Počet nalezených dokumentů: 348
Publikováno od do

Genetická diverzita populací lipana (Thymallus thymallus L.) v České republice odvozená z mikrosatelitových markerů
Papoušek, Ivo; Halačka, Karel; Kohout, Jan; Šlechta, Vlastimil; Vetešník, Lukáš; Mendel, Jan
2009 - český
Lipan patří mezi nejhodnotnější druhy lososových vod České republiky. Genetická diverzita dvanácti populací lipana ze všech tří povodí České republiky byla zhodnocena pomocí dvou multiplexních analýz deseti mikrosatelitových lokusů. Byly zjištěny alelové frekvence a testovány genotypové frekvence na odchylku od Hardy-Weinbergovy rovnováhy. Vztahy mezi jednotlivými populacemi byly zhodnoceny faktoriální korespondenční analýzou a analýzou hlavních koordinát. Analýza multilokusových mikrosatelitových genotypů ze tří úmoří České republiky prokázala, že v českých populacích lipana existuje významná genetická variabilita. Nicméně tato variabilita nemá žádnou geografickou strukturu, jedinci z jednotlivých úmoří netvoří oddělené skupiny. Zdá se, že původní genetická struktura českých populací lipana byla již ztracena v důsledku uniformizace umělým hospodařením. The grayling is among the most valuable fish species in salmonid waters of the Czech Republic. Genetic diversity of twelve grayling populations from all three watersheds of the Czech Republic has been assessed by two multiplex analyses of ten microsatellite loci. Allele frequencies and tests of genotype frequencies for deviation from Hardy-Weinberg equilibrium were carried out. Relationships between respective populations were assessed by Factorial Correspondence Analysis and Principal Coordinate Analysis. Analysis of multilocus microsatellite genotypes from three watersheds of the Czech Republic has shown that significant variability is present in Czech grayling populations. However, this variability has no geographical structure; individuals from all three watersheds form no distinctive groups. It seems that the original genetic structure of Czech grayling populations has already been lost as they have been uniformized by artificial management. Klíčová slova: genetic diversity; grayling; microsatellites Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Genetická diverzita populací lipana (Thymallus thymallus L.) v České republice odvozená z mikrosatelitových markerů

Lipan patří mezi nejhodnotnější druhy lososových vod České republiky. Genetická diverzita dvanácti populací lipana ze všech tří povodí České republiky byla zhodnocena pomocí dvou multiplexních analýz ...

Papoušek, Ivo; Halačka, Karel; Kohout, Jan; Šlechta, Vlastimil; Vetešník, Lukáš; Mendel, Jan
Ústav biologie obratlovců, 2009

Účinnost metody opakovaných odlovů ryb
Konečná, G.; Janáč, Michal; Jurajda, Pavel
2008 - český
Práce se zabývala využitím metody opakovaných odlovů na dvou různých lokalitách (pstruhovém potoce a menší nížinné řece). Cílem výzkumu bylo stanovit optimální lovné úsilí potřebné k získání dostatečné informace o rybím společenstvu (druhové pestrosti, relativního složení společenstva, abundance) na těchto dvou typech lokalit. Byly provedeny odhady velikostí populací a společenstev pomocí grafické metody Leslieho a Davise. Na pstruhovém potoce a nížinné řece byla hodnocena časová náročnost odlovů. Na pstruhovém potoce stačí k dostačujícímu popisu společenstva jeden odlov. Na menší nížinné řece jsou třeba dva opakované odlovy. Tři a více odlovů je třeba při provádění odhadů velikosti populací a na lokalitách obývaných druhy s menší ulovitelností. Accuracy of successive removal method for two different localities (a trout brook and a smaller lowland river) was examined. Our aim was to define optimal sampling effort to get reasonable results of fish assemblage parameters (species richness, species relative abundance, abundance). Estimates of population and assemblage size were made using the Leslie and Davis graphic method. On the trout brook and the lowland river locality, time cost of the sampling was evaluated. Our suggestion is that one succesive removal pass is the optimal sampling effort for the trout brook, two passes are needed on the smaller lowland river for optimal description of assemblage parameters. More passes are necessary if population size estimates are made and in assemblages with less catchable species. Klíčová slova: successive removal method; species richness; fish assemblage; population size estimates Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Účinnost metody opakovaných odlovů ryb

Práce se zabývala využitím metody opakovaných odlovů na dvou různých lokalitách (pstruhovém potoce a menší nížinné řece). Cílem výzkumu bylo stanovit optimální lovné úsilí potřebné k získání ...

Konečná, G.; Janáč, Michal; Jurajda, Pavel
Ústav biologie obratlovců, 2008

Obnova podélné migrační prostupnosti fragmentované říční sítě povodí řeky Moravy
Lusk, Stanislav; Lusková, Věra; Klíma, Ondřej
2008 - český
V současné době je obnova migrační prostupnosti příčných staveb pro ryby považována za jedno ze strategických revitalizačních opatření, významné pro obnovu a stabilizaci biodiverzity ichtyofauny ČR. Vzhledem k finančním nárokům je nezbytné vymezit priority pro přípravu a realizaci jednotlivých postupů pro obnovu migrační prostupnosti. Principiálně by migrační prostupnost měla být obnovována systematicky od nejníže položené migrační bariéry postupně směrem proti proudu vodního toku. Nejvyšší prioritu by měly mít zásahy a stavby, které podmiňují obnovu výskytu a rozšíření areálu původních převážně chráněných a vzácných druhů (Zingel zingel, Z. streber, Pelecus cultratus, Gymnocephalus schraetser, G. baloni a další). Vysokou prioritu je nutno přiznat rybím přechodům, které zajišťují reprodukční migrace druhů (Chondrostoma nasus, Leuciciscus idus, Lota lota, Vimba vimba aj.), u nichž je tento projev důležitou součástí jejich biologie a podmínkou zajištění stability populací. The migration permeability of weirs for fishes is considered one of the strategic revitalisation measures which can significantly contribute to the restoration and stabilisation of fish biodiversity. It is inevitable to define priorities for the preparation and realisation of successive steps in this respect. In principle, the migration permeability should be renewed systematically, starting from the lowest lying migration barriers and proceeding upstream. Highest priority should be given to measures and constructions that are vital in renewing the occurrence and dispersion of native and mostly protected and rare species (Zingel zingel, Z. streber, Pelecus cultratus, Gymnocephalus schraetser, G. baloni, among others). High priority should be given to fish ladders which permit reproduction migrations (Chondrostoma nasus, Leuciscus idus, Lota lota, Vimba vimba, etc.), in which this is an important part of biology, and the condition of restoring stability of their populations. Klíčová slova: migration permeability; Morava River drainage area Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Obnova podélné migrační prostupnosti fragmentované říční sítě povodí řeky Moravy

V současné době je obnova migrační prostupnosti příčných staveb pro ryby považována za jedno ze strategických revitalizačních opatření, významné pro obnovu a stabilizaci biodiverzity ichtyofauny ČR. ...

Lusk, Stanislav; Lusková, Věra; Klíma, Ondřej
Ústav biologie obratlovců, 2008

Nejnovější poznatky o druhové pestrosti hrouzka rodu Gobio a Romanogobio na území ČR a SR
Mendel, Jan; Lusk, Stanislav; Lusková, Věra; Koščo, J.; Vetešník, Lukáš; Halačka, Karel
2008 - český
V posledních 15 letech taxonomie a systematika hrouzka doznala rozsáhlých změn. Mezi hrouzky se nachází mnoho taxonů, které jsou endemity v různých oblastech Evropy a Asie a v různých stupních ohrožení. K důležitým poznatkům pro ochranu ichtyofauny ČR a SR patří potvrzení rodové diferenciace původního rodu Gobio na rody Gobio a Romanogobio. Původně chápaná jednotná struktura druhu Gobio gobio se na základě genetických analýz průkazně rozdělila na struktury, kterým lze přisuzovat druhovou úroveň (G. gobio, G. obtusirostris, G. carpathicus a Gobio sp.). U druhů rodu Romanogobio dochází ke změnám jejich odborného označení: původní R. albipinnatus lze rozdělit na druhy R. vladykovi a R. belingi. Původní druh R. kesslerii lze rozčlenit na R. banaticus a patrně i Romanogobio sp. S ohledem na nově zjištěné poznatky je nutné revidovat systém efektivní ochrany zjištěné biodiverzity u uvedených taxonů. Byly vymezeny oblasti sympatrického výskytu a byla prokázána hybridizace v rámci obou rodů. During last 15 years the taxonomy of gudgeon have undergone extensive changes. The findings important for preservation of ichthyofauna of the Czech Republic and Slovakia include confirmation of generic differentiation of the original genus Gobio into two genera Gobio and Romanogobio. On the basis of genetic analyses, the originally accepted uniform structure of the species Gobio gobio was divided into the structures which can be assigned the level of species (G. gobio, G. obtusirostris, G. carpathicus, Gobio sp.). The original R. albipinnatus can be divided into the species R. vladykovi and R. belingi. The original species R. kesslerii can be divided into R. banaticus and apparently also Romanogobio sp. With regard to newly acquired knowledge it is necessary to revise the system of efficient preservation of the biodiversity found in the above mentioned taxa. The areas of sympatric occurrence of some species were localized and hybridization within both the genera was demonstrated. Klíčová slova: Gobio; Romanogobio Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Nejnovější poznatky o druhové pestrosti hrouzka rodu Gobio a Romanogobio na území ČR a SR

V posledních 15 letech taxonomie a systematika hrouzka doznala rozsáhlých změn. Mezi hrouzky se nachází mnoho taxonů, které jsou endemity v různých oblastech Evropy a Asie a v různých stupních ...

Mendel, Jan; Lusk, Stanislav; Lusková, Věra; Koščo, J.; Vetešník, Lukáš; Halačka, Karel
Ústav biologie obratlovců, 2008

Růst a distribuce kapra obecného (Cyprinus carpio) v ÚN Brno a Dalešice
Prokeš, Miroslav; Mareš, J.; Baruš, Vlastimil; Habán, V.; Peňáz, Milan
2008 - český
V letech 2006-2008 pokračoval výzkum růstových, kondičních a distribučních parametrů značkovaných jedinců kapra obecného (Cyprinus carpio) v Brněnské (BN) a Dalešické (DN) údolní nádrži. Z celkového množství 4000 a 6000 vysazených značkovaných ryb bylo sportovními rybáři uloveno a zdokumentováno 59 jedinců (1,5%) z BN a 274 (4,6%) z DN. Intenzita růstu značkovaných ryb (tzv. násady K2) byla v prvním roce po vysazení v Brněnské nádrži pouze průměrná (pro časovou expozici d0-d360 je TL = 304-384 mm, w = 497-1170 g a SGRw = 0,2378 %.d-1), velmi podobná jako v Dalešické nádrži (pro d0-d360 je TL = 301-386 mm, w = 510-1215 g a SGRw = 0,2399 %.d-1). Kondiční parametry (TL:w a FWC) byly také velmi podobné. Rozdílná však byla distribuce úlovků. Intenzita růstu kapra obecného v Brněnské nádrži byla nižší, než bylo předpokládáno na základě nadmořské výšky hladiny vody a průměrné roční teploty vody. The study of growth and distribution parameters in tagged carp (Cyprinus carpio) from the canyon-shaped dam reservoirs (Brno and Dalešice) was performed. Altogether, 59 (1.5%) and 274 (4.6%) individuals from the Brno and Dalešice reservoirs, respectively, were re-captured and documented (by anglers) from originally 4000 and 6000 tagged fish released. The growth performance of tagged fish (two-year-old carp K2) was only moderate during the first year after stocking in the Brno reservoir (for time span d0-d360 it corresponds to TL = 304-384 mm, w = 497-1170 g, and SGR = 0.2378 %.d-1), very similar to that in the Dalešice reservoir (d0-d360 TL= 301-386 mm, w = 510-1215 g and SGR = 0,2399 %.d-1). The condition parameters (TL:w and FWC) were very similar as well. Different distributional patterns of the catches were however recorded. The growth performance of carp in the Brno reservoir was lower than expected on the basis of its altitude and mean annual water temperature. Klíčová slova: common carp Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Růst a distribuce kapra obecného (Cyprinus carpio) v ÚN Brno a Dalešice

V letech 2006-2008 pokračoval výzkum růstových, kondičních a distribučních parametrů značkovaných jedinců kapra obecného (Cyprinus carpio) v Brněnské (BN) a Dalešické (DN) údolní nádrži. Z celkového ...

Prokeš, Miroslav; Mareš, J.; Baruš, Vlastimil; Habán, V.; Peňáz, Milan
Ústav biologie obratlovců, 2008

Struktura plůdkového společenstva ryb v podélném profilu řeky Labe
Švanyga, J.; Janáč, Michal; Jurajda, Pavel
2008 - český
V pozdím létě v roce 2007 byla provedena ichtyologická studie na české části řeky Labe. Jednalo se o vzorkování plůdkového společenstva na celkem 177 km dlouhém úseku mezi obcí Verdek a městem Brandýs nad Labem. Vzorkováno bylo 36 lokalit tří různých typů biotopů (9 slepých ramen, 13 přirozených úseků včetně pláží a 14 kanalizovaných úseků). Celkem bylo získáno 4521 ks 0+ juvenilních ryb z 26 druhů. Mezi jednotlivými typy prostředí byly nalezeny signifikantní rozdíly v druhové diverzitě a abundanci. Druhově nejbohatší a nejvíce diverzifikovaná společenstva byla nalezena v přirozených a plážových úsecích. Naopak nejchudší byla společenstva plůdku v kanalizovaných částech toku (zjm. pak kolem Hradce Králové). Hodnoty abundance vykazovaly vysokou rozkolísanost. Obecně lze říci, že jak diverzita tak abundance se v podélném profilu výrazně měnily. Z dalších ekologických parametrů byly vyhodnoceny také dominance, frekvence, reprodukční a ekologické skupiny a faunistická podobnost. During the late summer 2007 a juvenile fish assemblage of the Elbe river was surveyed. Using electrofishing, 36 localities were sampled along a 177 km long segment between Verdek and Brandýs nad Labem. These localities consisted of nine backwaters, 14 channelized localities and 13 beach like localities with natural riverbeds. Altogether 4521 individuals of 0+ juvenile fishes were caught, belonging to 26 species. Significant differences in species diversity and fish fry abundance were found among the three types of environment. The most species-rich fish populations with the highest abundance were confirmed at the natural and beach like localities. On the contrary, the least species-rich and abundance were channelized localities near Hradec Králové. Generally, both the abundance and the diversity changed markedly along the studied stretch. The other ecological parametres like dominance, frequency, reproduction and ecological groups and faunistic similarity were evaluated too. Klíčová slova: Young of the year fish; Elbe River Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Struktura plůdkového společenstva ryb v podélném profilu řeky Labe

V pozdím létě v roce 2007 byla provedena ichtyologická studie na české části řeky Labe. Jednalo se o vzorkování plůdkového společenstva na celkem 177 km dlouhém úseku mezi obcí Verdek a městem Brandýs ...

Švanyga, J.; Janáč, Michal; Jurajda, Pavel
Ústav biologie obratlovců, 2008

Sekundární rybí pásma a výskyt lipana podhorního (Thymallus thymallus) v České republice
Halačka, Karel; Lusk, Stanislav; Vetešník, Lukáš
2008 - český
V práci je sledován vztah mezi vznikem sekundárním pstruhovým pásmem pod údolními nádržemi a rozšířením lipana podhorního ve vodách České republiky. Lipan podhorní byl již v minulosti uváděn jako potenciálně perspektivní ryba pro naše toky. To bylo potvrzeno obrovským nárůstem jeho úlovků v 70. a 80. letech minulého století. Velký význam pro tento nárůst měl prostor vzniklý vytvořením sekundárních pstruhových pásem pod řadou v té době vznikajících vodních děl. Na přelomu století však došlo ke zlomu a početní stavy klesly opět na úroveň 50. let minulého století. Lze konstatovat, že tyto lokality se jeví za určitých podmínek jako velmi vhodné pro tento druh, je však ještě třeba sledovat celkovou dynamiku tohoto biotopu, aby bylo možno nastolit optimální režim vhodný pro v něm zastoupené organismy a tak i vznik stabilní rovnováhy. In this paper, the relationship between emergence of secondary trout zones below dams, and occurence of the grayling in the waters of the Czech Republic, is studied. The grayling was mentioned as a potentially perspective fish for our waters. This was confirmed by colossal growth of its catches in 1970s and 1980s. The space formed by creation of the secondary trout zones below series of dams, which were built at that time, was very significant for this growth. However, at the turn of the century, a breakpoint was observed, and the numbers of catches decreased to the level of the 1950s. It can be stated that these locaties appear very suitable for this species under specific conditions. However it is necessary to monitor the general dynamics of this biotope, in order to possibly establish an optimal regime fit for present organisms and therefore to form a stable equilibrium. Klíčová slova: secondary trout zone; grayling; dams; anglers catches Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Sekundární rybí pásma a výskyt lipana podhorního (Thymallus thymallus) v České republice

V práci je sledován vztah mezi vznikem sekundárním pstruhovým pásmem pod údolními nádržemi a rozšířením lipana podhorního ve vodách České republiky. Lipan podhorní byl již v minulosti uváděn jako ...

Halačka, Karel; Lusk, Stanislav; Vetešník, Lukáš
Ústav biologie obratlovců, 2008

Ploidní a sexuální status komplexu "Carassius auratus" ve vodách České republiky
Lusková, Věra; Lusk, Stanislav; Halačka, Karel; Vetešník, Lukáš; Papoušek, Ivo
2008 - český
V České republiky nepůvodní komplex „Carassius auratus“ zahrnuje formy: C.a. auratus (okrasná forma), C.a. gibelio (dominantní forma), C.a. langsdorfii (japonská forma). Všechny vyskytující formy mají východoasijský původ. Forma C.a. gibelio je hodnocena jako „nepůvodní invazivní druh“. Tato forma pronikla do vod ČR okolo roku 1975 z povodí Dunaje a postupně s pomocí člověka se rozšířila. Původní okupační jedinci byly pouze triploidní samice rozmnožující se gynogeneticky. První samci se objevili v povodí Dyje po roce 1990 a začala transformace samičího unisexuálního typu populace (3n) na typ smíšený, kdy se mění jak sexuální tak i ploidní status populací C.a.gibelio. V současnosti se u C.a. gibelio globálně zastoupení samců pohybuje okolo 30 %, při čemž většina jsou diploidi a pouze ojediněle se vyskytují triploidi. U samic, které v populaci stále převažují, větší část (60%) jsou triploidi a menší část diploidi. Zcela ojediněle se vyskytnou u obou pohlaví jedinci tetraploidní. The "Carassius auratus" complex, non-indigenous in the Czech Republic, comprises several forms: C. a. auratus (decorative form), C. a. gibelio (predominant), and C. a. langsdorfii (Japanese form). C. a. gibelio is considered a "non-indigenous invasive species". Around 1975, the form invaded the waters of the Czech Republic from the Danube drainage area. The first invasive individuals were triploid females reproducing gynogenetically. The first males occurred in the Dyje River drainage area after 1990 and began transforming to a mixed type, both the sexual and ploidy status of C. a. gibelio populations changing. At present, the overall percentage representation of males in C. a. gibelio populations varies around 30 %, most of them being diploids, triploids occurring only occasionally. A larger part (60 %) of the females, which still predominate in the population, are triploids, the rest being diploids. Tetraploid individuals of both sexes occur quite singly. Klíčová slova: Carassius auratus Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Ploidní a sexuální status komplexu "Carassius auratus" ve vodách České republiky

V České republiky nepůvodní komplex „Carassius auratus“ zahrnuje formy: C.a. auratus (okrasná forma), C.a. gibelio (dominantní forma), C.a. langsdorfii (japonská forma). Všechny vyskytující formy mají ...

Lusková, Věra; Lusk, Stanislav; Halačka, Karel; Vetešník, Lukáš; Papoušek, Ivo
Ústav biologie obratlovců, 2008

Chování a prostorová aktivita jelenovitých (jelen lesní, srnec obecný) v Národním parku Šumava ve vztahu ke škodám na lesních porostech
Šustr, P.; Jirsa, A.; Krojerová, Jarmila; Barančeková, Miroslava
2008 - český
Na území Národního parku Šumava probíhá studie prostorového chování a aktivity obou druhů jelenovitých, jelena lesního a srnce obecného. Doposud bylo zjištěno, že v rámci jelení populace část jedinců migruje do vrcholových partií, zatímco druhá část zůstává v nižších polohách. Nejvyšší aktivita byla zjištěna v červnu a v průběhu října, nejnižší v zimním období. Součástí studie je i potravní ekologie obou druhů. V rámci ní byl zjištěn poměrně vysoký obsah jehličí v potravě v zimním období a na některých lokalitách také vysoký obsah listnatých dřevin. Oba druhy mají tedy potenciálně vysoký vliv na obnovu keřového patra. The research of spatial behaviour and activity of red and roe deer has been carried out in the Šumava National park. Preliminary results show that one part of red deer population regularly migrates to higher altitudes during vegetation season, whereas the others stay in lower altitudes. Further, the activity of red deer was the highest during June and October, and the lowest during winter. A part of this study is also the research of feeding ecology of both species. We detected a relatively large proportion of needles in the diet of both species. Also the proportion of deciduous trees was relatively high in some parts of the study area. This indicates a relatively high influence of both species on natural forest regeneration Klíčová slova: GPS telemetry; activity patterns; diet composition Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Chování a prostorová aktivita jelenovitých (jelen lesní, srnec obecný) v Národním parku Šumava ve vztahu ke škodám na lesních porostech

Na území Národního parku Šumava probíhá studie prostorového chování a aktivity obou druhů jelenovitých, jelena lesního a srnce obecného. Doposud bylo zjištěno, že v rámci jelení populace část jedinců ...

Šustr, P.; Jirsa, A.; Krojerová, Jarmila; Barančeková, Miroslava
Ústav biologie obratlovců, 2008

Basic phylogenetic methods
Vallo, Peter
2008 - anglický
This volume comprises contributions of a team of lecturers, who held their speeches at a course for undergraduate students on computational biology. The particular topic of phylogenetic methods is briefly introduced, covering basics of DNA sequence evolution and tree nomenclature. Methods of tree reconstructions are further explained; both general tree searching algorithms and particular reconstruction methods i.e. distance, parsimony, likelihood and Bayesian approaches. Tento svazek zahrnuje příspěvky týmu autorů, kteří přednášeli na kurzu výpočetní biologie pro pregraduální studenty. Téma fylogenetických metod je stručne uvedeno, pokrývajíc základy evoluce sekvencí DNA a názvosloví stromů. Dále jsou vysvětlovány metody rekonstrukce stromů; jak obecné algoritmy pro hledání stromů, tak i jednotlivé metody rekonstrukce t.j. distanční, parsimonický, věrohodnostní a Bayesiánský přístup. Klíčová slova: molecular phylogeny; distance methods; maximum parsimony; maximum likelihood; Bayesian analysis Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Basic phylogenetic methods

This volume comprises contributions of a team of lecturers, who held their speeches at a course for undergraduate students on computational biology. The particular topic of phylogenetic methods is ...

Vallo, Peter
Ústav biologie obratlovců, 2008

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze