Počet nalezených dokumentů: 26149
Publikováno od do

Hodnocení úrovně neuromuskulárního řízení kolenního kloubu u fotbalistů ve věku 15 let v průběhu soutěžního období
MORÁVEK, Tomáš; SVOBODA, Zdeněk
2019 - český
Bakalářská práce se zabývá hodnocením neuromuskulárního řízení kolenního kloubu u fotbalistů věkové kategorie U15. Pro výpočet byl použit absolutní a relativní index tuhosti dolních končetin a index reaktivní síly. Pomocí těchto indexů lze podle některých autorů usuzovat na riziko poranění kolenního kloubu. Indexy byly vypočítány z výsledků 20 submaximáních vertikálních skoků a 5 maximálních vertikálních skoků. Výskoky byly provedeny na kontaktním koberci (Fitronic, Bratislava) a silové plošině (PASCO, Roseville). K udržení frekvence skoků byl použit metronom (Wittner, GmbH & Co. KG, Isny, Německo). Výsledky ukázaly, že u tuhosti dolních končetin je hodnota významně nižší na konci sezóny ve srovnání s jejím začátkem a u reaktivního silového indexu je hodnota významně vyšší na konci sezóny ve srovnání se středem sezóny. Na základě výsledků tuhosti dolních končetin lze usuzovat, že únava může mít vliv na neuromuskulární koordinaci. Naopak zvýšené hodnoty reaktivního silového indexu mohou značit vliv tréninku a zrání. The bachelor thesis deals with the evaluation of neuromuscular knee joint control of football players of the U15 category. For calculation, an absolute and relative index of the lower limb stiffness and a reactive force index were used. According to some authors, these indices can suggest a risk of knee injury. The indices were calculated from the results of 20 submaximal vertical jumps and 5 maximal vertical jumps. Jumps were made on a contact carpet (Fitronic, Bratislava) and a power platform (PASCO, Roseville). A metronome was used to maintain the jump frequency (Wittner, GmbH & Co. KG, Isny, Germany). The results showed that in case of the lower limb stiffness the value is significantly lower at the end of the season compared to its beginning and in case of the reactive force index it is significantly higher at the end of the season compared to the middle of the season. Based on the results of the lower limb stiffness, it can be concluded that fatigue may affect neuromuscular coordination. Conversely, increased reactive force index values may indicate training and maturation. Klíčová slova: Fotbal; poranění; přední zkřížený vaz (ACL); vertikální výskok; tuhost dolní končetiny; reaktivní index síly; Football; injury; anterior cruciate ligament (ACL); vertical jump; lower limb stiffness; reactive index of force Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Hodnocení úrovně neuromuskulárního řízení kolenního kloubu u fotbalistů ve věku 15 let v průběhu soutěžního období

Bakalářská práce se zabývá hodnocením neuromuskulárního řízení kolenního kloubu u fotbalistů věkové kategorie U15. Pro výpočet byl použit absolutní a relativní index tuhosti dolních končetin a index ...

MORÁVEK, Tomáš; SVOBODA, Zdeněk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Faktory vedoucí k životu ve squatu z pohledu mladých obyvatel.
JACKELOVÁ, Klára; ŠLECHTOVÁ, Hana
2019 - český
Bakalářská práce se zabývá životními drahami mladých lidí a jejich motivací žít ve squatu. V rámci teoretické části jsem představila téma squattingu, problematiku životní dráhy a dospívání. Také jsem se snažila popsat metody sociální práce ve vztahu ke komunitě squatterů. Ve výzkumné části jsem použila kvalitativní metodu a narativní rozhovor k zjištění životních příběhů, způsobů, ale i faktorů ovlivňujících odchod do squatu. V neposlední řadě jsem se soustředila na možná rizika vyplývající z jejich způsobu života v oblasti sociálního fungování. The bachelor thesis deals with life trajectories of young people and their motivation to live in a squat. In the theoretical part, I introduced the topic of squatting, the life trajectories and adolescence. I also tried to describe the methods of social work in relation to the squatters community. In the research part I used qualitative method and narrative interview to find out life stories, ways and also factors influencing the departure to squat. Last but not least, I have focused on the possible risks arising from their way of life in social functioning. Klíčová slova: squatting; squatter; životní dráha; dospívání; komunita; bydlení; sociální fungování; sociální riziko; životní způsob; motivace; dobrovolnost; ilegalita; komunitní práce; streetwork; kritická sociální práce; sociální prevence; squatting; squatter; life trajectories; adolescence; community; housing; social functioning; social risk; life way; motivation; voluntary; illegality; community work; streetwork; kritical social work; social prevention Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Faktory vedoucí k životu ve squatu z pohledu mladých obyvatel.

Bakalářská práce se zabývá životními drahami mladých lidí a jejich motivací žít ve squatu. V rámci teoretické části jsem představila téma squattingu, problematiku životní dráhy a dospívání. Také jsem ...

JACKELOVÁ, Klára; ŠLECHTOVÁ, Hana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Život dětí na ubytovně z pohledu pracovníků Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
NEVRLÁ, Ivana; ŠLECHTOVÁ, Hana
2019 - český
Práce pojednává o životě dětí na ubytovně v souvislosti s jejich sociálním fungováním. V teoretické části se práce nejprve zabývá problematikou ubytoven a sociálního bydlení v kontextu s dětmi v ČR. Dále pojednává o sociálním fungování dětí a oblastmi možných sociálních dopadů a rizik života dětí na ubytovně. Výzkumná část práce se věnuje popisu metodologie výzkumu a samotnou prezentací výsledků výzkumu propojenou s diskuzí. The thesis deals with the life of children in a dormitory in connection with their social functioning. In the theoretical part the thesis first deals with the problem of dormitories and social housing in the context of children in the Czech Republic. Furthermore, it deals with the social functioning of children and the areas of possible social impacts and risks of children's lives in a hostel. The research part deals with the description of the research methodology and the presentation of the research results connected with the discussion. Klíčová slova: děti; ubytovny; sociální fungování; children; hostels; social functioning Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Život dětí na ubytovně z pohledu pracovníků Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Práce pojednává o životě dětí na ubytovně v souvislosti s jejich sociálním fungováním. V teoretické části se práce nejprve zabývá problematikou ubytoven a sociálního bydlení v kontextu s dětmi v ČR. ...

NEVRLÁ, Ivana; ŠLECHTOVÁ, Hana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Psychosociální následky sexuálního zneužívání u dětí a mladistvých
GELOVÁ, Kateřina; VOHÁNKA, Vlastimil
2019 - český
Bakalářská práce se zabývá možnými psychosociálními následky sexuálního zneužívání. Práce shrnuje základní definice sexuálního zneužívání, zaměřuje se i na popis syndromu CAN. Dále také zmiňuje následky sexuálního zneužívání, které se mohou u obětí vyskytnout. Cílem práce je zmapování možných psychosociálních následků sexuálního zneužívání. Zabývá se těmito následky z hlediska pracovníků odlišných zaměstnání a zařízení. Specifikuje se na dětské oběti, které zažily zneužívání ve své rodině. Dílčím cílem, je zachytit, jak probíhá proces vyšetřování, následná práce s klienty a jak děti na tyto události reagují. Dále se práce zabývá tím, které z následků sexuálního zneužívání patří mezi nejčetnější a co konkrétně může pomoci ke zmírnění těchto důsledků. The bachelor thesis deals with possible psychosocial consequences of sexual abuse. The thesis summarizes the basic definitions of sexual abuse, it also focuses on the description of CAN syndrome. It also mentions the consequences of sexual abuse that may occur with victims. The aim of this work is to map out possible psychosocial consequences of sexual abuse. It deals with these consequences in terms of workers of different jobs and facilities. Specifies for child victims who have experienced abuse in their family. The partial goal is to capture how the investigation process, the subsequent work with clients, and how children react to these events. Furthermore, the work deals with which of the consequences of sexual abuse is among the most frequent and what specifically can help to mitigate these consequences. Klíčová slova: sexuální zneužívání; syndrom CAN; sekundární viktimizace; syndrom dětského přizpůsobení; sexual abuse; CAN syndrome; secondary victimization; child adaptation syndrome Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Psychosociální následky sexuálního zneužívání u dětí a mladistvých

Bakalářská práce se zabývá možnými psychosociálními následky sexuálního zneužívání. Práce shrnuje základní definice sexuálního zneužívání, zaměřuje se i na popis syndromu CAN. Dále také zmiňuje ...

GELOVÁ, Kateřina; VOHÁNKA, Vlastimil
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Prožívání odloučení od života společnosti ze strany uživatelů pečovatelské služby Oblastní charity Jihlava
NĚMCOVÁ, Markéta; UMLAUF, Michal
2019 - český
Bakalářská práce se věnuje problematice sociální izolace seniorů. Cílem práce je na základě kvalitativního výzkumu zjistit, jak uživatelé pečovatelské služby Oblastní charity Jihlava prožívají oddělení od života společnosti. V práci vymezuji charakteristiku uživatelů pečovatelské služby, posouzení jejich životní situace z holistického pohledu. Dále se věnuji fenoménu osamělosti a možným zdrojům pomoci. The focus of this bachelor's thesis is social isolation of elderly people. Objective of the thesis is to find out how users of the Jihlava Regional Charity´s nursing service cope with separation from social life. This is done using methods of qualitative research. The thesis addresses characterization of the service users, assessment of their life situation from the holistic point of view, the phenomenon of loneliness and potential sources of help. Klíčová slova: sociální izolace; senioři; osamělost; pečovatelská služba; charita; sociální práce; social isolation; elderly people; loneliness; nursing service; charity; social work Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Prožívání odloučení od života společnosti ze strany uživatelů pečovatelské služby Oblastní charity Jihlava

Bakalářská práce se věnuje problematice sociální izolace seniorů. Cílem práce je na základě kvalitativního výzkumu zjistit, jak uživatelé pečovatelské služby Oblastní charity Jihlava prožívají ...

NĚMCOVÁ, Markéta; UMLAUF, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Nutriční podpora u pacientů s nespecifickými střevními záněty
SLOVÁČKOVÁ, Šárka; DANOSOVÁ, Marinella; TOMANOVÁ, Jitka
2019 - český
Přehledová bakalářská práce se zabývá problematikou výživy u pacientů s nespecifickými střevními záněty. Hlavním cílem práce bylo předložit aktuální, dosud publikované poznatky o specificích výživy v remisi a relapsu onemocnění a předložit dohledané poznatky o výživě v operačním období u pacientů s nespecifickými střevními záněty. Prvním dílčím cílem bylo předložit aktuální dohledané publikované poznatky o specificích a deficitech výživy u pacientů s nespecifickými střevními záněty. U pacientů je nutné monitorovat nutriční stav z důvodu rozvoje malnutrice. Práce shrnuje publikované poznatky o rizikových faktorech nespecifických střevních zánětů ze stran výživy, dokládá poznatky o možnostech prevence a poukazuje na vhodný výběr potravin. Druhým dílčím cílem bylo předložit aktuální dohledané publikované poznatky o specificích výživy u operačních zákroků u pacientů s nespecifickými střevními záněty. Práce zahrnuje nutriční podporu u pacientů v operačním období. Poukazuje na výhody a nevýhody podávání enterální a parenterální výživy. Pro strategii vyhledávání byly použity tyto databáze EBSCO, GOOGLE SCHOLAR, PUBMED, NURSING OVID. Jako zdroj byla použita recenzovaná periodika v českém a anglickém jazyce. The bachelor thesis deals with the topic of nutrition of patients with inflammatory bowel disease. The main aim of this work was to present recently published findings on nutritional specificities in remission and relapse of the disease and to present the findings on nutrition in the surgical period of patients with inflammatory bowel disease. The first subgoal was to summarize the current published findings on nutritional specificities and deficiences in patients with inflammatory bowel disease. Patients should be monitored for nutritional status to prevent malnutrition. The thesis summarizes the published findings about nutritional risk factors of inflammatory bowel disease, demonstrates the findings about the possibilities of prevention and presents a more appropriate food selection. The second subgoal was to summarize the current published findings on nutritional specifics in surgical interventions in patients with inflammatory bowel disease. This thesis includes nutritional support for patients in the pre-operation and post-operation period. It points out the advantages and disadvantages of administration of enteral and parenteral nutrition. For the search strategy the following databases were used: EBSCO, GOOGLE SCHOLAR, MEDVIK, PUBMED. Reviewed periodicals in Czech and English were used as a source. Klíčová slova: výživa; nespecifické střevní onemocnění; Crohnova choroba; ulcerózní kolitida; dospělý pacient; operace; ošetřovatelství; všeobecná sestra; nutrition; inflammatory bowel diseases; morbus Crohn; ulcerative colitis; adult patient; operation; nursing; nurse Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Nutriční podpora u pacientů s nespecifickými střevními záněty

Přehledová bakalářská práce se zabývá problematikou výživy u pacientů s nespecifickými střevními záněty. Hlavním cílem práce bylo předložit aktuální, dosud publikované poznatky o specificích výživy v ...

SLOVÁČKOVÁ, Šárka; DANOSOVÁ, Marinella; TOMANOVÁ, Jitka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Čínští uprchlíci křesťanského vyznání v České republice
STRNADOVÁ, Anežka; ZOGATA KUSZ, Agnieszka; ŘÍKOVSKÝ, Jan
2019 - český
Bakalářská práce se zabývá tématem čínských uprchlíků křesťanského vyznání na území ČR s cílem zjistit, jakými způsoby, jsou čínští uprchlíci žádající o azyl přijímáni a začleňováni do české společnosti. Teoretická část se zaměřuje na základní pojmy s problematikou migrace a integrace související. Dále popisuje základní údaje o čínské populaci na našem území, problematiku psychosociálních aspektů uprchlictví, bariéry integrace, faktory usnadňující integraci v naší společnosti a v poslední řadě se věnuje komplexnímu přehledu o situaci čínských uprchlíku v Česku s ohledem na náboženství, které v Číně je pod vlivem tamní vlády. Ve výzkumné části je popsána kvalitativní strategie výzkumného šetření. Pro získání dat byla původně zamýšlena technika rozhovorů, ale důsledkem uvedených obtíží byla využita technika dotazníkového šetření. The bachelor thesis deals with the topic of Chinese refugees of the Christian religion in the Czech Republic with the aim to find out how the Chinese refugees applying for asylum are accepted and integrated into Czech society. The theoretical part is focused on the basic concepts of migration and related issues. It also describes the basic facts about the Chinese population in our country, the issue of psychosocial aspects of refugees, the barriers of integration and the factors facilitating integration in our society. Lastly, it deals with a comprehensive overview of the situation of Chinese refugees in the Czech Republic regarding the religion that is, in China, under the influence of the local government. The research part describes the qualitative research strategy. The initial technique intended to obtain data was through interviews, however, due to certain difficulties, a questionnaire survey technique was used. Klíčová slova: integrace; uprchlíci; migrace; Čína; Číňané v ČR; náboženství; křesťanství; integration; refugees; migration; China; Chinese in the Czech Republic; religion; Christianity Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Čínští uprchlíci křesťanského vyznání v České republice

Bakalářská práce se zabývá tématem čínských uprchlíků křesťanského vyznání na území ČR s cílem zjistit, jakými způsoby, jsou čínští uprchlíci žádající o azyl přijímáni a začleňováni do české ...

STRNADOVÁ, Anežka; ZOGATA KUSZ, Agnieszka; ŘÍKOVSKÝ, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Osamělost seniorů v pobytových službách
TVRDOŇ, Jaromír; VANČURA, Jan
2019 - český
Tato práce se zabývá osamělostí seniorů. Cílem práce bylo se pokusit odpovědět jak senioři žijící v pobytových službách, prožívají pocit osamění a samoty, popsat faktory, které mohou toto prožívání ovlivňovat. Pokusit se zjistit některé důvody pocitu osamělosti. Připravené otázky jsem kladl seniorům na své praxi v domově pro seniory. Zároveň jsem musel respektovat, že ne všichni respondenti byli ochotni se svými názory a pocity podělit. Práci jsem rozdělil na část teoretickou - literární přehled a empirickou - vlastní výzkum. Teoretická část se věnuje stáří a stárnutí, z pohledu fyzických a psychických změn, nemocem, případně samotnou fázi odchodu do důchodu. Dále jsem se zabýval vymezení pojmů samota a osamocení. Další část tvoří popis některých důvodů, proč člověk zůstává sám. V přehledu literatury je popsána i sociální práce a pobytové služby. Empirická část obsahuje výzkumnou část. Metodu výzkumu jsem použil dotazování a jako techniku sběru dat strukturovaný rozhovor. Vypracoval jsem okruhy otázek, které jsem shodně pokládal respondentům (klientům). Hovory jsem zaznamenal na diktafon. Celkově jsem hodnotil čtrnáct respondentů. Provedeným výzkumem jsem dospěl k poznání, že osamělost, jako fenomén stáří, senioři aktivně vnímají. Z provedeného výzkumu mi vyplynulo, že většina seniorů, deset ze čtrnácti dotazovaných, se v domově necítí osaměle. Z rozhovorů vyplynulo, že šest dotazovaných nemá žádnou zkušenost s osamělostí, pět respondentů bývá osamělých jen občas a největším faktorem, který na to má vliv je roční období, počasí a program v televizi. Častěji trpěli samotou tři senioři. Faktorem, který nejvíce ovlivňuje pocit osamění je ztráta životního partnera nebo posledních žijících přátel. Poměrně velká skupina respondentů odpověděla, že rozumí pojmům samota a osamělost (pět respondentů). Nejčastějšími činnostmi, kterými senioři předcházejí osamělosti, jsou: sledování televize, poslech rádia, fyzická cvičení, drobné ruční práce, čtení knih a časopisů, návštěvy rodinných příslušníků a kontakt s kamarády. Velmi mě potěšilo, že deset respondentů jsou jednoznační optimisté a jen jeden z nich je vyslovený pesimista. To má zřejmě i velký vliv na jejich zdravotní stav, protože shodně deset seniorů uvedlo, že osamělost nemá žádný vliv na jejich zdraví. Ve sledované skupině je osm věřících, ať už v Boha nebo v něco "vyššího". Víra je součástí jejich každodenního života a pomáhá jim překonávat chvíle samoty či osamění. Řešení pocitu osamělosti vidím hlavně v osvětě a prevenci. Pro budoucího seniora je velmi důležité, aby si vytvořil dostatečné sociální kontakty. Velký důraz by měl být kladen na to, aby co nejefektivněji uměl naplňovat svůj volný čas. This theses engages in loneliness of seniors. The main goal was try to answer, how seniors who are living in hotel services experience feeling of loneliness and solitude, describing factors, which can affect this experiencing. I tried to find some reasons of feeling of loneliness. I prepared questions, which I put of seniors during my internship in the senior house. I had to respect, that some seniors did not willing share their feelings and opinions. I divided my theses into theoretical part and -literary overview and empirical part -own research. Theoretical part occupies with growing old and old age from the perspective of psychological and physical changes, diseases, or the phase of retirement. The next I occupied with demarcation what is the concept loneliness and solitude. The other part of my theses explaines, why the people are staying alone. I described the social work and hotel services in general knowledge of literature. In the empirical part there is own research. As a method of my research I used questioning and as a technique of picking of datums. I recorded interview on a recorder. I worked out sector of questions, which I put it of my respondents (clients) identically. Klíčová slova: samota; osamělost; senioři; zdraví; rodina; sociální práce; aktivity; víra; sociální izolace; loneliness; seniors; health; family; social work; activities; faith; social isolation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Osamělost seniorů v pobytových službách

Tato práce se zabývá osamělostí seniorů. Cílem práce bylo se pokusit odpovědět jak senioři žijící v pobytových službách, prožívají pocit osamění a samoty, popsat faktory, které mohou toto prožívání ...

TVRDOŇ, Jaromír; VANČURA, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Příprava pěstounů na přechodnou dobu
PALČÍKOVÁ, Pavlína; ŠLECHTOVÁ, Hana
2019 - český
Příprava pěstounů na přechodnou dobu je tématem bakalářské práce. Cílem práce je popsat a prozkoumat proces přípravy na roli pěstouna na přechodnou dobu a následná reflexe této přípravy samotnými pěstouny. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část definuje rodinu, funkce rodiny, její poruchy, dítě, jeho potřeby a ohrožení. Další kapitola je věnována náhradní rodinné výchově v České republice a jsou popsány její druhy. Dále je definována pěstounská péče na přechodnou dobu, osobností pěstouna, systémem a zejména přípravami k pěstounské péči. Výzkumná část popisuje cíl výzkumu, metodu sběru dat a výběr výzkumných vzorků. Jsou zde představeny výsledky výzkumu, který byl proveden kvalitativní metodou formou polostrukturovaných rozhovorů. The topic of the bachelor thesis is the preparation of temporary foster families. The goal is to describe and analyze the process of the preparations for the role of the temporary foster parent and following reflection of these preparations by the foster parents. The thesis is divided into a theoretical and an empiric part. The theoretical part defines a family, a function of a family, its defects, a child, its needs and threats. The next chapter is dedicated to the upbringing by foster families in the Czech Republic and there are also described its types. Furthermore, a temporary foster care is defined person the foster parent, the system and mainly the preparation for the foster care on a temporary. The researchpart describes the goal of the research, the method of the data collection and the selection of researched samples. There are presented results of the research, that was done by the qualitative method in a form of half structured interviews. Klíčová slova: Rodina; poruchy rodiny; ohrožené dítě; náhradní rodinná péče; pěstounská péče na přechodnou dobu; pěstoun; příprava; Přípravný kurz; dohoda o výkonu pěstounské péče; odměna pěstouna; The topic of the bachelor thesis is the preparation of temporary foster families. The goal is to describe and analyze the process of the preparations for the role of the temporary foster parent and following reflection of these preparations by the foster parents. The thesis is divided into a theoretical and an empiric part. The theoretical part defines a family; a function of a family; its defects; a child; its needs and threats. The next chapter is dedicated to the upbringing by foster families in the Czech Republic and there are also described its types. Furthermore; a temporary foster care is defined person the foster parent; the system and mainly the preparation for the foster care on a temporary. The researchpart describes the goal of the research; the method of the data collection and the selection of researched samples. There are presented results of the research; that was done by the qualitative method in a form of half structured interviews. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Příprava pěstounů na přechodnou dobu

Příprava pěstounů na přechodnou dobu je tématem bakalářské práce. Cílem práce je popsat a prozkoumat proces přípravy na roli pěstouna na přechodnou dobu a následná reflexe této přípravy samotnými ...

PALČÍKOVÁ, Pavlína; ŠLECHTOVÁ, Hana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Analýza súčasného stavu integrácie rómskej menšiny v Brne
ZELINOVÁ, Barbora; DORKOVÁ, Zlatica; MATULAYOVÁ, Tatiana
2019 - český
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou integrácie rómskej menšiny v Brne. Cieľom práce je zhotoviť prehľad aktuálneho stavu integrácie rómskej menšiny v Brne a jej vybraných súčasných nástrojov za pomoci odbornej literatúry a analýzy dostupných strategických dokumentov a výročných správ. Práca tiež ponúka prehľad brnenských neziskových organizácií zameraných na integráciu Rómov a aktuálnych podporených programov a projektov integrácie. Práca sa ďalej zaoberá taktiež prehľadom vybraných kultúrnych inštitúcií a rómských brnenských festivalov, ktoré svojou činnosťou vo veľkej miere napomáhajú k integrácii tamojších Rómov. Práca je koncipovaná ako kompilácia, ktorej súčasťou je aj príklad dobrej praxe. Bachelor thesis is dealing with integration of Roma minority in Brno. The aim of a thesis is to make an overview of the current situation of Roma minority in Brno and its selected current tools with the help of professional literature and analysis of available strategic documents and annual reports. The thesis also offers an overview of Brno non-profit organisations focused on the integration of Roma and current suported programs and integration projects. The thesis also deals with a review of selected cultural institutions and Roma festivals in Brno which significantly contribute to the integration of local Roma. The work is conceived as a compilation which includes and example of good practice. Klíčová slova: sociálne vylúčenie; sociálna integrácia; rómska menšina; umenie; social exlusion; social integration; Roma minority; art Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Analýza súčasného stavu integrácie rómskej menšiny v Brne

Bakalárska práca sa zaoberá problematikou integrácie rómskej menšiny v Brne. Cieľom práce je zhotoviť prehľad aktuálneho stavu integrácie rómskej menšiny v Brne a jej vybraných súčasných nástrojov za ...

ZELINOVÁ, Barbora; DORKOVÁ, Zlatica; MATULAYOVÁ, Tatiana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze