Počet nalezených dokumentů: 3577
Publikováno od do

Efektivita příspěvku na péči v Domově pro seniory Vrbno
STŘEŠTÍKOVÁ, Ingrid; SKARUPSKÁ, Helena
2010 - český
Důvod, proč jsem si téma efektivity využití příspěvku na péči pro svou bakalářskou práci vybrala, považuji jako zástupce poskytovatele sociálních služeb ve stávajícím systému definovaném zákonem o sociálních službách za velmi důležité, jelikož je tato dávka jedním ze základních zdrojů našeho financování. Věřím, že studium odborné literatury, pracovní zařazení na pozici sociálního pracovníka a současně personální a mzdové účetní, mi poskytly relevantní podklady pro odborné zpracování mé práce. The reason why I chose the topic of effectiveness of the care allowance for my bachelor thesis is that, I consider as representative of social service providers in the existing system as defined by the law on social services as very important, because the benefit is one of the fundamental sources of our funding. I believe that the study of special literature, appointments to the position of social worker, at the same time wages accountant and personal accountant, have given me the relevant documents for the professional processing of my work. Klíčová slova: zákon o sociálních službách; příspěvek na péči; uživatel; poskytovatel; financování sociálních služeb; law about social services; contribution to the care users; providers; funding of social services Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Efektivita příspěvku na péči v Domově pro seniory Vrbno

Důvod, proč jsem si téma efektivity využití příspěvku na péči pro svou bakalářskou práci vybrala, považuji jako zástupce poskytovatele sociálních služeb ve stávajícím systému definovaném zákonem o ...

STŘEŠTÍKOVÁ, Ingrid; SKARUPSKÁ, Helena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Příprava na vstup do školy a školní zralost
NÁTĚSTOVÁ, Taťána; ŠMÍDOVÁ, Ladislava
2010 - český
Bakalářská práce pojednává o významu současné mateřské školy a rodiny při přípravě dětí na školu, charakterizuje vývojové zvláštnosti dítěte předškolního věku a vymezuje pojmy školní zralost a školní připravenost. V empirické části zjišťuje názory rodičů na mateřskou školu jako vzdělávací instituci a na zavedení posledního povinného ročníku mateřské školy před vstupem do školy This Bachelor?s thesis focuses on the importance of contemporary nursery school and family for the child?s preparation for school attendance, characterizes the developmental particularities of pre-school age children and defines the terms school maturity and school readiness. The empirical part aims at finding out the parents? opinions on the nursery school as an educational institution and on the introduction of the final compulsory year of nursery school before entering school. Klíčová slova: Dítě; mateřská škola; základní škola; vzdělávání; celoživotní učení; vzdělávací program; vývoj; výchova; školní zralost; rodina; Child; nursery school; elementary school; education; lifelong learning; educational programme; development; upbringing; school maturity; family Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Příprava na vstup do školy a školní zralost

Bakalářská práce pojednává o významu současné mateřské školy a rodiny při přípravě dětí na školu, charakterizuje vývojové zvláštnosti dítěte předškolního věku a vymezuje pojmy školní zralost a školní ...

NÁTĚSTOVÁ, Taťána; ŠMÍDOVÁ, Ladislava
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA PRO DĚTI ZE SOCIOKULTURNĚ ZNEVÝHODNĚNÉHO PROSTŘEDÍ
KOPALOVÁ, Eva; RŮŽIČKA, Evžen
2010 - český
Bakalářská práce se věnuje problematice předškolního vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Výzkumné šetření zdůrazňuje význam přípravné třídy pro úspěšné zahájení povinné školní docházky v základní škole pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Bachelor thesis deals with the issue of pre - school education of children from socially and culturally deprived environment. Research stresses the importance of investigation of preparatory classes for the successful start of compulsory schooling in primary school for children from socially and culturally deprived environment. Klíčová slova: Přípravná třída; předškolní vzdělávání; Rom; romský žák; sociokulturně znevýhodněné prostředí.; Preparation class; pre - school education; Romany; romany pupil; socially and culturally deprived environment. Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA PRO DĚTI ZE SOCIOKULTURNĚ ZNEVÝHODNĚNÉHO PROSTŘEDÍ

Bakalářská práce se věnuje problematice předškolního vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Výzkumné šetření zdůrazňuje význam přípravné třídy pro úspěšné zahájení povinné ...

KOPALOVÁ, Eva; RŮŽIČKA, Evžen
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Španělsko mezi autoritářstvím a demokracií
PSOTOVÁ, Aneta; HAMPL, David
2010 - český
Práce se zabývá politicko-historickým vývojem Španělska ve 20. století: španělskou občanskou válkou a jejími příčinami, diktaturou F. Franka a španělskou tranzicí. The thesis deals with the political-historic evolution of Spain in the 20th century: Spanish civil war and its reasons, Franco's dictatorship and Spanish transition. Klíčová slova: Španělsko; občanská válka; diktatura; autoritářství; tranzice; demokracie; politické strany; ústava; všeobecné volby; referendum.; Spain; civil war; dictatorship; authoritarianism; transition; democracy; political parties; constitution; general elections; referendum. Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Španělsko mezi autoritářstvím a demokracií

Práce se zabývá politicko-historickým vývojem Španělska ve 20. století: španělskou občanskou válkou a jejími příčinami, diktaturou F. Franka a španělskou tranzicí....

PSOTOVÁ, Aneta; HAMPL, David
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Efektivita příspěvku na péči v Domově Pohoda, p.o. Bruntál
ŠRUTKOVÁ, Alexandra; SKARUPSKÁ, Helena
2010 - český
Cílem mojí práce bylo zjistit, zda je příspěvek na péči, který pobírají uživatelé domova, efektivně využíván k úhradě úkonů péče. Použila jsem srovnání mezi příspěvkem na péči, který byl uživateli uhrazen a evidovanou poskytnutou péčí. V závěru uvádím příčiny rozdílu mezi evidovanou a uhrazenou péčí včetně navrhnutého řešení vzniklé situace Objective of my work was to find out,if care allowance,which the users of hospice také,is effectively used to pay the care.I used comparity between care allowance,which is payed by users and provided evidenced care.Finaly I present cuases of diference between evidenced care and payed care with posible solution of this situation Klíčová slova: uživatel; příspěvek na péči; poskytovaná evidovaná péče; uhrazená péče; domov; user; care allowance; provided evidenced care; settled care; hospice Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Efektivita příspěvku na péči v Domově Pohoda, p.o. Bruntál

Cílem mojí práce bylo zjistit, zda je příspěvek na péči, který pobírají uživatelé domova, efektivně využíván k úhradě úkonů péče. Použila jsem srovnání mezi příspěvkem na péči, který byl uživateli ...

ŠRUTKOVÁ, Alexandra; SKARUPSKÁ, Helena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Poruchy příjmu potravy
MATÚŠOVÁ, Lenka; TICHÁ, Iveta
2010 - český
Bakalářská práce se zabývá poruchami příjmu potravy. Jedná se o psychosomatické onemocnění, se závažnými somatickými, psychickými a sociálními důsledky, u kterého je velmi dobře známá psychopatologie. Práce je rozdělena do několik hlavních kapitol, ve kterých je pak konkrétně popsána mentální anorexie, bulimie, záchvatové přejídání, poruchy příjmu potravy u mužů, příčiny vzniku poruch příjmu potravy, jejich léčba a prevence. This bachelor thesis concerns with eating disordres which are psychosomatic diseases with heavy somatic, mental and social impacts where psychopathology is well known. The thesis is divided into seven main chapters, where are described in depth: anorexia nervosa, bulimia, hypernutrition, men´s eating disordres, causes of origin of eating disordres, their cure and prevention. Klíčová slova: Mentální anorexie; mentální bulimie; záchvatové přejídání; poruchy příjmu potravy u mužů; příčiny; léčba; prevence.; Anorexia nervosa; bulimia; hypernutrition; men´s eating disordres; causes of origin of eating disordres; their cure and prevention. Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Poruchy příjmu potravy

Bakalářská práce se zabývá poruchami příjmu potravy. Jedná se o psychosomatické onemocnění, se závažnými somatickými, psychickými a sociálními důsledky, u kterého je velmi dobře známá ...

MATÚŠOVÁ, Lenka; TICHÁ, Iveta
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Výchovné metody užívané v zařízeních ústavní a ochranné výchovy
ŠTINDLOVÁ, Dominika; HOLÁ, Lenka
2010 - český
Téma bakalářské práce je zaměřeno na zařízení ústavní a ochranné výchovy, konkrétně na výchovné působení pracovníků tohoto zařízení v jejich praktické činnosti. Samotný text práce bude rozdělen do dvou částí: v teoretické budou shrnuty informace ohledně zařízení ústavní a ochranné výchovy a budou rozebrány konkrétní výchovné metody. V praktické části budou zjišťovány informace ohledně výchovného působení v určitém zařízení ústavní a ochranné výchovy. The theme of bachelors laber is oriented on facility of constitutional and protection education. Especialy on the education action of facility employers in their practical job. The whole text will be devide into two parts. The teoretical part includes complete information about facility of constitutional and protection education and analyses particular education methods. The practical part includes information about education action in facility of constitutional and protection education. Klíčová slova: Výchova; výchovná metoda; převýchova; resocializace; terapie; riziková mládež; zařízení ústavní a ochranné výchovy.; Education; educational method; reeducation; resocialization; therapy; risk youth; institutional and protective facility. Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Výchovné metody užívané v zařízeních ústavní a ochranné výchovy

Téma bakalářské práce je zaměřeno na zařízení ústavní a ochranné výchovy, konkrétně na výchovné působení pracovníků tohoto zařízení v jejich praktické činnosti. Samotný text práce bude rozdělen do ...

ŠTINDLOVÁ, Dominika; HOLÁ, Lenka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Každodenní život s rodinným příslušníkem trpícím Alzheimerovou chorobou
PASEKOVÁ, Martina; SKOPALOVÁ, Jitka
2010 - český
Tématem bakalářské práce je snaha zmapovat problematiku pomoci a podpory rodinným pečujícím o postižené Alzheimerovou chorobou. Úvod práce je věnován pojmu demence a jejím symptomům, dále diagnostice, klinickému obrazu a stádiím Alzheimerovy choroby. V dalších částech se věnuji popisu jednotlivých typů péče o nemocné postižené Alzheimerovou chorobou a institucím pečujícícm o tyto osoby v městě Olomouci. The aim of this thesis is to describe the welfare service of those suffering Azheimer´s disease as well as the problems of the family members taking care of them. Firstly I introduce the terminology of dementia and itssymtoms, diagnostics, clinical picture and stages os Alzheimer´s disease. In addition I describe various types of the care of Alzheimer´s diseased and institutions handling these people in the city of Olomouc. Klíčová slova: Demece; Alzheimerova choroba; rodinný pečující; syndrom vyhoření;sociální služba; péče o nemocné Alzheimerovou chorobou; denní stacionář.; Dementia; Alzheimer´s disease; burnout; social welfare; care of the diseased; social welfare institution. Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Každodenní život s rodinným příslušníkem trpícím Alzheimerovou chorobou

Tématem bakalářské práce je snaha zmapovat problematiku pomoci a podpory rodinným pečujícím o postižené Alzheimerovou chorobou. Úvod práce je věnován pojmu demence a jejím symptomům, dále diagnostice, ...

PASEKOVÁ, Martina; SKOPALOVÁ, Jitka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

SPECIFIKA SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÝMI OBČANY: KOMUNIKAČNÍ ASPEKTY
BROSTEANU, Barbora; SOURALOVÁ, Eva
2010 - český
Bakalářská práce je zaměřena na komunikaci pracovníků v sociální oblasti s osobami se sluchovým postižením. Výzkumným šetřením bylo zjištěno, že převážná většina těchto pracovníků zřídkakdy přichází při výkonu svého povolání do kontaktu s osobami se sluchovým postižením. Komunikace probíhá převážně prostřednictvím písemného sdělení. This bachelor thesis is focused on communication aspects of workers in the field of social welfare, specifically on their communication with people with hearing impairments. As assessed, frequency of contacts of majority of these workers when performing their profession with the auditory impaired people is small. The communication is held mostly by written messages. Klíčová slova: Sociální práce; zdravotně znevýhodněný občan; sluchové postižení; komunikace.; Social work; disabled people; hearing impairment; communication. Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
SPECIFIKA SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÝMI OBČANY: KOMUNIKAČNÍ ASPEKTY

Bakalářská práce je zaměřena na komunikaci pracovníků v sociální oblasti s osobami se sluchovým postižením. Výzkumným šetřením bylo zjištěno, že převážná většina těchto pracovníků zřídkakdy přichází ...

BROSTEANU, Barbora; SOURALOVÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

ANALÝZA PŘIPRAVENOSTI ABSOLVENTŮ (VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OBORU VZDĚLÁVÁNÍ: 65-51-H/01 - KUCHAŘ) - PRO PRAXI
KUNDRUMOVÁ, Ludmila; PRÁŠILOVÁ, Michaela
2010 - český
Bakalářská práce se zabývá připraveností absolventů středního odborného vzdělávání na výkon profese. Na problematiku je nahlíženo optikou zaměstnavatelů. Cílem práce je zjistit, jak obecný profil absolventa konkrétního studijního oboru vymezený rámcovým vzdělávacím programem v podobě klíčových a odborných kompetencí odpovídá požadavkům odborné praxe, tzn. požadavkům budoucích zaměstnavatelů, jaká je v této souvislosti spolupráce zaměstnavatelů se školami a jaký je ze strany zaměstnavatelů zájem o budoucí absolventy. The thesis is focused on the training college graduates´ readiness within the profession of a cook. The subject is seen from the employers´ viewpoint. The aim of the thesis is to find out how the general profile of the graduate in a concrete training programme defined by RVP (Framework Educational Programme) in the form of key and training competences meets the requirements of the professional training. This means the requirements of the potential employers, what the partnership between the training college and the employers is, and what the interest about the potential graduates from the viewpoint of employers is. Klíčová slova: Škola; odborné vzdělávání; klíčové a odborné kompetence; profil absolventa; rámcový vzdělávací program; sociální partner školy; zaměstnavatel; College; special training; key and training competences; graduate´s profile; RVP (Framework Educational Programme); social college partner; employer Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
ANALÝZA PŘIPRAVENOSTI ABSOLVENTŮ (VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OBORU VZDĚLÁVÁNÍ: 65-51-H/01 - KUCHAŘ) - PRO PRAXI

Bakalářská práce se zabývá připraveností absolventů středního odborného vzdělávání na výkon profese. Na problematiku je nahlíženo optikou zaměstnavatelů. Cílem práce je zjistit, jak obecný profil ...

KUNDRUMOVÁ, Ludmila; PRÁŠILOVÁ, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze