Number of found documents: 2133
Published from to

Vizualizace výsledků SMT řešičů
Bobeničová, Michaela; Kofroň, Jan; Parízek, Pavel
2023 - Slovak
V súčasnej dobe sa SMT riešiče používajú na riešenie rôznych úloh z mno- hých oblastí. Má teda zmysel optimalizovať ich rýchlosť v závislosti od veľ- kosti a typu problémov. Avšak prechádzať a porovnávať tabuľky s výsledkami behov riešičov je nepraktické. Úlohou tejto práce je vytvoriť grafické prostre- die vo forme webovej aplikácie na analýzu výkonu SMT riešičov. Cieľom je umožniť vývojárovi riešiča porovnať výkon viacerých riešičov na konkrétnych voliteľných problémoch. Grafické prostredie obsahuje vizualizácie výkonu v interaktívnych grafoch a tabuľkách. Nowadays, SMT solvers are used for solving various problems in multiple fields. Therefore, it makes sense to optimize their speed depending on the size and type of the problems. However, going over and comparing results in tables containing information of the runs of the solvers is impractical. The goal of this thesis is creating a graphical interface for simplifying the analysis of the performance of the solvers. It has a form of a web application. It allows a solver developer to compare performance of multiple solvers on given problem sets. The interface contains visualizations of the performance in the form of interactive plots and tables. Keywords: SMT|vizualizácia|riešiče|porovnanie|webová aplikácia; SMT|visualization|solvers|comparison|web application Available in a digital repository NRGL
Vizualizace výsledků SMT řešičů

V súčasnej dobe sa SMT riešiče používajú na riešenie rôznych úloh z mno- hých oblastí. Má teda zmysel optimalizovať ich rýchlosť v závislosti od veľ- kosti a typu problémov. Avšak prechádzať a ...

Bobeničová, Michaela; Kofroň, Jan; Parízek, Pavel
Univerzita Karlova, 2023

Kombinace sensometrických a optometrických zkoušek a analýz
Králik, Roman; Antoch, Jaromír; Pešta, Michal
2023 - Slovak
Táto práca sa snaží s využitím degustačných panelov laických konzumentov piva uká- zať, ako veľmi svetlom poškodené pivo sú ľudia schopní rozpoznať od nepoškodeného. Vysvetľuje používané štatistické testy v normách a uvádza aj možnú modifikáciu, ktorú je možné uplatniť na zpresnenie výsledkov. Podarilo sa nám zistiť, že už po absolvovaní jednej trojuholníkovej skúšky sú v dôsledku únavy posudzovateľov a nasýtenia vzduchu letenkovou pachuťou výsledky všetkých nasledujúcich skúšok skreslené. To aj napriek tomu, že miestnosť, kde sa degustácie odohrávali, bola priestranná, prevetrávaná a po- sudzovatelia mali medzi sebou zabezpečené rozostupy väčšie ako 3 metre. Porovnali sme optometrické merania absorpcií vzoriek dvoch druhov pív s výsledkami organizovaných degustácií. Na ich základe sme spravili náš odhad hranice rozpoznateľnosti, teda takého poškodenia piva, že štatisticky významné množstvo posudzovateľov je schopné rozpoznať rozdiely medzi poškodeným a nepoškodeným pivom. Spravili sme tak pre pivo Pilsner Urquell, kde sme odhadli, že je vyššia ako 0.067 (a.u.) zmeny absorpcie, tak aj pre pivo Excelent 11ř, kde sme odhadli, že hranica leží medzi 0.046 a 0.067 (a.u.) zmeny absorpcie. Pri porovnaní výsledkov podľa pohlavia musíme konštatovať, že ženy boli v rozpoznávaní svetelne poškodeného piva o niečo... In this research, we embarked on an in-depth exploration to discern the moderately damaged beer from its pristine counterparts by non-professional consumers in a controlled social setting. The approach adopted was underpinned by the application of rigorous sta- tistical testing methodologies, with an underlying potential for further refinement to yield enhanced insights. Crucially, the study identified that the outcomes could be skewed by phenomena such as taster fatigue and the saturation of ambient air with light-struck odours, thereby necessitating their consideration. It occurs even though tests were taken in spacious, well ventilated, room and each taster had enough, 3 meters at least, space around him. The research innovatively combines the optometric measurements of beer samples' absorption with the findings from structured tastings, enabling assumptions to be made about the absolute threshold of beer damage that a statistically significant number of tasters is able to reliably detect. For Pilsner Urquell, the threshold of percep- tible damage was delineated to be in excess of 0.067 absorption units (a.u.). For Excel- lent 11ř, the damage threshold was calculated to fall within the range of 46 to 67 thou- sandths of absorption units (a.u.). When we compared results divided by gender, we concluded... Keywords: Sensometrická analýza|optometrická analýza|trojuholníková skúška|COLORTURB|testy rozdielu a podobnosti|Thurstonov model; Sensometric analysis|optometric analysis|triangle test|tests for difference and similarity|COLORTURB|Thurstonian model Available in a digital repository NRGL
Kombinace sensometrických a optometrických zkoušek a analýz

Táto práca sa snaží s využitím degustačných panelov laických konzumentov piva uká- zať, ako veľmi svetlom poškodené pivo sú ľudia schopní rozpoznať od nepoškodeného. Vysvetľuje používané štatistické ...

Králik, Roman; Antoch, Jaromír; Pešta, Michal
Univerzita Karlova, 2023

RSA v číselných tělesech a na mřížkách
Kucka, Filip Miroslav; Kala, Vítězslav; Šůstek Vyhnalová, Sára
2023 - Slovak
Táto práca sa zaoberá algoritmom RSA popísaneho na číselných telesách a mriežkach. Konkrétne ide o rozšírenie článku High Dimensional RSA od autorov Zheng a Liu. V práci pomocou viet a príkladov dôkladne popisujeme teóriu potrebnú pre vytvorenie algoritmu, pričom využívame najmä poznatky z algebraickej teórie čísel a teórie mriežok. V druhej kapitole popisujeme RSA iba na číselných telesách, vysvetľujeme jeho problémy a po- trebu prechodu do mreižok. V tretej kapitole dôkladne popisujeme vlastnosti ideálových matíc, definujeme vektorové násobenie v Rn a na konci dokazujeme okruhový izomorfiz- mus K ≃ Qn ≃ M∗ Q. Vo štvrtej kapitole sa venujeme dôkazu okruhovému izomorfizmu Z[x]/(mθ(x)) ≃ OK ≃ Zn ≃ M∗ Z, definujeme ideálové mriežky a budujeme potrebnú teóriu nad mriežkami pre RSA. Záverečná kapitola obsahuje kompletný algoritmus aj s názorným príkladom. 1 This thesis is focused on the RSA algorithm in number fields and on lattices. Specif- ically, we extend the work the authors Zheng and Liu in their article High Dimensional RSA. In the thesis we precisely describe all the theory required theory with theorems and examples using mostly Algebraic number theory and lattice theory. In the second chapter, we create the RSA only in number fields, we discuss its problems and the ne- cessity of lattices. In the third chapter, we precisely describe and prove properties of ideal matrices, we define the vector multiplication in Rn and at the end ve prove the ring isomorphism K ≃ Qn ≃ M∗ Q. In the fourth chapter, we prove the ring isomorphism Z[x]/(mθ(x)) ≃ OK ≃ Zn ≃ M∗ Z, we define ideal lattices and we create all the required theory over lattices for RSA. The last chapter consists of the complete RSA algorithm in number fields and on lattices and example. 1 Keywords: RSA|číselná telesá|mriežky; RSA|number fields|lattices Available in a digital repository NRGL
RSA v číselných tělesech a na mřížkách

Táto práca sa zaoberá algoritmom RSA popísaneho na číselných telesách a mriežkach. Konkrétne ide o rozšírenie článku High Dimensional RSA od autorov Zheng a Liu. V práci pomocou viet a príkladov ...

Kucka, Filip Miroslav; Kala, Vítězslav; Šůstek Vyhnalová, Sára
Univerzita Karlova, 2023

Simulace odstranění kosmického smetí pomocí aerodynamického odporu
Lascsák, Radovan; Koten, Pavel; Bezděk, Aleš
2023 - Slovak
Množstvo kozmického odpadu na obežnej dráhe narastá a začínajú sa podnikať rôzne iniciatívy na jeho kontrolu. V tejto práci predstavíme aktívnu metódu odstraňovania kozmického odpadu o veľkosti 1 cm. Založená je na vytvorení malého oblaku prachových častíc priamo vo vesmíre. Cieľom je trafiť odpad vo vysokej relatívnej rýchlosti, čím dôjde ku spomaleniu odpadu vďaka odporovej sile. Tým vieme zredukovať dobu života odpadu na orbite zo stoviek rokov na menej ako 25 rokov. Odhadujeme, že so zásobou 100 kg prachových častíc by bolo možné odstrániť vyše tisíc kusov odpadu. 1 The amount of space debris in orbit is increasing, and various initiatives are being undertaken to control it. In this paper, we present an active method of removing space debris that is 1 cm in size. It is based on creating a small cloud of dust particles directly in space. The goal is to hit the debris at a high relative velocity, which will slow it down due to the drag force. That allows us to reduce the debris' orbital lifetime from hundreds of years to less than 25 years. We estimate that with a supply of 100 kg dust particles, it would be possible to remove over a thousand pieces of debris. 1 Keywords: kosmické smetí|aktivní odstraňování smetí|čistý vesmír; Space debris|active debris removal|clean space Available in a digital repository NRGL
Simulace odstranění kosmického smetí pomocí aerodynamického odporu

Množstvo kozmického odpadu na obežnej dráhe narastá a začínajú sa podnikať rôzne iniciatívy na jeho kontrolu. V tejto práci predstavíme aktívnu metódu odstraňovania kozmického odpadu o veľkosti 1 cm. ...

Lascsák, Radovan; Koten, Pavel; Bezděk, Aleš
Univerzita Karlova, 2023

Teoretické a empirické kvantily a jejích využití pro konstrukci predikčních intervalů
Šimičák, Jakub; Maciak, Matúš; Nagy, Stanislav
2023 - Slovak
Úlohou bakalárskej práce je zoznámit' čitatel'a s dvomi postupmi konštrukcie predikčných intervalov. Prvý postup predpokladá pravdepodob- nostný model a vedie na frekventistický predikčný interval, ktorý využíva prí- slušné teoretické kvantily pravdepodobnostných rozdelení. Druhý postup ne- predpokladá žiadny pravdepodobnostný model a vedie na konformný predikčný interval, ktorý využíva empirické kvantily príslušného náhodného výberu. V priebehu práce budú oba prístupy všeobecne odvodené a následne ilustrované na konkrétnych príkladoch. Súčast'ou práce je aj simulačná štúdia porovnávajúca empirické pokrytie frekventistických a konformných predikčných intervalov pre náhodné výbery z rôznych rozdelení. 1 The purpose of the bachelor thesis is to introduce the reader to two approaches to the construction of prediction intervals. The first procedure assumes a probabilistic model and leads to a frequentist prediction interval that uses the relevant theoretical quantiles of probability distributions. The second procedure assumes no probabilistic model and leads to a conformal prediction interval that uses empirical quantiles of the relevant random selection. In the course of the paper, both approaches will be derived in general terms and then illustrated with concrete examples. The thesis also includes a simulation study comparing the empirical coverage of frequentist and conformal prediction inter- vals for random selections from different distributions. 1 Keywords: theoretical quantile|empirický kvantil|predikční interval|spolehlivost; theoretical quantile|empirical quantile|prediction interval|confidence Available in a digital repository NRGL
Teoretické a empirické kvantily a jejích využití pro konstrukci predikčních intervalů

Úlohou bakalárskej práce je zoznámit' čitatel'a s dvomi postupmi konštrukcie predikčných intervalov. Prvý postup predpokladá pravdepodob- nostný model a vedie na frekventistický predikčný interval, ...

Šimičák, Jakub; Maciak, Matúš; Nagy, Stanislav
Univerzita Karlova, 2023

ROC křivka
Zatkalíková, Zuzana; Lachout, Petr; Antoch, Jaromír
2023 - Slovak
Táto bakalárska práca na úvod zadefinuje základné pojmy a potom sa zaoberá ROC krivkou. Popisuje jej význam, vlastnosti a konštrukciu aj s gra- fickým znázornením. Následne je v práci odvodené vyjadrenie ROC krivky a jej plochy pre normálne, expo- nenciálne a rovnomerné rozdelenie, taktiež aj s grafic- kým znázornením. Ďalej je daná do súvisu so štatistickým testovaním. Na záver je opísané empirické vyjadrenie ROC krivky a jej aplikácia na reálnych dátach, ktoré sú spracované v programovacom jazyku Python. 1 This bachelor's thesis firstly defines the basic terms and then describes the ROC curve. Thesis deals with meaning of the ROC curve, its properties and construction with a graphic representation. Subsequently, the expression of the ROC curve and its area for normal, exponential and uniform distribution is derived in the work, also with a graphical representation. Then, it is related to statistical testing. At the end, there are described the empirical expression of the ROC curve and its application to real data processed in the Python programming language. 1 Keywords: Štatistický test|ROC krivka|Rozdelenie náhodnej veličiny|Kvantily; Statistical test|ROC curve|distribution of a random variable|quantiles Available in a digital repository NRGL
ROC křivka

Táto bakalárska práca na úvod zadefinuje základné pojmy a potom sa zaoberá ROC krivkou. Popisuje jej význam, vlastnosti a konštrukciu aj s gra- fickým znázornením. Následne je v práci odvodené ...

Zatkalíková, Zuzana; Lachout, Petr; Antoch, Jaromír
Univerzita Karlova, 2023

Testování normality
Šúrik, Matej; Zichová, Jitka; Maciak, Matúš
2023 - Slovak
Keywords: testovanie normality|normálne rozdelenie|Jarque-Bera test; normality testing|normal distribution|Jarque-Bera test Available in a digital repository NRGL
Testování normality

Šúrik, Matej; Zichová, Jitka; Maciak, Matúš
Univerzita Karlova, 2023

Vývoj, implementace a testování algoritmů pro měření elektromagnetických signálů detekovaných na palubě stratosférického balónu nad bouřkovými oblastmi
Amrich, Samuel; Santolík, Ondřej; Kašpar, Petr
2023 - Slovak
V tejto práci sa zaoberáme využitím postupov strojového učenia na skúmanie rádi- ových záznamov bleskových výbojov. Cieľom bolo vytvoriť algoritmus, ktorý by doká- zal autonómne detegovať a klasifikovať rôzne typy bleskových výbojov alebo ich skupín alebo ich vývojových častí. Na tento účel sme otestovali rôzne metódy klasického stro- jového učenia ako aj hlbokých neurónových sieti. Všetky tieto modely boli trénované iteratívnym postupom na archívnych dátach. Výsledky práce ukazujú, že je možné efek- tívne využiť metódy strojového učenia na detekciu a klasifikáciu za účelom nasadenia na palube stratosférického balónu projektu STRATELEC. V budúcnosti by naše výsledky mali byť nasadené na palube stratosférického balóna a mohli by byť využité na zlepšenie pochopenia pochodov v pri tvorbe bleskového výboja v búrkovom oblaku. 1 In this work, we focus on the application of machine learning techniques to study radio recordings of lightning discharges. Our goal was to develop an algorithm that could autonomously detect and classify different types of lightning discharges, as well as their groups or developmental stages. To this end, we tested various methods of classical ma- chine learning as well as deep neural networks. All of these models were trained itera- tively on archival data. The results of our work show that it is possible to effectively use machine learning methods for detection and classification purposes, with the aim of deploying them on board the STRATELEC stratospheric balloon project. In the future, our findings should be deployed on board the stratospheric balloon and could be used to improve understanding of the processes involved in creating lightning discharges in a thundercloud. 1 Keywords: bleskové výboje|šíření elektromagnetických vln|strojové učenie; lightning discharges|radio wave propagation|machine learning Available in a digital repository NRGL
Vývoj, implementace a testování algoritmů pro měření elektromagnetických signálů detekovaných na palubě stratosférického balónu nad bouřkovými oblastmi

V tejto práci sa zaoberáme využitím postupov strojového učenia na skúmanie rádi- ových záznamov bleskových výbojov. Cieľom bolo vytvoriť algoritmus, ktorý by doká- zal autonómne detegovať a ...

Amrich, Samuel; Santolík, Ondřej; Kašpar, Petr
Univerzita Karlova, 2023

Komplexní náhodné veličiny
Kovalčíková, Emma; Zichová, Jitka; Večeř, Jan
2023 - Slovak
Táto bakalárska práca sa zaoberá komplexnými náhodnými veličinami a komplexnými náhodnými vektormi. Zavádzame komplexné normálne rozdelenie odvodením z mnohoroz- merného normálneho rozdelenia a popisujeme maximálne vierohodné odhady parametrov rozdelenia vektora s komplexným normálnym rozdelením. V závere teoretickej časti práce popisujeme test nulovosti strednej hodnoty komplexného normálneho rozdelenia. Prak- tickú časť práce tvorí simulačná štúdia, v ktorej generujeme realizácie náhodných vekto- rov s komplexným normálnym rozdelením. Skúmame správanie sa odhadov parametrov komplexného normálneho rozdelenia a vlastnosti testu nulovosti strednej hodnoty pre rôzne rozsahy výberov a rôzne počty výberov. Empirické rozdelenie testových štatistík odvodených v teoretickej časti práce nakoniec porovnávame s príslušným teoretickým rozdelením. 1 This bachelor thesis deals with complex random variables and complex random vec- tors. We introduce the complex normal distribution by deriving it from the multivariate normal distribution and we describe maximum likelihood estimators of mean and variance matrix of a vector with a complex normal distribution. We conclude the theoretical part by describing a test for the nullity of the mean of the complex normal distribution. The practical part of the thesis consists of a simulation study in which we generate realizations of random vectors with complex normal distribution. We investigate the behavior of the parameter estimates of the complex normal distribution and the properties of the test of nullity of the mean for different sample sizes and different numbers of samples. Finally, we compare the empirical distribution of the test statistics derived in the theoretical part of the paper with the corresponding theoretical distribution. 1 Keywords: komplexné náhodné vektory|variančná matica|Gaussovský náhodný vektor|komplexné normálne rozdelenie; complex random vectors|variance matrix|Gaussian random vector|complex normal distribution Available in a digital repository NRGL
Komplexní náhodné veličiny

Táto bakalárska práca sa zaoberá komplexnými náhodnými veličinami a komplexnými náhodnými vektormi. Zavádzame komplexné normálne rozdelenie odvodením z mnohoroz- merného normálneho rozdelenia a ...

Kovalčíková, Emma; Zichová, Jitka; Večeř, Jan
Univerzita Karlova, 2023

AKS test prvočíselnosti a jeho varianty
Ondo, Tomáš; Žemlička, Jan; Pavlů, Jiří
2023 - Slovak
V tejto práci je opísaný prvý polynomiálny deterministický test prvočíselnosti s ná- zvom AKS algoritmus. Dôraz je kladený hlavne na jeho časovú náročnosť. Sú opísané jeho nedostatky, ktoré neumožňujú jeho použitie pri generovaní veľkých prvočísel. Sú tu zhrnuté navrhnuté zrýchlenia, ktoré pochádzajú z empirických výsledkov. Tieto zrýchle- nia nie sú dokázané, a preto nedávajú deterministický test. Práca pokračuje porovnaním reálneho času výpočtu na konkrétnych implementáciách. Práca ďalej obsahuje variant tohto algoritmu, a to Bernsteinov variant, ktorý má lepšiu asymptotickú časovú nároč- nosť. Chod týchto algoritmov je ukázaný na príkladoch. 1 In this thesis, the first polynomial deterministic primality test named AKS algori- thm is described. The thesis is focused on the time complexity of the algorithm. Several drawbacks which make this algorithm unsuitable for generating large prime numbers are described. Improvements derived from empirical data are summed up. These improve- ments are not proven, so they do not yield a deterministic test. The thesis continues with a comparison of the runtime of concrete implementations. The thesis also contains a variant of the AKS test, the Bernstein variant, which has a better time complexity. The execution of these algorithms is shown in examples. 1 Keywords: AKS algoritmus|test prvočíselnosti|časová náročnosť; AKS algorithm|primality test|time complexity Available in a digital repository NRGL
AKS test prvočíselnosti a jeho varianty

V tejto práci je opísaný prvý polynomiálny deterministický test prvočíselnosti s ná- zvom AKS algoritmus. Dôraz je kladený hlavne na jeho časovú náročnosť. Sú opísané jeho nedostatky, ktoré neumožňujú ...

Ondo, Tomáš; Žemlička, Jan; Pavlů, Jiří
Univerzita Karlova, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases