Počet nalezených dokumentů: 18227
Publikováno od do

Pojištění kybernetických rizik
2023 -
Diplomová práce se zabývá problematikou pojištění kybernetických rizik. Teoretická část se nejprve zaměřuje na definici pojištění. Následně jsou kybernetické útoky rozděleny podle toho, zda jsou cílené na jednotlivce nebo na společnosti. Dále je představena stručná historie pojištění kybernetických rizik a legislativa, která toto pojištění upravuje. Praktická část diplomové práce se zabývala analýzou a komparací produktové nabídky vybraných komerčních pojišťoven. Součástí praktické části je dotazníkové šetření, které zkoumá chování obyvatel České republiky v oblasti kybernetických rizik. Výstupem práce je zhodnocení produktové nabídky pojišťoven a dále objasnění chovaní obyvatel České republiky v oblasti kybernetických rizik. Klíčová slova: kybernetický útok; kybernetické riziko; pojištění kybernetických rizik Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Pojištění kybernetických rizik

Diplomová práce se zabývá problematikou pojištění kybernetických rizik. Teoretická část se nejprve zaměřuje na definici pojištění. Následně jsou kybernetické útoky rozděleny podle toho, zda jsou ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Účetní závěrka příspěvkové organizace
2023 -
Diplomová práce se zabývá účetní závěrkou vybrané příspěvkové organizace v České republice. Hlavním cílem příspěvkových organizací, které jsou součástí veřejného neziskového sektoru, je zajištění vybraných společenských potřeb. Pro účely této kvalifikační práce byla zvolena Střední odborná škola a Střední odborní učiliště Hořovice. Teoretická část vysvětluje příspěvkové organizace v České republice, financování, účetnictví a účetní závěrku příspěvkových organizací. Praktická část popisuje financování, účetnictví a analýzu účetní závěrky ve vybrané příspěvkové organizaci. Cílem praktické části je na základě analýzy účetní závěrky identifikovat problémové oblasti účtování a financování příspěvkové organizace a navrhnout doporučení pro zlepšení těchto oblastí. Klíčová slova: účetní závěrka; příspěvková organizace; financování; výkaznictví Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Účetní závěrka příspěvkové organizace

Diplomová práce se zabývá účetní závěrkou vybrané příspěvkové organizace v České republice. Hlavním cílem příspěvkových organizací, které jsou součástí veřejného neziskového sektoru, je zajištění ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Environmentální nástroje jako součást řízení podniku
2023 -
Diplomová práce se zabývá environmentálními nástroji a jejich implementací do celkového systému řízení. Podniky monitorují a následně korigují své dopady na životní prostředí především pomocí dobrovolných environmentálních nástrojů, které jsou plně v kompetenci daného subjektu, ovšem jejichž zavedení může záviset na ověření určitých požadavků třetí stranou. Hlavním cílem diplomové práce je na základě analýzy zhodnotit možnosti implementace dobrovolných environmentálních nástrojů do managementu konkrétního podniku. Teoretická část se věnuje základním aspektům souvisejícím s životním prostředím a charakterizuje teoretická východiska jednotlivých dobrovolných environmentálních nástrojů. Analytická část představuje zavedené environmentální nástroje ve společnosti HOCHTIEF CZ, věnuje se především systému environmentálního manažerského účetnictví a na základě jeho analýzy navrhuje doporučení pro zlepšení. Klíčová slova: životní prostředí; udržitelný rozvoj; společenská odpovědnost firem; environmentální politika; environmentální nástroje; systém environmentálního managementu; environmentální manažerské účetnictví Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Environmentální nástroje jako součást řízení podniku

Diplomová práce se zabývá environmentálními nástroji a jejich implementací do celkového systému řízení. Podniky monitorují a následně korigují své dopady na životní prostředí především pomocí ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Socio-ekonomické aspekty udržitelného rozvoje obcí
2023 -
Diplomová práce se zabývá problematikou udržitelnosti v řízení a plánování obcí. Součástí práce je představení pojmu udržitelný rozvoj a jeho význam pro správu měst. V praktické části jsou uvedeny konkrétní obce, které byly vybrány podle hodnoty indexu kvality života místních obyvatel. Jednotlivé obce jsou analyzovány z pohledu implementace udržitelnosti do organizování projektů a procesů řešících hlavní problémy vybrané obce. Při analýze je kladen důraz na rozdělení rozpočtu do jednotlivých oblastí udržitelného rozvoje řízení obcí. Na základě výsledků jsou jednotlivé obce porovnány. Následně jsou uvedeny příklady dobré a špatné praxe řízení obcí, z čehož vyplývá zhodnocení a následná doporučení pro konkrétní obce. Klíčová slova: udržitelný rozvoj; udržitelnost; správa měst; socio-ekonomické přínosy; rozpočet města Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Socio-ekonomické aspekty udržitelného rozvoje obcí

Diplomová práce se zabývá problematikou udržitelnosti v řízení a plánování obcí. Součástí práce je představení pojmu udržitelný rozvoj a jeho význam pro správu měst. V praktické části jsou uvedeny ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Kriminalita dětí a mladistvých
2023 -
Diplomová práce se zabývá problematikou kriminality dětí a mladistvých. Členěna je do šesti základních kapitol, v nichž je obsažena charakteristika kriminality mládeže z kriminologického i trestněprávního hlediska, její vývojové trendy a struktura, příčiny a podmínky delikvence dětí a mladistvých, zvláštnosti řízení proti nim a systém opatření, resp. formy sankcí za protiprávní jednání. Cílem práce je poskytnutí určitého teoreticko-právního přehledu o kriminalitě mládeže, o jejím aktuálním stavu, právní úpravě, její regulaci a zvláštnostech v řízení proti nim. Klíčová slova: mládež; děti mladší patnácti let; mladiství; provinění; čin jinak trestný; opatření; odpovědnost mládeže; soud pro mládež Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Kriminalita dětí a mladistvých

Diplomová práce se zabývá problematikou kriminality dětí a mladistvých. Členěna je do šesti základních kapitol, v nichž je obsažena charakteristika kriminality mládeže z kriminologického i ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Zvláštní formy dokazování
2023 -
Tato diplomová práce se věnuje zvláštním formám dokazování - konfrontace, rekognice, rekonstrukce, vyšetřovací pokus a prověrka na místě. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol a dále obsahuje úvod, závěr, resumé v anglickém jazyce a další náležitosti. V první kapitole je definováno trestní právo, kriminalistika a jejich vztah v rámci dokazování. V druhé kapitole jsou pak definovány prvky dokazování stejně tak jako zásady dokazování a druhy důkazů. Třetí kapitola se pak zabývá přímo zvláštními formami dokazování. Klíčová slova: zvláštní způsoby dokazování; rekognice; konfrontace; rekonstrukce; vyšetřovací pokus; prověrka na místě; trestní právo; kriminalistika; dokazování; zásady Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Zvláštní formy dokazování

Tato diplomová práce se věnuje zvláštním formám dokazování - konfrontace, rekognice, rekonstrukce, vyšetřovací pokus a prověrka na místě. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol a dále obsahuje ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Dohoda o vině a trestu a prohlášení viny
2023 -
Diplomová práce se zabývá institutem dohody o vině a trestu a prohlášením viny v právním řádu České republiky. Práce přibližuje problematiku zařazení institutu dohody o vině a trestu mezi odklony v trestním řízení a analyzuje jeho současnou právní úpravu. Práce se také věnuje historii institutu a provádí komparaci české právní úpravy s úpravou na Slovensku. Práce je zakončena úvahami de lege ferenda. Klíčová slova: dohoda o vině a trestu; prohlášení viny; odklony; trestní řízení; konsenzuální způsoby řešení trestních věcí; zásady trestního řízení Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Dohoda o vině a trestu a prohlášení viny

Diplomová práce se zabývá institutem dohody o vině a trestu a prohlášením viny v právním řádu České republiky. Práce přibližuje problematiku zařazení institutu dohody o vině a trestu mezi odklony v ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Znalec v trestním řízení
2023 -
Tato práce se věnuje tématu znalců v trestním řízení. Cílem práce je analyzovat znaleckou činnost obecně a věnovat se jejímu vztahu k trestnímu řízení. Diplomová práce dále srovnává předchozí právní úpravu zákona č. 36/1967 Sb. s novou právní úpravou zákona č. 254/2019 Sb. a definuje některé jejich rozdíly. Další kapitoly jsou zaměřeny na proces dokazování v trestním řízení. V závěru jsou popsány formální náležitosti znaleckého posudku a jeho role v dokazování. Klíčová slova: znalec; znalecké dokazování; znalecký posudek; trestní řízení; důkaz Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Znalec v trestním řízení

Tato práce se věnuje tématu znalců v trestním řízení. Cílem práce je analyzovat znaleckou činnost obecně a věnovat se jejímu vztahu k trestnímu řízení. Diplomová práce dále srovnává předchozí právní ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Trestní atributy drogové kriminality
2023 -
Diplomová práce se zabývá drogovou kriminalitou z pohledu trestního práva. Jejím základním cílem je rozbor zákonné úpravy, která se drogové trestné činnosti věnuje. Mimo jiné obsahuje zhodnocení účinnosti metod užívaných v boji proti drogové trestné činnosti z hlediska historického vývoje. V práci je též uvedena komparace drogové kriminality České republiky s Kolumbií. Klíčová slova: drogová kriminalita; toxikomanie; droga; návyková látka; drogové trestné činy; omamné látky; psychotropní látky Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Trestní atributy drogové kriminality

Diplomová práce se zabývá drogovou kriminalitou z pohledu trestního práva. Jejím základním cílem je rozbor zákonné úpravy, která se drogové trestné činnosti věnuje. Mimo jiné obsahuje zhodnocení ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Korupce ve sportu
2023 -
Diplomová práce Korupce ve sportu se zabývá problematikou korupčních jednání ve sportu. Tato práce vymezuje korupci z trestněprávního hlediska v souvislosti se sportovním prostředím a dále popisuje korupci z hlediska jednotlivých trestných činů, které korupce subsumuje. V samotné práci pak byla věnována pozornost problematice korupce, jakožto jednotlivým korupčním kauzám, které výrazně ovlivnily dění ve sportu, jak v ČR, tak i ve světě. Na závěr jsou uvedené výstupy a shrnutí celé práce s úvahou nad možnou změnou právní úpravy korupce ve sportu. Klíčová slova: korupce; sport; úplatkářství; přijetí úplatku; podplácení; zneužití pravomoci úřední osoby; trestní řízení; korupční případy; trestný čin; fotbal; sportovní dotace Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Korupce ve sportu

Diplomová práce Korupce ve sportu se zabývá problematikou korupčních jednání ve sportu. Tato práce vymezuje korupci z trestněprávního hlediska v souvislosti se sportovním prostředím a dále popisuje ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze