založeného na metafyzických základech. Práce tedy hovoří o pojmech, které jsou metafyzice vlastní, jde zejména o bytí, jsoucno a Boha. Od metafyziky se pak práce přesouvá k charakterizaci člověka, neboli k filosofické antropologii. Nejenže práce pojednává o člověku, ale také o zvířeti a vzájemném vztahu mezi nimi. Klíčová slova: substance; metafyzika; filosofická antropologie; monády; percepce Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Člověk a věc v novověké filozofii racionalistické tradice

Bakalářská práce představuje dva hlavní myslitele novověkého racionalismu, Reného Descarta a Gottfrieda Wilhelma Leibnize, u nichž je prezentována koncepce světa založeného na metafyzických základech. ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Etika a evoluční teorie v díle Ch. Darwina
2023 -
Práce se věnuje pojetí mezipohlavních rozdílů a vztahů v díle Charlese Darwina. Vedle Darwinovy koncepce jsou představena také díla jeho současnic, které k jeho tezím zaujímaly kritická stanoviska. Tyto autorky ve svých dílech uplatňovaly principy evoluční teorie a interpretovaly je způsoby, které byly slučitelné s feministickými postoji. Práce představuje díla Antoinette Brown Blackwell, Helen Hamilton Gardener, Charlotte Perkins Gilman a Elizy Burt Gamble. Kromě dobové kritické reflexe se práce také věnuje vlivu evoluční teorie na současná pojetí pohlaví ve vědě. Klíčová slova: charles darwin; darwinismus; feminismus; antifeminismus; pohlavní rozdíly Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Etika a evoluční teorie v díle Ch. Darwina

Práce se věnuje pojetí mezipohlavních rozdílů a vztahů v díle Charlese Darwina. Vedle Darwinovy koncepce jsou představena také díla jeho současnic, které k jeho tezím zaujímaly kritická stanoviska. ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Základní problémy etiky podle A. Schopenhauera
2023 -
V rámci této bakalářské práce se autorka zaměřuje na pojetí etiky v duchu Arthura Schopenhauera. Schopenhauer odpovídá na otázky, které byly nastoleny jako zadání jeho soutěžních spisů, O svobodě lidské vůle a O základu morálky, a autorka se snaží přiblížit jeho odpovědi. Klíčová slova: arthur schopenhauer; etika; vůle; sebevědomí; nutnost Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Základní problémy etiky podle A. Schopenhauera

V rámci této bakalářské práce se autorka zaměřuje na pojetí etiky v duchu Arthura Schopenhauera. Schopenhauer odpovídá na otázky, které byly nastoleny jako zadání jeho soutěžních spisů, O svobodě ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Teorie společenské smlouvy v raném novověku: komparativní perspektiva
2023 -
V bakalářské práci řeším teorie společenské smlouvy v raném novověku, kde se konkrétně věnuji teoriím od tří významných myslitelů. Jimi jsou Thomas Hobbes, John Locke a Jean-Jacques Rousseau. Každé teorii věnuji v práci samostatnou kapitolu, kde nahlédneme na přirozený stav, uzavření společenské smlouvy, organizaci a fungování státu, rozlišení forem státu a na konec komentář a reflexe k zjištěním poznatkům. Dále se věnuji komparaci představených teorií, kde porovnávám nejdůležitější body s cílem zjistit odlišnosti a podobnosti názorů zmíněných autorů. Klíčová slova: přirozený stav; přirozený zákon; teorie společenské smlouvy; suverenita; legitimita státní moci; dělba moci; státní zřízení Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Teorie společenské smlouvy v raném novověku: komparativní perspektiva

V bakalářské práci řeším teorie společenské smlouvy v raném novověku, kde se konkrétně věnuji teoriím od tří významných myslitelů. Jimi jsou Thomas Hobbes, John Locke a Jean-Jacques Rousseau. Každé ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Péče o kulturní památky, Katedrála sv. Bartoloměje v Plzni
2023 -
Bakalářská práce se zabývá památkovou péčí, která je vysvětlena na Katedrále sv. Bartoloměje v Plzni. První část obsahuje ucelený pohled na systém památkové péče v České republice, činnosti v péči o kulturní památky a Plzeňskou katedrálu. Ve druhé části je nahlédnuto na hlavní aktéry v péči o katedrálu a na vybrané obnovy katedrály v 21. století. Klíčová slova: památková péče; kulturní památky; kultura; obnova; katedrála; plzeň; architektura; organizace; 21. století Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Péče o kulturní památky, Katedrála sv. Bartoloměje v Plzni

Bakalářská práce se zabývá památkovou péčí, která je vysvětlena na Katedrále sv. Bartoloměje v Plzni. První část obsahuje ucelený pohled na systém památkové péče v České republice, činnosti v péči o ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Pandemie covid-19 a její dopad na stav demokracie ve V4
2023 -
Pro předkládanou bakalářskou práci byl stanoven cíl analyzovat dopad pandemie covid-19 na stav demokracie ve Visegrádské čtyřce. V teoretické části jsou řešeny koncepty nazvané zahraniční literaturou jako democracy backsliding, illiberal turn a illiberal swerve. Navazující část rozebírá kritéria pro zmíněné pojmy, která jsou využita v analýze práce. Analýza se zabývá kvalitou demokracie ve státech Visegrádské čtyřky před vypuknutím onemocnění covid-19, ale i během pandemie covid-19. Pro práci je využita komparace států, která zohledňuje odlišnosti, ale i kvality demokracie států Visegrádské čtyřky během stanovených období. Klíčová slova: covid-19; kvalita demokracie; česká republika; maďarsko; polsko; slovensko; democracy backsliding; illiberal turn; illiberal swerve Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Pandemie covid-19 a její dopad na stav demokracie ve V4

Pro předkládanou bakalářskou práci byl stanoven cíl analyzovat dopad pandemie covid-19 na stav demokracie ve Visegrádské čtyřce. V teoretické části jsou řešeny koncepty nazvané zahraniční literaturou ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze