Počet nalezených dokumentů: 717
Publikováno od do

Teacher-learner relationships
FERANEC, Matouš; DUDA, Ondřej; NEVAŘIL, Josef
2019 - anglický
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vztahu mezi učitelem a žákem. Cílem práce je prozkoumat vztah učitele a žáka, společně s jeho determinanty. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol, která se jednotlivě zabývá učitelem, žáky a vztahy. Hlavním záměrem je zjistit, jaké vlastnosti učitele ovlivňují vztah mezi ním a žákem. Praktická část je soustředěna na situace ve školách, které ovlivňují klima třídy a vztahy v ní. Pro tyto účely byly využity poznámky z hospitací na základní škole a rozhovory s učiteli. Výsledky této práce poukazují na aspekty vyučování ovlivňující vztah mezi učitelem a žákem. As the title suggests, this bachelor thesis is dealing with the teacher-learner relationships. The aim of this paper is to investigate the pedagogical background of the relationship between teacher and learner. The theoretical part is divided into three chapters concerning with teacher, learner and relationships. The main objective is to determine the qualities each teacher possesses and how they affect their relationship towards learners. The practical part is concentrated on situations in schools which influence the classroom climate and the relationship. For this purpose, the collected notes from observations at the primary school and teacher interviews are used. The focus is on determiners of positive relationship between learner and teacher. The result of the bachelor thesis provides suggestions to influence teaching practice of future teachers. Klíčová slova: Učitel a žák; profese učitele; osobnost učitele; role učitele; motivace žáka; třídní klima; styly vyučování; vztah učitele a žáka; Teacher and learner; teaching profession; teacher personality; teacher function and role; learner motivation; relationship; classroom climate; style of teaching Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Teacher-learner relationships

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vztahu mezi učitelem a žákem. Cílem práce je prozkoumat vztah učitele a žáka, společně s jeho determinanty. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol, ...

FERANEC, Matouš; DUDA, Ondřej; NEVAŘIL, Josef
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

English borrowings derived by Czech word-forming suffixes
FRAINŠICOVÁ, Karolína; ŘEŘICHA, Václav; SZCZEŚNIAK, Konrad
2019 - anglický
Cílem této bakalářské práce je prostudovat problematiku týkající se anglických výpůjček, které byly upraveny českými slovotvornými procesy. Práce podrobně analyzuje získané materiály a následně formuluje vypozorované morfologické a slovotvorné jevy. The aim of this bachelor's project is to study the problematics of English borrowings that were derived by Czech word forming processes. The author analyses the acquired materials and specifies the morphological and word-forming tendencies typical for English borrowings. Klíčová slova: anglické výpůjčky; morfologická adaptace; slovotvorné procesy; česká slovotvorba; české přípony; English borrowings; morphological adaptation; word forming processes; Czech word-formation; Czech suffixes Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
English borrowings derived by Czech word-forming suffixes

Cílem této bakalářské práce je prostudovat problematiku týkající se anglických výpůjček, které byly upraveny českými slovotvornými procesy. Práce podrobně analyzuje získané materiály a následně ...

FRAINŠICOVÁ, Karolína; ŘEŘICHA, Václav; SZCZEŚNIAK, Konrad
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Dystopia in British Literature: 1984 vs. A Clockwork Orange
DOLÍVKOVÁ, Sára; ANTÉNE, Petr; ZETTELMANN, Eva
2019 - anglický
Bakalářská práce se zaměřuje na vyobrazení dystopických společností v románech 1984 od George Orwella a Mechanický pomeranč od Anthonyho Burgesse. Jedním z cílů je definovat dystopii jako termín a jako literární žánr. Hlavním cílem je porovnat několik témat a prvků, které jsou pro obě díla společné. Funkce těchto témat a prvků jsou blíže zkoumány vzhledem k tomu, že autoři je využívají k vyobrazení odlišných dystopických společností. This thesis focuses on depiction of dystopian societies in novels 1984 by George Orwell and A Clockwork Orange by Anthony Burgess. One of the goals is to define dystopia as a term and as a literary genre. The main goal is to compare several themes and elements that are similar in both novels. Functions of these themes and elements are being examined, since the authors are using them to portray different dystopian societies. Klíčová slova: dystopie; utopie; společnost; násilí; manipulace; George Orwell; Anthony Burgess; dystopia; utopia; society; violence; manipulation; George Orwell; Anthony Burgess Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Dystopia in British Literature: 1984 vs. A Clockwork Orange

Bakalářská práce se zaměřuje na vyobrazení dystopických společností v románech 1984 od George Orwella a Mechanický pomeranč od Anthonyho Burgesse. Jedním z cílů je definovat dystopii jako termín a ...

DOLÍVKOVÁ, Sára; ANTÉNE, Petr; ZETTELMANN, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Mládí, morálka a sexualita v Oscarově Wildově Obrazu Doriana Graye
BEZDÍČEK, Kryštof; ANTÉNE, Petr; DUDA, Ondřej
2019 - anglický
Cílem bakalářské práce je popsat proměnu názorů na Obraz Doriana Graye od Oskara Wilda. Zvlášť se tato práce zaměřuje na názory na mládí, morálku a sexualitu v tomto díle. Hlavním zdrojem jsou recenze o Obrazu Doriana Graye, které byly od té doby napsané. Kniha způsobila v době svého vydání mnoho nadšení, ale i pobouření. Od té doby se stala fenoménem, který každá generace chápe trochu jinak. Obraz Doriana Graye je dnes jedním z nejčtenějších titulů a dostal se do seznamů četby po celém světě. Stejně tak jako tomu bylo kdysi, i v dnešní době ho čtenáři zapáleně recenzují, jen už trošku jinak než před stopadesáti lety. This bachelor thesis is focusing on changing perception of the book The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde. The aim of the thesis is to uncover opinion on aspects of sexuality, morality and youth in the late 19th century and track its development until today. The opinion on examined aspects is possible to find in reviews of The Picture of Dorian Gray which were written since the book was published. The book caused an outrage at the time of its publication and aroused many reviews. Since then it became a phenomenon that every generation understands a bit differently. Many contemporary readers are writing reviews as enthusiastically as readers in the late 19th century. Klíčová slova: Obraz Doriana Graye; Oskar Wilde; sexuality; morálka; mládí; recenze; The Picture of Dorian Gray; Oscar Wilde; sexuality; morality; youth; review Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Mládí, morálka a sexualita v Oscarově Wildově Obrazu Doriana Graye

Cílem bakalářské práce je popsat proměnu názorů na Obraz Doriana Graye od Oskara Wilda. Zvlášť se tato práce zaměřuje na názory na mládí, morálku a sexualitu v tomto díle. Hlavním zdrojem jsou recenze ...

BEZDÍČEK, Kryštof; ANTÉNE, Petr; DUDA, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Interpreting Future: Fahrenheit 451 vs Brave New World
LUKÁŠOVÁ, Anna; HOFFMANNOVÁ, Andrea; ANTÉNE, Petr
2019 - anglický
Bakalářská práce se věnuje analýze a srovnání dystopických románů 451 stupňů Fahrenheita a Konec civilizace. První dvě kapitoly se věnují žánrům utopie, dystopie, anti-utopie a životopisům autorů s ohledem na rozebíraná díla. Třetí kapitola se již zabývá samotnou analýzou a srovnáním děl ve vymezených problematikách a vize autorů jsou srovnány se současnou společností. The bachelor thesis focuses on two dystopian novels: Fahrenheit 451 and Brave New World. The first two chapters deal with the genres of utopia, dystopia and anti-utopia, the biographies of the authors and the background information about the novels discussed. The third chapter comprises an analysis of the novels based on three common features: society, technology and books. The novels are compared with respect to the three categories and the authors´ predictions are compared with the current state of society. Klíčová slova: Konec civilizace; 451 stupňů Fahrenheita; Aldous Huxley; Ray Bradbury; dystopie; komparativní analýza; technologie; knihy; společnost.; Brave New World; Fahrenheit 451; Aldous Huxley; Ray Bradbury; dystopian literature; comparative analysis; technology; books; society. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Interpreting Future: Fahrenheit 451 vs Brave New World

Bakalářská práce se věnuje analýze a srovnání dystopických románů 451 stupňů Fahrenheita a Konec civilizace. První dvě kapitoly se věnují žánrům utopie, dystopie, anti-utopie a životopisům autorů s ...

LUKÁŠOVÁ, Anna; HOFFMANNOVÁ, Andrea; ANTÉNE, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Social-pathological phenomena and the crisis of Victorian society in the works of Sir Arthur Conan Doyle
HLUBEK, Vojtěch; ANTÉNE, Petr; FLAJŠAR, Jiří
2019 - anglický
Práce se zabývá srovnáním historické skutečnosti socio-patologických jevů viktoriánské společnosti s jejich vyobrazením v díle A. C. Doyla. První část vysvětluje pojem "socio-patologické jevy" a dále tyto jevy jednotlivě rozebírá a popisuje. Druhá část sleduje tendence A. C. Doyla při vyobrazování jednotlivých jevů. Je zde porovnáno knižní vyobrazení se skutečností a pozorovány tendence autora a jejich změna v časovém horizontu vybraných děl. Zmíněny jsou autorovy tendence přizpůsobení díla cílové skupině čtenářů. This thesis deals with the comparison of historical reality of social-pathological phenomena of the Victorian era with their depiction in the works of A. C. Doyle. The first part explains the term "social-pathological phenomena" a then individually describes these. The second part observes the depiction of said phenomena in the works of A. C. Doyle. The depiction is compared to the historical reality and there is an observation as to how Doyle's tendencies of depiction certain phenomena change over time. The author's tendencies to write his stories to suit his target audience are mentioned here. Klíčová slova: A. C. Doyle; viktoriánské období; zločin; chudoba; prostituce; alkohol; drogy; Sherlock Holmes; socio-patologické jevy; detektivní příběhy; A. C. Doyle; Victorian era; crime; poverty; prostitution; alcohol; drugs; Sherlock Holmes; social-pathological phenomena; detective stories Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Social-pathological phenomena and the crisis of Victorian society in the works of Sir Arthur Conan Doyle

Práce se zabývá srovnáním historické skutečnosti socio-patologických jevů viktoriánské společnosti s jejich vyobrazením v díle A. C. Doyla. První část vysvětluje pojem "socio-patologické jevy" a dále ...

HLUBEK, Vojtěch; ANTÉNE, Petr; FLAJŠAR, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

The Immigrant Experience in Willa Cather's My Ántonia
MARTINCOVÁ, Tereza; HOFFMANNOVÁ, Andrea; KOŘÍNKOVÁ, Jana
2019 - anglický
Bakalářská práce se zabývá přistěhovalectvím Evropanů do Spojených států amerických na základě románu Moje Antonie od Willy Catherové. Tato práce poskytuje kontext nezbytný pro pochopení analýzy románu, která poté zkoumá přistěhovalectví imigrantů na území Velkých planin. Práce popisuje sociální rozdíly mezi přistěhovalci a rodilými Američany a také se soustředí na fenomén Amerického snu. The project is concerned with the immigration process from Europe into the United states of America based on Willa Cather's My Ántonia. This project provides background knowledge necessary for understanding the analysis of the novel which examines the immigration of Europeans onto the Great Plains. The project describes social differences between immigrants and native-born Americans and it also focuses on the phenomenon of the American dream. Klíčová slova: Willa Catherová; imigrace; prérie; sociální rozdíly; Šimerdovi; Burdenovi;"služebná děvčata"; Americký sen; Willa Cather; immigration; prairies; social differences; the Shimerdas; the Burdens; the hired girls; American dream Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
The Immigrant Experience in Willa Cather's My Ántonia

Bakalářská práce se zabývá přistěhovalectvím Evropanů do Spojených států amerických na základě románu Moje Antonie od Willy Catherové. Tato práce poskytuje kontext nezbytný pro pochopení analýzy ...

MARTINCOVÁ, Tereza; HOFFMANNOVÁ, Andrea; KOŘÍNKOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Aktuální odkaz anglické a americké dystopie v románech 1984 a Příběh služebnice.
MORONGOVÁ, Pavlína; ANTÉNE, Petr; ANDERSON, Kirsty Jean
2019 - anglický
Bakalářská práce pojednává o dystopii a jejím pojetí v dílech 1984 od George Orwella a Příběh služebnice od Margaret Atwoodové, krátce představí oba romány i autory, a zabývá se odkazem dystopických děl do současnosti. The bachelor thesis deals with dystopia and its interpretation within literary work 1984 by George Orwell and The Handmaid's Tale by Margaret Atwood, both novels and authors are briefly introduced and it deals with the legacy of dystopian novels up to the present. Klíčová slova: Dystopie; 1984; Příběh služebnice; Totalita; Orwell; Atwoodová.; Dystopia; 1984; The Handmaid's Tale; Totalitarianism; Orwell; Atwood. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Aktuální odkaz anglické a americké dystopie v románech 1984 a Příběh služebnice.

Bakalářská práce pojednává o dystopii a jejím pojetí v dílech 1984 od George Orwella a Příběh služebnice od Margaret Atwoodové, krátce představí oba romány i autory, a zabývá se odkazem dystopických ...

MORONGOVÁ, Pavlína; ANTÉNE, Petr; ANDERSON, Kirsty Jean
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

The Importance of the Motif of Creation in Thomas King's The Truth About Stories
ŠÍMOVÁ, Barbora; PEPRNÍK, Michal; SOBOTKOVÁ, Hana
2019 - anglický
Bakalářská práce analyzuje sbírku povídek The Truth About Stories spisovatele Thomase Kinga. Cílem práce je zjistit účel motivu stvoření, který uvádí jednotlivé příběhy. V první kapitole je stručně definován pojem mýtu o stvoření a význam indiánské tradice ve vyprávění povídek. Druhá kapitola zahrnuje Kingovu biografii, vysvětluje terminologii týkající se Indiánů a představuje skutečnosti, které ovlivnily autorovu tvorbu. Třetí kapitola se zaměřuje na způsob vyprávění indiánských povídek a zkoumá v nich roli pravdy. Čtvrtá kapitola analyzuje jednotlivé povídky a mýty o stvoření. Závěrečná kapitola objasňuje opakující se výskyt mýtu o stvoření v povídkách knihy The Truth About Stories. This bachelor thesis analyses a collection of short stories The Truth About Stories written by Thomas King. The objective is to find the purpose of the motif of creation which can be found at the beginning of each story. In the first chapter, the term "creation myth" is briefly defined. Furthermore, it includes the importance of Native American oral tradition. The second chapter contains King's biography, brief terminology concerning Native Americans and introduces those aspects which influenced author's works. The third chapter deals with trickster narration and explores the role of the truth in the stories. The fourth chapter consists of analysis of the stories and of the creation myths. The last chapter clarifies the occurrence of the creation myth in The Truth About Stories. Klíčová slova: Thomas King; indiánské povídky; motiv stvoření; podvodné vyprávění; indiánství; mýty; role pravdy; význam vyprávění; indiánská identita; Thomas King; Native American stories; motif of creation; trickster narration; Indianness; myths; role of the truth; importance of storytelling; Native American identity Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
The Importance of the Motif of Creation in Thomas King's The Truth About Stories

Bakalářská práce analyzuje sbírku povídek The Truth About Stories spisovatele Thomase Kinga. Cílem práce je zjistit účel motivu stvoření, který uvádí jednotlivé příběhy. V první kapitole je stručně ...

ŠÍMOVÁ, Barbora; PEPRNÍK, Michal; SOBOTKOVÁ, Hana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Aldous Huxley - The Search for Nirvana: From Dystopia to Utopia
DRDA, Tomáš; LIVINGSTONE, David
2018 - anglický
Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním elementů dystopie a utopie v dílech Auldouse Huxleyho Konec civilizace a Ostrov. Tyto elementy analyzuje z vnější perspektivy a snaží se porovnat jejich modely a pravidla s reálným světem za použití historie těchto žánrů, autorova životopisu, jeho historického a kulturního původu a ostatních relevantních děl, jako prostředek k lepšímu porozumění jejich významu. This thesis focuses on the comparison of the elements of dystopia and utopia in Aldous Huxley's Brave New World and Island. It analyses them using a perspective of an outsider and tries to apply their models and rules to the real world using the history of the genre, Aldous Huxley's biography, his historical and cultural background as well as other relevant works as a means to better understand its significance. Klíčová slova: Aldous Huxley; Konec civilizace; Island; dystopie; utopie; Aldous Huxley; Brave New World; Island; dystopia; utopia Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Aldous Huxley - The Search for Nirvana: From Dystopia to Utopia

Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním elementů dystopie a utopie v dílech Auldouse Huxleyho Konec civilizace a Ostrov. Tyto elementy analyzuje z vnější perspektivy a snaží se porovnat jejich ...

DRDA, Tomáš; LIVINGSTONE, David
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze