Počet nalezených dokumentů: 23117
Publikováno od do

Studie bezpečnosti přiblížení PinS pro lety HEMS v České republice
Lališ Andrej; Pavel Mikule; Štumper Marek
2021 -
Cílem této bakalářské práce je provedení studie bezpečnosti a vyhodnocení bezpečnosti implementace přiblížení PinS v neřízeném vzdušném prostoru na území České republiky. V teoretické části práce jsou vysvětleny specifika procedur PinS a jejich využití v reálném provozu. Dále je zde popsána metodika Safety Assessment Methodology (SAM), která je využita pro zhotovení bezpečnostní studie. V rámci praktické části této práce je proveden návrh konkrétního přiblížení PinS a aplikace metodiky SAM na tento návrh. V závěru práce je zhodnocena bezpečnost posuzovaného přiblížení a stanoveny bezpečnostní požadavky specifické pro toto přiblíženíThe aim of this bachelors thesis is to perform a safety study and evaluate the safety of the implementation of PinS approach in uncontrolled airspace in the Czech Republic. The theoretical part of thesis explains the specifics of PinS procedures and showcase their use in real operation. Furthermore, the Safety Assessment Methodology (SAM), which is used to complete the safety study, is described here. Within the practical part of this thesis, proposal design of a specific PinS approach and the aplication of the SAM to the design is made. At the end of the thesis, the safety of the assessed approach is evaluated and safety requirements specific for this approach are determined. Klíčová slova: studie bezpečnosti; Point in Space; neřízený vzdušný prostor; vrtulník; SAM; FHA; PSSA; bezpečnostní požadavky; safety study; Point in Space; uncontrolled airspace; helicopter; SAM; FHA; PSSA; safety requirements Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Studie bezpečnosti přiblížení PinS pro lety HEMS v České republice

Cílem této bakalářské práce je provedení studie bezpečnosti a vyhodnocení bezpečnosti implementace přiblížení PinS v neřízeném vzdušném prostoru na území České republiky. V teoretické části práce jsou ...

Lališ Andrej; Pavel Mikule; Štumper Marek
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Návrh možných řešení problematiky tranzitní dopravy ve městech
Langr Martin; Valeriya Surovtseva; Scháno Martin
2021 -
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku tranzitní dopravy ve městech. Hlavním záměrem teto práce je analýza možných způsobů řešení problematiky a různých způsobů organizace a regulace tranzitní dopravy v rámci teoretické části. V rámci praktické části práce obsahuje návrh řešení ve vybraném městě – Dobřichovice, ve kterém v tuto chvíli projíždí městem velké množství tranzitní dopravy.This bachelor thesis focuses on the problem of transit transport in towns. The main purpose of this work is the analysis of possible ways of solving the problem and different perspectives of the organization and regulation of transit transport within the theoretical part. As part of the practical part of the work, it contains a suggestion for a solution of this problem in the chosen town - Dobřichovice, in which now many transit transports pass through the town. Klíčová slova: Tranzitní doprava; pozemní komunikace; dopravní opatření; návrh řešení; Transit transport; roads; transport measures; suggestions Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Návrh možných řešení problematiky tranzitní dopravy ve městech

Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku tranzitní dopravy ve městech. Hlavním záměrem teto práce je analýza možných způsobů řešení problematiky a různých způsobů organizace a regulace ...

Langr Martin; Valeriya Surovtseva; Scháno Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Analýza možností zavedení multimodální přepravy
Teichmann Dušan; Roman Belinov; Dorda Michal
2021 -
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou možností zavedení multimodální přepravy v rámci spediční společnosti Don Expedice. Úvodní část práce se zaměřuje na obecný význam dopravy pro společnost, pojednává o členění dopravy a vymezuje základní pojmy. Druhá část práce obsahuje popis zkoumané společnosti a zároveň charakterizuje současný stav zajištění přepravy společností Don Expedice. Praktická část zaměřena na zhodnocení nedostatků a návrhy na zlepšení. Poslední část je zaměřena na ekonomické zhodnocení zavedení multimodální přepravy společností Don Expedice pro vybraný typ zásilek.The presented bachelor's thesis analyzes the possibility of implementing multimodal transportation within the selected freight forwarder Don Expedice. The introductory part of the thesis focuses on the general importance of transportation for society, discusses different types of transportation and defines the basic concepts. The second part of the thesis gives a description of the selected company and characterizes the current condition of transportation within Don Expedice. The practical part focuses on the evaluation of the drawbacks and suggestions for improvement. The final part is focused on the economic evaluation of the multimodal transportation within Don Expedice for a selected type of shipments. Klíčová slova: doprava; dopravní obslužnost; Ruská federace; silniční doprava; železniční doprava; multimodální přeprava; transport; transport services; Russian Federation; road transport; railway transport; multimodal transport Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Analýza možností zavedení multimodální přepravy

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou možností zavedení multimodální přepravy v rámci spediční společnosti Don Expedice. Úvodní část práce se zaměřuje na obecný význam dopravy pro společnost, ...

Teichmann Dušan; Roman Belinov; Dorda Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Řešení problematiky dopravní situace Prahy 22
Nováček Ondřej; Petr Svoboda; Jiřík Filip
2021 -
Předmětem bakalářské práce „Řešení problematiky dopravní situace Prahy 22“ je provést analýzu současného stavu dopravy na území Prahy 22, s ohledem na infrastrukturu a charakteristiku provozu na jejím území, a na základě tohoto vyhodnocení vybrat problematické jevy a místa a navrhnout jejich řešení.The subject of the bachelor thesis „Solution to issues in traffic situation of Prague 22“ is analysis of current state of traffic in the territory of Prague 22 in regards to infrastructure and traffic characteristics in said territory, and on the basis of analysis choose problematic phenomenons and places and suggest the solution to them. Klíčová slova: Uhříněves; Praha 22; dopravní kongesce; vyhrazený jízdní pruh; dynamické řízení provozu; Uhříněves; Prague 22; traffic congestion; bus lane; dynamic traffic control Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Řešení problematiky dopravní situace Prahy 22

Předmětem bakalářské práce „Řešení problematiky dopravní situace Prahy 22“ je provést analýzu současného stavu dopravy na území Prahy 22, s ohledem na infrastrukturu a charakteristiku provozu na jejím ...

Nováček Ondřej; Petr Svoboda; Jiřík Filip
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Topografické mapování elektrické aktivity mozku u řídících letového provozu
Hanáková Lenka; Aneta Skuhrová; Oniščenko Boris
2021 -
Práce řídících letového provozu se obecně řadí mezi ty nejstresovější, proto je důležité se jimi, převážně kvůli bezpečnosti, zabývat, aby se předešlo selhání z hlediska lidského faktoru. Mezi nejčastěji používané metody měření pracovního zatížení se řadí i měření prostřednictvím elektroencefalografie. Předmětem této bakalářské práce je zjistit, zda se v mozku nacházejí specifické lokace mozkové aktivity u řídících letového provozu při vykonávání specifických úkonů a zda se objevuje specifický vzor chování mozkové aktivity. V první části práce jsou popsány studie, které se podobnou problematikou v oblasti letectví zaobíraly. Ve druhé části je popsána metodika vlastního experimentu. Experimentu se zúčastnilo 15 subjektů, jejichž úkol byl vykonávat cvičení na simulátoru. Během měření byly snímána jejich elektrická mozková aktivita pomocí EEG. Pro analýzu dat získaných v experimentu byl použit program Matlab, ve kterém byla data filtrována, zpracována spektrální analýzou a nakonec zobrazena metodou topografického mapování. U každého subjektu byly vyhodnoceny mozkové mapy celkem ze 4 situací. Provedenou analýzou byly objeveny lokace se zvýšenou aktivitou a následným porovnáním zjištěn i vzor chování u dvou stresových situací.The work of Air Traffic Controllers is generally one of the most stressful, so it is important to examine them, mainly for safety reasons, in order to avoid an error in human factor. Among the most commonly used methods of workload measurement is the measuring by electroencephalography. The subject of this bachelor thesis is to find out whether there are specific locations of brain activity in the brain of Air Traffic Controllers when performing specific tasks and if there appears some specific behaviour pattern on brain activity. The first part of the thesis describes studies that dealt with similar problematics in the field of aviation. The second part describes the methodology of the own experiment. 15 subjects participated in the experiment. Their task was to perform the exercise on a simulator. During the measurement their electrical brain activity was measured with EEG. For the analysis of the data, that were obtained in the experiment, was used the Matlab program, where the data were filtered, processed by spectral analysis and finally processed by topographic mapping. For each subject, there were created 4 brain maps, one from each situation. The performed analysis revealed locations with increased activity and subsequent comparison also found a behaviour pattern in two stressful situations. Klíčová slova: Elektroencefalografie; topografické mapování/brain mapping; řídící letového provozu; spektrální analýza; elektrická aktivita mozku; Electroencephalography; topographic mapping/brain mapping; air traffic controller; spectral analysis; electrical brain activity Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Topografické mapování elektrické aktivity mozku u řídících letového provozu

Práce řídících letového provozu se obecně řadí mezi ty nejstresovější, proto je důležité se jimi, převážně kvůli bezpečnosti, zabývat, aby se předešlo selhání z hlediska lidského faktoru. Mezi ...

Hanáková Lenka; Aneta Skuhrová; Oniščenko Boris
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Návrh proaktivních indikátorů bezpečnosti pro letiště s využitím modelu STAMP
Lališ Andrej; Ondřej Vašata; Štumbauer Oldřich
2021 -
Cílem této bakalářské práce je vytvoření sady proaktivních indikátorů bezpečnosti s využitím STPA analýzy zpracované na proces probíhající na letišti. V počátku práce je popsán současný stav řízení bezpečnosti pomocí Systému řízení provozní bezpečnosti společně s popisem a členěním indikátorů bezpečnosti a nástrojů pro sběr a analýzu dat. Následuje vysvětlení podstaty modelu STAMP s podrobným popisem související metody STPA. Poté jsou zmíněny některé vědecké publikace pojednávající o indikátorech bezpečnosti společně s kapitolou věnované limitacím současného řízení bezpečnosti. Dále je provedeno představení procesu odbavení letadla pomocí BPMN diagramů, na který je následně vypracována STPA metoda. V závěru práce jsou navrženy proaktivní indikátory bezpečnosti pro proces odbavení letadla.The objective of this bachelor thesis is to create a set of proactive safety performance indicators using STPA analysis for the aircraft check-in at the airport. At the beginning of the thesis the current state of safety management using Safety management system is described together with a description and classification of safety performance indicators and tools for data collection. Next follows an explanation of the ideas of the STAMP model with a detailed description of the related STPA method. Then, scientific publications dealing with safety performance indicators are mentioned, together with a chapter devoted to the limitations of current safety management. Furthermore, the presentation of the aircraft check-in process is performed using BPMN diagrams, for which the STPA method is subsequently developed. At the end of the work, proactive safety performance indicators for the aircraft check-in process are proposed. Klíčová slova: Systém řízení provozní bezpečnosti; System-Theoretic Accident Model and Process; System-Theoretic Process Analysis; Business Process Model and Notation; indikátory bezpečnosti; systémový přístup; Safety management system; System-Theoretic Accident Model and Process; System-Theoretic Process Analysis; Business Process Model and Notation; safety performance indicators; system theory Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Návrh proaktivních indikátorů bezpečnosti pro letiště s využitím modelu STAMP

Cílem této bakalářské práce je vytvoření sady proaktivních indikátorů bezpečnosti s využitím STPA analýzy zpracované na proces probíhající na letišti. V počátku práce je popsán současný stav řízení ...

Lališ Andrej; Ondřej Vašata; Štumbauer Oldřich
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Zavedení EFB do provozu nově vznikajícího leteckého dopravce
Hospodka Jakub; Tomáš Panenka; Polánecká Anna
2021 -
Předmětem bakalářské práce „Zavedení EFB do provozu nově vznikajícího leteckého dopravce“ je analyzovat právní prostředí a veškeré požadavky pro certifikaci EFB a na základě této analýzy implementovat bezpečný a efektivní systém do prostředí leteckého dopravce Jet For Trip, s.r.o.Subject of bachelor thesis „EFB Implementation into Service of Newly Rising Air Company” is to analyse regulatory environment and all requirements for certification of EFB and on basis of the analysis implement safe and effective system into environment of Jet For Trip, s.r.o. airline Klíčová slova: EFB; AMC; EASA; hardware; software; certifikace; implementace; HMI; EMI; náhlá dekomprese; soulad s pravidly; EFB; AMC; EASA; hardware; software; certification; implementation; HMI; EMI; rapid depressurization; compliance Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Zavedení EFB do provozu nově vznikajícího leteckého dopravce

Předmětem bakalářské práce „Zavedení EFB do provozu nově vznikajícího leteckého dopravce“ je analyzovat právní prostředí a veškeré požadavky pro certifikaci EFB a na základě této analýzy implementovat ...

Hospodka Jakub; Tomáš Panenka; Polánecká Anna
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Návrh využití technologie blockchain v dopravě a logistice
Šrotýř Martin; Elizaveta Rudakova; Sliacky Milan
2021 -
Tato bakalářská práce se věnuje představení blockchain technologie a jejího využití v reálném prostředí. Práce se skládá z úvodu, pěti kapitol a závěru. V první kapitole je popsán pojem „blockchain“ a princip fungování této technologie. Druhá kapitola je zaměřená na hlavní oblasti jejího využití, přičemž byly navrženy dopravní aplikace a systémy, kde je blockchain vhodně využíván. Třetí kapitola popisuje dodavatelský řetězec rostlin, dokumentaci potřebnou k přepravě a různé způsoby sledování produktů. Čtvrtá a pátá kapitola se zabývá návrhem implementace platformy IBM Food Trust ve společnost Hortim, včetně ekonomické náročnosti a dále její zhodnocení.This bachelor thesis deals with the introduction of blockchain technology and its potential use in a real environment. This work consists of an introduction, five chapters and a conclusion. The first chapter describes the term "blockchain" and the principle of operation of this technology. The second chapter focuses on the main areas of use of blockchain and proposes transport applications and systems that could be implemented. The third chapter describes the agriculture supply chain, the documentation needed for its transport and the different ways of tracking products. The fourth and fifth chapter deal with the design and implementation of the IBM Food Trust platform in the company Hortim, including economic demands and its evaluation. Klíčová slova: Blockchain; Dodavatelský řetězec; Logistika; Doprava; Sledování; Blockchain; Supply Chain; Logistic; Transportation; Tracking Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Návrh využití technologie blockchain v dopravě a logistice

Tato bakalářská práce se věnuje představení blockchain technologie a jejího využití v reálném prostředí. Práce se skládá z úvodu, pěti kapitol a závěru. V první kapitole je popsán pojem „blockchain“ a ...

Šrotýř Martin; Elizaveta Rudakova; Sliacky Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Zařízení pro synchronizaci dat při lavinových experimentech
Ort Václav; Petr Svoboda; Kijonka Jan
2021 -
Cílem této práce je vytvoření zařízení pro synchronizaci dat naměřených na několika pulzních oxymetrech a monitorech životních funkcí s anesteziologickými moduly. Synchronizace pulzních oxymetrů byla provedena zavedením externí infračervené diody do klipsu pulzních oxymetrů a ovlivnění naměřených hodnot SpO2 za účelem vytvoření synchronizační značky. Pro účely synchronizace monitorů životních funkcí byl vytvořen systém, který na krátký čas připojí anesteziologický modul na lahev s oxidem dusným. Tím dochází k poklesu zastoupení kyslíku v naměřeném složení dýchacích plynů První část práce se zabývá vysvětlením principu funkce použitých zařízení a součástek. Dále je popsán samotný návrh a tvorba zařízení, včetně 3D modelů, vytvořených pro účely tohoto zařízení, dále sestaveného obvodu a řídícího programu. Celé zařízení je napájeno 12 V adaptérem. Jeho logické operace ovládá deska Arduino Uno. Výsledné zařízení bylo otestováno na poskytnutých měřících zařízeních a dosahuje směrodatné odchylky ?1 s.The aim of this thesis is the design and construction of a device used to synchronize several pulse oximeters and vital functions monitors. The pulse oximeters were synchronized using an external infrared LED shining into the pulse oximeters' sensors. Therefore, influencing measured SpO2 to create a mark in the data. To synchronise the vital functions monitors a system was designed to briefly connect the anaesthesiology module to a bottle filled with nitrous oxide, causing a visible reduction in oxygen concentration in measured breathing gases. The introduction describes the function of devices and components used to construct the device. Further the description of design parameters of the device is provided, including several 3D models created specifically for this device, the electronic circuit, and the control program. The device is powered by a 12 V adapter and its logical functions are controlled by an Arduino Uno. The device was tested with several provided measuring devices and reaches a standard deviation of ?1 s. Klíčová slova: Synchronizace měřících zařízení; lavinové experimenty; synchronizace dat; Measuring device synchronization; avalanche experiments; data synchronization Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Zařízení pro synchronizaci dat při lavinových experimentech

Cílem této práce je vytvoření zařízení pro synchronizaci dat naměřených na několika pulzních oxymetrech a monitorech životních funkcí s anesteziologickými moduly. Synchronizace pulzních oxymetrů byla ...

Ort Václav; Petr Svoboda; Kijonka Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Snímání a zpracování obrazu a videosignálu z kolposkopu během konizace
Hozman Jiří; Mirna Jamal Yousef Ammari; Hovorková Kateřina
2021 -
Cervical cancer takes on a very large and significant fraction of women healthcare issues globally and thus the development of the colposcope has been rapidly increasing ever since it has been invented and subsequently used in clinical practice. Colposcopy mainly became an important tool in the detection and diagnosis of any abnormalities that may lead to cervical lesions. This thesis focuses on the preparation of a simplified colposcope simulator which would allow for the recording, sensing, and processing of images and videos taken during the procedure of the cervical conization and to perform the suitable sensing of the true path of the trajectory when using the LLETZ operational tool. The work done in this thesis shows a different point of view for the evaluation of the cervical conization operation quality. By time, the diagnosis and treatments of cervical conization will reach stages that nobody could have imagined reaching. In the future, it would be extremely useful to perform the experiments within this thesis in the real operational theaters with some additional sensing devices that will be optimal from the point of view of the dimensions, ability to sense the whole anatomy of the cervix and loop trajectory reliability.Cervical cancer takes on a very large and significant fraction of women healthcare issues globally and thus the development of the colposcope has been rapidly increasing ever since it has been invented and subsequently used in clinical practice. Colposcopy mainly became an important tool in the detection and diagnosis of any abnormalities that may lead to cervical lesions. This thesis focuses on the preparation of a simplified colposcope simulator which would allow for the recording, sensing, and processing of images and videos taken during the procedure of the cervical conization and to perform the suitable sensing of the true path of the trajectory when using the LLETZ operational tool. The work done in this thesis shows a different point of view for the evaluation of the cervical conization operation quality. By time, the diagnosis and treatments of cervical conization will reach stages that nobody could have imagined reaching. In the future, it would be extremely useful to perform the experiments within this thesis in the real operational theaters with some additional sensing devices that will be optimal from the point of view of the dimensions, ability to sense the whole anatomy of the cervix and loop trajectory reliability. Klíčová slova: Cervix; Cervical conization; Colposcope; Phantom; Large loop excision of the transformation zone; Cervix; Cervical conization; Colposcope; Phantom; Large loop excision of the transformation zone Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Snímání a zpracování obrazu a videosignálu z kolposkopu během konizace

Cervical cancer takes on a very large and significant fraction of women healthcare issues globally and thus the development of the colposcope has been rapidly increasing ever since it has been ...

Hozman Jiří; Mirna Jamal Yousef Ammari; Hovorková Kateřina
České vysoké učení technické v Praze, 2021

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze